přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  O katedře  

Katedra vznikla na půdě Fakulty životního prostředí k 1. 1. 2000 a v současné době má devět stálých zaměstnanců. Obor informatiky a geoinformatiky se v současné době stává klíčovým v mnoha oblastech lidského poznání, problematiku životního prostředí nevyjímaje. V této oblasti je objektem zkoumání krajina, krajinný prostor, ve kterém probíhají environmentální procesy, kde fyzicky existují objekty a jevy. K jejich vyjádření, zobrazení, studiu a zkoumání slouží obory, které jsou mezi sebou spojeny vzájemnými a neoddělitelnými vazbami a které se dají zastřešit disciplínou zvanou geoinformatika.

Katedra je orientována na výuku informačních a geoinformačních předmětů. Začíná se výukou matematiky, statistiky a základů výpočetní techniky. Následuje soubor tématických předmětů jako jsou základy geografie, základy geodézie a kartografie, výpočetní technika a základy geografických informačních systémů. Jmenované předměty vytvářejí základní předpoklady pro výuku nosného předmětu - geografické informační systémy - doplněného o studium problematiky metod dálkového průzkumu Země a kartografie. Jako doplňující je vyučováno modelování ekosystémů, územní plánování a urbanismus. Cílem výuky předmětů na katedře je naučit studenty aplikovat dovednosti geografických informačních systémů v oblasti životního prostředí. Katedra spravuje dvě počítačové učebny, které slouží k výuce a samostatné práci studentů.

Vedle výuky se pracovníci katedry orientují i na vědeckovýzkumnou činnost. Jedná se zejména o studium možností aplikace metod GIS a dálkového průzkumu Země v oblasti problematiky životního prostředí, zejména při studiu krajinného prostoru, v oblasti odpadového hospodářství, při ochraně ovzduší, revitalizaci krajiny, ap.

Katedra spolupracuje se stejně zaměřenými pracovišti ostatních vysokých škol, dále spolupracuje s pracovišti resortu Ministerstva životního prostředí ČR. Významná je spolupráce s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha. V regionu spolupracuje se subjekty státní správy a komerčními organizacemi.

webmaster