Ing. Zídek Jindřich

 

Ing. Jindřich Zídek

 

funkce:

asistent

 

 

telefon:

+420 602 444 112

e-mail:

zidekj@pla.cz, http://www.zidek.b2c.cz

 

zaměstnání:

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové se sídlem ředitelství závodu Dolní Labe v Roudnici n.L. (úsek Labe Mělník – Hřensko), v současné době ředitel závodu Dolní Labe

 

zaměření:

vodohospodář, ekologicky únosné využívání povrchových vod, vodohospodářský monitoring a provoz dolnolabské kaskády vodních děl v úseku Mělník - Hřensko, provoz a správa vodních toků a vodních děl, povodňová činnost a protipovodňová opatření, provoz vodní dopravní cesty, havarijní činnost na toku, rybí přechody.

 

 


Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání:

1962 - 1966 - Gymnázium Roudnice nad Labem

1966 - 1971 - ČVUT Praha, Stavební fakulta, směr vodohospodářský

Odborná praxe:

Po dokončení vysokoškolského studia v roce 1971 na ČVUT Praha, stavební fakulta, směr vodohospodářský, trvale pracuje ve správě a provozu na úseku Dolního Labe Mělník - Hřensko, postupně ve funkcích - asistent, stavbyvedoucí, vedoucí výroby  a provozu, vedoucí střediska a od roku 1991 dosud jako ředitel závodu Dolní Labe se sídlem ředitelství v Roudnici n. L. státního podniku Povodí Labe Hradec Králové (Labe v Ústeckém kraji a částečně ve Středočeském kraji). Zkušenosti v oblasti vodního hospodářství, správy a provozu vodních toků a vodních dopravních cest, povodňové problematiky a protipovodňových opatření. Spoluzakladatel a externí vyučující bakalářského studia oboru vodní hospodářství na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L., autor učebních textů a garant dvou předmětů – provoz vodohospodářských děl a vodohospodářský management.

 

Ocenění:

Ø  Medaile a čestné uznání hejtmana Ústeckého kraje za příkladnou činnost při povodních – předání osobně prezidentem ČR dne 25.3.2013 v Litoměřicích

Ø  Poděkování primátora Ústí nad Labem za obětavou pomoc při povodních v červnu 2013

Ø  Uznání a poděkování za činnost v době povodní při zajištění PPO Lovosice a ochraně významných podniků v této oblasti při povodni 6/2013         (Babiš, Cingr, Grmela),

Ø  Pamětní medaile ředitele Kraj.ředitelství policie Ústeckého kraje za dlouhodobou příkladnou spolupráci s poříčním oddělením Brná Ústí n.L.

Aktivity:

1.      Místopředseda komise pro posuzování projektů výzkumu a vývoje ve vodní dopravě při Ministerstvu dopravy ČR (činnost ukončena v roce 2005).

2.      Člen světové pracovní skupiny pro údržbu plavebních zařízení v rámci PIANC- EU,sídlo Boulevard du Roi Albert II 20, Brusel – BELGIE (činnost ve skupině ukončena v roce 2006). 

3.      Člen pracovní skupiny projektu ENLARGE-NET - přeshraniční sítě mezi městy a regiony v Sasku, Dol.Slezsku a v Severních Čechách (činnost skupiny ukončena v roce 2004).

4.      Člen pracovní skupiny EU MATRA pro protipovodňová opatření na Dolním Labi (činnost skupiny ukončena v roce 2005).

5.      Člen pracovní skupiny MOBIKAT- přeshraniční systém zabezpečení mobility a kontroly situace v Euroregionu Labe (činnost ukončena 2007).

6.      Po dvě volební období člen a tajemník dozorčí rady státního podniku Povodí Labe (2000 - 2010).

7.      Druhý místopředseda krajské povodňové komise Ústeckého kraje.

8.      Člen výboru Českého plavebního a vodocestného sdružení ČR.

9.      Člen předsednictva okresní Hospodářské a sociální rady Litoměřicka.

10.  Člen České vědeckotechnické společnosti.

11.  Člen skupiny expertů MKOL „Mezinárodní komise pro ochranu Labe“ pro údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely.

