přeskočit navigaci


Katedra životního prostředí


  O katedře:  

Ve spolupráci s řadou dalších organizací zajišťují pracovníci katedry výuku a výzkum především v oblasti složek životního prostředí. Katedrou jsou garantovány bakalářské obory Ochrana životního prostředí a Vodní hospodářství a magisterský obor Revitalizace krajiny. Pracovníci se dále podílejí i na výuce předmětů v magisterském oboru Odpadové hospodářství, který garantuje Katedra technických věd. Přehled vyučovaných předmětů, doplněný odkazem na jejich podrobnější sylaby, najde každý zájemce o obory v odkazech na elektronických stránkách fakulty fzp.ujep.cz sekce Programy a obory dále i na jednotlivých stránkách kateder v sekci „Predměty“. Na katedře přírodních věd zde.

Vědeckou a výzkumnou činností přispívají členové katedry zejména k řešení problematiky antropogenní zátěže v krajině. Jde především o zátěž půdního fondu, řešení problematiky revitalizace toků, problematiky ochrany flóry a fauny. Zvláštní pozornost je věnována problematice obnovy území po těžbě hnědého uhlí. Na lesních ekosystémech jsou monitorovány škodlivé vlivy houbových patogenních organismů. Již tradiční je na katedře zájem o problematiku geotermální energie, která je v regionu i prakticky využívána. Poněkud stranou hlavního zaměření většiny členů katedry, kde společným pojítkem je již zmíněná antropogenní zátěž regionu, stojí jinak ale velmi atraktivní paleoekologický a paleontologický výzkum v některých oblastech Subarktidy.

Pracovníci katedry jsou v rámci FŽP zapojeni do Celostátní sítě pro venkov a pořádají ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem Ministerstva zemědělství ČR semináře hrazené z prostředků Programu rozvoje venkova. V roce 2017 byly uspořádány 2 akce - seminář „Zkušenosti z PRV v krajinném plánování“ (březen 2017) a seminář včetně exkurze na téma „Pozemkové úpravy a PRV“ (listopad 2017). Program akcí byl zaměřen na inovace v ochraně zemědělské půdy, prostředky protierozní ochrany, pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje krajiny včetně terénní ukázky realizací projektů komplexních pozemkových úprav (protierozní a vodohospodářská opatření, systém polních cest, ÚSES, doprovodné zeleň, organizace půdního fondu). Akce se budou konat i v roce 2018.

Dále pracovníci KPV se podílejí na činnosti oblastní pobočky Severní Čechy Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, z.s., kterou vedou přednášející v programu Revitalizace krajiny (doc. Němec, dr. Neruda, doc. Vráblík) a která organizuje ve spolupráci s FŽP UJEP odborné aktivity zaměřené na vzdělávání odborné veřejnosti (projektanty pozemkových úprav, projektanty společných zařízení a další) a pracovníků Státního pozemkového úřadu v rámci různých témat souvisejících s komplexními pozemkovými úpravami. V roce 2018 je připravován např. seminář „Vliv změny klimatu na vodu v krajině v návaznosti na KoPÚ a aktualizace ÚP“. Další informace o činnosti ČMKPÚ jsou k dispozici na http://www.cmkpu.cz

Katedra zajišťuje také semináře zahraničních přednášejících např. prof. G. Shaw z University of Nottingham: „Výzkum kvality zemin na výsypkách v Severočeské hnědouhelné pánvi a jejich porovnání s podobným výzkumem v Anglii“ a Dr. C. Fleminga: „EIA regulations in UK with practical examples, rivers restoration examples in Scotland and UK“. Dále katedra zajišťuje každoročně týdenní exkurzi studentů University of Nottingham z Velké Británie v severních Čechách na téma rekultivace a revitalizace krajiny pro těžbě uhlí v Podkrušnohoří.

Zástupci KPV se pravidelně zúčastňují práce odborných skupin Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Fakulta spolupracuje také s územními pracovišti Agrární komory.

webmaster