Ing. Helena Součková, CSc.

funkce:

odborný asistent

telefon:

607 549 235

e-mail:

Helena.souckova@ujep.cz; helsou@tiscali.cz

místnost:

KV 415

zaměření:

nepotravinářské využití zemědělské produkce v průmyslu, obnova venkova a revitalizace sídel ve vazbě na využití strukturálních fondů, integrovaná strategie rozvoje mikroregionů, ekonomika okrasného zahradnictví

výuka:

Tvorba a ochrana krajiny, Krajinářské a parkové úpravy, Vývoj krajiny

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace

2011

§          Nákladovost spojená s výsadbou starých a krajových odrůd ovocných dřevin v podmínkách severních Čech FŽP UJEP, Ústí nad Labem 2011, certifikovaná metodika 35 s. 

§          Okrasné školkařství z hlediska diverzifikace zemědělství In: Zahradnictví 7/2011, s. 54–57, ISSN 1213-7596

§          Strukturální fondy ve vazbě na agroenvironmentální programy. VOŠZa a SZaŠ Mělník 2011, s104, ISBN 978-80-87610-01-5

§          Školní statek Mělník představuje projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zemědělská škola č.7, roč. 73/2010-11 s. 6-7, ISSN 0044-3875

§          Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách. Zemědělská škola č.6, roč. 73/2010-11 s. 10-12, ISSN 0044-3875

2010

§          Součková H.: Okrasné školkařství z hlediska diverzifikace zemědělství. Studia oecologica Ústí n. L., 2010 (v tisku)

§          Součková H.: Ekonomika liniových výsadeb. Studia oecologica Ústí n. L., 2010 (v tisku)

2009

§          Součková H. Spoluspalování v elektrárnách a teplárnách. Studia oecologica Ústí n. L., 2009,no.1:22-27.ISSN 1802-212X

§          Součková H.: Inspirace v historii a tradici ovocnářství severních Čech. In. Zahradnictví 8/2009

§          Součková H. (2009): Agroturistika jako jedna z významných forem diverzifikace zemědělství. Zemědělský týdeník, 14, s. 13-14 

§          populárně vědecký článek Součková H.:Financování energetiky s pomocí biomasy ze strukturálních fondů. Zemědělský týdeník,č.39/2009 s. 15-16;

§          studie převzatá protokolem MZe SOUČKOVÁ H.: Vyšší využití příležitostí v agroturistice regionu Severozápad v rozsahu 26 s.

2008

§          Součková, H.:  Příležitosti obcí ze strukturálních fondů v období 2007 – 2013. 3T Teplo, technika, teplárenství, 2008 č.1, s.14 – 17, ISSN 1210-6003

§          Součková, H.: Financování energie z evropských fondů, Zahradnictví, 2008, č.2, s.52 - 54, ISSN 1213-7596

§          Součková, H.: Arboristika je jednou z priorit zahradnického školství v Mělníku, Zahrada, park, krajina č.1/2008 příloha VI

§          Součková, H.: Pětice úspěšných, Zahradnictví, 2008, č.3, s.62 - 63, ISSN 1213-7596

§          Součková, H.: Rekonstrukce technologií ve sklenících pro optimalizaci skleníkových podmínek, Zahradnictví, 2008, č.4, s.66 - 67, ISSN 1213-7596

 

2007

§          Součková, H.: Využití nepotravinářské zemědělské produkce v ČR Studia oecologica I (1) 2007 s. 68 – 77, ISBN 1802-212X

§          Součková, H.: Dotační příležitosti krajinářů a školkařů z operačního programu Životní prostředí, Zahradnictví, 2007, č.11, s.50 - 51, ISSN 1213-7596

§          Součková, H.: Aktuální informace z Programu rozvoje venkova pro mladé zahradníky, Zahradnictví, 2007, č.12, s.46, ISSN 1213-7596

 

2006

§          SOUČKOVÁ, H.: Rape methyl-ester as renewable energy resource in transport (Methylester řepkového oleje jako obnovitelný zdroj energie v dopravě). Agric.Econ.-CZECH, 52, 2006 (5):244-249, ISSN 0139-570X

§          SOUČKOVÁ, H.: Supporting programmes of the growing of short rotation coppices in the Czech Republic Agric.Econ., 52,2006 (11):521-532, ISSN 0139-570X

§          SOUČKOVÁ, H.: Obnova rozptýlené zeleně na příkladu okresu Litoměřice. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Oecologica XIV, 2006, s. 48 - 55, ISBN 80-7044-763-X

§          Součková, H.: Podpůrné programy pěstování rychle rostoucích dřevin v ČR. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Oecologica XV, 2006, s.. 17 – 28, ISBN 80-7044-790-7

 

19XX – 2005

Příručky

1.        SOUČKOVÁ, H.: Problémy oblastně diferencované intenzifikace v rostlinné výrobě Studijní informace ÚVTIZ, řada zemědělské ekonomiky 2/1981  s. 60

2.        Přehled o stavu zemědělství ČR za rok 1999 Zelená zpráva, kapitola kap. A 6 Nepotravinářská zemědělská produkce. MZe 2000 s. 54-55

3.      Přehled o stavu zemědělství ČR za rok 2000 Zelená zpráva, kapitola kap. A 7 Nepotravinářská zemědělská produkce. MZe 2001 s. 98 – 99

4.        Přehled o stavu zemědělství ČR za rok 2001 Zelená zpráva, kapitola kap. A 7 Nepotravinářská zemědělská produkce MZe 2002 s. 114 – 116

5.        Přehled o stavu zemědělství ČR za rok 2002 Zelená zpráva, kapitola kap. A 7 Nepotravinářská zemědělská produkce MZe 2003 

6.        Přehled o stavu zemědělství ČR za rok 2003 Zelená zpráva, kapitola kap. A 7 Nepotravinářská zemědělská produkce MZe 2004 s. 121 - 1124

7.        Přehled o stavu zemědělství ČR za rok 2004 Zelená zpráva, kapitola kap. 2.4 Obnovitelné suroviny s.30, kap.5.4 Nepotravinářská zemědělská produkce MZe 2005 s. 107 – 110

