Miroslav Richter,

Ing., Ph.D., EUR ING.          

-

funkce:

Odborný asistent KTEV

telefon:

475 284 132

e-mail:

miroslav.richter@ujep.cz

místnost:

KV 311

zaměření:

Průmyslové technologie anorganické,

čistší produkce (BAT, BREF),

technologie a technika na ochranu ŽP

výuka:

1PTU, 1PT1, 1PPT, 1PT3, 1TEZP, 1PRZN

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

2012

Šulc J., Štojdl J., Richter M., Popelka J., Svoboda K., Smetana J., Vacek J., Skoblja S., Buryan P.: „Biomass waste gasification – Can be the two stage process suitable for tar reduction and power generation?“, Waste Management 32 (2012), s. 692-700

2009

Richter M.: Katalyzátor pro syntézu isopropoxidu hlinitého, Chemické listy, N.6., s. 511-513, ISSN 0009-2770, Praha, 2009

Zpět

Publikace ostatní:

2015

Richter M. 2015. Obnovitelné zdroje energie – budou záchranou?, časopis Životné prostredie, 1/2015, s. 3-8, ISSN 0044-4863, Bratislava

2014
Richter M. 2014. Čistší produkce mikrokorundu. Konference „Průmyslová ekologie“, sborník - časopis Konstrukce, ISSN 1213-8762, Praha, s. 14 - 17      
Söhnel O., Richter M. 2014. Průmyslové technologie III – procesy, stroje a zařízení, skripta FŽP UJEP, Ústí n.L., ISBN 978-80-7414-472-1, 116 s.

2013

Kolektiv autorů. 2013. Příručka ochrany kvality ovzduší. IREAS s.r.o. Praha a Ekomonitor s.r.o. Chrudim, ISBN 978-80-86832-77-7, 1000 výtisků, s. 640

2012

Richter M., Söhnel O.: Průmyslové technologie III – procesy, stroje a zařízení, skripta FŽP UJEP, ISBN 978-80-7414-472-1, 150 s., Ústí n.L., 2012

2011

Šípal J., Richter M.: Dostatek energie – globální problém lidstva, TEMA, OHK Most, 2011

2010

Blažková M., Richter M.: Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev užitkové vody, Teplárenské dny, Konference Energetika a životní prostředí 2010, 16. s. Plzeň, 2010

Šulc J., Richter M. a kol.: Zplyňování biomasy, 1. Konference výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie, 6 s., Kouty nad Desnou, 2010,

Blažková M., Richter M.: Geotermální energie - jedna z perspektiv teplárenství, Mezinárodní konference Technologie ochrany prostředí TOP 2010, 6 s., Častá Papiernička (SR), 6 s., 2010

Šulc J., Richter M. a kol.: Obnovitelný zdroj energie - zplyňování biomasy s kogenerací, Mezinárodní konference TOP 2010, 6 s., Častá Papiernička (SR), 6 s., 2010

Richter M.: Trvale udržitelný rozvoj, časopis TEMA, ročník 5, číslo 2, OHK Most, 2010

Richter M.: Zpracování 7 oponentních posudků na návrhy projektů, TA ČR, 2010

2009

Richter M.: Perspektiva průmyslu - čistší produkce, Mechanical Engineering Journal (Strojárstvo), No.1, s.3, 75/9, ISSN 1335-2938, Košice, l/2009

Richter M.: Zpracování 2 oponentních posudků na návrhy projektů, GA SR, 2009

2008

Richter M.: Průmyslové zóny - sanace a využití, referát, seminář MP ČR Praha a KÚ Ústí   n.L., s.4, Ústí n.L., 11/2008

Richter M.: Technologické možnosti zachycení a zneškodnění pachových látek, referát, Mezinárodní seminář "Problematika pachových látek a emisí", s.9, KÚ Ústí n.L., 10/2008

Richter M.:  Technologie ochrany ŽP, část III., Technologie zneškodňování odpadů, skripta, FŽP UJEP, ISBN 978-80-7414-042-6, s.72, Ústí n.L., 2008

Richter M., Kreníková V.: Přehled témat DP a BP na FŽP UJEP, referát, Mezinárodní konference "Odpady Luhačovice", s.10, Luhačovice, 9/2008

