Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING.

funkce:

Odborný asistent KTEV

telefon:

475 284 132, 728 037 886

e-mail:

miroslav.richter@ujep.cz

místnost:

KV 311

Zaměření:

Průmyslové technologie anorganické, čistší produkce (BAT, BREF), technologie a technika na ochranu ŽP

 

 

 

 


Články v mezinárodních časopisech

2018

 

Richter M.: Čistší produkce – cesta k trvale udržitelnému kvalitativnímu rozvoji světa, Životné prostredie, 3 (2018), s. 140-147, ISSN 0044-4863, ÚKE SAV, Bratislava, 2018

 

2012

 

Šulc J., Štojdl J., Richter M., Popelka J., Svoboda K., Smetana J., Vacek J., Skoblja S., Buryan P.: „Biomass waste gasification – Can be the two stage process suitable for tar reduction and power generation?“, Waste Management 32 (2012), s. 692-700

 

2009

 

Richter M.: Katalyzátor pro syntézu isopropoxidu hlinitého, Chemické listy, N.6., s. 511-513, ISSN 0009-2770, Praha, 2009

 

Články v časopisech

2015

 

Richter M.: Obnovitelné zdroje energie – budou záchranou? Životné prostredie, 1/2015, r. 49, s.3-8, ISSN 0044-4863, Bratislava, 2015

 

2009

 

Richter M.: Perspektiva průmyslu - čistší produkce, Mechanical Engineering Journal (Strojárstvo), No.1, s.3, 75/9, ISSN 1335-2938, Košice, 2009

 

2006

 

Richter M.: Vývoj alkoholátové technologie pro výrobu transparentního oxidu hlinitého, sborník Studia Oecologica XIV, ISBN 80-7044-763-X, FŽP UJEP, s. 6, Ústí n.L.,- 2006

 

2004

 

Richter M.: Propojení odpadového hospodářství s teplárenstvím, Teplo - technika - teplárenství, 2/2004 - časopis Teplárenského sdružení ČR, Praha, 1994

 

2001

 

Richter M., Farský M.: Vodík palivem budoucnosti, VESMÍR 80/10, s.568-572, Praha, 2001

 

2000

 

Farský M., Richter M.: Bude vodík palivem budoucnosti?, ekonomická revue „Hospodářství“, Praha, 2000

 

Richter M.: Jak s dálnicí D8 v Českém středohoří?, časopis „Příspěvky k ústecké vlastivědě“, Ústí n.L., 2000, s. 9 – 13

 

Publikace ostatní

2018

 

Richter M., Šulc J.: Z odpadů úpravny rud k lithiu, mezinárodní konference TOP 2018, Str.F STU Bratislava,Štrbské Pleso, 8 s.

 

Richter M.: Co všechno jsme ochotni obětovat nové průmyslové zóně, časopis TEMA, OHK Most, ročník 13/59. č. 1/2018, s. 10-11

 

Richter M.: Potřeba energie versus životní prostředí, časopis TEMA, OHK Most, ročník 13/59. č. 1/2018, s. 50-52

 

2017

 

Richter M.: Lithium v Krušných horách – jak dále?, časopis Odpadové fórum, vydavatel CEMS Praha, ročník 18, číslo 3/2017, ISSN: 1212-7779

 

Richter M.: Příspěvek k oběhovému hospodářství, národní konference Odpadové fórum, Hustopeče, 5 s.

 

Richter M.: Potřeba energie versus životní prostředí, mezinárodní konference TOP 2017, Str.F STU Bratislava, Šamorín, 8 s.

 

2016

 

Richter M., Štojdl J., Adamec S.: 2016. Nežádoucí odpad, mezinárodní konference TOP 2016, Str.F STU Bratislava, Častá Papiernička, 6 s.

 

Richter M. 2016. Sbírka příkladů, PT III – Odpadové hospodářství, el. studijní text, FŽP UJEP v Ústí n.L., s. 51

 

2015

 

Richter M. 2015. Ćistší produkce mikrokorundu, mezinárodní konference TOP 2015, Str.F STU Bratislava, Senec, 6 s.

