přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Aktuality:  

Studentská grantová soutěž 2018

V rámci akreditovaných doktorských studijních programů si doktorandi rozšiřují své znalosti a další vzdělávání ve Studentské grantové soutěži (SGS). Práce na velkých projektech umožňuje studentům přímo se podílet na jejich samotné realizaci. Organizování projektů, stanovování a řízení priorit nebo hodnocení potenciálních rizik umožňuje všem získávat cenné zkušenosti a neustále zdokonalovat svá odborná zaměření.

Nové projekty

Analýza rhizodegradace organických polutantů Miscanthus x giganteus

Stabilita vybraných porézních koordinačních polymerů a jejich defekty ve struktuře

Mobilita rtuti v nivních sedimentech a v vliv na potravní řetězec

Monitoring odstraňování EDTA a příbuzných komplexotvorných látek z průmyslových odpadních vod pomocí speciálních sorbentů a mikroorganismů

Katalytické suspenze CeO2 a CeO2/2D - materiál pro dekontaminaci organofosforečných sloučenin

Akumulace a dynamika obsahu manganu u lesních dřevin ve východním Krušnohoří

Pokračující projekty

Kompozitní uhlíkaté materiály pro šetrnou eliminaci organických polutantů z životního prostředí

Vývoj a validce metody pro stanovování pesticidů v sedimentech

Sledování environmentálního stresu Miscanthus x gigantheus pěstovaného na kontaminovaných lokalitách

Využití metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny

PEGAS-TFA-Paleo –enviromental gradation in Arctic and Subartic – Trace Fossil Analysis

Terénní mapování kontaminovaných lokalit pomocí mobilních zařízení

Historický vývoj znečištění řeky Ploučnice

(16.7.2018)

Nové projekty

Začátkem roku 2017 začalo řešení několika nových projektů, do kterých se zapojí akademici z KTEV.

Grantová agentura ČR podpořila projekt základního výzkumu 17-06229S Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů vedený týmem Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluřešitelem za FŽP je Dr. Tomáš Matys Grygar a na řešení se podílí společně KTEV s KIG. Cílem projektu je zjistit materiálovou bilanci přehradních nádrží a porozumět účinkům hrazení řek na distribuci sedimentu podél říčních toků včetně jejich zátěže antropogenními polutanty na základě multidisciplinárního studia geomorfologie, stratigrafie a geochemie přehradních sedimentů.

Z operačního programu Podnikání Inovace Konkurenceschopnost (OP PIK) byly podpořeny hned tři projekty aplikovaného výzkumu. Projekt Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média je řešen pro firmu Nanovia s.r.o., Litvínov a jeho cílem je vývoj nových filtračních nanotextílií s antimikrobiálními účinky pro použití např. v klimatizacích. Úloha KTEV ve společném týmu PŘF a FŽP je testování dlouhodobé použitelnosti a antimikrobiální účinnosti nových materiálů. Projekt Inovativní čištění vod pomocí magnetických sorbentů bude řešen pro firmu Mikrochem LKT Třeboň. Cílem je vývoj produkce reaktivních magnetických sorbentů z levných materiálů pro použití v sanačních technologiích k odstraňování vybraných polutantů z kontaminovaných vod. Třetím projektem je Vývoj nových kosmických materiálů pod vedením TOSEDA s.r.o. Úlohou KTEV bude vývoj a charakterizace pokročilých polymerních nanomateriálů zejména na bázi grafenu.

Program GAMA Technologické agentury ČR podpořil dva nové projekty zaměřené na přípravu komercializace slibných výsledků výzkumu a jejich trasnfer do praxe. Projekt Magnetické sorbenty z levných průmyslově dostupných surovin (MagSorb) je zaměřen na ověření technologie přípravy magneticky separovatelných sorbentů pro čištění odpadních vod z levných druhotných surovin (odpadů), což je předpokladem pro jejich výrobu v průmyslovém měřítku. Projekt Reaktivní sorbent na bázi perlové celulozy (PerlCel) řeší přípravu nového sorbentu pro rozklad organofosforečných látek (např. pesticidů nebo bojových otravných látek) v průmyslovém měřítku.

