přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Vybavení katedry:  

Katedra technických věd má k dispozici několik dobře vybavených chemických laboratoří. Pro základní výuku studentů slouží analytické laboratoře vybavené běžným laboratorním vybavením a jednoduchými přístroji, jako jsou pH metry, konduktometry, spektrofotometry, refraktometry apod. Další laboratoře slouží pro pokročilejší výuku studentů a jejich samostatnou odbornou práci, jakož i pro výzkum. Vybavení laboratoří umožňuje provádění jednodušších technologických experimentů, jsou k dispozici zařízení pro mechanické operace, separace a finální úpravu materiálů, např. sofistikovanější typy pecí a sušáren.

2002/2003

V letech 2002/2003 byly laboratoře výrazně rozšířeny a byla zřízena kompletně vybavená laboratoř environmentálních analýz, která umožňuje provádění běžných i speciálních analýz. K dispozici jsou běžné klasické techniky, UV/VIS spektrofotometrie (Varian), špičkově vybavené elektrochemické pracoviště (titrátor a voltametrický analyzátor Metrohm), chromatografické pracoviště (HPLC Merck/Hitachi) zahrnující i špičkový iontový chromatograf Dionex umožňující stanovení anorganických aniontů a kationtů. Předpokládá se dovybavení laboratoří zařízením pro atomovou absorpční spektrometrii (AAS). K dispozicí je i široká škála zařízení pro úpravu environmentálních vzorků - homogenizátor, třepačky, ultrafiltrační a ultracentrifugační zařízení, mikrovlnné rozkladné zařízení aj.

2007

Během uplynulých let byla postupně vybudována laboratoř pokročilých analytických technik jako společné pracoviště UJEP a Výzkumného ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem (VUAnCh). Laboratoř je umístěna v budově VUAnCh v Revoluční ulici a je postupně vybavována špičkovou technikou zejména pro stanovení organických polutantů v nejrůznějších environmentálních matricích. V laboratoři je k dispozici kapalinový chromatograf s UV/Vis detektorem s diodovým polem (DAD), v únoru 2007 byl instalován plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC-MS/MS) vybavený širokou škálou technik pro zakoncentrování a úpravu vzorků.

2009

V r. 2009 byly rekonstruovány laboratoře katedry v hlavní budově fakulty, byla zřízena nová laboratoř pro výzkum moderních sanačních technologií, do provozu byly uvedeny bioreaktory pro výzkum moderních biotechnologií. Postupně jsou rozšiřovány chemické laboratoře na pracovišti v Mostě. Ve spolupráci s PřF a ÚZS byla vybudována společná laboratoř vybavená špičkovým zařízením pro kapalinovou chromatografii s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS).

webmaster