8.        SOUČKOVÁ, H. a kol.: Úspory energie v zahradnictví. Česká energetická agentura 1999, s. 70 kol.:

9.        SOUČKOVÁ, H. a kol: Úspory energie v zemědělství. Česká energetická agentura 1999, s. 105

10.    SOUČKOVÁ, H.: SAPARD a využití biomasy k vytápění. Česká energetická agentura 2000, s. 59 (publikace+CD)

11.    SOUČKOVÁ, H.: Využití bioplynu v zemědělství. Česká energetická agentura 2001, s. 45 (publikace+CD)

12.    SOUČKOVÁ, H.: Metodika energetického auditu v zemědělství. Česká energetická agentura 2002, s. 51 (publikace+CD)

13.    SOUČKOVÁ, H.: Regionalizace využití dříví. Česká energetická agentura 2002, s. 60 (publikace+CD)

14.    SOUČKOVÁ, H.: Obnova malého a středního podnikání na venkově. VÚZE Praha, JČU České Budějovice 2005, s. 62 ISBN 80-7040-856-1

15.    SOUČKOVÁ, H.: Hodnocení obnovitelných zdrojů energie s pomocí programu GEMIS. In: sborník Využití fytomasy pro energetické účely. JU České Budějovice 2005, s. 100 – 105, ISBN 80-7040-833-2

16.    SOUČKOVÁ, H.: Nepotravinářské využití produkce v energetice. In: sborník Využití fytomasy pro energetické účely. JU České Budějovice 2005, s. 7, ISBN 80-7040-833-2

 

Vědecké články

 

1.      Lhotský J., Shrbená B., Součková H. Ispolzovanije tufov i tufitovbazaltovch porod dlja  ulučšenija pesčanych  počv  (Použití tufů a tufitů čedičových hornin k zlepšení písčitých půd) Ocenka agrotechničeskich metodov povyšenija plodorodija legkich počv. Pulawy, IUNG, 1976: 117 – 125

2.   SOUČKOVÁ, H.: Vliv imisí oxidu siřičitého na výsledky rostlinné výroby Zeměd. Ekon. 1986, č. 10 s. 781 – 786

3.   SOUČKOVÁ, H.: Příspěvek k hodnocení produkční schopnosti luk a pastvin. Ekonomika poľnohospodárstva č.5 1987

 1. Vráblíková, J. - Součková, H.: Půdní fond a možnosti jeho agroekologického využívání. Acta Universitatis Purkynianae 10 Studia Oecologica 1995, s.74 – 78, ISBN 80-7044-098-8
 2. SOUČKOVÁ, H.: Significance of fruit trees in the landscape of the Czech Republic. TEMPUS  Systems and technologies of environmental improvement and protection Praha 1995, s. 14 -  17

6.      SOUČKOVÁ, H.: Potenciál biomasy v regionu NUTS 2 Severní Čechy. Acta Universitatis Purkynianae, 49, Studia Oecologica VII. 1999, s. 138‑144. ISBN 80-70440272-7 spoluautor Vráblíková, J. 30 %

7.      SOUČKOVÁ, H.: Hodnocení ovocnářství severních Čech. Acta Universitatis Purkynianae, 50, Studia Oecologica VIII. 1999, s. 54 - 65. ISBN 80-7044-272-8

8.      SOUČKOVÁ, H.: Možnosti tekutých alternativních paliv v oblastech s antropogenní zátěží. In: Studia Oecologica X. Antropogenní zátěže a revitalizace devastované krajiny UJEP Ústí n. L.2000 s. 37 – 40, ISBN 80-7044-331-6

 1. SOUČKOVÁ, H.: Comparison of the Flower Market in the Czech Republic and in the European Union. Agric.Econ., 47,2001 (12):561-566, ISSN 0139-570X

10.  SOUČKOVÁ, H.: Ekonomika obnovy rozptýlené zeleně v krajině, Acta Universitatis Purkynianae, Studia Oecologica XII, 2001 č. 73, str. 141 – 144, ISBN 80-7044-3733-1

 1. SOUČKOVÁ, H.: The Economics of the Scattered Green Restoration in Cultural Landscape. Agric.Econ., 49,2003 (6):261-265, ISSN 0139-570X
 2. SOUČKOVÁ, H.: Využití nepotravinářské zemědělské produkce v ČR. Ekonomika poľnohospodárstva, V., 2005 č.3., s. 41 – 48

13.  SOUČKOVÁ, H.: Hodnocení obnovitelných zdrojů energie s pomocí programu GEMIS. In: sborník Využití fytomasy pro energetické účely. JU České Budějovice 2005, s. 100 – 105, ISBN 80-7040-833-2

Zpět

Účast na konferencích:

2011

Příležitosti obcí při financování OZE ze strukturálních fondů, 22. 9. 2011 ADTT Bechyně 2011 in konference: Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce

Význam agroturistiky pro revitalizaci krajiny v Podkrušnohoří 6. 9. 2011 příspěvek na konferenci Revitalizace území v Podkrušnohoří 2011 UJEP Ústí nad Labem

Příležitosti obcí při financování obnovitelných zdrojů energie ze strukturálních fondů, In: sborník Perspektivy energetického využití biomasy VŠB Ostrava 5. 10. 2011, místo konání: Olomouc

Příležitosti zemědělců při financování obnovitelných zdrojů ze strukturálních fondů In sborník: Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách. konference 8. 11. 2011 s. 50-56 ISBN 978-80-904782-2-0

2010

SOUČKOVÁ, H.: Příležitosti obcí při financování OZE ze strukturálních fondů. Téma konference: Energetické využití biomasy. Hustopeče 5.5.2010, organizátor: VŠB TU Ostrava

Archiv

1.      Součková, H. – Kalinová, J.: Renewable source of energy in the transport in the Czech Republic. (Obnovitelné zdroje energie v dopravě v ČR). In: 14th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. Paris, France 2005, pp. 1629 – 1631, ISBN 888900442–5-x, 20.10.2005, Součková, H. 90 %

2.      Havlíčková, K. a kol.: Metodology for analysis of biomass potential for a selected Region in the Czech Republic. In: 14th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. Paris, France 2005, pp. 465 – 468, ISBN 888900442–5-x, 20.10.2005, Součková, H. 10 %

3.      SOUČKOVÁ, H.: Hodnocení biomasy jako obnovitelného zdroje energie v mikroregionu s pomocí programu GEMIS, sborník abstraktů a CD z mezinárodní vědecké konference Regióny – vidiek – životné prostredie Nitra 2004, s. 55, ISBN 80 – 8069- 437-0, ISBN 80 8069  – 438-9 (CD nosič)

