přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Témata diplomových a bakalářských prací  

Ing. Vladimír Brůna

Aplikace 3D modelu terénu při archeologickém výzkumu v Abúsíru

Interpretace satelitního záznamu a tvorba mapy El-Hajézu

Interpretace satelitního záznamu a tvorba mapy oblasti USLI, Súdán

Mapování archeologických objektů s využitím GPS

Archeologická mapa Abúsíru v prostředí mapového serveru

Georeference a interpretace map Stabilního katastru

Klášter Rajhrad na starých mapách – aplikace v prostředí mapového serveru

RNDr. Petr Jirásek

Strukturální změny ve využití krajiny na příkladu vybraného okresu

Sociální, ekonomické a ekologické důsledky procesu suburbanizace v ČR (podle vybrané oblasti)

Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Průzkum veřejného mínění – student si zvolí vlastní téma průzkumu veřejného mínění, sestaví jeho plán, provede průzkum, jeho vyhodnocení a interpretuje výsledky průzkumu. Součástí práce by mělo být i publikování závěrů průzkumu v regionálním tisku

Chybějící hodnoty v krátkodobých časových řadách – student provede rešerši metod doplňování chybějících hodnot (missing values) v časových řadách a porovná vhodnost vybraných metod na řadách hodinových, denních nebo měsíčních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a ve vodě.

Pravděpodobnostní rozdělení krátkodobých časových řad znečištění – student provede detailní analýzu empirického rozdělení vybraných hodinových, denních a měsíčních řad znečištění ovzduší. Cílem práce je najít vhodná teoretická rozdělení a posoudit jejich stabilitu nebo proměnlivost v čase. Závěry práce mají využití ve zvýšení kvality předpovědí budoucího vývoje znečištění.

Identifikace zdrojů znečištění – student využije nástrojů statistické analýzy dat k určení zdrojů znečištění ovzduší ve vybrané sídelní oblasti ČR. Vedle identifikace zdrojů bude výstupem práce i stanovení velikosti příspěvku jednotlivých zdrojů na celkovém znečištění zkoumané lokality.

Analýza počtu přihlášek ke studiu na FŽP UJEP – student zhodnotí vývoj podaných přihlášek na FŽP UJEP v posledních letech, porovná vývoj s obdobnými fakultami jiných VŠ, pokusí se najít příčiny změn a navrhne řešení vedoucí ke změně stávajícího stavu. Součástí řešení může být i dotazníkové šetření mezi studenty středních škol zkoumající motivaci k podání přihlášky.

Vlastní téma – student může navrhnout vlastní téma založené na aplikaci statistických nebo geostatistických metod a postupů.

Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Tvorba digitální mapy kampusu UJEP

Klášter Rajhrad - informační systém mapových podkladů (zpracování starých map

Pokud si chcete zvolit vlastní téma týkající se geoinformatiky, lze jej konzultovat s vedoucím katedry.

webmaster