 

Kuráň P., Richter M,: Kolbenschmidt – snížení koncentrace NaCl v odpadních vodách, Technologická zpráva, Ústí n.L., 8 s.

 

2014

 

Richter M. 2014. Biomasa – bude záchranou? mezinárodní konference TOP 2015, Str.F STU Bratislava, Častá Papiernička, 6 s.

 

2013

 

Richter M. 2013. Co s ropnými kaly?, mezinárodní konference TOP 2013, Str.F STU Bratislava, Častá Papiernička, 6 s.

 

Richter M. 2013. Spalování odpadů v cementárnách, konference Odpadové fórum 2013, Kouty n.Desnou, 9 s.

 

2012

 

Richter M., Söhnel O. 2012. Průmyslové technologie III – procesy, stroje a zařízení, skripta FŽP UJEP, ISBN 978-80-7414-472-1, 150 s., Ústí n.L., 2012

 

Richter M. 2012. Zdroje znečišťování ovzduší a technologické souvislosti. Přednáška a učební text pro MŽP, 25 s., Praha.

 

Richter M. 2012. Biomasa – mýtus nebo záchrana, ppt prezentace pro seminář o energetice, KÚ, Ústí n.L.

 

Richter M.2012. Poznámky k energetické koncepci ČR, Regionální energetické fórum, TEMA, OHK Most, r. 7, č. 2, 6/2012

 

Richter M. 2012. Přehled průmyslových technologií. Přednáška pro školení úředníků MŽP, ČIŽP a územních odborů, Praha.

 

Richter M. 2012. Technologie čištění odpadních plynů a par. Přednáška pro školení úředníků MŽP, ČIŽP a územních odborů, Praha.

 

Richter M. 2012. Termické metody zneškodňování odpadů. Přednáška na konferenci pracovníků státní správy, KÚ Ústí n.L.

 

2011

 

Richter M. 2011. Energetika a její vliv na rozvoj regionu. Regionální energetické fórum, Plzeň

 

Richter M. 2011. Čistší produkce (Na příkladu výroby průmyslových hnojiv). Mezinárodní konference TOP 2011, Častá Papiernička, Slovensko

 

Richter M. 2011. Od klasických k čistším technologiím. Mezinárodní konference Odpadové fórum 2011, Kouty nad Desnou

 

Šípal J., Richter M. 2011. Dostatek energie – globální problém lidstva. Časopis TEMA, OHK Most.

 

2010

 

Blažková M., Richter M. 2010. Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev užitkové vody.

 

Teplárenské dny, Konference Energetika a životní prostředí 2010, 16. s. Plzeň, 2010

 

Šulc J., Richter M. a kol. 2010. Zplyňování biomasy, 1. Konference výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie, 6 s., Kouty nad Desnou.

 

Blažková M., Richter M. 2010. Geotermální energie - jedna z perspektiv teplárenství. Mezinárodní konference Technologie ochrany prostředí TOP 2010, 6 s., Častá Papiernička (SR), 6 s.

 

Šulc J., Richter M. a kol. 2010 Obnovitelný zdroj energie - zplyňování biomasy s kogenerací.

 

Mezinárodní konference TOP 2010, 6 s., Častá Papiernička (SR), 6 s.

 

Richter M. 2010. Trvale udržitelný rozvoj. Časopis TEMA, ročník 5, číslo 2, OHK Most.

 

Richter M. 2010. Expertízy - zpracování 7 oponentních posudků na návrhy projektů, TA ČR, Praha.

 

2009

 

Richter M. 2009. Perspektiva průmyslu - čistší produkce. Mechanical Engineering Journal (Strojárstvo), No.1, s.3, 75/9, , l/2009, ISSN 1335-2938, Košice.

 

Richter M. 2009. Katalyzátor pro syntézu isopropoxidu hlinitého. Chemické listy, N.6., s.511-513, ISSN 0009-2770, Praha.