12.  Člen odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí a dopravu Euroregionu Elbe/Labe

13.  Externě vyučující jako odborný asistent na Univerzitě J.E.Purkyně Ústí n.L., předměty „Provoz vodohospodářských děl“ a „Vodohospodářský management“.

Řešené projekty:

1.      Účast na projektu EU ENLARGE-Net – přeshraniční spolupráce ústeckého regionu v ČR a příslušných regionů v SRN a Polsku v oboru povodňová prevence a havarijní činnosti, zpracování dat, styk s veřejností, ochrana životního prostředí – 2004.

2.      Účast na projektu EU – MATRA - na žádost Krajského úřadu Ústí n.L. – česko-holandská spolupráce při řešení protipovodňových opatření v Ústeckém kraji –  2005.

3.      Samostatná studie „Strategický význam labské vodní dopravní cesty“ – 2006.

4.      Účast na projektu MOBIKAT – na žádost Krajského úřadu Ústí n.L.- přeshraniční spolupráce ČR/SRN k zabezpečení mobility v Euroregionu Labe – 2006.

5.      Samostatná studie „Problematika protipovodňových opatření na Labi v Ústeckém kraji“ – 2007.

6.      Samostatná studie „Vodohospodářský význam, skutečný a ideální stav záplavového území podél Labe od Mělníka do Hřenska“ – 2008.

7.      Celá řada oponentních posudků pro VÚV Praha, MD ČR, ŘVC Praha na výzkum vodohospodářských děl na dolním Labi.

8.      Celá řada dalších vodohospodářských a dopravních analýz a studií na různá témata: zlepšení plavebních podmínek na regulované části Labe, havarijní znečištění Labe, problematika nízkých průtoků na Labi, průtokové změny na Labi a centrálně řízené kaskády dolnolabských jezů, historie vodní dopravy na ČR, rybí přechody, problematika regulačních úprav na vodní dopravní cestě Mělník – Hřensko atd.

9.      Učební texty přednášek Provoz vodních děl a Vodohospodářský management pro kombinované bakalářské studium Inženýrská ekologie, směr Vodní hospodářství UJEP Ústí nad Labem.

10.  Návrh a realizace systému EKOS-1-Roudnice“ – plovoucí norná stěna nadjezí a úprava nevyužívaného plavidla pro odstraňování hladinového znečištění.

11.  Měření a výzkum plavebních hloubek na Labi v úseku Mělník – Hřensko a Děčín – Hamburk (viz studie).

12.  Měření a výzkum možnosti využití krátkodobého průtokového nalepšení a zvýšených ponorů plavidel z jezové zdrže Střekov pro úsek Labe Ústí n.L. – Drážďany (viz studie)

13.  Návrh a realizace asynchronní malé vrtulové vodní elektrárny v roce 1986 na jezu v Roudnici n.L. (výkon 7 kW v současné době již mimo provoz).

14.  Návrh a následná realizace vodohospodářského monitoringu na závodě Dolní Labe – realizováno postupně od roku 1995).

15.  Návrh centrálního ovládání kaskády dolnolabských jezů.

16.  Spoluúčast na vývoji projektu VD Děčín:

-          hydrostatický sektorový jez – technické úpravy jezu pro zajištění bezporuchového provozu (samovolné sklápění, odstranění nánosu z tlačných komor, automatický protihavarijní režim).

-          úprava vývaru podjezí (zjednodušení, zkvalitnění, zimní provoz),

-          horní vrata velké plavební komory (technické řešení).

17.  Návrh a postupná realizace celé řady technických úprav hydrostatických sektorových jezů D.Beřkovice, Roudnice n.L., Č.Kopisty a Lovosice – realizace provedená postupně, v současné době dokončeno.

