jméno a příjmení  

 

Jiří Moravec, Ph.D.

 

 

funkce:

Odborný asistent

Assistant Professor

 

telefon:

475 284 125

 

e-mail:

jiri.moravec@ujep.cz

 

místnost:

KV 306

 

zaměření:

disciplíny na překryvu přírodních a společenských věd

environmental science - interdisciplinary approach

výuka:

řízení chráněných území, doprava a ŽP,  politika životního prostředí, ekonomika životního prostředí, ekonomické nástroje pro ochranu biodiversity   

teaching: management of protected areas, transportation & environment,  politics of the environment, environmental economics, incentive-based instruments for biodiversity conservation  

 

 


 

Publikace:

 

Publikace ostatní

M.J. (2014):  Nature Conservation: Protected Area Management – Selected Chapters. UJEP, Ústí nad Labem, 2014.  ISBN 978-80-7414-861-3 (print), ISBN 978-80-7414-862-0 (online: pdf)

M.J. (2014):  Transport and Environment  Selected Chapters. UJEP, Ústí nad Labem, 2014.  ISBN 978-80-7414-895-8 (print) ISBN 978-80-7414-896-5 (online: pdf)

M.J., Lahodný, O. (2012):  Processing of Czech Hazardous Waste Abroad/Zpracování českého nebezpečného odpadu v zahraničí.  Odpady/Wastes, 1/2012, r.. 22, č. 1, ISSN  1210-4922

M.J. (2011): Current Trends in the Environmentally-Friendly Modes of Transportation in the Czech Republic. (čes.: Současné trendy v environmentálně příznivých způsobech dopravy v České republice).  Proceedings. Sumy State University, Ukraine.

 

Článkymezinárodních časopisech s IF

2010

M.J. (2010):  Environmental Governance in Central and Eastern Europe:  Searching for a More Efficient Way of Management of Forests, Water and Biodiversity.  Review.

Ekonomický časopis/Journal of Economics  (Slovakia), 58,  8/2010, p. 856-859, ISSN 0013-3035.   

 

Publikace ostatní

2010

Lahodny, O., M.J. (2010): Industrial Waste Recycling and Czech-German Trade. A Case Study on Metal Waste Export. (čes.: Recyklace průmyslových odpadů a česko-německý obchod.  Případová studievývozu kovových odpadů.) 

In: Sauer, P., Sauerova, J. (eds.): Towards a Green Economy: Young Researchers Perspective. Litomysl Seminar Publishing, Prague, ISBN 978-80-86709-16-1.

 
2009

 

M.J. (2009):   Czech forests, climate change and public policy. (čes.: České lesy, změna klimatu a veřejná politika)

In: Sauer, P., Sauerová, J. (eds.): Proceedings of the international conference Environmental Economics and Management held on October 12-13, 2009 at the University of Economics, Prague, Litomysl Seminar Publishing, Prague, 2009,  ISBN 978-80-86709-15-4, p. 163-173.

 

M.J., Kodet, V. (2009): Biodiversity Conservation in Agricultural Landscape – A Wide Gap bezween Science and Policy of Public Subsidies. (čes.: Ochrana přírodyzemědělské krajiněvelká mezera mezi vědou a politikou veřejných dotací)

In:  Anonymous (ed.): Book of Abstracts. 2nd European Congress of Conservation Biology, held on September 1-5, 2009 in Prague, Czech University of Life Sciences, Prague, p. 138,  ISBN 978-80-213-1961-5.

 

2008

 

     I. KAPITOLY UČEBNIC A VZDĚLÁVACÍCH PUBLIKACÍ

CHAPTERS IN TEXTBOOKS AND OTHER EDUCATIONAL PUBLICATIONS 

 

M.J. (2008):  Chapter 4.4. Economic instruments for preservation and restoration of biodiversity. English textbook for Ukrainian university students.  (čes.: Kap. 4.4. Ekonomické nástroje pro zachování a obnovu biodiversity, kap. 4.4,  učebniceangl. j. pro studenty VŠ). 

In: Melnyk, L, Hens, L. (eds.): Social and economic potential of sustainable development. University Book, Sumy, Ukraine, p. 239-244 , ISBN 978-966-680-380-4.