Richter M.: Studie výroby sody v TONASO Holding, a.s. Neštěmice, technická zpráva, FŽP, s.20, Ústí n.L. 2008

2007

Richter M.: Technologie ochrany ŽP, část III., Technologie zneškodňování odpadů, elektronický učební  text, FŽP, 2007

2006

Richter M.: Možnosti snížení emisí anorganických sloučenin fluoru z rotačních pecí v podniku MEFRIT, s.r.o. Mělník, technická zpráva, FŽP UJEP, s. 20, Ústí n.L., 2006

Richter M.: Vývoj alkoholátové technologie pro výrobu transparentního oxidu hlinitého, sborník Studia Oecologica XIV, ISBN 80-7044-763-X,  FŽP UJEP, s. 6, Ústí n.L.,- 2006

Richter M.: Úvod do průmyslových technologií, skripta FŽP UJEP, ISBN 80-7044-828-8, s. 300, Ústí n.L., 2006

2005

Richter M.: Technologie ochrany ŽP, část I. Čištění odpadních vod, skripta FŽP, ISBN 80-7044-684-6, s. 79, Ústí n.L., 2005

2004

Richter M.: Technologie ochrany ŽP, část II. Ochrana ovzduší, skripta FŽP, ISBN 80-7044-585-8, s.116, Ústí n.L., 2004

Richter M.: Jsou vazby mezi koncepcemi odpadového hospodářství, koncepcemi energetickými a ochrany ovzduší?, sborník mezinárodní konference Odpady 21, ISBN 80-239-2944-5, s. 41-42, Ostrava, 2004

Richter M.: Propojení odpadového hospodářství s teplárenstvím, Teplo - technika - teplárenství, 2/2004 - časopis Teplárenského sdružení ČR, Praha, 1994

Richter M.: Vývoj alkoholátové technologie pro výrobu transparentního oxidu hlinitého, závěrečná zpráva DÚ 1.1. Výzkumného záměru FŽP, Ústí n.L., 2004

2003

Richter M.: Průmyslové technologie – úvod, učební text FŽP UJEP, Ústí n.L., 2003

Richter M.: Analýza porovnání paliv dle environmentálních kritérií, studie FŽP UJEP, Ústí n.L., 2003

Richter M., Zahálka J.: Úloha a perspektivy Fakulty životního prostředí v Ústí n.L., sborník příspěvků z mezinárodní konference „10 let Černého trojúhelníku“, Piechowce, Polsko, 2003

Richter M.: Čistší technologie výroby mikrokorundu, sborník příspěvků z mezinárodní konference "V. B.Štiavnické dny", Banská Štiavnica, 2003

2002

Richter M.:  Koexistence přírody a průmyslu, Konference „Příroda 2000“, Ústí n.L., 2002

Richter M.: Výrobní a distribuční systémy paliva, ekologické dopady výroby a využití vodíku, závěrečná zpráva DÚ projektu GAČR č. 101/97/S053 Pístový motor pro spalování vodíku, Ústí n.L., 2002

2001

Richter M.: Alfa-Al2O3 pro transparentní keramiku, disertační práce, FCHT Univerzity Pardubice, 2001

Richter M.: Čistší produkce – perspektiva průmyslových technologií, sborník konference „Ekologizace průmyslu VI“, Ústí n.L., 2001

Richter M., Farský M.: Bude vodík palivem budoucnosti?, CHEMagazín XI/4, Pardubice, 2001, s. 12-14

Richter M., Farský M.: Alternativní energetické zdroje pro XXI. století, sborník mezinárodní konference HF TU Liberec, 2001

Richter M., Farský M.: Vodík palivem budoucnosti, VESMÍR 80/10, 2001, s.568-572

Richter M.: Alfa-Al2O3 pro transparentní keramiku, disertační práce, FCHT Univerzity Pardubice, 2001

Richter M.: Čistší produkce – perspektiva průmyslových technologií, sborník konference „Ekologizace průmyslu VI“, Ústí n.L., 2001

Richter M., Farský M.: Bude vodík palivem budoucnosti?, CHEMagazín XI/4, Pardubice, 2001, s. 12-14