Účast na konferencích, seminářích – přednášky a příspěvky do sborníků:

 1. Světová konference Sdružení průplavů státu New York „World Canals Conference - RochesterUSA“– 9/2000 - příspěvek do sborníku a přednáška „České vodní dopravní cesty“.
 2. Výroční konference Svazu vodohospodářských inženýrů SRN – přednáška na téma“Zlepšení plavebních podmínek na českém regulovaném úseku Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN“ – Drážďany 18.5.2001.
 3. Veřejné jednání v Drážďanech - přednáška na téma „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v ČR“ - 10.4.2002.
 4. 31. světový kongres PIANC – přednáška „Problematika zlepšení plavebních podmínek na Labi v ČR“,  Portugalsko, Estoril  - 14.-18.5.2006.
 5. Mezinárodní Magdeburský seminář v Českém Krumlově – příspěvek do sborníku na téma „Protipovodňová opatření“ - 10. – 13.10.2006.
 6. Konference Mezinárodní labské fórum  - přednáška „Antropogenní vlivy na režim povrchových vod řeky Labe v Ústeckém kraji“ - Ústí nad Labem – Větruše 28.3.2007.
 7. Konference 24.Plavební dny – příspěvek do sborníku „Strategický, ekologický a ekonomický význam vodní dopravy po Labi v severozápadním dopravním koridoru Čech“ –  Hodonín 2.-4.10.2007
 8. Inspekční plavba po Labi prezidenta ČR. Přednáška na téma: „Strategický, ekologický a ekonomický význam vodní dopravy po Labi v severozápadním dopravním koridoru Čech“ plavba z Děčína do Hřenska 15.10.2007.
 9. Mezinárodní seminář FŽP UJEP Ústí n.L. Písemný příspěvek a poster na téma „Lidé a řeka“ - Ústí n.L. 15.10.2007.
 10. Konference Vodní toky – sborník – „Problematika povodňové činnosti a protipovodňových staveb“ – Hradec Králové 20.-22.11.2007.
 11. Seminář starostů měst a obcí na Labi v Ústeckém kraji za účasti místopředsedy vlády RNDr. Alexandra Vondry. Přednáška na téma: „Podmínky znovuzavedení pravidelné osobní vodní dopravy po Labi mezi městy Ústí n.L. a Roudnici n. L.“ - Marina Píšťany 7.2.2008
 12. Inspekční plavba Rady Asociace hejtmanů po Labi. Přednáška na téma “Správa a provoz na nejvýznamnější české řece Labi – protipovodňové opatření, vodní dopravní cesta, revitalizace“ - plavba z Litoměřic do Ústí n.L. 13.6.2008.
 13. Seminář FŽP UJEP. Přednáška a příspěvek do sborníku Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území na téma: „Vodohospodářský význam, skutečný a ideální stav záplavového území podél Labe od Mělníka do Hřenska“ Ústí n.L. 17.–18.6.2008.
 14. Seminář Labe – Elbe 2010. Pořadatel: Unie komor Labe/Odra – Magdeburk. Přednáška na téma „Strategický význam labské vodní dopravní cesty pro Ústecký kraj“ – Litoměřice 8.9.2008.
 15. Seminář Euroregion Labe. Přednáška na téma: „Česko-německá spolupráce na Labi, jehož přirozenou součástí je vodní dopravní cesta“ – Řehlovice 24.9.2008.
 16. Magdeburský seminář o ochraně vod. Hlavní pořadatel: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) pod záštitou ministrů ŽP ČR a SRN. Přednáška a článek do sborníku: „Strategický, ekologický a ekonomický význam vodní dopravy po Labi pro ČR“ – Magdeburk 7. – 10.10.2008.
 17. Aktivity ČR v rámci předsednictví v Evropské unii – přednáška „Osobní lodní doprava a turistika na Labi, současný stav a poptávka v Ústeckém kraji“ – Kulturní dům Litoměřice 26.3.2009.
 18. Konference Vodní toky – příspěvek do sborníku „Vodohospodářský význam, skutečný a ideální stav záplavového území podél Labe od Mělníka do Hřenska“ - Hradec Králové 24. - 25.11 2009.
 19. Seminář starostů měst a obcí na Labi na téma „Provozní povodňová spolupráce správce vodního toku s obcemi na Labi od Mělníka po Hřensko“ – 2010.
 20. Konference Plavební dny 2011 v Ústí n. L. – přednáška a příspěvek do sborníku – „Problematika správy a provozu českého regulovaného úseku Labe pod Střekovem“ a „Strategický, ekonomický a ekologický význam rozvoje vodní dopravní cesty na Labi pro ČR“ – 13.-15.9.2011
 21. Konference Magdeburský seminář MKOL v Hamburku 10.-11.10.2012 – přednáška na téma „Nakládání se sedimenty jako součást managementu povodí v úseku Labe Mělník-Hřensko“
 22. Konference Euroregionu Labe v Drážďanech 12.10.2012 – „Protipovodňová opatření na Labi v úseku Mělník – Hřensko“.
 23. Konference o cestovním ruchu Stop and Stay „Voda nás spojuje“ – Litoměřice 25.-26.4.2013 (příspěvek přednesl Ing.L.Drahozal)
 24. Konference 27.Plavebné dni – Žilina 18.-20.9.2013
 25. Přednáška na setkání starostů obcí správního obvodu Litoměřice 20.5.2014 v Kongresovém sále Gotického hradu Litoměřice
 26. Výjezdní zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje na inspekční lodi Povodí Labe dne 30.5.2014 – přednáška na téma „Problematika krizového řízení na dolním Labi“
 27. Prezentace „Problematika povodní a vyhodnocení povodně 6/2013 na Labi v úseku Mělník – Hřensko“
 28. Konference MKOL - Špindlerův Mlýn 18.-19.9.2014 – postery ve spolupráci s Ing.L.Drahozalem „Problematika průchodnosti dnových sedimentů na Labi v úseku Mělník – Hřensko“ a „Ekologicky únosná údržba toku na Labi Mělník – Hřensko v praxi“
 29. Přednáška „Různé povrchy cyklostezek, zkušenosti z provozu, údržby, úklid, zeleň, porovnání a spolupráce se SRN“ – Litoměřice 9/2014
 30. Prezentace „Správa a provoz labské vodní dopravní cesty v úseku Mělník – Hřensko“
 31. Prezentace „Labe – Křešice, Nučnice – ochrana před povodní“ –  příspěvek na setkání na téma „Povodně“ 16.10.2014 v Křešicích s předním českým klimatologem RNDr.Václavem Cílkem, CSc.
 32. Školení starostů obcí – přednáška na téma „Problematika povodní a povodňové ochrany na Labi v úseku Mělník – Hřensko“
 33. Konference Vodní toky - Hradec Králové 25.-26.11.2014  (postery)

