přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Zaměření katedry:  

Katedra je orientována na výuku předmětů obecné chemie, analytické chemie klasické a instrumentální. Dále jsou vyučovány předměty průmyslových technologií anorganických, organických a biotechnologií, procesů, zařízení a technologických postupů užitých na ochranu složek životního prostředí. Velká pozornost je věnována vlivům průmyslových výrob na pracovní a životní prostředí, možnostem jejich preventivního omezení a monitorování. Katedra zajišťuje výuku předmětů tříletého bakalářského studijního oboru "Ochrana životního prostředí" a pětiletého magisterského studijního oboru "Odpadové hospodářství". Tento technicko-technologicky zaměřený obor je orientován na prevenci vzniku odpadů, postupy jejich využití nebo zneškodnění.

Od vzniku fakulty v roce 1991 byly postupně zpracovány osnovy a texty přednášek jednotlivých předmětů, seminářů a laboratorních cvičení. Pro některé předměty byla fakultou vydána vlastní skripta. Základní laboratorní práce studenti absolvují ve vlastních laboratořích, některé z instrumentálních analytických metod jsou absolvovány na katedře chemie fakulty přírodních věd nebo v laboratořích VÚANCHu. Pracovníci katedry se podílí na řešení interního výzkumného záměru UJEP a na řešení projektů z grantové agentury ČR. K nejvýznamnějším projektům patří výzkumné centrum "Pokročilé sanační technologie a procesy". Pracovníci katedry se dále podíleli na zpracování řady studií a odborných posudků, např. spalovny průmyslových odpadů v Ústí n.L.-Trmicích, skládek průmyslových a nebezpečných odpadů ve Všebořicích. Dále spolupracovali spolu se studenty s magistrátem města Ústí n.L. na zavedení separovaného sběru komunálního odpadu a sběru nebezpečného odpadu od živnostníků a obyvatelstva (projekt PHARE). Pedagogové fakulty se zúčastňují zpracování koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Dále byly navázány pracovní kontakty s pracovníky životního prostředí okresního úřadu, ČIŽP, Krajské hygienické stanice, podniků aj. organizací (např. Spolchemie, a.s. Ústí n.L., Severočeská plynárenská, a.s. Ústí n.L., MS-team, s.r.o. Praha). Řadou diplomových pracích byly řešeny úkoly pro potřeby externích organizací.

webmaster