přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  O katedře technických věd:  

Katedra technických věd nabízí v současné době dva druhy studia: Prezenční a kombinované. V obou případech vyučující zajišťují přednášky a praktické výuky předmětů z obecné chemie, analytické chemie, klasické a instrumentální. Dále jsou vyučovány předměty průmyslových technologií anorganických, organických a biotechnologií, procesů, zařízení a technologických postupů užitých na ochranu složek životního prostředí. Velká pozornost je věnována vlivům průmyslových výrob na pracovní a životní prostředí, možnostem jejich preventivního omezení a monitorování.

Na katedře se vyučují předměty tříletého bakalářského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí ve studijním oboru Ochrana životního prostředí, navazujícího dvouletého magisterského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí ve studijním oboru Odpadové hospodářství, novém moderním programu Analytická chemie životního prostředí a toxikologie ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou a doktorského studia v oboru Environmentální analytická chemie ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AVČR v Řeži. Tyto technologicky zaměřené obory jsou orientovány v převážné většině na prevenci vzniku odpadů, postupy jejich využití nebo naopak zneškodnění.

Od vzniku fakulty v roce 1991 byly postupně zpracovány osnovy a texty přednášek jednotlivých předmětů, seminářů a laboratorních cvičení. Pro některé předměty byla fakultou vydána vlastní skripta. Základní laboratorní práce studenti absolvují ve vlastních laboratořích katedry, některé z instrumentálních analytických metod jsou absolvovány na katedře chemie fakulty přírodních věd nebo v pronajatých laboratořích společnosti UNICRE a Zdravotním ústavu.

Akademici, studenti a další pracovníci katedry participují na řešení interního výzkumného záměru UJEP a na řešení projektů z grantové agentury ČR. Kromě projektů základního výzkumu, resp. grantů, na kterých pracují zejména studenti doktorského studia, se katedra technických věd buď přímo podílí anebo spolupracuje spolu se svými partnery zároveň na projektech zaměřených na výzkum vybraných technologií v oblasti ochrany životního prostředí s bezprostřední realizací výsledků svých výzkumů v praxi.