přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Témata bakalářských a diplomových prací:  

Témata bakalářských a diplomových prací

Pozn.: Se začátkem akademického roku je nabídka aktualizována a bude postupně rozšiřována.

Funkční (nano)materiály pro ochranu ŽP

Studium biologicky významných interakcí nanomateriálů

Využití chelatačních sorbentů na bázi perlové celulozy pro zachycování kationtů kovů

Využití chelatačních sorbentů na bázi perlové celulozy pro rozklad nebezpečných látek (organofosfátů)

Vedoucí práce prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

Odpady a jejich využití

Možnosti využití odpadních slévárenských písků

Teoretická (rešeršní) BP řešící konkrétní problém dalšího využití písku (vedlejší energetický produkt - VEP) ze slévání kovových slitin.

Vedoucí práce Ing. Josef Lébr, Ph.D.

Možnosti využití odpadního bahna z důlních vod

Teoretická (rešeršní) BP řešící konkrétní problém dalšího využití odpadního bahna z odpadních důlních vod z dolu Bílina např. ve stavebnictví. V současnosti se tyto bahna používají pouze pro zavážení vytěžených důlních prostor.

Vedoucí práce Ing. Josef Lébr, Ph.D.

LCA v odpadovém hospodářství

Posouzení technologických systémů výroby energie z biomasy metodou LCA

Energetické využívání biomasy ať už záměrně pěstované, zbytkové nebo odpadní přináší řadu otázek týkajících se dopadů na životní prostředí. Posouzení technologických systémů využívání biomasy pro energetické účely metodou LCA v rozsahu pěstování, sklizeň, zpracování a získávání energie z biomasy, až po uložení odpadu do země by znamenalo nejen možnost porovnání environmentálních dopadů technologií v rozsahu celého životního cyklu, ale také získání podkladů pro jejich vývoj a inovace.

Vedoucí práce: Ing. Marie Tichá, marie.ticha@iol.cz

Energetika a zdroje

Vývoj metodiky pro in-situ orientační stanovení CO2 ve vodě pro teplárenský průmysl

Provoz teplárenských zařízení je ohrožován řadou vlivů majících vliv na životnost a ekonomiku provozu. Jedním z těchto vlivů je i důlková koroze vznikající na vnitřních stranách potrubí a armatur. Tato koroze je způsobena rozpuštěnými látkami (Cl, CO2, SO2…) v pracovním médiu. Obsah oxidu uhličitého lze relativně snadno měřit laboratorně pomocí titrace. Tento postup však není vhodný pro orientační stanovení při navrhování a provozu zařízení. Proto byla navržena metodika na jednoduché orientační stanovení, kterou je potřeba ověřit a nalézt závislost jednotlivých parametrů. V případě úspěchu pak bude student spoluautorem článku uvedeného v odborných teplárenských periodikách.

Vedoucí práce Ing. Jiří Štojdl

Environmentální biotechnologie

Hodnocení půdních mikrobních společenstev pomocí analyticko-chemických metod

Mikroorganismy představují dominantní složku půdy a podílejí se na mineralizaci organické hmoty a dalších funkcích. Klasické mikrobiologické metody (mikroskopické a kultivační) podchytí jen několik procent půdních mikroorganismů; pro charakterizaci většiny je potřeba použít pokročilejší metody (genetické a analyticko-chemické). Cílem práce je charakterizovat složení půdních mikrobních společenstev stanovením tzv. biomarkerových molekul (např. fosfolipidových masných kyselin nebo sterolů) a metabolickou aktivitu stanovením aktivity enzymů reprezentující hlavní geobiochemické cykly (C, N, P, S). Práce bude zaměřena na charakterizaci konkrétního problémů v oblasti environmentální biotechnologie (bioremediace, fytoextrakce) a ekologie (rekultivace, charakterizace antropogenně ovlivněných půd apod.). Je možné zadat více prací a to BP i DP.

