přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Témata bakalářských a diplomových prací:  

Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2018/2019

*Elektrochemické procesy degradace toxických látek (BP/DP)

Toxické látky lze likvidovat nejen energeticky náročnými spalovacími procesy, ale i procesy elegantnějšími, jako jsou elektrochemická oxidace nebo redukce, případně i střídavá elektrochemická oxidace a redukce (cyklická voltametrie). Cílem je sledování procesu degradace nejčastěji pesticidů tak, aby došlo k procesu rozkladu pesticidu případně až k jeho kompletní mineralizaci.

Náplň práce:

Nabízí se laboratorní práce na kvalitních přístrojích pro případ konkrétní toxické látky degradované na konkrétní elektrodě. Práci předchází literární rešerše a zaučení na přístrojích.

V případě zájmu kontaktujte:

Doc. Tomáš Loučka

tomas.loucka(zavináč)ujep.cz

KTEV - místnost č. 511

*Staň se členem týmu biotechnologií a podílej se na výzkumu (BP/DP)

Miscanthus x giganteus je energetická plodina, která je v rámci výzkumu na UJEP pokusně vysazována v kontaminovaných půdách za účelem tzv. fytoremediace („čištění“ půdy) za současné produkce biomasy. Aktuální nabídka závěrečných prací vztahujících se k tomuto tématu je:

1. Optimalizace podmínek pro semihydroponické pěstování rostliny Miscanthus x giganteus (BP)

Cílem práce je vyzkoušet různé podmínky pro semihydroponické pěstování Miscanthus x giganteus (MxG) a vyvodit závěry pro nejlepší způsob pěstování. Nádobové pokusy budou vysazeny ve skleníku na katedře biologie (Za Válcovnou).

V případě zájmu kontaktujte:

Vedoucí BP: Mgr. Hana Malinská, Ph.D. (PřF) hana.malinska(zavináč)ujep.cz

Konzultant: Ing. Hana Burdová (FŽP) hana.burdova(zavináč)ujep.cz

2. Vliv ropného znečištění na růst Miscanthus x giganteus (BP)

Cílem práce je sledování růstu rostliny MxG při různých koncentracích ropného znečištění. Práce bude zahrnovat výsadbu nádobových pokusů do uměle kontaminované zeminy motorovou naftou, pravidelné odběry a analýzy pro sledování změn koncentrace C10-C40, analýzy pro sledování změn mikrobního společenstva a další. Práci je možno v případě zájmu rozdělit i mezi několik studentů*.

V případě zájmu kontaktujte:

Vedoucí BP: Ing. Hana Burdová (FŽP) hana.burdova(zavináč)ujep.cz

Vedoucí BP: Ing. Diana Nebeská (FŽP) diana.nebeska(zavináč)ujep.cz

*Jedna z možností je sledování úrovně stresu u takto kultivovaných rostlin pomocí neinvazivních metod + péče o rostliny v experimentálním skleníku KBI v areálu Za Válcovnou.

V případě zájmu kontaktujte:

Vedoucí BP: Mgr. Hana Malinská, Ph.D. (PřF) hana.malinska(zavináč)ujep.cz

Pokud máte zájem o diplomovou práci na dané téma, přidejte se také, téma Vám přizpůsobíme.

*Porézní koordinační polymery v environmentální praxi (BP/DP)

Porézní koordinační polymery, známe také pod zkratkou MOFy (Metal-organic Frameworks), jsou relativně nové materiály s širokým spektrem zajímavých vlastností. Díky tomu se jedná o materiály s vysokým aplikačním potenciálem. Jednou z možností je i environmentální praxe. Lze také očekávat, že aplikací se MOFy budou dostávat do životního prostředí. Proto je důležité studovat jejich stabilitu za různých podmínek a modelovat tak, co se s MOFy stane, dostanou-li se do životního prostředí.

Možná témata závěrečných prací jsou:

• Stabilita porézní koordinačních polymerů a rizika pro životní prostředí

• Katalytická aktivita porézních koordinačních polymerů se zaměřením na degradace polutantů

• Sorpce polutantů pomocí porézních koordinačních polymerů

• Antimikrobiální a toxické vlastnosti porézních koordinačních polymerů

• Biodegradabilita koordinačních polymerů, interakce MOFů s živou hmotou

Samotné téma bude upřesněno po osobní konzultaci. Práce jsou vhodné pro BP i DP.

Co se od vás očekává?

Student bude docházet do laboratoří měřit. Proto bude nutné věnovat práci úsilí a čas. Očekává se samostatnost studenta a ochotu učit se novým věcem. Zapálení pro věc je vítáno.

Co se nabízí?

Student se bude moci začlenit do širšího výzkumu a v případě vlastního zájmu bude moci v rámci práce navštívit pracoviště Ústavu anorganické chemie AV v Řeži (ÚACH AV ČR), kde se seznámí s materiálovou a preparativní chemií a řadou instrumentálních technik. Práce však může probíhat ryze na FŽP katedře technických věd dle potřeb studenta. Student si během práce osvojí práci na špičkových přístrojích dle tématu a seznámí se s novými materiály, které mají v oblasti životního prostředí velký potenciál. Student bude také obohacen o řadu teoretických poznatků z chemie.