Richter M., Farský M.: Alternativní energetické zdroje pro XXI. století, sborník mezinárodní konference HF TU Liberec, 2001

Richter M., Farský M.: Vodík palivem budoucnosti, VESMÍR 80/10, 2001, s.568-572

2000

Richter M.: Vodík – palivo pro 3. tisíciletí, sborník konference „Energetika a ŽP IX“, Ústí n.L., 2000, s. 68 – 73

Farský M., Richter M.: Bude vodík palivem budoucnosti?, ekonomická revue „Hospodářství“, Praha, 2000

Sőhnel O., Richter M.: Průmyslové technologie III, učebnice FŽP UJEP, Ústí n.L., 2000, s. 1 – 27, 50 – 54

Richter M.: Čistší produkce – prevence vzniku odpadů, sborník mezinárodní konference FŽP UJEP Ústí n.L., 2000

Richter M.: Jak s dálnicí D8 v Českém středohoří?, časopis Příspěvky k ústecké vlastivědě, Ústí n.L., 2000, s. 9 – 13

1999

Richter M.: Vodík - palivo budoucnosti, sborník mezinárodní konference ČVUT, Praha, 1999, 172-177

Sőhnel O., Richter M.: Průmyslové technologie III, skripta FŽP UJEP, ISBN 80-7044278-6, Ústí n.L., 1999, s. 120

1998

Richter M., Richterová L.: Průmyslové zóny - jejich sanace a nové využití, sborník mezinárodní konference Revitalizace problémových regionů, Ústí n.L., 1998, s. 77-82

1997

Richter M., Dubišar J.: Hlavní trendy ochrany vod v  průmyslu a komunální sféře, sborník "Ekologizace průmyslu", Dům techniky Ústí n.L., 1997, s. 1-5.

Richter M.: Centrální zásobování teplem – přednosti, nevýhody a perspektivy, sborník konference „Energetika a ŽP VII“, DT Ústí n.L., 1997, s. 6-12

Richter M: Vodíkový motor – pohonná jednotka budoucnosti, část Zdroje, přeprava a skladování vodíku (spoluřešitel grantu GAČR č. 101/97/S053), TU Liberec, 1997/2002        

Loučka T., Richter M.: Sbírka příkladů z obecné a průmyslové chemie, skripta FŽP UJEP, Ústí n.L., 1997,  s. 69 - 98

1996

Richter M.: Shromažďování nebezpečných odpadů ve městě Ústí n.L., závěrečná zpráva (spoluřešitel grantu PHARE – PARTNERSHIP), Ústí n.L., 1996/98

1995

Richter M.: Energetické a odpadové hospodářství měst,  sborník mezinárodní konference Ekologiczne zaspakajanie potrzeb energetycznych, Wrocĺaw, 1995

Richter M.: Možnosti uplatnění alternativních zdrojů energií, sborník konference „Energetika a ŽP V“, DT Ústí n.L., 1995, s. 6-11

Richter M.: Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství, technicko-technologická část studie projektu PHARE -  MŽP Praha, 1995, 27 s.

Richter M.: Ekologizace energetických zdrojů, sborník Acta Univerzitatis Purkynianae 10, UJEP Ústí n.L., 1995, s.19-26

1994

Richter M.: Separovaný sběr odpadů v Ústí n.L., průzkum a technická studie realizace, FŽP UJEP Ústí n.L., 1994

Richter M.: Zemní plyn – ekologické palivo, stud. materiál a přednáška pro zákazníky Severočeské plynárenské společnosti, Ústí n.L., 1994

1993

Richter M: Odpadové hospodářství v energetice, sborník konference „Energetika a ŽP III“, DT Ústí n.L., 1993, s. 68-7

1992

Richter M.: Technická korundová keramika II, technologické studie,  SCHZ Lovosice, 1992

1991

Hydroxilapatit – příprava bioaktivní keramiky, úvodní informativní zpráva, SCHZ Lovosice, 1991

Richter M.: Technická korundová keramika I, technologické studie,  SCHZ Lovosice, 1991

1988

Richter M.: Možnosti využití objektu LAV II, technologická studie, SCHZ Lovosice, 1988

