přeskočit navigaci


Katedra environmentální chemie a technologie FŽP UJEP


  Projekty a granty:  

Přehled projektů a grantů:

Výzkum je na katedře technických věd orientován převážně na zkoumání interakcí mezi průmyslem a životním prostředí. Dominantním směrem je výzkum chemických rovnováh v životním prostředí s předpokládanými aplikacemi jednak v průmyslu a zemědělství (např. při minimalizaci vstupů chemických kontaminantů do životního prostředí), tak při modelování šíření chemických polutantů v životním prostředí a studiu speciace chemických polutantů. Kromě projektů základního výzkumu (grantů GAČR) jsou řešeny i projekty zaměřené na výzkum vybraných technologií pro ochranu životního prostředí s bezprostřední realizací výsledků výzkumu v praxi.

Studentská grantová soutěž 2018

V rámci akreditovaných doktorských studijních programů si studenti doktorského studia rozšiřují své znalosti a další vzdělávání ve Studentské grantové soutěži (SGS). Práce na velkých projektech umožňuje studentům přímo se podílet na jejich samotné realizaci. Organizování projektů, stanovování a řízení priorit nebo hodnocení potenciálních rizik umožňuje všem získávat cenné zkušenosti a neustále zdokonalovat svá odborná zaměření.

Nové projekty

Analýza rhizodegradace organických polutantů Miscanthus x giganteus

Stabilita vybraných porézních koordinačních polymerů a jejich defekty ve struktuře

Monitoring odstraňování EDTA a příbuzných komplexotvorných látek z průmyslových odpadních vod pomocí speciálních sorbentů a mikroorganismů

Katalytické suspenze CeO2 a CeO2/2D - materiál pro dekontaminaci organofosforečných sloučenin

Pokračující projekty

Kompozitní uhlíkaté materiály pro šetrnou eliminaci organických polutantů z životního prostředí

Vývoj a validace metody pro stanovování pesticidů v sedimentech

Sledování environmentálního stresu Miscanthus x gigantheus pěstovaného na kontaminovaných lokalitách

Terénní mapování kontaminovaných lokalit pomocí mobilních zařízení

Optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu

ID/číslo projektu: TJ02000172

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel: UJEP Fakulta životního prostředí, Mgr. Hana Malinská, PhD.

Spoluřešitel: Wekus spol. s r.o.

Doba řešení: 4/2019-3/2021

Financování: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Předmětem řešení projektu je aplikace vybraných stresových faktorů na rostliny Miscanthus x giganteus (ozdobnice obrovská) za účelem zvýšení odolnosti rostlin za současné optimalizace množství ligninu v biomase pro následné energetické využití. Vybrané v laboratoři experimentálně ověřené varianty budou ve spolupráci s aplikačním garantem testovány v reálných podmínkách za účelem vyprodukovat větší množství upravené biomasy a ověřit její vlastnosti pro energetické využití.

Nové kompozitní materiály pro enviromentální aplikace

ID/číslo projektu: CZ.021.01/0.0/0.0/17_48/0007399

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavní řešitel: UJEP Fakulta životního prostředí/katedra technických věd v Ústí nad Labem, Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Doba řešení: 4/2018-3/2021

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na vývoj speciálních magneticky separovatelných sorbentů na bázi oxidu ceričitého a jiných kovových oxidů.

Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v ústeckochomutovské aglomeraci

ID/číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavní řešitel: UJEP Fakulta životního prostředí/katedra technických věd v Ústí nad Labem, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

Doba řešení: 1/2018-12/2023

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (konsorcium 3U), která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.

Výzkum a vývoj technologie získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátu

ID/číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012435

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hlavní řešitel: COTTEX Trade s.r.o.

Spoluřešitel: UJEP Fakulta životního prostředí/katedra technických věd v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Richter, Ph.D.

Doba řešení: 1/2018-10/2020

Financování: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - aplikace IV.

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů.

Alotermní zařízení pro využití čístírenského kalu

ID/číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012490

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hlavní řešitel: MPS Gradior s.r.o.

Spoluřešitel: UJEP Fakulta životního prostředí/katedra technických věd v Ústí nad Labem, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.

Doba řešení: 1/2018-10/2020

Financování: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - aplikace IV.

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů.

Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

ID/číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010353

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hlavní řešitel: UJEP Fakulta životního prostředí/katedra technických věd v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Richter, Ph.D.