 

M.J (2008):   Kap. 3. Příroda a krajinaekonomice a politice životního prostředí.  (Engl.: Chap. 3. Nature and Landscape in  Environmental Economics and Politics)

In:  Šauer, P. (ed): Základy ekonomiky životního prostředí II. Materiály ke cvičením (cvičebnice). Vysoká škola ekonomická, Praha (Engl.: Basics of Environmental Economics II. Practice Materials. University of Economics in Prague), p. 33-44, ISBN 978-80-245-1461-1. 

 

M.J. (2008): Cross compliance a pokračující reforma Společné zemědělské politiky Evropské Unie. (Engl.: Cross compliance and the Reform of the Common Agricultural Policy of the European Union)

In: Jakobe et. al.:  České zemědělstvípodmínkách reformy SZP (Engl.: Czech Agriculture  and the Reform of the EU Common Agricultural Policy), IREAS, Praha, p. 14-28, ISBN 978-80-86684-52-9.

 

M.J. (2008): Ochrana a obnova přírody a krajiny. (Engl.: Nature and Landscape Conservation and Revitalization)

In: Vlčková, J. (ed.): Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu (Engl.: Environmental Guide for Public Employees), IREAS, Praha, p. 237-289, ISBN 978-80-86684-49-9.

          

        II.  ČLÁNKY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH

   FULL ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS

     

M.J., Vikhrov, D. (2008): Environmental Management Systems and Production of CNG/LPG Technologies at Sumy, Ukraine, Enterprises (čes.: Environmentální manažerské systémy a produkce CNG/LPG technologií u ukrajinských podniků v Sumy).  In: Šauer, P, Dvořák, A. (eds.): Sborník příspěvkůmezinárodní konference EEAP pořádanéříjnu 2008 na Vysoké škole ekonomické, Praha, p. 180-191,  ISBN 978-80-86709-14-7.

 

M.J. (2008): Market economy, technological development and social accountability of  private enterprises.  

(čes.: Tržní ekonomika, technologický rozvoj a společenská zodpovědnost soukromých podniků). In: Hunčová, M. (ed.): Sborník abstraktů + full text CD z mezinárodní konference Sociální ekonomika jako faktor demokratizace společnosti a regionálního rozvoje; měření a audit,  poř. 23.-24.10. 2008 na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, p. 24, ISBN 978-80-7414-090-7. 

 

M.J. (2008): Sustainability Reporting, Biodiversity Indicators in Agriculture and Forestry and the European Environmental Policy in the Czech Republic. 

In: Proceedings from the International Conference Accounting and Reporting of Sustainable Development on Macroeconomic and Microeconomic Levels, held in Brno on May 19-21,  Univerzita Pardubice, ISBN 978-80-7395-081-1.

 

M.J. (2008): Indikátory biodiversity v zemědělství a lesnictví a evropská environmentální politikaČeské republice.

In:  Sborníkmezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni konanéBrně ve dnech 19.-21.5.2008,  Univerzita Pardubice, ISBN 978-80-7395-080-4.

 

M.J. (2008):  Afforestation and Biodiversity Conservation in the Czech Rural Development (čes.: Zalesňování a ochrana biodiversity v českém rozvoji venkova).

In:  Majerová, V. (ed.):  Collection of papers of international conference Venkov je náš svět/Countryside – Our World held in Kutna Hora on April 16-18, Czech University of Life Sciences, Prague, p. 421-424,  ISBN 978-80-213-1851-9.     

 

 

           III.  ABSTRAKTY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH:

           ABSTRACTS IN CONFERENCE ABSTRACT PROCEEDINGS:

 

M.J. (2008):  Environmentální politika, krajinotvorné programy a možnosti hodnocení efektivnosti. (Engl.: Environmental Policy, Landscape Management Programs and Evaluation of their Effectiveness). In: Devetter M., Zemanová, K (eds.): Sborník abstraktů ze konference Ekologie v 21. století konané 25-27.4.2008 v Třeboni.  Česká společnost pro ekologii a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, p. 53. 

 

M.J. (2008):  Biodiversity Indicators and the Czech Rural Development Programs (čes.:  Ukazatele biodiversity a české programy rozvoje venkova).

In: Kočárek, P., Plášek, V. Malachová, K. (eds.): Book of Abstracts from the International Conference Environmental changes and biological assessment IV , held in Ostrava on April 10-11, 2008, Department of Biology and Ecology, University of Ostrava , p. 19.  

 

M.J. (2008):  Afforestation and Nature Conservation in the Czech Rural Development (čes.: Zalesňování a ochrana přírodyčeském rozvoji venkova).

