P1000993.JPG

 

MUDr. Eva Rychlíková

-

funkce:

odborný asistent

telefon:

477 751 167

e-mail:

eva.rychlikova@zuusti.cz

místnost:

306

zaměření:

Zdraví a životní prostředí

výuka:

Hygiena, ekologie člověka

 

 


  Články v mezinárodních časopisech s IF:

Publikace ostatní:  

Účast na konferencích:  

 

Řešené projekty:  

 

Vzdělání a odborný růst:  

Dizertace Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná a krajinná ekologie Epidemiologická analýza vlivu znečištění ovzduší na zdraví v regionálním měřítku, prosinec 2014

Autorizace pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

Autorizace v hodnocení zdravotních rizik

Nástavbová atestace hygiena všeobecná a komunální, IPVZ, 1982

Atestace I. st. z hygieny a epidemiologie , IPVZ, 1977

Karlova universita, 3. lékařská fakulta, diplom 1971

Kurzy:

Environmental Health“ ,School of Hygiene and Public Health, The Johns Hopkins University ve spolupráci se SZÚ Praha a 3. Lékařská fakulta UK Praha v Praze,1998

Strategické hodnocení vlivů na zdraví, KÚ Ostrava, říjen 2007

Strategické hodnocení vlivů na zdraví, KÚ Liberec, říjen 2006

Medicina založená na důkazu, Universita Palackého Olomouc, leden 2006

Úřad vlády České republiky, Management procesu změn ve státní službě, Praha,2004

Kurz v hodnocení zdravotních rizik , SZÚ , Praha, 2003

Kurz pro řídící pracovníky ve zdravotnictví – Metody hodnocení zdravotního rizika v hygieně, Praha, 1996

Kurz  Toxické látky v životním prostředí, IPVZ, Praha, 1991, 1995

Politika v životním prostředí, kurz pro manažery veřejného zdraví a životního prostředí, Krajská hygienická stanice Ostrava a Projekt Silesia, 1995

Krajská hygienická stanice Ostrava a Projekt Silesia  a WHO, Čisté technologie, 1995

U.S. EPA a Státní zdravotní ústav, Praha, Tréningový kurz hodnocení zdravotních rizik, Praha,1994

U.S. Institute for International Development, Washington, Kurz pro ženy v politice, Bukurešť,1993

U.S.AID ,  Environmental Training Project and Institute for Sustainable Communities, Monitorování životního prostředí, Legislativní a ekonomické nástroje,1993

U.S.AID and Environmental Training Project , Řešení konfliktů v životním prostředí, 1992

Ostatní aktivity:

Člen Komise pro životní prostředí AV ČR

Zástupce ČR v EU International Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law 2009-2010

Zástupce ČR ve skupině FORUM  (REACH)  European chemical agency Helsinky 2008 - 2009

Člen TFH CLRTAP 2005 - 2006

Člen pracovní skupiny MZ pro zdravotní plány měst (2007 – 2008),

Člen pracovní skupiny SZÚ pro hodnocení zdravotních rizik 2005 do ukončení 2007

Člen poradního sboru hlavního hygienika pro hygienu komunální 2005 – 2007

Člen řídící skupiny “Clean Air for EuropeEvropské komise, 2002 - 2004

Člen ČLS JEP , sekce komunitní mediciny,1991 – dosud

Člen poradního sboru pro hygienu životního prostředí, 1998 - 2000

Člen České lékařské komory,1991 - dosud

Člen Českoněmecké pracovní skupiny pro přeshraniční transport znečištění,

1996 – 2004

Člen  Českopolské pracovní skupiny pro životní prostředí 2004

Radní ÚMO Ústí nad Labem – město a člen zastupitelstva,1991 – 1998

Člen zastupitelstva Ústí nad Labem, 1991 – 1994

Člen komise životního prostředí a komise sociální Rady města Ústí nad Labem, 1991 – 1998