4.      SOUČKOVÁ, H.: Strategie integrovaného rozvoje mikroregionu. In: IV. Mezinárodní konference UJEP Ústí n.L. Konkurenceschopnost regionu – rozvoj lidských zdrojů 2004, s. 255 – 261, ISBN 80-7044-607-2

5.      SOUČKOVÁ, H.: Strom v kulturní krajině. In: Sborník konference s mezinárodní účastí „Krajina 2002 – od poznání k integraci“ Ústí n. L. 2002 pp. 80 – 81, ISBN 80-7212-225-8,

6.      SOUČKOVÁ, H.: Šance českého zemědělství v novém tisíciletí. In: III. Mezinárodní konference FSE UJEP Ekonomika a občan v procesu integrace. Ústí n. L.2002, pp. 375 –380, ISBN 80-7044-446-0,

7.      SOUČKOVÁ, H.: Vývoj nepotravinářského využití zemědělských půd v ČR. In: Využitie poľnohospodárskej pôdy v súvislosti so vstupom Slovenska do EU. Velká Lomnice, Slovensko 2002, pp. 129 – 136, ISBN 80-88992-49-4,

8.      SOUČKOVÁ, H.: Increase of renewable source of energy in the Czech Republic. (Nárůst obnovitelných zdrojů energie v ČR). In: 12th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. Amsterdam, the Netherlands 2002, pp. 177 – 179, ISBN 888900442–5-x, 18. 6.2002

9.      SOUČKOVÁ, H.: Nepotravinářské využití zemědělské půdy. In: Sborník z konference Tvář naší Země – krajina domova. pp. 151 – 157, ISBN 80-86512-18-5, 9. 10. 2002 Průhonice 2002

10.  SOUČKOVÁ, H.: Přínosy prosperujícího zemědělství k sociálně ekonomickému rozvoji regionu. In: Sborník z mezinárodní konference Občanská společnost a regionální politika EU. UJEP Ústí n. L.2000 s. 120-125, ISBN 80‑7044‑309‑X.

 1. SOUČKOVÁ, H.: Ekonomika pěstování rychle rostoucích dřevin v ČR. Sborník: CZ Biom z česko - rakouského semináře. České Budějovice, Biomasa pro energii, 1996  s. 35 – 40

12.  SOUČKOVÁ, H.: Možnosti snížení nezaměstnanosti v problémových regionech ČR. In: Revitalizace problémových regionů Ústí n. Lab. 1998, s. 177-184, ISBN 80-7044-210-7

13.  SOUČKOVÁ, H.: Potenciál biomasy z rezortu zemědělství pro energetické využití. In: Obnovitelné zdroje energie. Kroměříž, 1998, s. 57-60

14.  SOUČKOVÁ, H.: Příprava projektů pro strukturální fondy s environmentální problematikou ve výuce na FŽP Ústí n. L. In: Sborník prezentací z mezinárodní konference k 15. výročí založení FŽP UJEP CD ISBN 80 – 7044 – 796 - 6

 1. SOUČKOVÁ, H.: Utilising of special cultures in agricultural landscape of the Czech Republic. Sborník IALE Rennes 1993, p. 89 – 90

16.  SOUČKOVÁ, H.: Využití zemědělské půdy pro energetické účely. In: Produkčný potenciál pod a rozvoj trhu s podou. Tatranska Lomnica 1998, pp.128 – 136 , ISBN 80-8058-092-8

domácí

recenzované sborníky

 

 1. SOUČKOVÁ, H.: Kriteria ekonomické efektivnosti zúrodňování půd melioračními  hmotami. Sborník z konference "Nové meliorační hmoty pro zúrodňování máloplodých půd v zemědělství" ÚVTIZ Praha, 1972, s. 17
 2. SOUČKOVÁ, H.: Rozmístění zemědělských kultur z hlediska ekologické stability zemědělské krajiny. In: Sborník posterů 60 let zahradnického výzkumu v ČSSR VÚOZ Průhonice 1987, s. 30 - 31

3.      SOUČKOVÁ, H.: Ekonomické hodnocení produkce rychle rostoucích dřevin jako obnovitelného zdroje energie. Sborník Biomasa - alternativní  zdroj energie Ústí n. L. 1994, s.24 - 29

4.      SOUČKOVÁ, H.: Porovnání cen energie z fosilních paliv s energií z obnovitelných zdrojů. In: Sborník Energie v zahradnictví, ČEA a VOŠZ a SZŠ Mělník, 1988, s. 1-19

5.      SOUČKOVÁ, H.: Financování údržby venkovské krajiny ze strukturálních fondů. In: Sborník z konference: Venkovská krajina 2004, Veronica 2004, s.193 – 197 ISBN 80-239-2822-8

6.      SOUČKOVÁ, H.: Strategie integrovaného rozvoje mikroregionu. In sborník z konference Tvář země 2004. s. 5

7.      Součková, H.: Dotace v zahradnictví z národních a strukturálních zdrojů. In: Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí Strom a květina  - základ života, Průhonice, VÚKOZ 2007, ISBN 978-80-85116-52-6, s. 25 – 27

 

Abstrakt ve sborníku mezinárodní nebo zahraniční vědecké konference

 1. Součková, H.: Rozmístění zemědělských kultur z hlediska ekologické stability zemědělské krajiny In: Sborník posterů 60 let zahradnického výzkumu v ČSSR    1987, s. 30 – 31
 2. Součková H., Tulisová I.: Národohospodářská hlediska využití nové klasifikace a bonitace intenzivních ovocných sadů v Československu. In : Sborník posterů 60 let zahradnického výzkumu v ČSSR. 1987, 95%, s. 54 – 56
 3. SOUČKOVÁ, H.: Příprava projektů pro strukturální fondy s environmentální problematikou ve výuce na FŽP Ústí nad Labem. In: Sborník z mezinárodní konference k 15. výročí založení FŽP UJEP Ústí 2006 CD, prezentace s.1-9
 4. NERUDA, M.- SOUČKOVÁ, H. – SLAVÍK. L.,: Erneuerbare energien in Tschechien. 3. Dresdner Wasserstofftag

Zpět

Řešené projekty 2010:

 1. projekt MZe NAZV „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově“koordinátor Machová I., Součková, H. řešitel části diverzifikace aktivit zemědělců na venkově

