přeskočit navigaci


Katedra společenských věd


  O katedře společenských věd  

Katedra zajišťuje výuku předmětů především z oblasti humanitních a ekonomických věd, jejichž cílem je seznámit studenty s hodnocením vlivů prostředí na zdraví obyvatel, s právními a ekonomickými nástroji ochrany a tvorby příznivých životních podmínek a behaviorálními metodami ovlivňování obyvatelstva. Ve vyšších ročnících inženýrského studia jsou studentům poskytovány znalosti též z oblasti psychologie práce s lidmi a přípravy pro řídící funkce.

Vědecké zaměření katedry se orientuje na statistické, ekonomické a etické pohledy na životní prostředí, environmentální politiku a zkoumání znalostí, postojů a vzorců chování obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí.

Spolupráce v ČR

Katedra má zajištěnu úzkou spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Státním ústavem jaderné bezpečnosti, s pracovišti státní správy v regionu i výchovně vzdělávacími institucemi, kde posluchači praktikují, případně zpracovávají témata diplomových prací.

Přeshraniční spolupráce

Několikaletá spolupráce s pracovišti v SRN umožňuje studium regionální environmentální politiky a používaných ekonomických, organizačních a dalších nástrojů pro komparaci ochrany životního prostředí v SRN a ČR a posouzení kompaktibility obou systémů. Další výzkumná činnost je zaměřena na komplexní ohodnocení ekologicky releventních znalostí, postojů a vzorců chování rozličných sociálně demografických skupin k životnímu prostředí a ekologické problematice. Na katedře se též řeší problematika ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

webmaster