přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Rozpracované závěrečné práce  

Mgr. Petr Novák

Zhodnocení vývoje krajiny v oblasti teplárny Trmice

Studentka: Dana Patiková, vedoucí BP: Mgr. Petr Novák

Zhodnocení zaniklých obcí a staveb ve Verneřickém středohoří

Student: Zdeněk Pinc, vedoucí BP: Mgr. Petr Novák

Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Znečištění ovzduší v Ústeckém kraji malými zdroji: analýza současného stavu a návrhy řešení

Studentka: Karolína Vrtílková, vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Využití geostatických metod pro odhad znečištění ovzduší v Ústeckém kraji

Student: Bc. Pavel Hlinka, vedoucí DP: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Průzkum veřejného mínění na téma spokojenost obyvatel Klášterce nad Ohří s počtem parkovacích míst a městskou zelení

Studentka: Adéla Englová, vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Analýza změn krajiny vlivem těžby v okolí obce Měrunice

Student: Milan Čejkovský, vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

doc. doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Podrobná analýza vývoje rekultivace Medard na Sokolovsku

Student: Bc. Karel Kotous, vedoucí DP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Analýza oblastí ovlivněných lidskou činností v krušnohorském pohraničí – případová studie

Student: Martin Tobisch, vedoucí BP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Historie těžby nerostů v Krušných horách – případová studie Brandov

Student: Jakub Mandinec, vedoucí BP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Využití nových metod geoinformatiky pro sběr a analýzu prostorových dat

Studentka: Martina Krupičková, vedoucí BP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Zaniklé industriální a technické stavby v Krušných horách

Studentka: Bc. Barbora Handrychová, vedoucí DP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Ověření metod pro zpracování historických leteckých snímků: případová studie České středohoří

Student: Bc. Vladislav Šmejkal, vedoucí DP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Využití metod geoinformatiky k identifikaci antropogenních změn krajiny

Studentka: Bc. Edita Pončíková, vedoucí DP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Rekonstrukce historického vývoje území v okolí bývalého města Most

Student: Bc. Jiří Kopecký, vedoucí DP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Přeshraniční vývoj krajiny v okolí obce Jilmová

Studentka: Markéta Holá, vedoucí BP: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Zhodnocení vývoje radioaktivního znečištění toku a údolní nivy Ploučnice

Student: Bc. Martin Sikora, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Mapování porostů v nivě Ploučnice v závislosti na geomorfologických poměrech a kontaminaci

Studentka: Bc. Žaneta Stojaspalová, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Posouzení navržených revitalizačních opatření řeky Ploučnice u Mimoně z hlediska remobilizace historické kontaminace

Studentka: Bc. Eva Slabá, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Hodnocení vývoje řeky Jizery mezi obcemi Mladá Boleslav a Benátky nad Jizerou

Studentka: Bc. Michaela Rákocyová, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Geomorfologické sledování vývoje meandrů na vybraném úseku Ploučnice u Mimoně

Student: Bc. Lukáš Plotnárek, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel ve Východním Krušnohoří

Studentka: Bc. Karolína Zdražilová, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Využití metod DPZ pro identifikaci vývoje krajiny v lokalitě Chabařovice

Studentka: Bc. Martina Švarcová, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Časoprostorová analýza změn reliéfu v okolí dolu Jan Šverma a Vršany

Studentka: Bc. Jaroslava Marková, vedoucí DP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

RNDr. Petr Jirásek

Význam městské hromadné dopravy pro život obyvatel města Liberec

Studentka: Klára Vohlídková, vedoucí BP: RNDr. Petr Jirásek

Prostorová analýza vývoje obytných ploch v mikroregionu Ústí nad Labem

Studentka: Bc. Jana Vlasáková, vedoucí DP: RNDr. Petr Jirásek

Hipoturistika a návrh hipostezky v Teplickém okrese

Studentka: Tereza Janoušková, vedoucí BP: RNDr. Petr Jirásek

Postavení a vývoj vodní dopravy v ČR v mezinárodním srovnání

Studentka: Jana Mendeová, vedoucí BP: RNDr. Petr Jirásek

Uplatnění principů udržitelného rozvoje v územním plánu města v oblasti odpadních vod

Student: Lukáš Kroupa, vedoucí BP: RND. Petr Jirásek

Vývoj využití území při rozvoji města Chomutov

Student: Rostislav Vaňous, vedoucí BP: RNDr. Petr Jirásek

Vývoje vojenských brownfields v Ústeckém kraji po roce 1989

Studentka: Marina Žáčková, vedoucí BP: RNDr. Petr Jirásek

Vývoj města a jeho funkčních ploch na příkladu Klášterce nad Ohří

Studentka: Petra Kapicová, vedoucí BP: RNDr. Petr Jirásek

Tvorba abiokomplexů a vymezení střetů a rezerv v území SO ORP Rosice

Studentka: Bc. Klára Bubnová, vedoucí DP: Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Zhodnocení vývoje ovocných sadů v údolí řeky Labe (oblast Sebuzínska a Zálezelska)

Studentka: Bc. Hana Tobiášová, vedoucí DP: Mgr. Markéta Peřinová

webmaster