přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Laboratoře katedry na FŽP:  

Pro výuku studentů a výzkumnou činnost akademiků má katedra technických věd k dispozici několik skvěle vybavených chemických laboratoří laboratoř 502 laboratoř 503 laboratoř 510 laboratoř 517 a rozsáhlou laboratoř 518-519 vybavenou veškerými přístroji a pomůckami pro studenty absolvující cvičení z oboru analytická chemie. Pro základní výuku studentů slouží analytické laboratoře vybavené běžným laboratorním vybavením a jednoduchými přístroji, jako jsou pH metry, konduktometry, spektrofotometry, refraktometry apod. Další laboratoře slouží pro pokročilejší výuku studentů a jejich samostatnou odbornou práci, jakož i pro výzkum. Katedra technických věd disponuje také laboratoří 507 určenou pro výzkum fotodegradačních procesů. Vybavení laboratoří umožňuje provádění jednodušších technologických experimentů, jsou k dispozici zařízení pro mechanické operace, separace a finální úpravu materiálů, např. sofistikovanější typy pecí a sušáren. Pro další výuky a výzkum slouží naše vybavené laboratoře ve Zdravotním ústavu a pronajatou laboratoř CPLT

v budově UNICRE

2018

V červenci 2018 FŽP Katedra technických věd zařídila pro potřeby analýz Agilent 7900 ICP-MS, který je v současnosti absolutně nejvýkonnějším a technicky nejdokonalejším single kvadrupólovým systéme na trhu. Do uvedení modelu 7900 na trh, byl nejvýkonnějším a celosvětově nejprodávanějším ICP-MS systémem model Agilent 7700. Agilent si vypůjčil jeho základní technologie a udělal je ještě 10x lepší.

10x lepší poměr signálu k šumu (S/N)

došlo také ke snížení detekčních limitů, dvojnásobnému zvýšení citlivosti, trojnásobnému snížení pozadí

10x vyšší odolnost vůči zasoleným matricí

pro model 7900 je volitelně dostupná technologie UHMI (Ultra High Matrix Introduction), která umožňuje měření vzorků s obsahem solí a 25% TDS

10x širší dynamický rozsah

došlo k navýšení horního rozsahu koncentrací, které je možné ve vzorcích měřit. Model 7900 tedy disponuje lineárním dynamickým rozsahem měření až 11 řádů a analyzovat tak až % koncentrace prvků ve vzorku. Toto žádné jiné ICP-MS neumožňuje.

30x rychlejší detektor

nejrychlejší měření přechodových signálů (TRA) - integrační čas 0,1 ms znamená další zlepšení v analýze nanočástic

Zvýšená produktivita

Model 7900 využívá zbrusu nové kolizně reakční cely ORS4 (octopole reaction systém), která umožňuje přepínání mezi jednotlivými módy (He či reakčními plyny) za méně než 3s

Dostupný je také nový ISIS-3

ventilový systém s dávkovací smyčkou pro diskrétní dávkování, který dvojnásobě zvyšuje rychlost analýz, zefektivňuje proplachy vnášecích cest, umožňuje rychlý start měření bez přítomnosti obsluhy, automatické naladění a nástřik vzorků.

2017

Na naše detašované pracoviště ve Zdravotním ústavu v prosinci 2017 FŽP katedra technických věd zakoupila další špičkový přístroj Agilent 7000D GC/QQQ system, který je ideálním řešením pro účely vysoce selektivní ultrastopové kvantitativní analýzy v komplexních matricích, jako jsou potraviny či vzorky životního prostředí. Vysoká selektivita MS/MS současně zjednodušuje přípravu vzorků, zkracuje čas analýzy, eliminuje falešně pozitivní výsledky a zjednodušuje závěrečné vyhodnocování dat pro celkové zvýšení produktivity laboratoře. Celý systém i analýza dat je plně ovládán softwarem MassHunter, který spolu s rozsáhlými databázemi pesticidů a environmetálních kontaminantů maximálně zjednodušuje vlastní analýzy od prvotního ladění instrumentu až po vytvoření závěrečného protokolu.

Ve stejném roce 2017 byl zakoupen na FŽP katedru technicých věd přístroj CryoMill přizpůsobený pro kryogenní mletí nejrůznějších materiálů. Studenti i věděčtí pracovníci využívají tento mlýnek zejména pro rostlinné materiály, kal, odpadní vody a širokou paletu půd, ale může být využit také pro mletí kostí, chemických produktů, potravin, vlasů, olejnatých semen, papíru, plastů, tablet nebo např. různých textilií.

