přeskočit navigaci


Katedra přírodních věd


  O katedře:  

Ve spolupráci s řadou dalších organizací zajišťují pracovníci katedry výuku a výzkum především v oblasti složek životního prostředí. Katedrou jsou garantovány bakalářské obory Ochrana životního prostředí a Vodní hospodářství a magisterský obor Revitalizace krajiny. Pracovníci se dále podílejí i na výuce předmětů v magisterském oboru Odpadové hospodářství, který garantuje Katedra technických věd. Přehled vyučovaných předmětů, doplněný odkazem na jejich podrobnější sylaby, najde každý zájemce o obory v odkazech na elektronických stránkách fakulty fzp.ujep.cz sekce Programy a obory dále i na jednotlivých stránkách kateder v sekci „Predměty“. Na katedře přírodních věd zde.

Vědeckou a výzkumnou činností přispívají členové katedry zejména k řešení problematiky antropogenní zátěže v krajině. Jde především o zátěž půdního fondu, řešení problematiky revitalizace toků, problematiky ochrany flóry a fauny. Zvláštní pozornost je věnována problematice obnovy území po těžbě hnědého uhlí. Na lesních ekosystémech jsou monitorovány škodlivé vlivy houbových patogenních organismů. Již tradiční je na katedře zájem o problematiku geotermální energie, která je v regionu i prakticky využívána. Poněkud stranou hlavního zaměření většiny členů katedry, kde společným pojítkem je již zmíněná antropogenní zátěž regionu, stojí jinak ale velmi atraktivní paleoekologický a paleontologický výzkum v některých oblastech Subarktidy.

webmaster