přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Mezinárodní konference:  

Katedra udržuje těsnou spolupráci s vysokými školami zejména chemického zaměření, s ústavy akademie věd i s pracovišti aplikovaného výzkumu. Byly navázány pracovní kontakty s pracovníky v odboru životního prostředí Okresního úřadu, ČIŽP, podniků aj. organizací (např. Spolchemie, a.s. Ústí n.L., Severočeská plynárenská a.s. Ústí n. L., MS - team s.r.o. Praha, Severočeské doly Bílina), Výzkumný ustav anorganické chemie.

Řada diplomových prací je zaměřena na řešení úkolů pro potřeby externích organizací. Katedra ve spolupráci s Domem techniky Ústí n.L. pravidelně zajišťovala organizaci odborných konferencí s mezinárodní účastí na téma "Energetika a ŽP", a "Ekologizace průmyslu."

V současné době katedra udržuje spolupráci na zahraničních úrovních pomocí mezinárodních konferencí věnujících se výzkumným činnostem a zejména celosvětové enviromentální problematice.

* Mezinárodní konference září 2018 Vysoké Tatry, Slovenská republika

Ve dnech 3. - 7. 9. 2018 se konalo na Slovensku ,14-th Pannonian International Symposium on Catalysis', kterého se zúčastnili i zástupci FŽP katedry technických věd. Hlavním tématem sympozia byly různé aspekty katalýzy:

- Homogenní a heterogenní katalýza

- Organická katalýza

- Ekologická katalýza a fotokatalýza

- Průmyslové katalytické procesy

- Materiály související s katalýzou, nanostruktury a nanotechnologie

- Biokatalýza

- Další oblasti katalýzy (MOF, grafen, kompozitní materiály atp.)

Pan Ing. Daniel Bůžek zde vystoupil se svou ústní prezentací ,Metal-organic framework UiO-66 for organophosphate catalytic degradation in aqueous environment‘, ve které nastínil problém stability nových materiálů na bázi koordinačních polymerů a popsal vztah mezi jejich stabilitou a katalytickou aktivitou pro rozklad vysoce toxických organofosfátových sloučenin.

Pan Ing. Slavomír Adamec prezentoval svůj poster na téma ,Photodegradation of methyl-parathion by a carbon-doped zinc oxide‘, kterým ukázal fotokatalytickou aktivitu grafenoxidu obohaceném oxidem zinečnatým vůči toxickým pesticidům.

* Mezinárodní konference v Lisabonu - září 2018

AuxDefense 2018 - první světová konference o pokročilých materiálech pro obranu, která se konala v Lisabonu v Portugalsku. Principem bylo setkání všech zájemců o tyto vynikající moderní materiály, včetně výzkumníků, techniků, technologů, vojáků a studentů. Konference AuxDefense 2018 byla sponzorována portugalským ministerstvem národní obrany a zaměřuje se na nejnovější vědecké a technické novinky v oblasti obrany, včetně vybavení vojenských ochranných systémů.

Cílem konference bylo prezentovat nejnovější trendy, navrhovat nová řešení a podpořit mezinárodní spolupráci. Konference byla zaměřena na výzkum pokročilých materiálů v oblasti výzkumu a vývoje, zejména na budoucnost, kde se v současnosti zkoumá průnik klíčových technologií v oblastech, jako je nano a mikrotechnologie, biotechnologie, stealth materiály, inteligentní materiály a struktury a také výroba a skladování energie. AuxDefense 2018 se prezentovala prostřednictvím přednášek, ve kterých jsou mezinárodní odborníci vyzváni, aby živě diskutovali o daných tématech. Každá přednáška nabízela jedinečnou příležitost shromáždit nejnovější vědecké a technické novinky.

Za UJEP FŽP katedru technických věd zde vystoupil Ing. Jiří Henych Ph.D. se svým příspěvkem ,Rapid Deactivation of Organophosphorus Nerve Agents by Reactive Adsorbents Based on Nanocrystalline Metal (Hydr)Oxides'.

Všichni zúčastnění obdrželi zároveň certifikáty: Ing. Jiří Henych Ph.D. spolu s Mgr. Jakub Ederer a prof. Ing. Pavel Janoš CSc.

Více o programu je přímo na webových stránkách Konference AuxDefense 3.-4.9.2018, Lisabon, Portugalsko

* Mezinárodní konference v Krakově - červen 2018

Na konferenci CEECHE 2018 (Central and Eastern European Conference on Health and the Environment) přestavili své výsledky výzkumu členové naší katedry prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk Dr.Sc., Ing. Diana Nebeská a Ing. Mgr. Jan Černý podílející se na řešení mezinárodního projektu NATO spolu s kolegy z Ukrajiny a Polska.

Zástupci FŽP Katedry technických věd prezentovali své poznatky v rámci sekce Environmental issues and local population exposures at former military sites in Central and Eastern European countries, která byla z větší části v režii výzkumu o Miscanthus Giganteus. Následující den byla posterová prezentace a diskuze, při které si všichni účastníci vyměnili nejen své zkušenosti, ale především načerpali další informace týkající se jednotlivých výzkumů na mezinárodní úrovni.

Více informací a kompletní program je na webových stránkách Konference Ceeche 2018, Polsko

* Ecology of Soil Microorganisms (ESM) - červen 2018

Po předchozích konferencích konaných v Praze se v letošním roce účastnila naše katedra technických věd zastoupená Ing. Dianou Nebeskou mezinárodní konference, tentokráte konané v domě kultury v Helsinkách. Konference ESM je zaměřená na otázky týkajících se mikroorganismů a jejich ekologických vazeb. Naše katedra zde vystoupila se svým výzkumem rostlinné ekologie. Přispěvek se týkal půdních mikroorganismů v průběhu fytoremediace, ktery byl řešen v rámci projektu NATO. Více informací o projektu NATO je k dispozici přímo na samostatných mezinárodních webových stránkách Military Site Cleaning

Celý program konference v Helsinkách je k dispozici ESM 17.–21.6.2018, Helsinki, Finland