2.      projekt OP VK Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách

3.      Zelená síť Krušné hory Cíl 3, koordinátor Neruda M., Součková, H. řešitel části zemědělství Krušných hor

Koordinační činnost 1993 - 2005

§          Projekt MŽP GA 1170: „Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie v krajině.“ ZZ VÚOZ Průhonice 1993 –1995, koordinace meziresortního projektu a vlastní řešení etapy zaměřené na ekonomiku pěstování a využití rychle rostoucích dřevin

§          Grantový projekt MZe NAZV 0266: „Přizpůsobení zelinářství, ovocnářství a květinářství podmínkám jednotného trhu EU“ VÚZE 2000 – 2001, koordinace spolunositelů projektu a vlastní řešení etapy zaměřené na konkurenceschopnost českého okrasného zahradnictví. Spolunositel: JU České Budějovice, VŠUO holovousy, Svaz školkařů Průhonice, Bohemiaseed Praha. Celkové náklady 1,9 mil. Kč

§          Grantový projekt MZe NAZV QF 4142: „Vyšší využití nepotravinářské zemědělské produkce v průmyslu.“ Nositel VÚZE 2004 – 2005, koordinace spoluředitelů a řešení vlastních etap; Spolunositel: JU České Budějovice, VÚKOZ Průhonice. Celkové náklady: 1,735 mil. Kč

 

Ostatní řešené projekty 1969 -2005

Úlohy řešené podle smlouvy, projekty, studie – řešitel

1.      Skokan E., Součková H.: Výzkum anorganických průmyslových odpadů s možností jejich použití jako melioračních hmot Dílčí zpráva VÚM Zbraslav, 1969, s.65

2.      Lhotský J., Součková H.: Meliorace středně těžkých a těžkých půd degradovaných lesních. Dílčí zpráva VÚM Zbraslav, 1970 s. 50

3.      Kolektiv: Prognóza meliorací do r. 1990 Závěrečná zpráva VÚM Zbraslav, 1971, úsek meliorací deficitních půd, s. 90

4.      SOUČKOVÁ, H.: Provozně ekonomická hlediska využitelnosti tufogenních hornin k melioračním účelům. P 16-329-059-03-06/3 Závěrečná zpráva VÚM Zbraslav, 1974, s.55

5.      SOUČKOVÁ, H.: Zpracování provozně ekonomických podkladů pro organizaci aplikace přirozených sorbentů. Závěrečná zpráva P-16-329-059-03-08 VÚM Zbraslav, 1975, s. 72

6.      Klečka M., Dušek J., Součková H. Návrh modelu zemědělství a výživy o. Kroměříž, část  "Využití půdního fondu"Závěrečná zpráva VÚEZVž, 1979, s. 54

7.      Klečka M., Dušek J., Součková H., Vávra K.: Ekonomická charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek Závěrečná zpráva VÚEZVž 1980, s. 54

8.      Klečka M., Dušek J., Součková H., Vávra K.: Vymezení alokačních tříd hlavních zemědělských plodin vč. jejich ekonomické charakteristiky pro potřeby plánovitého  řízení ČSR  Závěrečná zpráva VÚEZVž 1980 s. 28

9.      SOUČKOVÁ, H.: Metodika tvorby oblastně diferencované intenzifikace zemědělství ČSR  Závěrečná zpráva VÚEZVž 1981 s. 30

10.  SOUČKOVÁ, H.: Analýza podmínek výrobkové vertikály ovoce a zeleniny za  účelem oblastní intenzifikace Závěrečná zpráva VÚEZVž SPEV 901129408.02.01 198l, s. 89

11.  SOUČKOVÁ, H.: Vyhodnocení přírodních a ekonomických podmínek pro potřeby oblastně diferencované intenzifikace u speciálních kultur.  Závěrečná zpráva SPEV 903 129 309.02.02 VÚEZVž Praha 1982 s. 65

12.  Klečka, M., Korbíni J., Dušek J., Bača J., Součková H.: Racionální využití zemědělské půdy a základních fondů v  procesu intenzifikace zemědělství. Závěrečná zpráva 1. kontrolovatelné etapy HÚ 903 129 309   VÚEZVž 1982 s. 75

13.  Klečka M., Korbíni J., Dušek J., Součková H.: Bonitační informační systém o zemědělském půdním fondu a jeho využití v soustavě plánovitého řízení vč. oblastně diferencované intenzifikace. Syntetická závěrečná zpráva VÚEZVž 1982 s. 32

14.  SOUČKOVÁ, H.: Využití bonitace půdního fondu pro tvorbu oblastí diferencované intenzifikace u výrobkových vertikál  speciálních kultur. Závěrečná zpráva SPEV 903-129-309-02-03 VÚEZVž 1983 s. 51

15.  Němec J., Krajíček J., Součková H., Klečka M.: Agroekologické podmínky produkce cukrovky a sestavení  optimálních výrobních plánů pro vybrané řepařské podniky. VÚEZVž Praha, studie, 1983, s. 71

16.  SOUČKOVÁ, H.: Oblastně diferencovaná intenzifikace zemědělství ČSR se zřetelem k optimálnímu využití přírodních a ekonomických  podmínek. Závěrečná zpráva SPEV 903.129.309.02.04 VÚEZVž, 1984, s. 33

17.  Klečka M., Bača J., Dušek J., Součková H.:  Racionální využití zemědělské půdy a základních fondů v procesu intenzifikace zemědělství. Závěrečná zpráva 2. kontrolní etapy VÚEZVž 1984

18.  Januš M., -  Součková H., - Zedníčková I. Metodické rozpracování využití výsledků bonitace půdního fondu ČSSR pro optimální rozmístění zemědělské výroby. Závěrečná zpráva VÚEZVž s. 58

19.  Součková H., Němec J.: Využití bonitace pro tvorbu oblastí diferencované  intenzifikace brambor, cukrovky, zeleniny a vinné révy. Závěrečná zpráva VÚEZVž, 1984 s. 68

20.  SOUČKOVÁ, H.: Vymezení oblastí diferencované intenzifikace  Závěrečná zpráva VÚEZVž 1985, 70 s.

21.  SOUČKOVÁ, H.: Bonitace speciálních kultur a TTP z hlediska ODI zemědělství Závěrečná zpráva VÚEZVž 1986, 59 s.

22.  Urbanová, M. - Urban,V. – Mimra, M. – Součková, H.: Modelování území ve středním Polabí. ZZ 336a VÚOZ Průhonice Projekt GA/1170/93 DÚ 01 E 02 s.12 + příloha

