přeskočit navigaci


Katedra environmentální chemie a technologie FŽP UJEP


  Vnitrostátní a mezinárodní konference:  

Katedra udržuje těsnou spolupráci s vysokými školami zejména chemického zaměření, s ústavy akademie věd, i s pracovišti aplikovaného výzkumu. Byly navázány pracovní kontakty s pracovníky v odboru životního prostředí Okresního úřadu, ČIŽP, podniků aj. organizací např. Spolchemie, a.s. Ústí n.L., Severočeská plynárenská a.s. Ústí n. L., MS - team s.r.o. Praha, Severočeské doly Bílina, Výzkumný ustav anorganické chemie AVČR a dalšími.

Katedra technických věd spolupracuje s významnými podniky a institucemi také pomocí konferencí, včetně zahraničních, věnujících se výzkumným činnostem a zejména celosvětové environmentální problematice.

*STUDKON 2019 - konference studentů přírodovědných a technických oborů - červen 2019

Studenti doktorských programů Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem prezentovali nejlepší výsledky svého bádání na 2.ročníku Konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP. Akce, zkráceně nazvaná STUDKON 2019, se konala na Dvoře Perlová Voda u Kostelce nad Ohří a na její organizaci se společně podílely obě zmíněné fakulty. Proto nebyla překvapením hojná účast studentů doktorandů, akademických pracovníků, členů oborových rad i pozvaných vědeckých osobností.

Konference byla určena především studentům doktorských programů Environmentální analytická chemie a Aplikovaná nanotechnologie; přizváni byli ale i doktorandi fakulty strojního inženýrství. Tematické zaměření konference bylo pestré a zahrnovalo technologie a (nano)materiály pro ochranu životního prostředí, remediační a sanační technologie, monitoring životního prostředí, environmentální analýzy, (nano)materiály pro biomedicínské využití, ale také matematické modelování v přírodních a technických vědách. Více informací ke konferenci STUDKON

* Mezinárodní konference projektu MISCOMAR “Multiple benefits of biomass crops on marginal land” v polských Katowicích - březen 2019

Ve dnech 20.-21.3.2019 se členové UJEP týmu zabývajícího se řešením problematiky pěstování energetických plodin na neúrodných a kontaminovaných půdách zúčastnili závěrečné konference projektu MISCOMAR “Multiple benefits of biomass crops on marginal land” v polských Katowicích. Vedoucí projektu NATO „New phytotechnology for cleaning contaminated military sites“ prof. Valentina Pidlisnyuk byla pozvána jako jedna z prezentujících a seznámila zahraniční kolegy s našimi výsledky pěstování rostliny Miscanthus na území bývalých vojenských lokalit a zároveň byla jedním z účastníků panelové diskuze.

Několik studentů doktorského studia FŽP (Ing. Diana Nebeská a Ing. Burdová) a FSE (Mgr. Bc. Jan Černý) a postdoc Dr. Kumar Pranaw představili svou práci v rámci posterové sekce formou krátkých prezentací. Kromě vědeckých pracovníků se konference zúčastnili i zástupci firem zabývajících se různými možnostmi zpracování biomasy, což je zásadní pro uplatnění našich poznatků v praxi.

Podrobnější informace přímo na stránkách “Multiple benefits of biomass crops on marginal land”

* Konference Hazmat protect listopad 2018 v Kamenné

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2018 se ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné konal 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám Hazmat Protect 2018. Konference se účastnilo 75 odborníků z výzkumných ústavů, vysokých škol, HZS ČR, AČR a řady dalších institucí či komerčních firem. Na konferenci bylo prezentováno 44 odborných příspěvků – přednášek a posterů – z různých oblastí souvisejících s nakládáním s vysoce nebezpečnými chemickými, biologickými či radioaktivními látkami, s možnostmi ochrany proti těmto látkám a jejich dekontaminace. Zájem vzbudily i příspěvky, ve kterých byly shrnuta rizika související s používáním pesticidů a přetrváváním jejich reziduí v životním prostředí. Problematika dekontaminace se zaměřila především na využití oxidů kovů či studené plazmy. Pokroky jsou dosahovány i ve vývoji nových ochranných materiálů na bázi kompozitů nebo nanovlákenných struktur.

Za katedru technických věd zde vystoupil Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. v přednášce na téma Nové anorganické, organokovové a kompozitní materiály pro rozklad vysoce nebezpečných látek a Ing. Daniel Bůžek s přednáškou na téma Organokovová síť UiO-66 pro degradaci organofosfátů ve vodném prostředí.