Od začátku ledna probíhá také řešení projektu STUVIN - Studium, výzkum, inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.l., jehož cílem je rozvoj celkem čtyř doktorských studijních programů Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké fakulty. KTEV bude zapojena především do rozšíření studijního programu Environmentální analytická chemie na Environmentální chemie a technologie. Na projekt je podána žádost o financování z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), v případě schválení bude možné financovat mj. pobyty zahraničních expertů nebo investice do nového laboratorního vybavení.

(19. 3. 2017)

 

Přednáška „Problems of Chemicals in the Environment“

Dne 17. 10. 2016 od 14.30 hod. se v učebně KV 404 v budově FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, koná v rámci oborového semináře přednáška prof. RNDr. Ivana Holoubka, CSc. na téma „Problems of Chemicals in the Environment“. Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce. pozvánka

(14. 10. 2016)

 

Katedra technických věd pro Vás připravila doučování z chemie

Probíhat bude každé úterý od 18.00 hod. v učebně KV 506. S případnými dotazy ke cvičení se obracejte na Mgr. Jakuba Ederera.

(6. 10. 2016)

 

Projekt NATO - Fytotechnologie pro remediaci starých vojenských zátěží

Tým KTEV se bude podílet na řešení projektu SPS 984687 New phytotechnology for cleaning contaminated military sites, který je podporován z programu NATO Science for peace and security. Náplní projektu je výzkum pěstování energetických rostlin (především Miscanthus x giganteus) na lokalitách kontaminovaných vojenskou činností s cílem dosáhnout současného snížení znečištění, zlepšení půdních vlastností, obnovy ekosystémových funkcí a produkce energetické biomasy.

Hlavním řešitelem projektu je prof. Larry Erickson z Kansas State University (USA), za UJEP povede výzkum prof. Valentina Pidlisnyuk, dalšími partnery jsou National University of Life and the Environmental Sciences, Kyjev (Ukrajina), National University "Lvivska Polytechnika" (Ukrajina), Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almata (Kazachstán) a University of Zagreb (Chorvatsko).

Projekt byl odstartován úvodním setkáním v Kyjevě 29. 4. 2016 a řešen bude tři roky. KTEV získá podporu ve výši 67 tis. EUR, v průběhu řešení je možná požádat o dodatečnou účelovou podporu např. na cestování nebo zapojení doktorských studentů.

(10. 6. 2016)

 

Ocenění na vědecké konferenci TOP 2016 Technologia ochrany prostredia

Na XXII. mezinárodní vědecké konferenci „TOP 2016 Technologia ochrany prostredia“, která se uskutečnila ve dnech 7.-9. 6. 2016 v Časté-Papierničce na Slovensku získal Ing. Miroslav Richter Ph.D., EUR ING 3. cenu za prezentaci práce „Nežádoucí odpady“, v kategorii „Progresívna idea“. Cena byla předána na oficiálním zasedání dne 8. 6. 2016. Spoluautoři práce byli Ing. Štojdl a Ing. Adamec, všichni členové KTEV. Uznání práce našich kolegů na velké mezinárodní konferenci je jistě úspěchem celé fakulty.

(13. 6. 2016)

 

Pozvánka na přednášku „Statistika odpadů dle legislativy EU“

KTEV zve na přednášku „Statistika odpadů dle legislativy EU“, která se uskuteční ve středu 30. 3. 2016 od 12.00 hod. v učebně KV 603 (budova FŽP UJEP, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem). Přednášet bude Ing. Miloslava Veselá, Ing. Lenka Strnadová a Ing. Lenka Vacková z ČSÚ. Přednáška se bude konat v rámci výuky předmětu Odpady a druhotné suroviny 1, je ale otevřená široké veřejnosti.

(10. 3. 2016)

 

Patent na zařízení pro zplyňování biomasy

Dne 30. 12. 2015 udělil úřad průmyslového vlastnictví patent „Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu“, na jehož vývoji se významně podílel i tým KTEV (Ing. Šulc, Ing. Adamec, Ing. Štojdl). Zařízení vzniklo jako výsledek řešení dvou aplikovaných projektů FR-TI1/600 Nové postupy a procesy zplyňování biomasy, TA01020563 Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu. Odkaz do databáze ÚPV

(15. 2. 2016)

 