23.  SOUČKOVÁ, H.: Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie v krajině GA 1170 ZZ VÚOZ Průhonice 1993 - 1995

24.  Součková, H. a kol.: Ekonomické nástroje a ekonomické kalkulace pro hodnocení produkce biomasy.Ekonomické hodnocení produkce rychle rostoucích dřevin. GA 1649 VÚOZ Průhonice 1994, s.29 Součková, H. 80 %

25.  SOUČKOVÁ, H.: Význam ovocnářství v krajině severních Čech. ZZ  úkolu 0603/2  FDR část 5, VŠZ Praha 1994, s. 53

26.  SOUČKOVÁ, H.: Zahradnický informační systém a možnosti jeho využití. HORTISOFT VÚOZ Průhonice 1995, s.4

27.  Urbanová, M.-Součková, H.-Vráblíková, J.: Modul „Programy využití území ve vazbě na ochranu prostředí“, grant 0603/2 FDR LF VŠZ Praha 1994 s. 200. Zkráceno a vydáno v edici EKO educ ČEÚ 1995

28.  SOUČKOVÁ, H.: Ekonomické kalkulace a ekonomické nástroje pro hodnocení produkce biomasy. GA 1649 DÚ 04 VÚOZ Průhonice 1995, s.62

29.  SOUČKOVÁ, H.: Příprava zemědělské politiky na vstup ČR do EU v agroenvironmentální oblasti. řešitel: Pražan, J a kol. VÚZE 1998, 30 % Součková, H. Ekonomika obnovitelných zdrojů energie v zemědělství.

30.  SOUČKOVÁ, H.: Nepotravinářské využití zemědělské produkce. Tématický úkol č.4213 VÚZE 1999

31.  SOUČKOVÁ, H.: Ekonomika obnovy rozptýlené zeleně v krajině. Tématický úkol č.4217 VÚZE 1999

32.  Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR. Tématický úkol č.5102 VÚZE 1999 řešitel Doucha, T. 30 % Součková, H.

33.  SOUČKOVÁ, H.: Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR. Tématický úkol VÚZE 2000

34.  SOUČKOVÁ, H.: Analýza a návrh dalšího rozvoje využívání biomasy jako zdroje energie. Tématický úkol č. 4219 VÚZE 2000

35.  SOUČKOVÁ, H.: Monitoring programu SAPARD. Tématický úkol č. 4211 VÚZE 2001

36.  SOUČKOVÁ, H.: Ekonomika pěstování okrasných rostlin. Závěrečná zpráva. Tématický úkol č. 4213 VÚZE 2004

37.  SOUČKOVÁ, H.: Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje pro zájmová území. Projekt MZe NAZV QF 4127 řešitel ing. Kamila Havlíčková (VÚKOZ Průhonice), VÚZE spoluředitel

38.  SOUČKOVÁ, H.: Zvýšení konkurenceschopnosti produkce ze speciálních pěstebních ploch v ČR. Závěrečná zpráva. Tématický úkol č. 4230 VÚZE 2005

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání:

1956 - 1960 Střední zahradnická škola Mělník

1962 - 1967 Vysoká škola zemědělská Praha

1975 - 1980 externí aspirantura

1980 - 1981 postgraduální kurs ASŘ

 

Jazykové znalosti:

Aktivně:

francouzský, ruský, německý jazyk

Pasivně:

anglický jazyk

 

Zkušenosti:

10 roků výzkumné práce - ekonomika zlepšování půdní úrodnosti

10 roků výzkumné práce - využití půdního fondu

10 roků výzkumné práce - hodnocení biomasy jako obnovitelného zdroje energie

3 roky - hodnocení předvstupního fondu SAPARD

 

Průběh zaměstnání:

1967 - 1976 Výzkumný ústav meliorací Praha - výzkumný pracovník

1976 - 1986 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky - vědecký pracovník

1986 - 1996 Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice - vědecký sekretář

1996 - 1997 CityPlan - specialista agroenergetiky

od 1998 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha - vědecký pracovník

 

Významné zahraniční stáže:

Krátkodobé studijní cesty v průběhu řešení grantů Rakousko, Německo, Litva, Francie, Finsko, Dánsko, Švédsko

Zpět

Ostatní aktivity:

·         předsedkyně Svazku obcí povodí Liběchovky do roku 2009

·         hodnotitelka projektů norských fondů a projektů OP VK

·         akreditovaná poradce MZe pro obnovitelné zdroje energie 2004 – 2008

 

Odborné publikace

 1. Součková, H.: Využití bonitace intenzivních ovocných sadů pro výrobkovou vertikálu ovoce Záhradníctvo 9/1986 387 – 389
 2. Součková, H.: Vztah mezi výnosem hrušní a produkční schopností půd Záhradníctvo 12, 1986 : 538 – 540
 3. Dvořáček P., Součková H.: Bonitace intenzivních ovocných sadů Jihomoravského kraje. Záhradníctvo 1987 č. l : 5 - 7
 4. Součková, H.: Příspěvek hodnocení produkční schopnosti luk a pastvin Ekonomika Polnohospodárstvo 1987 č. 5
 5. Součková, H.: Směry využití bonitace chmelnic. Chmelařství 1987, č. 10, 100%, s. 156 - 157
 6. Součková H., Libich V.: K problematice využití půdně ekologických podmínek  Severočeského kraje ke zdokonalení plánovací praxe v chmelařství. Chmelařství 1987 č. 3 - 4, 60%, s. 46 - 47
 7. Součková, H.: Zaměření činnosti Výzkumného a šlechtitelského ústavu  okrasného zahradnictví v Průhonicích ve funkci vedoucího  pracoviště vědeckotechnického rozvoje.
 8. Součková, H.: Využití  dřevního odpadu Ekologie a společnost , 1997 č.2, s. 35 - 37
 9. Součková, H.: Dotace do krajiny. Zahradnictví, 1997 č. 4 s. 19 – 20
 10. Součková, H.: Pěstování rychle rostoucích dřevin z ekonomického hlediska. Ekojournal, 6, 1997, 4, 23

