přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Obhájené diplomové práce  

2011

Časoprostorová analýza změn reliéfu Bílinska vlivem důlní činnosti [6/2011]

Student: Lukáš Weiss, vedoucí DP: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Od počátku 19. století probíhá v Mostecké pánvi těžba hnědého uhlí. V průběhu let doznala krajina této oblasti rapidních změn. Cílem této diplomové práce je porovnat stav georeliéfu regionu Bílina z období před začátkem intenzivní povrchové těžby se současným stavem. K vyhodnocení budou použity mapy III. vojenského mapování 1:25 000, ze kterých bude pro tvorbu digitálního modelu terénu použita vrstva vrstevnic a dále historické letecké snímky (nejstarší z roku 1938), které budou zpracovány fotogrammetrickými metodami. Z dostupných datových zdrojů budou následně vytvořeny digitální modely terénu, na kterých bude provedena analýza změny krajiny.

Retrospektivní analýza vývoje krajiny v oblasti vojenského výcvikového prostoru Tisá s využitím geoinformačních technologií [6/2011]

Studentka: Jana Ehertová, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Diplomová práce byla zaměřena na sledování a hodnocení časoprostorových změn vývoje krajinné struktury v modelové oblasti u obce Tisá v Krušných horách, zejména za období od roku 1953 až po současnost (rok 2007). Pro hodnocení byly použity staré mapy, historické letecké snímky a v neposlední řadě ortofotopama z roku 2007. Rastrová data byla ručně vektorizována a následně analyzována. V práci byly především použity prostorové analýzy a statistická hodnocení. Na základě výsledků provedených analýz, byly určeny hlavní trendy změn krajinné struktury v modelové oblasti, která byla rozdělena na dvě části. První z nich bylo Chemické cvičiště Tisá a druhou oblastí bylo území sousedící s tímto prostorem. Na základě historického vývoje byla práce zaměřena také na zhodnocení přírody s ohledem na možnost výskytu tetřívka obecného Tetrao tetrix v zájmové lokalitě. V neposlední řadě byly výsledky této diplomové práce prezentovány v prostředí mapového serveru UJEP.

Analýza změny využití krajiny v katastru obce Růžová [6/2011]

Student: Ondřej Černohouz, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Předkládaná diplomová práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v katastrálním území Růžová za pomocí geoinformačních technologií, v období od roku 1843 až po současnost (rok 2007). Pro hodnocení byly využity mapy Stabilního katastru, historické letecké snímky a ortofotomapa z roku 2007. Mapy Stabilního katastru bylo nutné ještě georeferencovat. Rastrová data byla ručně vektorizována a následně analyzována. V práci byly použity zejména prostorové analýzy a statistická hodnocení. Na základě výsledků provedených analýz, byly určeny hlavní trendy změn krajinné struktury ve zkoumané lokalitě. Byly identifikovány změny ve výstavbě a v rozdělení struktury pozemků s ornou půdou. Následně byly výsledky této diplomové práce prezentovány v prostředí mapového serveru UJEP.

2009

GIS jako nástroj pro podporu rozhodovacích procesů na správě CHKO Kokořínsko

Student: Jiří Štojdl, Vedoucí DP: Ing. Vladimír Brůna

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití geografických informačních systémů jako nástroje při podpoře rozhodování na správě CHKO Kokořínsko. Byla analyzována legislativa týkající se správy CHKO, hlavně její působnosti dle zákona 114/92 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny. Dále byla z dostupných dat vytvořena souborová geodatabáze a řešeny příkladové projekty využití geografického informačního systému na správě CHKO. Zjištění stupně ochrany pro vyjádření ke stavebnímu řízení a identifikace ploch potenciálně ohrožených vodní erozí – model RUSLE.

Využití hyperspektrálních dat dálkového průzkumu Země pro detekci rizikových látek v životním prostředí

Student: David Pavlíček, Vedoucí DP: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá možnostmi detekce ropné kontaminace v ŽP pomocí hyperspektrálních dat DPZ. Zpracovávány byly snímky středních Čech pocházející ze snímače Hyperion. Detekce ropné kontaminace probíhala ve dvou fázích. Nejprve byly detekovány všechny plochy s uhlovodíkovými látkami a následně bylo rozhodnuto, které obsahují ropnou kontaminaci. Uhlovodíkové látky byly detekovány na základě jejich charakteristických absorpčních pásů s centrem na 1730 nm resp. na 2310 nm za pomoci čtyř různých metod obrazové analýzy. Plochy s ropnou kontaminací byly identifikovány dvěma způsoby. První spočíval v porovnání spekter uhlovodíkových látek se spektry uloženými ve spektrálních knihovnách. Druhý byl založen na kombinované interpretaci výsledků detekce společně se snímky s vysokým rozlišením.

