Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.

funkce:

profesor

telefon:

475 284 133

e-mail:

jiri.cihlar@ujep.cz

místnost:

KV 313

zaměření:

matematika

výuka:

1MAT1, 1MAT2

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2009

Cognitive conflict as a tool of overcoming obstacles in understanding infinity, In: Teaching Mathematics and Computer Science 7/2, University of Debrecen, 2009, 279–295

2008

The development of knowledge about infinity by means of the removal of cognitive conflict, In: Presentation of Mathematics 08, Sborník příspěvků

z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2008, 131 – 138

Kognitivní konflikt jako nástroj překonávání překážek v porozumění nekonečnu, In: Matematika 3, Sborník příspěvků z konference, 2008, UP Olomouc, 66 - 72

Kognitivní konflikt jako nástroj překonávání překážek v porozumění nekonečnu, In: Matematika 3, Acta universitatis UP, Olomouc, 2008, 66–72.

ISBN 78-80-244-1963-3

Výuka stochastiky pro učitele, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 59, Wydawnictwo Naukowe AP, Krakov, 2008, 5–16,

ISSN 1644-1869

Využití ICT ve výuce matematiky, In: Jak učit matematice žáky ve věku 11–15 let, JČMF, Plzeň, 2008, 9–17, ISBN 978-80-86843-17-9

Analogical problems on the plane and the space, XIVth Polish-Czech-Slovak Mathematical School 2007, Czestochowa

A coherence of ontogeny and phylogeny within the context of a problem of a point distribution on a segment, XIVth Polish-Czech-Slovak Mathematical School 2007, Czestochowa

Cognitive Conflict as a Tool of Overcoming Obstacles in Understanding Infinity In: Scientific Issues, Mathematica II, Catholic University in

Ružomberok, Ružomberok, 2008, s. 17

2007

About a distribution of points on a line segment, In: Mathematics XII, Akademia im. Dlugosza w Czestochowie, 2007, 175 – 184

A coherence of ontogeny and phylogeny of infinity within the context of a geometrical problem, In: International Symposium Elementary Maths

Teaching Proceedings: Approaches to Teaching Mathematics at the Elementary Level, UK Praha, 2007, 279 – 280

Analogické problémy v rovině a prostoru, In: Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání – Srní

2007, ZU v Plzni, Plzeň, 2007, 30–34. ISBN 978-80-7043-548-9.

Očekávané výstupy v RVP v ZV z matematiky, ÚIV, Praha, 2007, s. 110. ISBN 978-80-211-0544-7

Aritmetické posloupnosti vyšších řádů, IX. Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2007 Varnsdorf, UJEP

Klasická logika a neklasické logiky, IX. Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2007 Varnsdorf, UJEP

2006

Detektiv s kalkulátorem – periody v rozvojích racionálních čísel, In: Matematika 2, Acta universitatis UP, Olomouc, 2006, 61–66.

ISBN 80-244-11311-6.

Induktivní důkazy, VII. Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2005 Jirkov, UJEP, Ústí nad Labem, 2006, 9–11. ISBN 80-7044-780-X

Využití informačních technologií ve vyučování matematice a jejích aplikací na 2. stupni ZŠ, In: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP, Praha,

JČMF, 2006, s. 45. ISBN 80-7015-097-1.

Periods in the expansion of rational numbers, XIIIth Polish-Czech-Slovak Mathematical Schoul, 2006, Krakow - Dobczyce

2000 – 2005 Výběr

 

Polynomials with a given Galois group, Acta Universitatis Purkynianae 72, Ústí nad Labem, 2001, 10 – 14

Regular tesselations, Mathematica, XI-th Slovak-Czech-Polish Mathematical School, KU Ružomberok, 2004, 87 – 90. ISBN 80-8084-004-0

Užitečnost vyučování matematice, Sborník ze setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky, UJEP, Ústí nad Labem,

2004, 13–18. ISBN 80-7044-595-5.

Matematika a její aplikace ve spojení s ICT na 2. stupni ZŠ, Ústí nad Labem, 2004, s. 94

Aplikace matematické statistiky v odhadových metodách pro určení fyzikálně chemických vlastností čistých organických látek. ChemZi (2005). 1 (1),

s. 134. Slovenská chemická spoločnosť, Bratislava. ISSN 1336-7242

Parketáže, VI. Letní škola učitelů matematiky a fyziky Hluboš, UJEP, Ústí nad Labem, 2005, 4 – 11. ISBN 80-7044-661-7.

Statistika, UJEP v Ústí nad Labem, E-learningový kurz, 2005 (na portálu FŽP).

Inductive proofs. XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical Scool Hluboš, UJEP, Ústí nad Labem, 2005, 93–97. ISBN 80-7044-663-3.

Rozvoj myšlení ve vyučování matematice, Acta Universitatis Purkynianae, Ústí nad Labem, 2005, s. 144. ISBN 80-7044-712-5.

Induktivní důkazy, In: Induktívne a deduktívne prístupy v matematike, Trnava 2005.

Matematické projekty s využitím ICT na 2. stupni ZŠ, Ústí nad Labem, 2005, s. 114.

 

Zpět

Účast na konferencích:

Zpět

Řešené projekty:

§          Aktuální

ESF CZ.1.07/2.3.00/09.0121 To je věda, seznamte se – podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje

§          Ukončené

GAČR            402/04/0263   Statistické metody a nezaměstnanost

TRP     Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních oborů

            TRP     Příprava a realizace studijního programu učitelství matematiky pro 2.st. ZŠ - KS

            SIPVZ            pilotní projekt Matematika a její aplikace ve spojení s ICT na 2.st. ZŠ   

ESF CZ.04.1.03/3.1.00.2/0007 Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

ESF CZ.04.3.07/3.1.01.1/0137 Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě školního vzdělávacího programu

ESF CZ.04.1.03/3.2.15.3  Zvýšení úrovně vzdělávání v matematice ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

GAČR  406/07/1026 Překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno

 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

1965  absolvent MFF UK v Praze

1982  RNDr. na MFF UK v Praze , 1982  CSc. na  PdF UK v Praze

1983  docent - obor matematika

1990  profesor - obor didaktika matematiky

Zaměstnání:

1966 – 1969       Gymnázium Na Skřivánku v Ústí nad Labem

1969 – 2007       Katedra matematiky PF UJEP v Ústí nad Labem

2007 – dosud      Katedra matematiky PřF UJEP v Ústí nad Labem a Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP v Ústí nad Labem

Zpět

Ostatní aktivity:

Vedení doktorandů ve studijním programu Matematika (obor Obecné otázky matematiky)

Přednášky v doktorském studiu na Institutu matematické statistiky AP v Krakově

Oponentury habilitačních a doktorských disertačních prací (Kopský, Rygal, Příhonská, Vaníček, Zhouf a další)

Posudky monografií, dalších publikací a grantových přihlášek pro GAČR

Přednášky pro učitelskou veřejnost a letní školy učitelů (Ústí nad Labem, Olomouc, Hradec Králové, Liberec, Jindřichův Hradec)

Péče o matematické talenty v rámci JČMF a Matematické olympiády (Letní školy, Soustředění řešitelů MO – kategorie A)

SZZ z matematiky na MFF UK v Praze

Výuka v rámci U3V na UJEP v Ústí nad Labem

Výuka Didaktiky matematiky pro DPS organizované CCV Pedagogické fakulty

Konzultační činnost pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a fakulty UJEP v oblasti matematické statistiky

Zpět