In: Majerová, M. (ed.): Collection of Abstracts from the International Conference Venkov je náš svět/Countryside – Our World, held in Kutna Hora on April 16-18, ČZU, Praha,  p. 63, ISBN 978-80-213-1772-7.  

 

Vikhrov, D., M.J. (2008):  Nature and Landscape Conservation Systems in the Czech Republic and in the Ukraine – A Methodology of Research (čes.: Systém ochrany přírody a krajiny v České republice a na Ukrajiněmetodika výzkumu). In:  Conference Materials / Economics for Ecology,  held on May 6-9, 2008, in Sumy, Sumy State University, Ukraine, p. 194,  ISBN 978-966-675-175-1.        

 

 

 


Účast na konferencích:

Conference participation:  

2010

 

International Conference Environmental Economics and Management, held on October 12-13, 2009 at the University of Economics, Prague. 

(čes.: Mezinárodní konference Environmentální ekonomika a management, konaná 12-13.2009 na VŠE v Praze).

 

2009

 

2nd European Congress of Conservation Biology held on September 1-5, 2009 in Prague, Czech University of Life Sciences, Prague, ISBN 978-80-213-1961-5, p. 134.

(čes.: 2.  Evropský kongres biologie ochrany přírody, konaný 1-5. září, 2009, v Praze, Česká zemědělská univerzitaPraze).

 

Mezinárodná vedecká konferencia Ekologické dni, poř. 20.-22.10. 2009 v Stará Lesná,  Prešovská Univerzita, Prešov,  Slovensko. 

(Engl.: International Scientific Conference Days of Ecology, held on Oct.20-22, 2009 in Stara Lesna, Presov University, Slovakia). 

 

2008

 

 Konference Ekologie v 21. století, konaná 25-27.4.2008 v Třeboni, pořádatel Česká společnost pro ekologii a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.

(Engl.: Conference Ecology in 21st century, organised by the Czech Society for Ecology and the Faculty of Natural Sciences of the University of South Bohemia, Ceske Budejovice)

 


Řešené projekty:

a)  Projekty vědy a výzkumu:

 

·         2012  -  2014 --  ESOM -  Východní Krušné hory: Identifikace, vyhodnocení a komunikace ekosystémových služeb.  - Leibniz Institut, Drážďany ve spolupráci s UJEP - Ziel 3/Cil 3 EU Programme –  identifikace a vyhodnocení ekosystémových služeb 

·         2009 –  EMSEnvironmentální manažerské systémy u průmyslových podnikůseveročeském regionuUniverzita J. E. Purkyně     provedení výzkumu

·          2007–2008  GoverNat - 6. rámcový program vědy a výzkumu EU  Multi-úrovňová  participativní správa přírodních zdrojů v Evropě: Voda a biodiversita (angl.: Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe). Evropská komise / EC – Helmholtz Centre/Leipzig ve spolupráci s IREAS Slovakia aj. – zpracování části studie (participativní správa a ochrana biodiversity v ČR) 

·         2007 –  Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí v průběhu transformace české ekonomiky  GA Akademie věd ČR     vyprac. studie: Pracovní síly a zaměstnanost ve správách českých národních parků

·         2007  – Projekt 228 -  Sanace a vývoj v německo-polsko-českém pohraničním trojúhelníku  (něm: Sanierung und Entwicklung im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck) –  Leibniz Institut für Ökologische Raumenentwicklung/Dresden  ve spolupráci s VŠE Praha aj. –  zprac. části studie

·         2006-2007  – FP6-2004-SSP-4, prop. No 022727,  6. rámcový program vědy a výzkumu EU    Cross Compliance Network (environmentální aspekty zemědělské politiky EU tzv. křížového souladu) –  Evropská komise  / EC    národní manažer konsorciálního projektu, zprac. studie

 

b) Vzdělávací projekty:

·         2008 –  Reforma SZP EU v období 2007-2013 a její dopad na ČR: vzdělávací a informační činnost k podmínkám podpory -  MZe/SZIF / EAFRD/PRV –  vypracování vzdělávacího textu, přednášky pro zem. podnikatele  

·         2006-2007 – Vzdělávací programRozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí    European Social Fund / OPRLZ Středočeský kraj –  vypracování vzdělávacího textu a zkuš. testů 

·         2005-2006   Studijní text pro podnikové ekology  European Social Fund / MPSV a Magistrát  Hlavního města Prahy  vypracování části vzdělávacího textu a zkuš. testů 