Pro koho je práce vhodná?

Práce je vhodná pro všechny studenty, kteří rádi dělají něco nového. Není potřeba speciálních znalostí a dovedností, vše potřebné si student osvojí během práce. Vzhledem k nutnosti docházet do laboratoře je práce vhodnější spíše pro denní formu studia nebo pro studenty kombinované formy, kterým to jejich zaměstnání umožňuje.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Daniel Bůžek

dan.buzek(zavináč)email.cz

*Metal-oxidické materiály, možnosti jejich přípravy a aplikace (BP)

Oxid ceričitý (CeO2) patří mezi jeden z mnoha oxidů přitahující pozornost řady vědců. Možnosti jeho aplikace jsou poměrně široké, a to jak v průmyslu, armádě popř. dokonce v lékařství. Jeho schopnost vychytávat reaktivní kyslíkové radikály (ROS), které jsou velmi toxické pro lidský a jiný organismus z hlediska jejich schopnosti poškozovat genetickou informaci. Krom jiného je CeO2 schopen rozkládat toxické organické látky (pesticidy, bojové chemické látky). Ceričité soli nacházejí uplatnění při léčbě některých nemocí, jako jsou neurologické poruchy či léčba nevolností.

Možná témata závěrečných prací jsou:

• Příprava CeO2 různými metodami, charakterizace a testování

• Modifikované tkaniny s CeO2 a možnost jejich aplikace

• Kompozitní materiály s CeO2

• Biologické aplikace CeO2

Vypsaná témata jsou vhodná pro studenty se zájmem o práci v laboratoři. Studenti mají možnost v rámci těchto prací seznámit se s moderními analytickými metodami, jako je kapalinová chromatografie (HPLC), infračervená spektrometrie (IČ). Práce bude převážně probíhat na KTEV-FŽP, popř. na Ústavu anorganické chemie AV v Řeži.

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Jakub Ederer

jakub.ederer(zavináč)ujep.cz

KTEV – místnost č. 502

*Nové metody charakterizace povrchů nano-materiálů (BP)

Povrchové funkční skupiny, které jsou přítomny na řadě materiálů např. oxidy kovů, uhlíkaté materiály atd. Jejich důležitost spočívá především v jejich interakci s okolním prostředím, uplatňují při interakci s biologicky aktivními látkami, ale významnou měrou se také podílejí při eliminaci látek z ŽP, ale i na reaktivitě materiálů. Množství a typ jednotlivých typů povrchových skupin je důležitou informací pro predikci chování a reaktivity nano-materiálů (metal-oxidické, uhlíkové materiály).

Možná témata závěrečných prací jsou:

• Funkčních skupin na uhlíkových nano-materiálech

• Funkčních skupin na metal-oxidických materiálech

• Porovnání metod charakterizace

Vypsaná témata jsou vhodná pro studenty se zájmem o práci v laboratoři. Studenti mají možnost v rámci těchto prací seznámit se s moderními analytickými metodami, jako je kapalinová chromatografie (HPLC), infračervená spektrometrie (IČ). Práce bude převážně probíhat na KTEV-FŽP, popř. na Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži.

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Jakub Ederer

jakub.ederer(zavináč)ujep.cz

KTEV – místnost č. 502

*Další možná témata BP/DP jsou:

• Omezování emisí rtuti ve spalinách ze spalování směsných odpadů. Kontaktujte svoboda(zavináč)icpf.cas.cz

• Škvára a popílek ze spaloven komunálního odpadu jako zdroj některých kovů a fosforu - možnosti jejich získávání. Kontaktujte svoboda(zavináč)icpf.cas.cz

• Validace metody pro stanovení hormonů v odpadních vodách. Kontaktujte sylvie.krizenecka(zavináč)ujep.cz

• Komparace nákladů na skládkování kom. odpadu oproti termickému využití. Kontaktujte josef.lebr(zavináč)atlas.cz

• Energetická a ekonomická rozvaha nového využití zdroje na 100kt komunálního odpadu termické využití odpadu. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Minimální svozová oblast pro dotřiďovací linku na odděleně tříděné komunální odpady plasty a papír. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Optimální umístění zařízení na termické využití odpadů v Ústeckém kraji. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Materiálové využití gastro odpadů v Ústeckém kraji. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Materiálové využití elektrošrotu v České republice. Kontaktujte jindrich.sulc(zavináč)ujep.cz

• Magnetické sorbenty a jejich aplikace na odstranění vybraných polutantů z vody. Kontaktujte pavel.kuran(zavináč)ujep.cz

• Využití dronů ke studiu chemického a fyzikálního složení atmosféry. Kontaktujte pavel.kuran(zavináč)ujep.cz

• Studium termické transformace odpadů na zelené chemikálie. Kontaktujte pavel.kuran(zavináč)ujep.cz

• Studium degradace komplexotvorných látek ve vodě. Kontaktujte pavel.kuran(zavináč)ujep.cz