Doba řešení: 5/2017-3/2020

Financování: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - aplikace III.

Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku, neboli žárové metalizaci zinkem v průmyslu a vývoj zinkových produktů "Zinkový prášek" (Fine Zinc Powder) a "Zinkové abrazivo" (Zinc Shot) přímím přepracováním těchto odpadů.

Nanokrystalické oxidy kovů pro bezpečnou a rychlou degradaci organofosforečných pesticidů

Řešitel: Ústav anorganické chemie AVČR, Řež

Spoluřešitel: FŽP UJEP, Dr. Ing. Pavel Kuráň

Financování: Grant GAČR č. P106/12/1116.

Projekt je zaměřen na studium mechanismů stechiometrického rozkladu organofosforečných pesticidů s využitím nanokrystalických materiálů na bázi oxidů kovů (Ti, Zn, Fe aj.). Oxidy s vysokým specifickým měrným povrchem budou připravovány na pracovišti řešitele metodou homogenní hydrolýzy za kontrolovaných podmínek, případně metodou hydrotermální syntézy za zvýšené teploty a tlaku. Mechanismus rozkladu bude studován metodami molekulové spektroskopie (IČ, Raman) a dále separačními technikami GC-MS a LC-MS. Cílem je příprava funkčních materiálů pro cílenou a levnou dekontaminaci složek životního prostředí.

Výzkum a ověření technologie remediace komplexně kontaminovaných zemin

Řešitel: MikroChem LKT s.r.o.

Spoluřešitel: FŽP UJEP, Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Financování: MPO FR—TI4/278

Projekt je zaměřen na vyřešení odstraňování extrémních koncentrací ropných látek (až 100 000 mg/kg) z komplexně kontaminovaných zemin (ropných kalů) tak, aby tyto byly dále použitelné v praxi. V rámci řešení je v plánu uplatnění kombinace biologických degradačních procesů s abiotickými zásahy s předpokládaným synergickým efektem pro celkovou dekontaminaci. Projekt je spolufinancován z vlastních zdrojů řešitele MikroChem LKT s.r.o., který také předpokládá komerční využití výsledků při řešení dekontaminačních zakázek.

Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí

Řešitel: FŽP UJEP, doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Financování: MŠMT, program OPVK.

V rámci projektu bude na FŽP vytvořeno místo postdoktoranda, jehož hlavní pracovní náplní bude příprava a realizace výzkumných projektů zaměřených na nové technologie a materiály pro ochranu životního prostředí, v menší míře též výuka, zejména vedení samostatných prací studentů vyšších forem studia.

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (ENVIMOD)

Řešitel: FŽP UJEP, doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Financování: MŠMT, program OPVK.

Na tomto projektu se podílí PřF UJEP a několik dalších akademických institucí i zástupci podnikatelské sféry jakožto představitelé budoucích zaměstnavatelů studentů UJEP. Důraz je kladen na zlepšení podmínek pro praktickou výuku a samostatnou tvůrčí práci studentů. Součástí projektu je i modernizace a rozšíření laboratorních kapacit, zvýšení nabídky odborných stáží pro studenty UJEP a podpora mezinárodní mobility jak studentů, tak akademických pracovníků UJEP.

Nové postupy a procesy zplyňování biomasy.

Řešitel: D.S.K. spol. s r.o. Rtyně nad Bílinou.

Spoluředitel: FŽP UJEP, Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Financování: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Projekt TIP, FR-TI1/600

Základním cílem tohoto projektu je získat původní výzkumné poznatky a komplexní know-how pro konstrukci a dlouhodobě udržitelný provoz energetické jednotky „Pyrolýzy biomasy s kogenerací“ využívající biomasu jako obnovitelný zdroj energie. Výsledkem řešení projektu MPO řešeného v letech 2009 až 2012 bude „Pyrolýzní reaktor“ pro výrobou pyrolýzního plynu s jednotkou čištění plynu a spalováním v kogenerační jednotce o výkonu řádově 200 až 300 kW elektrických plus 350 až 600 kW tepelných. V rámci tohoto rozsáhlého realizačního projektu v celkové hodnotě 45,5 mil Kč (z toho podíl UJEP je 20 mil. Kč) je i teoretický model zplyňování dřevěných peletek na pyrolýzní plyn a optimalizace technologických parametrů procesu získávání pyrolýzního plynu z biomasy v energetických systémech včetně kogenerace s výrobou elektrické energie a tepla. Příjemcem dotace je D.S.K. spol. s r.o., který tento projekt kofinancuje z soukromých prostředků, spolupříjemcem dotace je FŽP UJEP. Na projektu smluvně spolupracuje i Ústav chemických procesů AV ČR a další význační odborníci z VŠCHT a další firmy. Experimentální práce probíhají zejména v Areálu „Dukla firmy D.S.K. spol. s r.o. v Újezdečku“ a na referenční pyrolýzní jednotce D.S.K. situované u Kaplice v jižních Čechách.