Vedoucí práce doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Témata ve spolupráci s UNICRE

Část práce je vypracována v UNICRE – zejména v Ústecké pobočce (dříve Výzkumný ústav anorganické chemie, Revoluční 1521/84, Ústí n. L. – novogotická budova s „věží“ naproti západnímu nádraží) popř. dle dohody i novém centru v Litvínově (Záluží 1, 436 70 Litvínov – v areálu Unipetrolu)

Pozn.: Většina témat může být jak ve zkrácené verzi jako BP, tak ve verzi rozšířené odpovídající požadavkům DP. Témata s označením DP i BP jsou tak široká a aktuální, že na jedno téma může běžet zároveň DP i BP. Označení BP nebo DP znamená, že na dané téma může běžet jen jedna z prací.

Porovnání tepelných vlastností geopolymerů s vlastnostmi konvenčních žáromateriálů. (BP nebo DP)

Zjistit a vzájemně porovnat tepelnou vodivost a tepelnou kapacitu různých materiálů na bázi geopolymerů a žáromateriálů, zejména keramiky a šamotu.

 • Rešerše - žáromateriály, stanovení tepelných vlastností, geopolymery
 • Výběr a získání žáromateriálů
 • Příprava geopolymerů
 • Stanovení tepelných vlastností a interpretace výsledků

Další pokyny: Vedoucí práce může být Ing. Petr Koutník z UniCRE, nebo může být jako konzultant a vedoucí práce někdo z příslušné katedry

Vliv složení geopolymerů na jejich tepelné vlastnosti (BP nebo DP)

Zjistit a vzájemně porovnat tepelnou vodivost a tepelnou kapacitu geopolymerů různého složení

 • Rešerše - stanovení tepelných vlastností, geopolymery
 • Příprava geopolymerů různých složení (různá geopolymerní pojiva i plniva)
 • Stanovení tepelných vlastností a interpretace výsledků.

Další pokyny: Vedoucí práce může být Ing.. Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. z UniCRE, nebo může být jako konzultant a vedoucí práce někdo z příslušné katedry.

Využití FT-IR pro stanovení pucolánové aktivity (BP nebo DP)

Vyvinout metodu pro stanovení pucolánové aktivity pomocí FT-IR

 • Rešerše – FT-IR, pucolánové materiály jejich složení a struktura, pucolánová reakce
 • Sledování změny ve struktuře pucolánu po pucolánové reakci pomocí FT-IR
 • Korelace mezi pucolánovou aktivitou a změnou struktury sledované pomocí FT-IR
 • Testování metody na reálných vzorcích

Další pokyny: Vedoucí práce může být Mgr. Jiří Čmelík, Ph.D. z UniCRE, nebo může být jako konzultant a vedoucí někdo z příslušné katedry

Příprava a charakterizace sorbentu na bázi huminových látek (BP i DP)

Vyvinout metodu přípravy sorbentů se silikagelovou matricí a huminovými kyselinami, zjistit a popsat jejich vlastnosti

 • Rešerše – huminové látky, sorpce, sorbenty se selektivitou pro těžké kovy
 • Příprava sorbentů s různým obsahem huminových látek
 • Určení sorpčních kapacit sorbentů s humáty a silikagelovou matricí v závislosti na podmínkách sorpce
 • Vyhodnocení a zpracování výsledků

Další pokyny: Vedoucí práce může být Dr. Ing. Věnceslava Tokarová z UniCRE, nebo může být jako konzultant a vedoucí někdo z příslušné katedry

Optimalizace přípravy vzorků vodních skel pro stanovení stopových prvků technikou ICP-OES. (BP nebo DP)

Vhodnou úpravou vzorků vodního skla dosáhnout snížení meze stanovitelnosti pro stanovení stopových prvků metodou ICP-OES

 • Rešerše – vodní skla, metody pro odstranění matrice a prekoncentrace stopových prvků, ICP.OES
 • Určení limitů techniky ICP-OES při stanovení stopových prvků ve vodním skle bez úpravy
 • Výběr vhodné metody úpravy vodního skla
 • Optimalizace vybraného způsobu úpravy vzorku a ověření metody stanovení

Další pokyny: Vedoucí práce může být Mgr. Jiří Čmelík, Ph.D. z UniCRE, nebo může být jako konzultant a vedoucí někdo z příslušné katedry

webmaster