 

Richter M. 2009. Expertíza - zpracování 2 oponentních posudků na návrhy projektů, GA SR, Bratislava.

 

2008

 

Richter M. 2008. Průmyslové zóny - sanace a využití. Přednáška pro seminář MŽP ČR Praha a KÚ Ústí n.L., s.4, Ústí n.L.

 

Richter M. 2008. Technologické možnosti zachycení a zneškodnění pachových látek. Přednáška

 

Mezinárodní seminář "Problematika pachových látek a emisí", s.9, KÚ Ústí n.L.

 

Richter M. 2008. Technologie ochrany ŽP, část III., Technologie zneškodňování odpadů. Skripta, FŽP UJEP, ISBN 978-80-7414-042-6, s.72, Ústí n.L.

 

Richter M. 2008. Studie výroby sody v TONASO Holding, a.s. Neštěmice. Expertíza FŽP, s.20, Ústí n.L.

 

2007

 

Richter M. 2007. Technologie ochrany ŽP, část III., Technologie zneškodňování odpadů. Elektronický učební text, FŽP, Ústí n.L.

 

Seják J., Richter M. 2007. Poznatky z projektu Hodnocení kvality VŠ - 2. etapa, 8. seminář cyklu „Hodnocení kvality VŠ, UJEP, s. 5, Ústí n.L.

 

2006

 

Richter M. 2006. Výchova odborníků pro odpadové hospodářství. Konference o odpadech, ČSPCH, Milovy – Sněžné.

 

Richter M. 2006. Možnosti snížení emisí anorganických sloučenin fluoru z rotačních pecí v podniku MEFRIT, s.r.o. Mělník, Expertíza - technická zpráva, FŽP UJEP, s. 20, Ústí n.L.

 

Richter M. 2006. Úvod do průmyslových technologií. Skripta FŽP UJEP, ISBN 80-7044-828-8, s. 300, Ústí n.L.

 

2005

 

Richter M. 2005. Technologie ochrany ŽP, část I. Čištění odpadních vod. Skripta FŽP, ISBN 80-7044-684-6, s. 79, Ústí n.L.

 

2004

 

Richter M. 2004. Technologie ochrany ŽP, část II. Ochrana ovzduší. Skripta FŽP, ISBN 80-7044-585-8, s.116, Ústí n.L.

 

Richter M. 2004. Jsou vazby mezi koncepcemi odpadového hospodářství, koncepcemi energetickými a ochrany ovzduší? Přednáška, sborník mezinárodní konference Odpady 21, ISBN 80-239-2944-5, s. 41-42, Ostrava.

 

Richter M. 2004. Vývoj alkoholátové technologie pro výrobu transparentního oxidu hlinitého. Závěrečná zpráva DÚ 1.1. Výzkumného záměru FŽP, Ústí n.L.

 

2003

 

Richter M. 2003. Průmyslové technologie – úvod. Elektronický učební text FŽP UJEP, Ústí n.L.

 

Richter M. 2003. Analýza porovnání paliv dle environmentálních kritérií. Expertíza FŽP UJEP, Ústí n.L.

 

Richter M., Zahálka J. 2003. Úloha a perspektivy Fakulty životního prostředí v Ústí n.L. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „10 let Černého trojúhelníku“, Piechowce, Polsko.

 

Richter M. 2003. Čistší technologie výroby mikrokorundu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference V. B.Štiavnické dny, Banská Štiavnica.

 

2002

 

Richter M. 2002. Koexistence přírody a průmyslu. Konference „Příroda 2000“, Ústí n.L.

 

Richter M. 2002. Výrobní a distribuční systémy paliva, ekologické dopady výroby a využití vodíku. Závěrečná zpráva DÚ projektu GAČR č. 101/97/S053 Pístový motor pro spalování vodíku, TU Liberec.

 

2001

 

Richter M. 2001. Alfa-Al2O3 pro transparentní keramiku. Disertační práce, FCHT Univerzity Pardubice.

 

Richter M. 2001. Čistší produkce – perspektiva průmyslových technologií. Sborník konference „Ekologizace průmyslu VI“, Ústí n.L.