Mlecí nádoba je průběžně chlazena tekutým dusíkem z integrovaného chladicího systému před a během procesu mletí. Tekutý dusík cirkuluje systémem a je průběžně doplňován z automatického doplňování v přesném množství. Je nutné udržovat teplotu -196°C. Výkonné frézování s kuličkovým účinkem umožňuje dokonalou efektivitu mletí. Systém automatického naplnění zabraňuje přímému kontaktu s LN2 a dělá kryogenní mletí velmi bezpečné. Jeho univerzálnost (kryogenní, mokré a suché mletí při pokojové teplotě) činí z přístroje ideální mlýnek pro množství do 20 ml.

2016

V roce 2016 byl na katedru technických věd pořízen nový scanující, dvoupaprskový a plně automatický UV/VIS spektrofotometr CINTRA 2020 umožňující provádět přesná pření absorpčních spekter řady chemických látek. Součástí spektrofotometru je i integrační sféra, která nám umožňuje měřit difúzní reflektanci různých materiálů. Spektrofotometr je ovládaný prostřednictvím externího počítače pomocí software Cintral pracujícím pod operačním systémem Windows a je kompatibilní se širokým spektrem příslušenství.

2015

V lednu 2015 FŽP Katedra tecnických věd pořídila Agilent 6495 trojitý kvadrupól LC/MS, který představuje naprostou špičku v segmentu nejcitlivějších LC/MS systémů. Vysoké citlivosti je dosaženo kombincí patentovaného Agilent Jet Stream (AJS) iontového zdroje, hexaborální kapiláry zvyšující přenos iontů a iFunnel technologie pro lepší fokusaci iontů. Agilent 6495 trojitý kvadrupól umožňuje měřit až zeptomolové koncentrační hladiny a přitom si zachovává robustnost vlastní všem LC/MS systémům Agilent Technologies.

2014

V roce 2014 katedra technických pořídila do výbavy laboratoří lyofilizátor Thermo CoolSafe 110-4 Pro především pro lyofilizaci (tzv. „sušení mrazem“) materiálů biologické i nebiologické povahy. Mezi výhodu lyofilizace patří, že při ní nedochází k poškození sušeného materiálu z důvodu nepřímého přechodu vody z kapalného do plynného skupenství. Zařízení je vhodné pro rozpouštědla s nízkou teplotou tání a pro procesy s vyššími požadavky na rychlost lyofilizace. Kondenzor ledu a vrchní část je vyrobena z nerezu (AISI 316). Programovat lze přímo na přístroji nebo přes PC. Je vybaven USB portem pro monitorování a externí programování parametrů.

V témže roce byl zakoupen potenciostat Autolab s modulem FRA32M od firmy Metrohm. Potenciostat umožňuje provádět přesná elektrochemická měření (impedance, voltametrie, atd.) na široké škále pevných elektrod. Primárně je používán pro sledování elektrochemického chování organofosforečných sloučenin (pesticidy, SBCHL) a jejich rozkladných produktů po elektrochemickém rozkladu.

2009

V r. 2009 byly rekonstruovány laboratoře katedry v hlavní budově fakulty, byla zřízena nová laboratoř pro výzkum moderních sanačních technologií, do provozu byly uvedeny bioreaktory pro výzkum moderních biotechnologií. Postupně jsou rozšiřovány chemické laboratoře na pracovišti v Mostě. Ve spolupráci s PřF a ÚZS byla vybudována společná laboratoř vybavená špičkovým zařízením pro kapalinovou chromatografii s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS).

2007

Během uplynulých let byla postupně vybudována laboratoř pokročilých analytických technik jako společné pracoviště UJEP a Výzkumného ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem (VUAnCh). Laboratoř je umístěna v budově VUAnCh v Revoluční ulici a je postupně vybavována špičkovou technikou zejména pro stanovení organických polutantů v nejrůznějších environmentálních matricích. V laboratoři je k dispozici kapalinový chromatograf s UV/Vis detektorem s diodovým polem (DAD), v únoru 2007 byl instalován plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC-MS/MS) vybavený širokou škálou technik pro zakoncentrování a úpravu vzorků.

2002/2003

V letech 2002/2003 byly laboratoře výrazně rozšířeny a byla zřízena kompletně vybavená laboratoř environmentálních analýz, která umožňuje provádění běžných i speciálních analýz. K dispozici jsou běžné klasické techniky, UV/VIS spektrofotometrie (Varian), špičkově vybavené elektrochemické pracoviště (titrátor a voltametrický analyzátor Metrohm), chromatografické pracoviště (HPLC Merck/Hitachi) zahrnující i špičkový iontový chromatograf Dionex umožňující stanovení anorganických aniontů a kationtů. Předpokládá se dovybavení laboratoří zařízením pro atomovou absorpční spektrometrii (AAS). K dispozicí je i široká škála zařízení pro úpravu environmentálních vzorků - homogenizátor, třepačky, ultrafiltrační a ultracentrifugační zařízení, mikrovlnné rozkladné zařízení aj.