Bližší informace na webových stránkch Konference Hazmat protect

* Mezinárodní konference září 2018 Vysoké Tatry, Slovenská republika

Ve dnech 3. - 7. 9. 2018 se konalo na Slovensku ,14-th Pannonian International Symposium on Catalysis', kterého se zúčastnili i zástupci FŽP katedry technických věd. Hlavním tématem sympozia byly různé aspekty katalýzy:

- Homogenní a heterogenní katalýza

- Organická katalýza

- Ekologická katalýza a fotokatalýza

- Průmyslové katalytické procesy

- Materiály související s katalýzou, nanostruktury a nanotechnologie

- Biokatalýza

- Další oblasti katalýzy (MOF, grafen, kompozitní materiály atp.)

Pan Ing. Daniel Bůžek zde vystoupil se svou ústní prezentací ,Metal-organic framework UiO-66 for organophosphate catalytic degradation in aqueous environment‘, ve které nastínil problém stability nových materiálů na bázi koordinačních polymerů a popsal vztah mezi jejich stabilitou a katalytickou aktivitou pro rozklad vysoce toxických organofosfátových sloučenin.

Pan Ing. Slavomír Adamec prezentoval svůj poster na téma ,Photodegradation of methyl-parathion by a carbon-doped zinc oxide‘, kterým ukázal fotokatalytickou aktivitu grafenoxidu obohaceném oxidem zinečnatým vůči toxickým pesticidům.

* Mezinárodní konference v Lisabonu - září 2018

AuxDefense 2018 - první světová konference o pokročilých materiálech pro obranu, která se konala v Lisabonu v Portugalsku. Principem bylo setkání všech zájemců o tyto vynikající moderní materiály, včetně výzkumníků, techniků, technologů, vojáků a studentů. Konference AuxDefense 2018 byla sponzorována portugalským ministerstvem národní obrany a zaměřuje se na nejnovější vědecké a technické novinky v oblasti obrany, včetně vybavení vojenských ochranných systémů.

Cílem konference bylo prezentovat nejnovější trendy, navrhovat nová řešení a podpořit mezinárodní spolupráci. Konference byla zaměřena na výzkum pokročilých materiálů v oblasti výzkumu a vývoje, zejména na budoucnost, kde se v současnosti zkoumá průnik klíčových technologií v oblastech, jako je nano a mikrotechnologie, biotechnologie, stealth materiály, inteligentní materiály a struktury a také výroba a skladování energie. AuxDefense 2018 se prezentovala prostřednictvím přednášek, ve kterých jsou mezinárodní odborníci vyzváni, aby živě diskutovali o daných tématech. Každá přednáška nabízela jedinečnou příležitost shromáždit nejnovější vědecké a technické novinky.

Za UJEP FŽP katedru technických věd zde vystoupil Ing. Jiří Henych Ph.D. se svým příspěvkem ,Rapid Deactivation of Organophosphorus Nerve Agents by Reactive Adsorbents Based on Nanocrystalline Metal (Hydr)Oxides'.

Všichni zúčastnění obdrželi zároveň certifikáty: Ing. Jiří Henych Ph.D. spolu s Mgr. Jakub Ederer a prof. Ing. Pavel Janoš CSc.

Více o programu je přímo na webových stránkách Konference AuxDefense 3.-4.9.2018, Lisabon, Portugalsko

* Mezinárodní konference v Krakově - červen 2018

Na konferenci CEECHE 2018 (Central and Eastern European Conference on Health and the Environment) přestavili své výsledky výzkumu členové naší katedry prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk Dr.Sc., Ing. Diana Nebeská a Ing. Mgr. Jan Černý podílející se na řešení mezinárodního projektu NATO spolu s kolegy z Ukrajiny a Polska.

Zástupci FŽP Katedry technických věd prezentovali své poznatky v rámci sekce Environmental issues and local population exposures at former military sites in Central and Eastern European countries, která byla z větší části v režii výzkumu o Miscanthus Giganteus. Následující den byla posterová prezentace a diskuze, při které si všichni účastníci vyměnili nejen své zkušenosti, ale především načerpali další informace týkající se jednotlivých výzkumů na mezinárodní úrovni.

Více informací a kompletní program je na webových stránkách Konference Ceeche 2018, Polsko

* Ecology of Soil Microorganisms (ESM) - červen 2018

Po předchozích konferencích konaných v Praze se v letošním roce účastnila naše katedra technických věd zastoupená Ing. Dianou Nebeskou mezinárodní konference, tentokráte konané v domě kultury v Helsinkách. Konference ESM je zaměřená na otázky týkajících se mikroorganismů a jejich ekologických vazeb. Naše katedra zde vystoupila se svým výzkumem rostlinné ekologie. Přispěvek se týkal půdních mikroorganismů v průběhu fytoremediace, ktery byl řešen v rámci projektu NATO. Více informací o projektu NATO je k dispozici přímo na samostatných mezinárodních webových stránkách Military Site Cleaning

Celý program konference v Helsinkách je k dispozici ESM 17.–21.6.2018, Helsinki, Finland