1986

Richter M.: Dělení klků z krystalizace výrobny NPK-l, technologická studie, SCHZ Lovosice, 1986

1985

Bejrová V., Vrzáček E., Richter M.: Příprava  koncentrátu vzácných zemin, výzkumná zpráva odboru výzkumu ke státnímu úkolu RVT, SCHZ Lovosice, 1985

1984

Richter M., Kotek M..: Povrchová úprava a expedice NPK-1, projektový úkol, SCHZ Lovosice, 1984

Richter M., Sumičová H.: Měření ztrát živin do odpadních vod z VO III, technická zpráva, SCHZ Lovosice, 1984

Richter M.: Návrh snížení ztrát živin do odpadních vod VO III, technologická studie, SCHZ Lovosice, 1984

Škrna S., Erben J., Richter M. a kol.: Návrh řešení kyselých a alkalických exhalací z výrobny NPK-l, výzkumná zpráva k.ú.o. VÚAnCh Ústí n.L. a SCHZ Lovosice, 1984

1983

Richter M.: Propojení odsávacích systémů sušení a chlazení, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1983

Kukal J., Synek S., Richter M.: Dávkování surovin do neutralizace LV řízené počítačem, výzkumná zpráva a realizační projekt, OTPV, SCHZ Lovosice, 1983

1980

Richter M.: Třídění ledku vápenatého, technická zpráva, VO III, SCHZ Lovosice, 1980

1979

Richter M.: Snížení hladin taveniny v odparkách  roztoku LV, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1979

1978

Richter M.: Výměník břečka-břečka pro výrobnu NPK-l, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1978

Havránek J., Richter M.: Odlučování benzinu na NPK-l, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1978

1977

Richter M.: Povrchová úprava NPK-l, technická zpráva a podklady pro projekt, SCHZ Lovosice, 1977

1976

Richter M. a kol.: Snížení exhalací z výroben NPK-l, LV a expedice hnojiv, technické zprávy k omezení plynných a prašných emisí, SCHZ Lovosice, 1976 - 78

1975

Štěrba M., Richter M. a kol.: Způsob odstraňování  amoniaku z brýdových par, AO č. 189159, SCHZ Lovosice, 1975

1973

Holfeuer P., Richter M.: Intenzifikace výrobny NPK-l  na 185.000 t/r, technologická studie, k.p. SCHZ Lovosice, 1973

Zpět

Účast na konferencích:

2015

            Richter M. 2015. Perspektiva průmyslu – čistší produkce Mezinárodní konference TOP 2015, sborník (A.J.), Str.F STU Bratislava, Senec, 8 s.

2014  

           Richter M. 2014. Biomasa – bude záchranou? Mezinárodní konference TOP 2014, sborník, Str.F STU Bratislava, Častá Papiernička, 8 s.

 

2013    Richter M. 2013. Co s ropnými kaly? Mezinárodní konference TOP 2013, sborník, Str.F STU Bratislava, Častá Papiernička, 6 s.Odpadové fórum 2013, sborník, Kouty nad Desnou, 9 s.
Richter M. 2013. Biomasa – mýtus nebo záchrana. Přednáška. Regionální energetické fórum, KÚ Ústí n. L.
Richter M. 2013. Propojení odpadového a tepelného hospodářství sídel. Přednáška. Školení: Teorie a praxe v odpadovém hospodářství. Sborník, KÚ Liberec, KÚ Ústí n.L., 7 s.

2012   

Richter M. 2012. Zdroje znečišťování ovzduší a technologické souvislosti. Přednáška a učební text, školení úředníků MŽP Praha, 25 s.
Richter M. 2012. Poznámky k energetické koncepci ČR. Regionální energetické fórum, TEMA, OHK Most, roč. 7, č. 2.
Richter M. 2012. Přehled průmyslových technologií. Přednáška pro školení úředníků MŽP – ČIŽP a územních odborů, učební text a ppt. prezentace, Praha
Richter M. 2012. Technologie čištění odpadních plynů a par. Přednáška pro školení úředníků MŽP Praha, ČIŽP a územních odborů. 
Richter M. 2012. Termické metody zneškodňování odpadů. Přednáška, sborník pro pracovníky státní správy, KÚ Ústí n.L.