Tým KTEV součástí výzkumné infrastruktury NanoEnviCz

Po úspěšném dvoukolovém hodnocení výzkumných infrastruktur v roce 2014 byla na tzv. cestovní mapu výzkumných infrastruktur pro roky 2016-2022 přidána nová výzkumná infrastruktura NanoEnviCz(Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost). Ta je tvořena konsorciem šesti výzkumných organizací včetně UJEP. Posláním infrastruktury je provádět excelentní výzkum v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií pro environmentální aplikace a poskytovat výzkumné služby dalším externím subjektům. Členy řešitelského týmu UJEP pod vedením prof. Čapkové (PŘF) je i 10 pracovníků KTEV a 4 studenti doktorského oboru Environmentální analytická chemie akreditovaném na FŽP. Provoz infrastruktury bude částečně financován z MŠMT; UJEP získá celkem 28,4 mil. Kč za 7 let, z toho tým KTEV přibližně polovinu.

(23. 12. 2015)

 

Prof. Janoš oceněn cenou rektora

Prof. Janoš společně s prof. Čapkovou (prorektorkou pro vědu PŘF) byli rektorem UJEP Doc. Balejem oceněni 2. cenou rektora za vědeckou a výzkumnou činnost. Gratulujeme! Ceny rektora 2015

(10. 12. 2015)

 

Dr. Kuráň jmenován docentem

Po úspěšném habilitačním řízení na Vysoké škole chemicko-technologické byl Dr. Ing. Pavel Kuráň jmenován docentem v oboru Analytická chemie. Gratulujeme!

(14. 11. 2015)

 

Tým KTEV se rozrostl o dva nové členy

Tým katedry technických věd se rozšířil o dva nové členy. Zatím na částečný úvazek byli přijati Ing. Jiří Henych, Ph.D. a Prof. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.. Ing. Henych je „kompletním“ absolventem FŽP - od bakaláře až po titul Ph.D. v oboru Environmentální analytická chemie; v průběhu studia byl mj. dvakrát oceněn cenou rektora za vědeckou a výzkumnou činnost. T.č. působí na partnerském pracovišti Ústavu anorganické chemie v Řeži a na KTEV se bude podílet na výuce pokročilých analytických metod a vedení analyticko-chemických diplomových prací. Prof. Pidlisnyuk je absolventka Fakulty chemie, Univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě. Od roku 2010 je jmenována profesorkou v oboru Ekologie. Na KTEV se bude zabývat výzkumem fytoremediací a fytoextrakcí s využitím energetických plodin. Díky bohatému působení v zahraničí (mj. USA, Slovensko, Polsko, Čína …) se bude také podílet na přípravě mezinárodních projektů.

(1. 10. 2015)

 

Projekt COMNID podpořen Technologickou agenturou

UJEP ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR v Řeži a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze uspěla ve druhé výzvě programu GAMA Technologické agentury a získala podporu pro projekt COMNID - Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb. Čtyřletý projekt (2016-2019), jehož manažerem je prof. Janoš, podpoří komercializaci výsledků aplikovaného výzkumu v podobě menších individuálních podprojektů. Celková dotace projektu je 20 670 000 Kč.

(31. 7. 2015)

 

Otevřeno společné Centrum pro výzkum látek v životním prostředí (CADORAN)

Ve spolupráci KTEV FŽP UJEP a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem bylo otevřeno nové společné Centrum pro výzkum látek v životním prostředí (Centre for Advanced Organic Analyses, CADORAN). Jeho vybavení zahrnuje mj. t.č. nejmodernější kapalinový chromatograf v ČR Agilent 6495, umožňující mj. i stopové analýzy pesticidů, léčiv, drog a jiných kontaminantů ve složkách životního prostředí. další informace • fotografie z otevření centra

(24. 6. 2015)

 

První absolventi doktorského studijního programu „Analytická chemie životního prostředí“

Dne 18. 6. 2015 obhájili po čtyřletém studiu své disertační práce první dva studenti doktorského studijního programu „Analytická chemie životního prostředí“ - Ing. Stanislav Hejda, Ph.D. a Ing. Jiří Henych, Ph.D. Blahopřejeme!

(18. 6. 2015)

 

Doc. Janoš jmenován profesorem

S účinností od 1. 5. 2015 byl Doc. Ing. P. Janoš, CSc. jmenován profesorem v oboru „Chemie a technologie životního prostředí". Profesorské řízení absolvoval na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Gratulujeme!
informace a záznam slavnostního jmenování

(12. 6. 2015)

 

Výsledky testů

přístupné z UJEP • přístupné přes heslo

webmaster