2008

Archeologická lokalita Abúsír v prostředí GIS [11/2008]

Studentka: Bc. Alexandra Macháčová, Vedoucí DP: Ing. Vladimír Brůna

2007

Využití nástrojů GIS pro optimalizaci systému sběru separovaného a komunálního odpadu ve městě Děčín [5/2007]

Cílem diplomové práce bylo poukázat na rozsáhlé možnosti využití geografických informačních systémů a oblasti odpadového hospodářství. Jako příklad byla vybrána konkrétní problematika nakládání s komunálním odpadem ve městě Děčín.

Student: Bc. Jiří Andrlík, Vedoucí DP: Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.

Implementace GIS na Magistrát města Ústí nad Labem v rámci ochrany životního prostředí [5/2007]

Tato diplomová práce si klade za cíl zavést funkční geografický informační systém na Magistrát města Ústí nad Labem, sloužící v první řadě pro ochranu životního prostředí a pořízení územně analytických podkladů, jež budou použity jako podklad pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. Hlavní téma práce řeší problematiku vhodného technického vybavení, softwaru, financí, personálního obsazení, poskytování a pořizování sledovaných jevů, kterými jsou především zastavěné území, chráněná území, funkční využití, povodně, aktivní záplavová zóna, územní systémy ekologické stability, odpadové hospodářství a zátěže životního prostředí ve správním obvodu Ústí nad Labem, kterým je okres Ústí nad Labem. Na závěr je uvedena ukázka využití geografického informačního systému, přímo v praxi při rozhodování orgánu veřejné správy o umisťování konkrétních záměrů v území.

Studentka: Bc. Pavlína Komeštíková, Vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

2006

Laserové skenování pro tvorbu 3D modelu vybrané části NP České Švýcarsko [5/2006]

Diplomová práce se zaměřuje na zpracování dat leteckého laserového skenování z oblasti Českosaského Švýcarska. Tím poskytuje srovnání pro výsledky hlavního procesu zpracování, který probíhá jako projekt INTERREG IIIC na Technické univerzitě Drážďany a je zaměřen na vytvoření geoinformačních podkladů pro účely environmentálního managementu chráněných oblastí. Skalní útvary, které dávají tvář tomuto chráněnému území představují velkou výzvu pro automatické metody klasifikace terénu. V teoretické části jsou popsány různé současné přístupy. V praktické části je navržen postup klasifikace s použitím zejména softwaru firmy Terrasolid. Část této práce zkoumá možnosti získávání informací o lesním porostu z DMT a ve výsledku je DMT použit pro vytvoření 3D vizualizací zájmového území.

Student: Marek Gasior, Vedoucí DP: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

Využití digitálních metod GIS pro hodnocení krajiny v zájmové oblasti České Švýcarsko [5/2006]

Bilaterálně chráněné území Českosaské Švýcarsko je zájmovou oblastí pro Evropský projekt Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in CADSES – SISTEMaPARC, Evropské iniciativy INTERREG III B. Diplomová práce se zabývá částí tohoto území, a to Národním parkem České Švýcarsko. Jde o velmi cennou oblast s vysokou geodiverzitou a lesnatostí. Na českou část navazuje Národní park Saské Švýcarsko. Pro celou oblast byla vytvořena databáze prostorových dat využitelných pro geografické informační systémy. Úkolem projektu je data sjednotit a ve spolupráci se zahraničními institucemi provést analýzy, modelace a vizualizace. Tato práce se konkrétně zabývá zpracováním dat získaných z historických mapových podkladů z roku 1940. Za pomoci programovacího jazyka AML v software ArcInfo byla německou stranou vytvořena speciální extenze tohoto software, která modeluje přírodní rekreační potenciál území. Ten byl stanoven pro dvě časové řady a následně sestaven trend vývoje území. Diplomová práce by se měla stát příspěvkem k objektivnějšímu poznání přírodních hodnot a vlivů lidské činnosti na krajinu.

Student: Václav Šrédl, Vedoucí DP: Mgr. Oldřich Holešínský

Zhodnocení separace komunálního odpadu v letech 2002 - 2004 v obcích Ústeckého kraje [6/2006]

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit separaci komunálního odpadu v obcích Ústeckého kraje v letech 2002-2004 a názorně přitom ukázat možnost využití geografických informačních systému (GIS) v oblasti odpadového hospodářství. Zdrojem dat o produkci vytříděných složek komunálního odpadu (papíru, plastu a skla) byl evidenčního programu EVI, běžně používaný na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Získaná data byla upravena a pro každou obec bylo spočítáno, kolik kilogramů odpadů vytřídí její průměrný obyvatel za rok.Vznikl tak jedinečný přehled o vývoji separace odpadů v Ústeckém kraji. Výsledky jsou prezentovány formou mapových výstupů, tabulek a grafů. Tyto výstupy mohou být využity ke zvýšení úrovně odděleného sběru komunálního odpadu na území Ústeckého kraje.