2011

Richter M.: Čistší produkce (Na příkladu výroby průmyslových hnojiv), mezinárodní konference TOP 2011, Častá Papiernička, Slovensko

Richter M.: Od klasických k čistším technologiím, mezinárodní konference Odpadové fórum 2011, Kouty nad Desnou

Richter M.: Energetika a její vliv na rozvoj regionu, Regionální energetické fórum, Plzeň, 2011

2010

Blažková M., Richter M.: Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev užitkové vody, Teplárenské dny, Konference Energetika a životní prostředí 2010, 16. s. Plzeň, 2010

Šulc J., Richter M. a kol.: Zplyňování biomasy, 1. Konference výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie, 6 s., Kouty nad Desnou, 2010,

Richter M., Blažková M.: Geotermální energie - jedna z perspektiv teplárenství, Mezinárodní konference Technologie ochrany prostředí TOP 2010, 6 s., Častá Papiernička (SR), 6 s., 2010

Šulc J., Richter M. a kol.: Obnovitelný zdroj energie - zplyňování biomasy s kogenerací, Mezinárodní konference TOP 2010, 6 s., Častá Papiernička (SR), 6 s., 2010

Zpět

Archiv

Richter M.: Průmyslové zóny - sanace a využití, referát, seminář MP ČR Praha a KÚ Ústí n.L., s.4, Ústí n.L., 11/2008

Richter M.: Technologické možnosti zachycení a zneškodnění pachových látek, referát, Mezinárodní seminář "Problematika pachových látek a emisí", s.9, KÚ Ústí n.L., 10/2008

Richter M., Kreníková V.: Přehled témat DP a BP na FŽP UJEP, referát, Mezinárodní konference "Odpady Luhačovice", s.10, Luhačovice, 9/2008

Seják J., Richter M.: Poznatky z projektu „Hodnocení kvality VŠ - 2. etapa“, 8. seminář z cyklu „Hodnocení kvality VŠ, UJEP, s. 5, Ústí n.L., 2007

Richter M.: Výchova odborníků pro odpadové hospodářství, Konference o odpadech, ČSPCH, Milovy - Sněžné, 2006

Zpět

Řešené projekty:

TAČR – Alfa – TA01020563: Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu, spoluřešitel, 2011-2014

European Commision TEMPUS: Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie: vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium,  spoluřešitel, 2010-2013

MPO - FR-TI1/600 "Nové postupy a procesy zplyňování biomasy", spoluřešitel, 2009 – 2012

Akreditace - Příprava doktorandského studia k akreditaci v oboru "Environmentální analytická chemie", spoluřešitel, 2008 - 2009

FRVŠ - Transformační a rozvojové projekty - příprava studijního oboru navazujícího magisterského studia Odpadové hospodářství a přihlášky k akreditaci, řešitel, 2003 - 2004

Výzkumný záměr FŽP - DÚ 01 "Příprava mikrokorundu pro transparentní keramiku", řešitel 1999 - 2004

FRVŠ - Inženýrská ekologie - příprava studijního programu s obory Vodní hospodářství a  Ochrana ŽP v průmyslu s přihláškami k akreditaci, řešitel, 2001 – 2002

PHARE - Odpadové hospodářství - příprava koncepce OH v Ústeckém kraji, spoluřešitel, 2001 – 2002

GAČR - Vodíkový motor - pohonná jednotka budoucnosti, FS TU Liberec, FS ČVUT Praha a SZÚ Praha, spoluředitel, 1996 - 2001

PHARE - Sběr a zneškodňování drobných nebezpečných odpadů, spoluředitel, 1997 - 1998

Chemopetrol, k.p. Praha - Výstavba a nájezd výrobny abraziv, úkol technického rozvoje, vedoucí realizačního týmu, k.p. SCHZ Lovosice, 1989 – 1990

Chemopetrol, k.p. Praha - Výstavba a nájezd výrobny perlové celulózy, úkol technického rozvoje, člen realizačního týmu, k.p. SCHZ Lovosice, 1989 – 1990