11.  Součková, H.: Financování obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím předvstupních fondů EU,  Zemědělec 2001  roč. 9, č.36, příloha Zemědělský marketing a management, s IV

12.  Součková, H.: Možnosti úspor energie v zahradnictví. Zahradnictví Příloha č.11/2002 s. 1 – 4, ISSN 1212 37 81

13.  Součková, H.: Skleníkové plochy v ČR. Zahradnictví č. 8/2002 s.13 ISSN 12 12 37 81

14.  Součková, H.: Financování energetiky sídel z fondů EU. Profesionál č.11/2002 s.4

15.  Součková, H.: Ekonomický vývoj světového okrasného zahradnictví. Euromagazín 2003 č. 5  ISSN 1213 – 7774 s. 22-25

16.  Součková, H.: Význam strukturálních fondů v zahradnictví, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.1, s.23, ISSN 12 12 37 81

17.  Součková, H.: Dotační příležitosti zahradníků z operačního programu Zemědělství, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.2, s.25 - 30, ISSN 12 12 37 81

18.  Součková, H.: Dotační příležitosti zahradníků z Horizontálního plánu rozvoje venkova, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.3, s.52 -55, ISSN 12 12 37 81

19.  Součková, H.: Dotační příležitosti zahradníků ze Společného regionálního operačního programu, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.4, s.44 - 45, ISSN 12 12 37 81

20.  Součková, H.: Dotační příležitosti zahradníků z operačního programu Průmysl a podnikání, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.5, s.36 - 39, ISSN 12 12 37 81

21.  Součková, H.: Dotační příležitosti zahradníků z operačního programu Průmysl a podnikání 2. část, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.6, s.42 - 43, ISSN 12 12 37 81

22.  Součková, H.: Dotační příležitosti zahradníků z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.7, s.40 - 42, ISSN 12 12 37 81

23.  Součková, H.: Aktuálně o projektech ke strukturálním fondům, Zahradnictví, 2004, roč. XCVI, č.8, s.32 - 33, ISSN 12 12 37 81

24.  Součková, H.: Hodnocení obnovitelných zdrojů energií pomocí programu GEMIS. In: Sborník Využití fytomasy pro energetické účely. České Budějovice 2005, s. 100 – 105

25.  Součková, H.: Zkušenosti s financováním obnovitelných zdrojů energií ze strukturálních fondů. 3 T Teplo Technika Teplárenství  6/2005 s. 5 - 8

26.  Součková, H.: Okrasné zahradnictví jako jedna z možností diverzifikace aktivit v zemědělství, Zahradnictví, 2006, roč. XCVIII, č.4, s.52 - 54, ISSN 1213-7596

27.  Součková, H. – Jablonský, I.: Pěstování hub v České republice. Zahradnictví, 2006, roč. XCVIII, č.7, s.50 - 54, ISSN 1213-7596

28.  Součková, H.: Obnova malého a středního podnikání ve venkovském prostoru. Zemědělec. Příloha Zemědělský marketing a management. Profi Press 2006 č.19 s.42 – 43, ISSN 1211-3816

29.  Součková, H. – Jablonský, I.: Pěstování hub může zvýšit příjmy. Zemědělec. Příloha Zemědělský marketing a management. Profi Press 2006 č.19 s.40 – 41, ISSN 1211-3816

Aktivity ve prospěch zemědělské praxe

přednášková činnost

 

 1. Součková, H.: Program obnovy venkova v ČR. SZŠ a VOŠZ Mělník  20.4.1998
 2. Součková, H.: Dotace do krajiny. Škola obnovy venkova v Lovečkovicích.10.6.1998
 3. Součková, H.: Potenciál biomasy z resortu zemědělství pro energetické využití. Mezinárodní konference České energetické společnosti Kroměříž. 8.7.1998
 4. Součková, H.: Porovnání cen fosilní energie s obnovitelnými zdroji energie. Seminář SZŠ a VOŠZ Mělník „Energie v zahradnictví“ 28.8.1998

5.      Součková, H.: Nepotravinářské využití zemědělské půdy plantážemi rychle rostoucích dřevin.  Euroregion NISA Jiříkov 12.9.1998

6.      Součková, H.: Možnosti financování obnovitelných zdrojů energie z programu SAPARD. In Sborník ze semináře Kogenerace z biomasy a její financování. Sdružení obcí Střední Pošumaví.

7.      Součková, H.: Nákladovost v květinářství ÚZPI 10.12. 2001

8.      Součková, H.: Financování obnovitelných zdrojů energie  ze SAPARDu a z prostředků České energetické agentury na II. Tématickém dnu v Peklově 20. 2. 2001

9.      Součková, H.: Financování priorit a opatření v zemědělství ze SAPARDu pro AK ÚZPI 24. 1. 2001

10.  Součková, H.: Podpora agroturistiky a zemědělství ze SAPARDu pro podnikatele vesnického mikroregionu Sdružení Šumava bez hranic. Keply 30. 3. 2001

11.  Součková, H.: SAPARD a diverzifikace v zemědělství  pro Zemědělskou agenturu Klatovy 30. 3. 2001

12.  Součková, H.: Konkurenceschopnost českého zahradnictví VÚZE Praha a SZŠ Mělník, Mělník, 10. 12. 2002

13.  Součková, H.: Možnosti programu SAPARD pro starosty obcí a zemědělské podnikatele. Chomutov 22. 3. 2002

14.  Součková, H.: Program SAPARD – priority a opatření. Vesnický mikroregion Rokle a Nechranicko, 26. 2. 2002

15.  Součková, H.: Využití strukturálních fondů a příležitosti zahradníků před i po vstupu do EU. Svaz květinářů a floristů Olomouc 22.2.2003

16.  Součková, H.: Nové zaměření poradenské práce (SOP, SROP a HRDP) ÚZPI Benešov 3.3.2003

17.  Součková, H.: Efektivnost alternativních tekutých paliv v porovnání s EU. In Seminář pod záštitou ČEA a JČU „Financování a efektivnost obnovitelných zdrojů energie v obcích a na venkově“ 18. 9. 2002

18.  Součková, H.: Přehled podpor v zemědělství ze strukturálních fondů, seminář Primagra Milín, 5 2. 2004

19.  Součková, H.: Přehled podpor v zemědělství v roce 2004 se zaměřením na strukturální fondy, seminář Svazek obcí povodí Liběchovky, 2. 3. 2004