Publikace:

 1. Časopis Waterways World – „Vodní doprava v ČR“ – č.12/1998.
 2. Časopis Der Ingenieur - Der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung – „Českoněmecký úsek Labe z pohledu přípravy ZPP“ – č.2/2002.
 3. Deník Frankfurter Algemeine Zeitung – „Vodní doprava a ekologie na Labi“.
 4. Časopis Vodní hospodářství – „Zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi“ – č.11/2003.
 5. Časopis Vodní cesty a plavba – „Historie vodní dopravy na dolním Labi je poučením pro současnost i budoucnost“, Historie ústeckého vodočtu a výpočtu povoleného ponoru plavidel na regulovaném úseku Labe Ústí n.L.-Hřensko“, „Strategický, ekonomický  a ekologický význam rozvoje vodní dopravní cesty na Labi pro ČR“ – č.1-2/2005.
 6. Časopis Vodní revue – „Ekologické výhody vodní dopravní cesty na Labi“.
 7. Časopis Stavebnictví – „Problematika protipovodňových opatření na Labi v Ústeckém kraji“ – č.3/2007.
 8. Časopis Vodní cesty a plavba – článek na téma problematiky zlepšení plavebních podmínek, řešení a diskuse na toto téma při inspekční plavbě po Labi prezidenta ČR V. Kaluse - č.4/2007.
 9. Časopis Pramen – Vodohospodářský informační zpravodaj Povodí Labe, státní podnik – „Problematika plavebních podmínek na regulovaném úseku Labe pod Střekovem“ – 3-4/2010
 10. Časopis Pramen – Vodohospodářský informační zpravodaj Povodí Labe, státní podnik -  Historie a současnost správy a provozu dolního toku Labe od Mělníka do Hřenska – 1/2011