přeskočit navigaci


Katedra životního prostředí


  Projekty a granty  

Na katedře přírodních věd FŽP se provádí výzkum zejména v oblasti obecné i aplikované ekologie, hydrologie, pedologie a geologie s důrazem na revitalizaci krajiny po těžbě hnědého uhlí. Řešené projekty jsou orientovány na studium stavu složek životního prostředí ve vybraných oblastech severozápadních Čech, zejména pánevních okresech Ústeckého kraje. Některé z projektů byly řešeny ve spolupráci s pracovišti v SRN, především v Sasku.

Katedra se v současnosti podílí na řešení celouniverzitních projektů zaměřených na rozvoj stávajících a nových studijních programů:

Projekt OP VVV „U21 - Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce“ - koordinace přípravy akreditace bakalářského studijního programu Ochrana životního prostředí
Řešitelský tým: Neruda, Vráblík, Blažková, Vráblíková, Šefl
Doba řešení 2017 – 2019

Projekt OP VVV „STUVIN - Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na UJEP“ - příprava doktorského programu Obnova krajiny
Řešitelský tým: Vráblík, Neruda, Blažková, Vráblíková, Wildová
Doba řešení 2017 – 2019

Projekt OP VVV „Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J.E. Purkyně v Ústí n.L.“ se zaměřením na pořízení přístrojového vybavení pro připravovaný doktorský program.
Řešitel: Vráblík
Doba řešení 2017 – 2018

Dále se zaměstnanci účastní v současnosti následujících projektů:

Projekt QJ1520307 „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině“.
Poskytovatel – MZe, soutěž „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018.“ Projekt je zaměřen především na proces rekultivace a revitalizace krajiny, která je výsledkem antropogenní činnosti - těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi. Podstatou projektu je především zajistit propagaci a dodržování pravidel tří pilířů udržitelného rozvoje v rámci procesů revitalizace krajiny.
Řešitelský tým: Vráblíková, Vráblík, Řehoř, Blažková, Wildová

Česko-saský projekt přeshraniční spolupráce „BIDELIN – Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína“.
Řešitelský tým: Šefl, Cudlín, Neruda

Projekt „PEGAS-TFA - Paleo-environmental gradation in Arctic and Subarctic – Trace Fossil Analysis“.
Záměrem projektu je pokročilá ichnologická analýza evropské části Arktidy a Subarktidy (zejm. Islandu a Faerských ostrovů).
Řešitel: Pokorný

V minulosti se KPV podílela na řešení mezinárodních interdisciplinárních česko – německých vzdělávacích projektů:

  • „Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby - KLIPRO“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3. Spolupráce s Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden a Hochschule Zittau/Görlitz. Doba řešení 2012 – 2014.
  • „Zemní práce a rekultivace“ Spolupráce s Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden a Hochschule Zittau/Görlitz. Doba řešení 2009 – 2012.
  • „EEL-0187-CZ-2 Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II“ - Euroregion Elbe/Labe - Fond malých projektů, Cíl 3, spolupráce s HTW Dresden. Doba řešení 2012-2013.

Spolupráce KPV s praxí je patrná i z uzavřených smluv za období 2016-2018:

Název: Biologický dozor na lokalitě „Na Císařce“ (Praha) – zimoviště slepýše křehkého.
Doba řešení: 2018
Řešitel a spoluřešitel: M. Holec, D. Holcová (katedra přírodních věd FŽP)
Objednatel: firma Dřevorubec, s.r.o.
Anotace: Zájmová lokalita„Na Císařce“ (Praha) je rekreačním areálem. V rámci biologického průzkumu byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů. Orgán ochrany přírody rozhodl o udělení výjimky z ochranných podmínek pro tyto druhy. Pracovníci FŽP UJEP zajistili odborný dohled, tzv. biologický dozor, nad zbudováním zimoviště pro zvláště chráněného slepýše křehkého.

Název: Biologický dozor v kamenolomu Všechlapy – monitoring dopadu činnosti těžebny na přírodu.
Doba řešení: 2017-2019
Řešitel a spoluřešitel: M. Holec, D. Holcová
Objednatel: firma Basalt CZ s.r.o.
Anotace: Kamenolom u Všechlap je zaměřen na těžbu nejen v rámci kamenolomu, ale expanduje i do okolní krajiny. Činnost byla podmíněna biologickým dozorem, který zajišťují pracovníci FŽP UJEP. Dozor je doprovázen poměrně podrobným výzkumem vybraných skupin bezobratlých v území. Poznatky budou poskytnuty orgánu ochrany přírody a měly by být využity pro citlivou rekultivaci území.

Název: Zvýšení biodiverzity a atraktivity vzhledu exteriéru výrobního Knauf Insulation Krupka.
Doba řešení: 2017
Řešitel a spoluřešitel: M. Holec, D. Holcová, H. Vaňourková, I. Roubíková
Objednatel: Knauf Insulation, s.r.o.
Anotace: Objednatel se snaží v rámci společenské zodpovědnosti být dobrým partnerem v regionu. Zajímá se i o možnosti zlepšit svůj vztah k životnímu prostředí. Pracovníci FŽP UJEP navrhli v areálu úpravy, které povedou ke zvýšení biologické rozmanitosti areálu.

Název: Analýza rizika začlenění vodní plochy „rybník Pijaule“ do areálu Knauf Insulation s.r.o. Krupka.
Doba řešení: 2017
Řešitel a spoluřešitel: D. Holcová, M. Holec
Objednatel: Knauf Insulation, s.r.o.
Anotace: Pracovníci FŽP UJEP provedli biologický průzkum zájmového území, navrhli cílový stav revitalizace a zpracovali informace o postupu, který by objednatel v případě revitalizace, musel absolvovat.

Název: Biotopová preference a odhad velikosti populace Carabus nitens (Coleoptera: Carabidae) na lokalitě PR Prameniště Chomutovky (Hora Sv. Šebestiána, sz Čechy).
Doba řešení: 2016
Řešitel a spoluřešitel: M. Holec, D. Holcová
Objednatel: AOPK ČR
Anotace: Carabus nitens je kriticky ohroženým druhem, který dnes v ČR přežívá pouze v izolovaných populacích, převážně na antropogenně ovlivněných lokalitách. Cílem práce bylo získat podklady o rozšíření druhu a velikosti populace, stejně jako o habitatové preferenci v zájmovém území. Data budou využita při návrhu managementu v území.

Také se daří získávat dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na vzdělávací aktivity např. projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů severních Čech? se zaměřením na organizaci a vedení odborných exkurzí, za účelem seznámení žáků s přírodovědnou a technickou náplní vzdělávání FŽP UJEP, včetně vztahu k ochraně jednotlivých složek prostředí (řešitelský tým: D. Holcová, M. Holec, 2017-2018).

webmaster