FMTIR - Zajištění oxidů vzácných zemin pro národní hospodářství, Státní úkol technického rozvoje, spoluřešitel, SCHZ Lovosice, 1986 – 1988

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Ph.D. – kombinované doktorandské studium anorganické technologie, Univerzita Pardubice, Fakulta chemické technologie, 2001

EUR. ING. – FEANI, Brusel, 2000

Intenzivní kurz jazyka německého - Chemopetrol Praha, 1990

VTKS III - Ministerstvo průmyslu ČR, Praha, 1990

Institut řízení MP ČR - Praha, 1979

Ing. chemie - Vysoká škola chemicko technologická, Praha, 1971

Zpět

Odborná praxe:

            2015 – dosud – odborný asistent

2007 - 2015 - děkan FŽP.

2004 – 2007 - proděkan pro studium FŽP

2002 - 2004 - proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FŽP

2000 - 2002 - proděkan pro studium a rozvoj, FŽP

1994 - 2002 - vedoucí katedry průmyslových technologií, FŽP

1995 - 1996 - proděkan pro vědu a zahraniční styky, FŽP

1992 - dosud - odborný asistent, FŽP UJEP v Ústí n.L.

1991 - 1992 - samostatný výzkumný a vývojový pracovník, SCHZ, k.p. Lovosice   (dnes Lovochemie, a.s. Lovosice)

1986 - 1991 - vedoucí odboru výzkumu, k.p. SCHZ, Lovosice

1983 - 1985 - vedoucí technolog, výrobní odbor III,  k.p. SCHZ, Lovosice

1979 - 1982 - vedoucí odd. ledku vápenatého, k.p. SCHZ, Lovosice

1977 – 1978 – zastupující vedoucí odd. NPK, k.p. SCHZ Lovosice

1975 - 1976 - vedoucí odd. ledku vápenatého, k.p. SCHZ, Lovosice

1972 - 1975 - samostatný technolog výroben NPK a LV, k.p. SCHZ, Lovosice

 Zpět

Zahraniční studijní a služební cesty, odborné exkurze:

1974 - 1 týden - PCK Swedt, NDR a ZC Police,PLR, výroba čpavku, anorganických kyselin a průmyslových hnojiv.

1976 - 1 týden - ZA Kenderzin a Wloclawek, PLR, výroba kordových vláken, kyseliny dusičné a ledku amonného s vápencem.

1978 - 1 týden - Péti Nitrogénmüvek Pét, MLR, výroba dusíkatých a kombinovaných hnojiv.

1979 - 1 týden - Tirgu Mures a Fagaras, RLR, výroba dusíkatých a kombinovaných hnojiv.

1984 - 1 týden - TVM Szolnok, MLR, výroba kyseliny sírové a fosforečných  hnojiv, talířová granulace.

1990 - 1 týden - Agrochemie Linz, Rakousko, výroba dusíkatých a kombinovaných hnojiv.

1991 - 2 dny  - Frankfurt a.M., SRN, ACHEMA 91, mezinárodní chemický veletrh, chemické technologie a zařízení pro chem. průmysl.   

1992 - 1 týden - Bern a Lausane, Švýcarsko, nakládání s komunálními odpady, spalovny a skládky odpadů.

1993 - 1 týden - Odensse a Kodaň, Dánsko, řízení odpadového hospodářství, spalovny a skládky komunálních odpadů, teplárenství.

1994 – 1 den - mezinárodní veletrh IFAT Mnichov - zneškodňování odpadů, čištění odpadních plynů a ČOV.

1995 - 1 týden - severní Itálie – Benátky, Scio, Padova - odpadové hospodářství a čištění odpadních vod.

1996 - 1 týden – Imperial College, London, UK, Systém environmentálního vzdělávání ve V.Británii.

1996 - 1 týden - Cowley, Manchester, Leicester, UK, zavádění EMS a EMAS ve V.Británii.

1997 - 3 dny  - Frankfurt a.M., SRN, ACHEMA 97, mezinárodní chemický veletrh, konference   DECHEMA.