·         2004–2005   PhareStudijní text pro pracovníky zvláštní odborné způsobilosti krajů a magistrátůvypracování části vzdělávacího textu (Ochrana přírody)    

 

------------

 

PROJECT WORK

a)       Research projects:

 

·         2012 - 2014 -  ESOM -  Added Value Nature Eastern Ore Mountains: Ecosystem Services Identification, Evaluation and Communication -  Leibniz Institute, Dresden, in cooperation with UJEP - Ziel 3/Cil 3 EU Programme  identified and assessed ecosystem services 

·         2009   EMSEnvironmental management systems at industrial enterprises in the North Bohemia Region (ISO 14001) – J.E. Purkyne  University    project design, project management, field and desk research. 

·        2007-2008 –  GoverNat – 6th Framework Research Program of the European Union – Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe –European Commission – Helmholtz Centre, Leipzig, Germany, in cooperation with IREAS Slovakia etc. – analysed part:  Participative Governance and Biodiversity Conservation in the Czech Republic

·         2007 – Macroeconomic Factors of Environmental Protection in the Period of Czech Economic Transformation –  Grant Agency of the Czech Academy of Science –   analyzed part: Labor and Employment in the Czech National Parks´ Administrations

·         2007 – Project 228 -  Land Reclamation/Revitalization and Development in the German-Polish-Czech Black Triangle –  Leibniz Institut für Ökologische Raumenentwicklung, Dresden, Germany,  in cooperation with Prague University of Economics etc.    analyzed part: Land Use in the Czech Coal Mining Region and Nature Conservation Issues 

·         2007   GCA D(07) 34768   Evaluation of Application of Cross Compliance (environmental aspects of the EU Common Agriculture Policy)  European Commission    national expert/consultant, provided data for the policy research consortium Alliance Environnement 

·         2006-2007 – FP6-2004-SSP-4, prop. No 022727,  6th Framework Research Program of the European Union   Cross Compliance Network (environmental aspects of the EU Common Agriculture Policy)  European Commission    national manager  of an international consorcial project, data collection and analysis

·         2004–2005 – Implementation of the European Landscape Convention – Ministry of Environment of CR    project designer and project manager   

·         2004–2005 - Economic Instruments for the Natura 2000 Protected Areas and other needs of  Nature Conservation in the CR   National Research Program / Ministry of Environment of CR –   analyzed nature conservation programs, project manager 11/04-12/05

·         2004–2005    Effectiveness of Public Environmental Programs   Ministry of Environment of CR – evaluated selected  subsidy programs

 

b) Educational projects:

·         2008-2009 –  Reform of the Common Agricultural Policy of the European Union in 2007-2013 and its impact in CZ: educational and informational activity on the conditions of  financial subsidies -  Czech Ministry of Agriculture/ EAFRD –  educational text writing, presentations for farmers in various regions 

·         2006-2007  Educational programExtended education for public employees in the area of  protection of environment    European Social Fund / OPRLZ Central Bohemia Region –  educational text writing and course examinations   

·         2005-2006   Study text for company environment managers  European Social Fund / MPSV a  Prague Magistrate    educational text writing and course examinations   

·         2004–2005   Phare – Study text for regional public employees-specialists in nature conservation  – educational text writing  for a software application

and other. 

 


Vzdělání :

Education:  

Ph.D. (doktorát),  Fakulta lesnická, Česká zemědělská univerzitaPraze

Ph.D., Faculty of Forestry, Czech University of Life Sciences Prague

 


 

Ostatní aktivity:

Other activities:  

 

ÚČAST V REDAKČNÍCH RADÁCH VĚDECKÝCH ČASOPISŮ

EDITORIAL BOARD MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC JOURNALS

International Journal of Ecology and Development, Indian Society for Development and Research  (Associate Editor)    

http://www.ceser.res.in/ijed.html

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

(v současnosti či v minulosti)

MEMBERSHIP IN  LEARNED SOCIETIES AND PROFESSIONAL BODIES

(present or past)

 

Česká společnost pro ekologii, Česká lesnická společnost

Czech Society for Ecology, Czech Forestry Society

 

Člen Expertního panelu Společné výzkumné centrum Evropské komise

(Agro-environmentální ukazatel, Opouštění zemědělských půd)

Expert Panel Member of the European Commission Joint Research Centre 

(Agri-environmental Indicator, Land Abandonment)