Moderní biotechnologie pro čištění odpadních vod.

Řešitel: Ing. Josef Trögl, Ph.D., Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D..

Financování: Spolupráce s Lentikat's., a.s, Praha

Projekt je zaměřen na využití mikroorganismů imobilizovaných PVA matrici (tzv. technologie Lentikats) pro odstraňování různých forem znečištění z odpadních vod. V r. 2008 je výzkum zaměřen na vývoj a optimalizaci odstraňování dusíkatého znečištění za současného snížení CHSK (BSK) z municipálních odpadních vod.

Netradiční sorbenty v environmentálních aplikacích.

Řešitel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Financování: Grant GA ČR č. 104/08/0758.

Projekt kombinuje teoretické a experimentální přístupy ke studiu netradičních materiálů jako potenciálních sorbentů pro zachycování organických i anorganických polutantů z vodných roztoků. Jsou studovány mechanismy sorpce na heterogenních přírodních i průmyslových materiálech, speciace polutantů v systému sorbent-vodná fáze, vedlejší reakce ovlivňující účinnost zachycování a další teoretické otázky důležité pro praktické environmentální aplikace např. v sanačních technologiích, nebo při modelování migrace polutantů. Jako potenciální sorbenty jsou zkoumány různé odpadní materiály z průmyslu a energetiky, odpady ze zemědělství a biosorbenty. Budou rovněž zkoumány možnosti modifikace vlastností některých přírodních materiálů, např. zeolitů, s cílem připravit sorbenty schopné zachycovat širší spektrum látek. Výzkum je zaměřen na odstraňování látek iontové povahy (např. organických barviv, anorganických iontů) i látek méně polárních (substituovaných fenolů, kondenzovaných uhlovodíků) zvláště ve složitých vícesložkových systémech.

Využití mladého hnědého uhlí pro zlepšování kvality půd. Srovnání kvalitativních charakteristik uhlí z různých ložisek.

Řešitel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., Doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD. (Univerzita Cyrila a Metoda v Trnavě).

Financování: Program mezinárodní spolupráce KONTAKT na r. 2006-2007.

Cílem projektu je studium vlastností mladého hnědého uhlí s potenciálním využitím v zemědělství pro zlepšování kvality půd. Projekt je zaměřen zejména na porovnání vlastností uhlí z různých ložisek z hlediska obsahu huminových látek, cizorodých prvků, sorpčních vlastností apod..

Inovace laboratoří z instrumentální analýzy

Řešitel: Ing. Sylvie Grötschelová

Financování: FRVŠ

Cílem tohoto projektu je aktualizace a rozšíření metodik používaných v laboratorních cvičeních z instrumentální analýzy. Nové metodiky pak budou ověřovány (validovány) a budou sloužit k analýze reálných vzorků, jako jsou povrchové vody, odpadní vody, kaly, sedimenty a jiné odpady. Inovace tohoto předmětu pak umožní studentům lépe se orientovat v oblasti analytické chemie, která se využívá v rutinních analytických laboratořích a také jim přiblíží použití dokumentace v akreditovaných laboratořích.

Výzkumné centrum "Pokročilé sanační technologie a procesy".

Řešitel: Hlavním řešitelem je TU Liberec, spoluřešiteli jsou AQUATEST Praha, Česká geologická služba, VUAnCh Ústí nad Labem, UJEP a Ústav informatiky AV ČR.

