přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Laboratoř katedry CPLT:  

Centrum pokročilých laboratorních technik (CPLT) je pronajatá laboratoř v budově UniCRE v Revoluční ulici v Ústí nad Labem. Je vybavena moderní instrumentální technikou pro zpracování a analýzu vzorků vod, půd a ovzduší z životního prostředí a také pro přípravu a testování nových speciálních sorbentů pro environmentální aplikace. CPLT má k dispozici technologickou laboratoř pro mechanické operace (mletí, sítování, příprava většího množství vzorku v řádech kilogramů).

Mezi nejpokročilejší instrumentální vybavení CPLT patří plynový chromatograf 456-GC s vysokorozlišovacím hmotnostním spektrometrem Bruker compact a GC-MS/MS systém Varian 4000. Pro méně náročné analýzy CPLT disponuje přístroji GC-FID Dani a HPLC/DAD Merck Hitachi L-7450A. K přípravě vzorku je možné využít například sušárny Memmert, rotačních odparek, koncentrátoru Kuderna-Danish, sítovačky Retsch, destilačních aparatur, mikrovlnného rozkladu na přístroji MARS, analytických vah KERN, vakuových pump a manifoldu pro extrakci tuhou fází atd.

Mezi hlavní oblasti výzkumu CPLT patří sledování koncentrace EDTA a dalších komplexotvorných látek v průmyslových odpadních vodách metodou GC-MS a HPLC-DAD, stanovení uhlovodíků C10-C40 a PAH v půdě a vodě, sledování sorpční nebo degradační účinnosti a kinetiky pesticidů, PAH a BTEX na syntetizovaných speciálních sorbentech. Pomocí ICP-OES je sledován také obsah manganu v rostlinné hmotě nebo jsou modelovány sorpční izotermy pro odstranění těžkých kovů z vody. V oblasti mikrobiologie jsou stanovovány indikační fosfolipidy z buněčných membrán pomocí GC-MS. CPLT disponuje i značným „know-how“ v přípravě humínových látek a jejich solí pro environmentální a veterinární aplikace. CPLT zajišťuje také smluvní výzkum v oblasti monitoringu komplexotvorných látek pro Mondi Štětí a.s. a identifikaci neznámých látek v technologických tocích pro Spolchemii a.s.