přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Témata bakalářských a diplomových prací:  

Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2018/2019

*Další možná témata BP/DP jsou:

• Validace metody pro stanovení hormonů v odpadních vodách. Kontaktujte sylvie.krizenecka(zavináč)ujep.cz

• Komparace nákladů na skládkování kom. odpadu oproti termickému využití. Kontaktujte josef.lebr(zavináč)atlas.cz

• Energetická a ekonomická rozvaha nového využití zdroje na 100kt komunálního odpadu termické využití odpadu. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Minimální svozová oblast pro dotřiďovací linku na odděleně tříděné komunální odpady plasty a papír. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Optimální umístění zařízení na Termické využití odpadů v Ústeckém kraji. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Materiálové využití gastro odpadů v Ústeckém kraji. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Materiálové využití elektrošrotu v České republice. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

*Jednokrokové extrakce pro predikci biodostupnosti těžkých kovů při fytoremediaci (BP/DP)

Fytoremediace je metoda čištění kontaminované půdy nebo vody za pomoci rostlin. V případě kontaminace půdy těžkými kovy je jedním z využívaných principů tzv. fytoextrakce, během níž dochází k přechodu prvku z půdy do orgánů rostliny a jeho akumulaci. K tomu však může dojít pouze u té frakce prvku, která je v biologicky dostupné (biodostupné) formě a tudíž hraje biodostupnost v procesu fytoremediace důležitou roli. Ke stanovení biodostupné frakce se využívají extrakce různými extrakčními činidly buď jako sekvenční (vícestupňové) nebo jednokrokové (např. CaCl2, EDTA, NH4NO3 aj.). Jelikož volba nejvhodnějšího extrakčního činidla se může lišit v závislosti na sledovaném kovu i rostlině, je vhodné proces optimalizovat.

Náplň práce

• Rešerše na téma jednokrokové extrakce pro stanovení biodostupnosti Cd, Zn a Pb pro rostlinu Miscanthus či příbuzné trvalé traviny

• Volba vhodných extrakčních činidel na základě rešerše

• Příprava fytoremediačního experimentu s půdou kontaminovanou Cd, Zn a Pb (stanovení koncentrace prvků v půdě a oddenku rostliny – sazenice, provedení vybraných extrakcí na použité půdě, stanovení koncentrace prvků v biomase a oddenku po vegetační sezóně)

• Statistické porovnání biodostupné frakce dle jednotlivých extrakcí a reality dle koncentrace prvků v biomase ? výběr nejvhodnějšího extrakčního činidla nejlépe simulujícího realitu

Očekává se samostatná práce v laboratoři po zaučení. Míra zapojení studenta se odvíjí od stupně studia (BP/DP), je možné se podílet i na části experimentu. Součástí metodiky je měření na přístroji ICP-OES pod dohledem vedoucího. Nabízí se tak možnost cenné zkušenosti a praxe.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Diana Nebeská

diana.nebeska(zavináč)ujep.cz

místnost č. 119

*Vojensky využívané lokality v ČR a jejich zhodnocení z hlediska vlivu na ŽP (BP)

Cílem práce je zmapovat současný stav bývalých i současných vojenských újezdů na území České republiky a vyhodnotit hrozby a příležitosti těchto území z hlediska ochrany životního prostředí.

Základem bude rešerše dostupných elektronických a tištěných literárních zdrojů shrnující současné poznatky o vojensky využívaných územích z hlediska jejich rozlohy, způsobu využití, kontaminace, případné provedené sanace a ochrany území. Tyto informace budou následně použity pro zpracování SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) s cílem postihnout možná budoucí rizika a příležitosti pro ochranu životního prostředí plynoucí ze stavu těchto území, např. ohrožení kontaminací půdy a vodních zdrojů nebo naopak výskyt vzácných druhů živočichů apod.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Diana Nebeská

diana.nebeska(zavináč)ujep.cz

místnost č. 119

*Porézní koordinační polymery v environmentální praxi (BP/DP)

Porézní koordinační polymery, známe také pod zkratkou MOFy (Metal-organic Frameworks), jsou relativně nové materiály s širokým spektrem zajímavých vlastností. Díky tomu se jedná o materiály s vysokým aplikačním potenciálem. Jednou z možností je i environmentální praxe. Lze také očekávat, že aplikací se MOFy budou dostávat do životního prostředí. Proto je důležité studovat jejich stabilitu za různých podmínek a modelovat tak, co se s MOFy stane, dostanou-li se do životního prostředí.