Financování: MŠMT, projekt 1M4674788502

Jde o rozsáhlý projekt na období 2005 - 2009. Zahrnuje modelování transportu polutantů v horninovém prostředí, vývoj speciálních sanačních technologií a jejich aplikace, hodnocení rizik a vývoj speciálních nástrojů z oblasti informačních technologií. UJEP se podílí na vývoji speciálních sanačních technologií, zejména s ohledem na možnosti využití huminových látek, dále spolupracuje na vývoji chemických modelů, na vývoji sofistikovaných metod hodnocení chemické kontaminace s využitím mj. při fytoremediacích, apod. Důležitou oblastí je též využití technik GIS při modelování migrace polutantů v životním prostředí.

Centrum pokročilých laboratorních technik.

Řešitel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Financování: Program rozvoje lidských zdrojů Ústeckého kraje.

Jde o společný projekt FŽP a Výzkumného ústavu anorganické chemie, a. s (VUAnCh). VUAnCh se rovněž významným způsobem podílí na spolufinancování projektu. Cílem je vybudování moderních laboratoří určených pro výuku a výcvik studentů FŽP, ale i pro jiné formy vzdělávání a výcviku v souladu se zvyšujícími se požadavky na kvalifikaci pracovníků. Laboratoře byly postupně uváděny do provozu v prvním pololetí 2005, kdy v nich absolvovali první studenti laboratorní cvičení a několik studentů zde pracovalo na diplomových pracích. Plný provoz laboratoří byl zahájen v září 2005.

Sorpce vybraných organických polutantů z vod pomocí netradičních pevných sorbentů.

Řešitel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Financování: Grant GA ČR č. 104/03/1248.

Projekt je zaměřen na vyhledávání a testování netradičních, levných, zejména lokálně dostupných materiálů vhodných jako sorbenty pro odstraňování vybraných skupin organických látek z vod. Součástí projektu je měření základních charakteristik sorbentů (sorpční kapacity, kinetických parametrů apod.), studium podmínek ovlivňujících sorpci (pH, přítomnost povrchově aktivních látek) i vývoj teoretických modelů popisujících sorpci organických látek na heterogenních površích. V počáteční fázi byl projekt zaměřen zejména na zachycování látek iontové a ionogenní povahy, jako jsou průmyslová barviva a prekurzory pro jejich přípravu, postupně je výzkum rozšiřován na dalšítypy polutantů, např. chlorfenoly.

Odstraňování těžkých kovů z vod pomocí netradičních pevných sorbentů.

Řešitel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Financování: Grant GA ČR č. 203/03/0922.

Projekt je zaměřen na vyhledávání a testování netradičních, levných, zejména lokálně dostupných materiálů vhodných jako sorbenty pro odstraňování těžkých kovů z vod. Součástí projektu je měření základních charakteristik sorbentů (sorpční kapacity, kinetických parametrů apod.), studium podmínek ovlivňujících sorpci(pH, přítomnost komplexotvorných látek) i vývoj teoretických modelů popisujících sorpci kovových iontů na heterogenních površích. Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Hlavním řešitelem je Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie: vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium - Evropský projekt TEMPUS (2010 - 2013)

Hlavní řešitel: doc. A. E. Kuznetsov, CSc., Chemicko-technologická univerzita Mendělejeva v Moskvě - koordinátor projektu

Spoluřešitel: Ing. T. Brovdyová, CSc., FŽP UJEP v Ústí nad Labem – jeden z partnerů projektu

Financování: Grant EU: č. 511426-TEMPUS-1-2010-1-RU-TEMPUS-JPCR

Cílem projektu je vypracování základních principů pro vytvoření infrastruktury a podmínek pro realizaci mezinárodních vzdělávacích programů pro přípravu bakalářů a magistrů v oboru Biotechnologie. Na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem budou v rámci projektu modernizovány studijní plány předmětů Biochemie a Biotechnologie a inovovány skripta k předmětu Biochemie.

V konsorciu univerzit, které se sešly v práci na projektu, jsou dále zastoupeny vedoucí vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce (vysoké školy a ústavy AV) zejména Ruské Federace (Lomonosova univerzita v Moskvě, Kazaňská technologická univerzita, Novosibiřská státní univerzita, Institut molekulární genetiky AV RF v Moskvě, Institut molekulární genetiky AV RF), a také univerzity států EU z Německa (Technická Univerzita Koblenz-Landau, firma GeneXplain GmbH), z Litvy (Litevská zemědělská univerzita) z Běloruska (Grodněnská státní lékařská univerzita a Grodněnská zemědělská univerzita).