Studentka: Alena Boháčková, Vedoucí DP: Ing. Taťána Krydlová

2005

Využití nástrojů GIS pro analýzu a prezentaci výsledků hodnocení zem. půd po záplavě v srpnu v roce 2002-2003 [5/2005]

Studentka: Veronika Burešová, Vedoucí DP: Ing. Tomáš Babický

3D vizualizace úprav zeleně okolí budovy Fakulty životního prostředí - 2004 [5/2005]

Studentka: Alexandra Macháčová, Vedoucí DP: Ing. Tomáš Dolanský

2004

DP - Využití geoinformačních technologií při správě havarijního informačního systému HZS Kolín [6/2004]

Studentka: Zuzana Kačerovská, Vedoucí DP: Ing. Jitka Prchalová

Vytvoření internetového GIS serveru na FŽP UJEP v Ústí nad Labem [6/2004]

Student: Jan Novotný, Vedoucí DP: Ing. Tomáš Dolanský

Sledování změn krajinné struktury v povodí horní Blanice s využitím historických mapových podkladů [6/2004]

Studentka: Kateřina Křováková, Vedoucí DP: Ing. Vladimír Brůna

2003

Funkční význam zeleně v urbanistickém rozvoji na příkladu lesoparku Podskalí [10/2003]

Studentka: Jitka Dubská, Vedoucí DP: RNDr. Petr Jirásek

Předpoklady využití krajiny a stabilizace venkovského osídlení na příkladu obce Lovečkovice [10/2003]

Studentka: Renata Adamová, Vedoucí DP: RNDr. Petr Jirásek

Zhodnocení vývoje využití krajiny v zájmovém území MLA Zubrnice [10/2003]

Studentka: Radka Lechová, Vedoucí DP: Ing. Jitka Prchalová

GIS jako nástroj pro podporu rozhodování v oblasti ochrany ovzduší [6/2003]

Student: Tomáš Pek, Vedoucí DP: Ing. Vladimír Brůna

Ústecko v GIS - kvalita ovzduší v letech 1996 - 2000 [6/2003]

Studentka: Jitka Kadlecová, Vedoucí DP: Mgr. Lenka Janatová

Využití nástrojů GIS pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Liberec [6/2003]

Studentka: Kateřina Medlíková, Vedoucí DP: Ing. Jitka Prchalová

Návrh metodiky určení hranic velkoplošných a maloplošných chráněných území [6/2003]

Student: Jaroslav Patočka, Vedoucí DP: Ing. Radek Tekeljak

Aplikace GIS pro hodnocení umístění stávajících skládek a vyhledání vhodných lokalit pro nové skládky [6/2003]

Student: Milan Holý, Vedoucí DP: Ing. Jitka Prchalová

Turistické a cykloturistické stezky na území CHKO Labské pískovce [6/2003]

Studentka: Kateřina Fiedlerová, Vedoucí DP: Ing. Radek Tekeljak

Historický vývoj krajiny pohraničního okresu Břeclav [5/2003]

Student: Martin Trecha, Vedoucí DP: RNDr. Milan Jeřábek

Hodnocení krajinného rázu, porovnání a posouzení existujících metodik [6/2003]

Student: Václav Nedbal, Vedoucí DP: Ing. Marie Tichá

2002

Působení Euroregionu Nisa na regionální rozvoj Liberecka [6/2002]

Student: Milan Holeček, Vedoucí DP: RNDr. Milan Jeřábek

2001

Prověření vybraných aspektů obchvatu města Klášterce nad Ohří [10/2001]

Studentka: Hana Trousilová, Vedoucí DP: RNDr. Milan Jeřábek

Staré mapy a jejich podklady jako zdroj dat pro výzkum změn kraj. strukt. Česka od 2. pol. 18. stol. do současnosti [6/2001]

Studentka: Lenka Uhlířová, Vedoucí DP: RNDr. Leoš Jeleček, CSc.

Regionální vývoj a analýza přeshraničních aktivit města Ústí nad Labem [6/2001]

Student: Martin Pondělík, Vedoucí DP: RNDr. Milan Jeřábek

 

pozn.: za názvem diplomové práce je uveden v hranaté závorce údaj o měsíci a roce obhájení

webmaster