2001 - 1 den – Lipsko, SRN, Mezinárodní konference o ochraně ŽP v SRN, Polsku, ČR a Maďarsku

2002 - 4 dny – Haag, Nizozemsko, Ministerstvo ŽP, koncepce odpadového hospodářství v provincii Jižní Holandsko

2002 - 3 dny – Mnichov, XII. Sympozium o vodě a odpadech, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov - zneškodňování odpadů a ČOV

2003 - 2 dny – Frankfurt a.M., ACHEMA 2003, mezinárodní chemický veletrh, konference DECHEMA.

2004 - 5 dnů - Tatranská Lomnice, Slovensko, Sjezd českých a slovenských chemických společností, člen předsednictva konference, příprava Sjezdu chemiků 2005 v Ústí n.L.

2007 - 3 dny - Cadarache, Francie, Centrum jaderného výzkumu - jaderná fůze - TOKAMAK

2007 - 5 dnů – Egypt, Káhira, Ain Shams Univerzity, Institute of Environmental Studies and  Research - vodní a odpadové hospodářství, Khomombo - úpravna vody, Asuán - výroba elektřiny.

2008 - 2 dny, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov, Zneškodňování odpadů, čištění odpadních plynů a ČOV

2009 - 5 dnů - Moskva, Ruská federace, Ruská chemicko-technologická univerzita D.I.Mendělejeva, uzavření smlouvy - analytická chemie a biotechnologie, technologie ochrany životního prostředí.

2009 - 4 dny, Nha Trang, Vietnam, Univerzita NT, uzavření smlouvy mezi univerzitami, Ochrana ŽP a vodní hospodářství, možnosti spolupráce fakult a studia Bc. a n-Mgr. Oborů na FŽP UJEP nebo NT Univerzity.

2009 - 3 dny, Ekaterinburg, Čeljabinsk, Ruská federace, možnosti studia absolventů Bc. oborů v n.Mgr. a Ph.D.studiu na FŽP UJEP.

2010 - 2 dny, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov, Zneškodňování odpadů a ČOV

            1 den, ČOV Drážďany

2011 – 5 dnů, Kaunas, Litva, Fakulta ekonomiky a managementu, Tempus – workshop, 12/2011

2012 - 2 dny, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov, Zneškodňování odpadů, čištění odpadních plynů a ČOV

2013 – 5 dnů, Grodno (Bělorusko), účast na konferenci „Perspektivy rozvoje VŠ“, pracovní jednání k projektu TEMPUS

2014 – 5 dnů, Moskva, účast na mezinárodní konferenci „Biotechnologie a kvalita života“, pracovní jednání k projektu TEMPUS (Environmentální biotechnologie)

2014 – 5 dnů, Kazaň, účast na 13. mezinárodní konferenci „Potravinářské technologie a biotechnologie“, pracovní jednání k projektu TEMPUS (Environmentální biotechnologie), příprava n.Mgr. studijního oboru „Environmentální biotechnologie“

2014 – 5 dnů, Moskva, závěrečná jednání k projektu TEMPUS

Zpět

 

Výuka na FŽP UJEP v Ústí n.L. (1992 – dosud)

Průmyslové technologie - úvod (př./cv.)

Přehled průmyslových technologií (př./cv.)

Průmyslové technologie I (př./cv.)

Průmyslové technologie III (př./cv.)

Technologie ochrany ŽP - voda, ovzduší, odpady (př./cv.)

Průmyslové regiony a zóny (př./cv.)

Energetika a ŽP (př./cv.) pro FVTM UJEP

 

Externí výuka na  PřF UP v Olomouci (1994 – 2014)

Ochrana ovzduší (př./cv.)

 

Vědecké rady

Člen vědecké rady FŽP, 1993 - 2007

Předseda vědecké rady FŽP UJEP, 2008 - 2015

Člen vědecké rady UJEP, 2008 – 2015

Člen vědecké rady FŽP, 2015 - dosud

 

 Jazykové znalosti

            Ruština           aktivně

            Němčina         aktivně

            Angličtina       pasivně

 

Ostatní aktivity

Česká společnost chemického inženýrství - člen, 1976

Česká společnost průmyslové chemie - člen, 2004

Česká společnost pro jakost – člen, 2011

Milešovka, o.p.s., IČ: 25027336 – člen, 1996, předseda správní rady, 2010

 

Zpět