20.  Součková, H.: Příprava projektů ze strukturálních fondů, seminář Agrární komora Česká Lípa, 7. 4. 2004

21.  Součková, H.: Příležitosti zahradníků ze strukturálních fondů, seminář Sempra Praha, 21. 5. 2004

22.  Součková, H.: Možnosti čerpání dotací z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, seminář Asociace soukromého zemědělství Břeclav, 24. 5. 2004

23.  Součková, H.: Strukturální fondy jsou výzvou pro venkovský rozvoj, seminář Svazek obcí povodí Liběchovky, 10. 6. 2004 a 24. 11. 2004

24.  Součková, H.: Možnosti podpůrného financování obnovitelných zdrojů energie v sektoru zemědělství, seminář MŽP a Moravskoslezského kraje, 13. 10. 2004

25.  Součková, H.: Financování obnovy infrastruktury v mikroregionech, seminář Svazek obcí povodí Liběchovky, 20. 10. 2004

26.  Součková, H.: Podpory biopaliv ve Francii. Seminář ÚZPI Praha, 10. 11. 2004

27.  Součková, H.: Podpory EU v okrasném zahradnictví, školení Komplexní péče o dřeviny,VOŠ zahradnická Mělník, 6. 12. 2004

28.  Součková, H.: Strukturální fondy v okrasném zahradnictví, výroční zasedání Svazu zahradnických center Praha, 8. 12. 2004

 1. Součková, H.: Podpůrné programy Evropské unie v okrasném zahradnictví. Květinářské dny, Svaz květinářů a floristů, Olomouc, 25.2.2005.
 2. Součková, H.: Integrovaná strategie rozvoje mikroregionu. Konference Tvář naší země, Společnost pro krajinu, Průhonice, 9.3.2005.
 3. Součková, H.: Nepotravinářské využití zemědělské půdy.Výstava o zemědělské půdě. Národní zemědělské muzeum, Praha, 6.4.2005.
 4. Součková, H.: Informace o operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Seminář „Rozvoj venkova a dotační zemědělská politika v  roce 2005. Svazek obcí povodí Liběchovky, Medonosy, 12.4.2005.
 5. Součková, H.: Příležitosti obcí v obnovitelných zdrojích energie ze strukturálních fondů. Konference „Systémy centralizovaného zásobování teplem pro města a obce IX.“,  Teplárenské sdružení ČR, Pardubice, 21.9.2005.
 6. Součková, H.: Financování infrastruktury v obcích ze strukturálních fondů. Seminář „Financování obcí ze strukturálních fondů“, Svazek obcí povodí Liběchovky, Medonosy, 4.10.2005.
 7. Součková, H.: Financování obcí a podnikatelů v obnovitelných zdrojích energie ze strukturálních fondů. Konference Biomasa 2005, B.I.D. s. r. o.,  Praha, 26.10.2005.
 8. Součková, H.: Podpory EU v okrasném zahradnictví. Školení Komplexní péče o dřeviny. VOŚ a SZaŠ Mělník, Mělník, 1.11.2005.
 9. Součková, H.: Zkušenosti s financováním OZE ze strukturálních fondů. Konference Biomasa - technické a ekonomické podmínky pro energetické využití III.,  Teplárenské sdružení ČR, Jindřichův Hradec, 9.11.2005.
 10.  Součková, H.: Informace o operačních programech v roce 2006 a možnosti podnikatelů ve venkovském prostoru. Rozvoj řemesel na příkladu zahradnictví a jeho financování ze strukturálních fondů. VÚZE, Mělník, 13.12.2005.

 

Realizace výsledků tvůrčí činnosti v praxi

-          metodiky, projekty, studie

1.      Součková, H.: Komplexní studie revitalizace zemědělství pánevních okresů. VÚZE 2001 Zpracováno pro uživatele: Ing. František Rubeš, vládní zmocněnec pro Severozápadní Čechy Most; Hospodářská a sociální rada Sokolovska

 1. Součková, H.: Vliv meliorace deficitních půd na efektivnost rostlinné  výroby.  Metodické pokyny VÚM Zbraslav, 1976, s.10
 2. Součková, H.: Ekonomické vyhodnocení záboru zemědělské půdy vlivem stavby  dálnice D - 47 VÚEZVž 1984, s. 8
 3. Součková, H.: Informace o bonitaci a klasifikaci intenzivních ovocných sadů pro účely scénáře "Zahrady Čech"  VÚEZVž 1984, 100% s. 12
 4. Součková, H.: Využití biomasy ve zdrojích MST Olomouc, Přerov, Krnov CityPlan 1996, s.27 + příloha
 5. Součková, H.: Proveditelnost podnikání v biomase. Pěstování a využití v severočeském regionu. Zpracováno pro EkoWatt, 1996, 27 s.
 6. Součková, H.: Význam biomasy jako alternativního zdroje energie. Práce Praha Roč. 53, 1997 č. 229 (19970930), s. 8, ISSN 0231-6374
 7. Součková, H.: Živé ploty a stěny. Chovatel Roč. 36 č. 1 (1997) s. 29 ISSN 0323-1534
 8. Součková, H.: Hospodaření s energií ve Střední zahradnické škole Mělník 1997,studie  20 s.
 9. Součková, H.: Vyšší využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie v regionu Vilémov Studie MZe ČR 1997, s. 61
 10. Součková, H.: Vypracování podkladového materiálu pro přípravu programů České energetické agentury na rok 1998. Studie ČEA 1997  s. 55
 11. Součková, H.: Územní plán města Hradec Králové, část zemědělství Atelier ing. arch Tušl

13.  Součková, H.: Vyšší využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie v regionu Vilémov. CityPlan 1998 s.58

14.  Součková, H.: Využití biomasy k energetickým účelům v Krásné Lípě FŽP UJEP 1998 s.23

15.  Součková, H.: Zásobení palivem pro výtopnu na biomasu ve Smilkově. Obecní úřad Smilkov 1999 s.14

16.  Součková, H.: Zásobení palivem na bázi biomasy v okrese Karlovy Vary. EkoWatt 2000 s.21

17.  Součková, H.: Integrovaný projekt obnovy a rozvoje mikroregionu Úštěcko Atelier VEGA 1998 kap. Analýza zemědělství s.7