Možná témata závěrečných prací jsou:

• Stabilita porézní koordinačních polymerů a rizika pro životní prostředí

• Katalytická aktivita porézních koordinačních polymerů se zaměřením na degradace polutantů

• Sorpce polutantů pomocí porézních koordinačních polymerů

• Antimikrobiální a toxické vlastnosti porézních koordinačních polymerů

• Biodegradabilita koordinačních polymerů, interakce MOFů s živou hmotou

Samotné téma bude upřesněno po osobní konzultaci. Práce jsou vhodné pro BP i DP.

Co se od vás očekává?

Student bude docházet do laboratoří měřit. Proto bude nutné věnovat práci úsilí a čas. Očekává se samostatnost studenta a ochotu učit se novým věcem. Zapálení pro věc je vítáno.

Co se nabízí?

Student se bude moci začlenit do širšího výzkumu a v případě vlastního zájmu bude moci v rámci práce navštívit pracoviště Ústavu anorganické chemie AV v Řeži (ÚACH AV ČR), kde se seznámí s materiálovou a preparativní chemií a řadou instrumentálních technik. Práce však může probíhat ryze na FŽP katedře technických věd dle potřeb studenta. Student si během práce osvojí práci na špičkových přístrojích dle tématu a seznámí se s novými materiály, které mají v oblasti životního prostředí velký potenciál. Student bude také obohacen o řadu teoretických poznatků z chemie.

Pro koho je práce vhodná?

Práce je vhodná pro všechny studenty, kteří rádi dělají něco nového. Není potřeba speciálních znalostí a dovedností, vše potřebné si student osvojí během práce. Vzhledem k nutnosti docházet do laboratoře je práce vhodnější spíše pro denní formu studia nebo pro studenty kombinované formy, kterým to jejich zaměstnání umožňuje.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Daniel Bůžek

dan.buzek(zavináč)email.cz

*Metal-oxidické materiály, možnosti jejich přípravy a aplikace (BP)

Oxid ceričitý (CeO2) patří mezi jeden z mnoha oxidů přitahující pozornost řady vědců. Možnosti jeho aplikace jsou poměrně široké, a to jak v průmyslu, armádě popř. dokonce v lékařství. Jeho schopnost vychytávat reaktivní kyslíkové radikály (ROS), které jsou velmi toxické pro lidský a jiný organismus z hlediska jejich schopnosti poškozovat genetickou informaci. Krom jiného je CeO2 schopen rozkládat toxické organické látky (pesticidy, bojové chemické látky). Ceričité soli nacházejí uplatnění při léčbě některých nemocí, jako jsou neurologické poruchy či léčba nevolností.

Možná témata závěrečných prací jsou:

• Příprava CeO2 různými metodami, charakterizace a testování

• Modifikované tkaniny s CeO2 a možnost jejich aplikace

• Kompozitní materiály s CeO2

• Biologické aplikace CeO2

Vypsaná témata jsou vhodná pro studenty se zájmem o práci v laboratoři. Studenti mají možnost v rámci těchto prací seznámit se s moderními analytickými metodami, jako je kapalinová chromatografie (HPLC), infračervená spektrometrie (IČ). Práce bude převážně probíhat na KTEV-FŽP, popř. na Ústavu anorganické chemie AV v Řeži.

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Jakub Ederer

jakub.ederer(zavináč)ujep.cz

KTEV – místnost č. 502

*Nové metody charakterizace povrchů nano-materiálů (BP)

Povrchové funkční skupiny, které jsou přítomny na řadě materiálů např. oxidy kovů, uhlíkaté materiály atd. Jejich důležitost spočívá především v jejich interakci s okolním prostředím, uplatňují při interakci s biologicky aktivními látkami, ale významnou měrou se také podílejí při eliminaci látek z ŽP, ale i na reaktivitě materiálů. Množství a typ jednotlivých typů povrchových skupin je důležitou informací pro predikci chování a reaktivity nano-materiálů (metal-oxidické, uhlíkové materiály).

Možná témata závěrečných prací jsou:

• Funkčních skupin na uhlíkových nano-materiálech

• Funkčních skupin na metal-oxidických materiálech

• Porovnání metod charakterizace

Vypsaná témata jsou vhodná pro studenty se zájmem o práci v laboratoři. Studenti mají možnost v rámci těchto prací seznámit se s moderními analytickými metodami, jako je kapalinová chromatografie (HPLC), infračervená spektrometrie (IČ). Práce bude převážně probíhat na KTEV-FŽP, popř. na Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži.

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Jakub Ederer

jakub.ederer(zavináč)ujep.cz

KTEV – místnost č. 502