 1. Součková, H.: Integrovaný projekt obnovy a rozvoje mikroregionu Vilémov Atelier VEGA 2001 (Analýza) kap. V Zemědělství s. 74 – 90
 2. Součková, H.: Strategie rozvoje mikroregionu Vilémov. Atelier VEGA Prof. Ing. arch. M. Baše, CSc. 2002 (Syntéza) kap. Obnova, rozvoj a restrukturalizace zemědělství. s.. 63 - 75
 3. Součková, H.: Hodnocení potenciálu území pro zásobování biomasou k vytápění. Okresní agrární komora Jeseník 2001 s.14
 4. Součková, H.: Strategický dokument k přístupovým jednáním s EU o zemědělství kap. Vliv technické infrastruktury na venkov. Vliv obchodní infrastruktury na venkov. VÚZE Praha 2002 s. 2
 5. Součková, H.: Ekonomika náhrady fosilních paliv biopalivy při vytápění. Akreditační projekt pro poradce strukturálních fondů. ÚZPI KCP 2003 s. 53
 6. Součková, H.: Program obnovy venkova obce Vidim 2003 s.53
 7. Součková, H.: Koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství Plzeňského kraje v souvislosti s připravovaným vstupem do Evropské unie. VÚZE 2003, kapitola: Hodnocení potenciálu území pro zásobování biomasou k vytápění s. 121 – 125
 8. Součková, H.: Publikace na www. stránkách www.lesyjihu.cz  – seriál článků v období roku 2000 - 2001 s tématy:

Lesnické informace z EU. Zalesnění zemědělských půd ve Francii. Podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství. Obnovitelné zdroje energie. Využití dřevního odpadu k vytápění rodinných farem. Pěstování rychle rostoucích dřevin. Ekonomika rychle rostoucích dřevin. Dřevní brikety – nový směr podnikání. Nadbytečná půda v zemědělství vhodná pro zalesnění. Předvstupní fondy v EU  a jejich využití v lesnictví. Prosperita okrasného školkařství. Aktivity České energetické agentury využitelné nejen v lesnictví.

 1. Součková, H.: Publikace na www. stránkách zahradaweb.cz 26. 5. 2003 název článku: Skleníkové plochy v ČR
 2. Součková, H.: Rozvoj řemesel na příkladu zahradnictví a jeho financování ze strukturálních fondů. Sborník VÚZE Praha 2005 s. 48
 3. Součková, H.: Program obnovy venkova obce Medonosy 2005 s.42
 4. Součková, H.: Program obnovy venkova obce Tupadly 2005 s.50
 5. Součková, H.: Územní plán obce Radonice, kapitola zemědělství. Atelier VEGA, Prof. Ing.arch. M.Baše, CSc. 2006
 6. Součková, H.: oponentské posudky pro projekty NAZV (10 posudků) 2004 -2005
 7. Součková, H.: Využití strukturálních fondů pro rozvoj krajiny. Přednáška pro účastníky kurzu Komplexní péče o dřeviny. VOŠ a SZaŠ Mělník v období  2004 - 2006
 8. Součková, H.: tři oponentské posudky akreditace studia VOŠ obor: Agroturistika, obor: Obnova a rozvoj venkova, obor: Regionální politika zemědělství a venkova pro MŠMT Praha v průběhu 2004 – 2005
 9. SOUČKOVÁ, H.: Multiresortní charakter zahradnictví a příležitosti zahradníků ze strukturálních fondů mimo rezort MZe. In: sborník Dotace do krajiny. Seminář OP RLZ Mělník 2006 s. 1 - 19

 

vedoucí diplomových prací magisterského studia

 

1999

·         Vliv životního prostředí na vývoj alergií v Severočeském regionu

·         Revitalizace krajiny v nivě Úhlavy

·         Vývoj využití půdy v k.ú. Šachov - Vyhodnocení ÚHDP v zemědělském půdním fondu

·         Revitalizace boleveckých rybníků

·         Hodnocení ekonomických a ekologických   výhodností  využití tepelných čerpadel v sídlech

 

2000

·         Rekonstrukce historické zeleně v Liběšicích

·         Revitalizace krajiny v nivě Úhlavy

·         Revitalizace barokní  krajiny v mikroregionu Vinoř a Satalice

·         Využití předvstupního programu SAPARD pro rozvoj regionu  NUTS 2 Severozápad

·         Revitalizace venkovského sídla Hostěradice

·         Rekonstrukce historické zeleně v Čížkovicích

·         Hodnocení zeleně v Praze 4 - Nusle

 

2001

·         Revitalizace lidové architektury v okrese Prachatice“

·         Obnova rozptýlené zeleně v katastrálním území Bratronicích na Kladensku

·         Obnova lesoparku v Lovosicích

·         Rozvoj pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin ve vybraném území

·         Zpracování regionálních produktů  z ovocnářství v NUTS II Severozápad

·         Rozvoj agroturistiky ve vybraném území

·         Rekonstrukce historické zeleně v Liběšicích

 

2002

·         Hodnocení zdravotního stavu dřevin v centru sídla v Jablonci nad Nisou

·         Založení lesoparku v Krupce

·         Hodnocení zeleně v obci Poniklá

·         Hodnocení rozptýlené zeleně v katastrálním území Lysá nad Labem

·         Hodnocení doprovodné zeleně komunikací v okrese Jindřichův Hradec

2003

·         Hodnocení a rekonstrukce lesoparku v Brandýse nad Labem

·         Hodnocení a monitoring programu SAPARD na příkladu priority MMR Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí pro NUTS 2 Střední Čechy

·         Studium návaznosti zeleně lázeňského sídla na krajinu

·         Hodnocení zeleně ve městě Chomutov

·         Rekonstrukce historické zeleně v Doksanech

·         Hodnocení energetiky venkovských sídel na příkladu Svazku obcí povodí Liběchovky

 

2005

·         Obnova rozptýlené zeleně v Zemědělském družstvu Úštěk

·         Hodnocení energetiky venkovských sídel na příkladu Svazku obcí povodí Liběchovky

2006

·         Příprava projektu pro strukturální fondy ve vazbě na rekonstrukci ovocnářství v ZD Liběšice

·         Příprava projektu pro strukturální fondy  v regionu Severozápad

·         Příprava projektu pro operační program RVMZ s tématikou včelařství

·         Výběr a hodnocení dřevin pro extrémní stanoviště v průmyslových objektech

Zpět