 

Richter M., Farský M. 2001. Alternativní energetické zdroje pro XXI. Století. Sborník mezinárodní konference HF TU Liberec.

 

2000

 

Richter M. 2001. Vodík – palivo pro 3. Tisíciletí. Sborník konference „Energetika a ŽP IX“, Ústí n.L., s.68–73.

 

Richter M. 2000. Čistší produkce – prevence vzniku odpadů. Sborník mezinárodní konference FŽP UJEP Ústí n.L.

 

1999

 

Richter M. 1999. Vodík - palivo budoucnosti. Sborník mezinárodní konference ČVUT, Praha, 1999, 172-177.

 

Sőhnel O., Richter M.: Průmyslové technologie III, skripta FŽP UJEP, ISBN 80-7044278-6, Ústí n.L., 1999, s. 120.

 

1998

 

Richter M., Richterová L. 1998. Průmyslové zóny - jejich sanace a nové využití. Sborník mezinárodní konference Revitalizace problémových regionů, s. 77-82, Ústí n.L.

 

1997

 

Richter M., Dubišar J. 1997. Hlavní trendy ochrany vod v průmyslu a komunální sféře. Sborník konference "Ekologizace průmyslu", Dům techniky Ústí n.L., 1997, s. 1-5.

 

Richter M. 1997. Centrální zásobování teplem – přednosti, nevýhody a perspektivy. Sborník konference „Energetika a ŽP VII“, DT Ústí n.L., s. 6-12

 

Loučka T., Richter M. 1997. Sbírka příkladů z obecné a průmyslové chemie. Skripta FŽP UJEP, Ústí n.L., s. 69 - 98

 

1996

 

Richter M. 1996. Shromažďování nebezpečných odpadů ve městě Ústí n.L., závěrečná zpráva (spoluřešitel grantu PHARE – PARTNERSHIP), Ústí n.L., 1996./98

 

1995

 

Richter M.: Energetické a odpadové hospodářství měst, sborník mezinárodní konference Ekologiczne zaspakajanie potrzeb energetycznych, Wrocĺaw, 1995

 

Richter M.: Možnosti uplatnění alternativních zdrojů energií, sborník konference „Energetika a ŽP V“, DT Ústí n.L., 1995, s. 6-11

 

Richter M.: Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství, technicko-technologická část studie projektu PHARE - MŽP Praha, 1995, 27 s.

 

Richter M.: Ekologizace energetických zdrojů, sborník Acta Univerzitatis Purkynianae 10, UJEP Ústí n.L., 1995, s.19-26

 

1994

 

Richter M.: Separovaný sběr odpadů v Ústí n.L., průzkum a technická zpráva, FŽP UJEP Ústí n.L., 1994

 

Richter M.: Zemní plyn – ekologické palivo, stud. materiál a přednáška pro zákazníky Severočeské plynárenské společnosti, Ústí n.L., 1994

 

1993

 

Richter M: Odpadové hospodářství v energetice, sborník konference „Energetika a ŽP III“, DT Ústí n.L., 1993, s. 68-7

 

1992

 

Richter M.: Technická korundová keramika II, technologické studie, SCHZ Lovosice, 1992

 

1991

 

Hydroxilapatit – příprava bioaktivní keramiky, úvodní informativní zpráva, SCHZ Lovosice, 1991

 

Richter M.: Technická korundová keramika I, technologické studie, SCHZ Lovosice, 1991

 

1986

 

Richter M.: Dělení klků z krystalizace výrobny NPK-l, technologická studie, SCHZ Lovosice, 1986

 

Richter M., Klever K.: Rekonstrukce velínu výrobny NPK-1, podklady k projektu, SCHZ Lovosice, 1987

 

Richter M., Klever K.: Rekonstrukce velínu expedice hnojiv, podklady k projektu, SCHZ Lovosice, 1987

 

1985

 

Bejrová V., Vrzáček E., Richter M.: Příprava koncentrátu vzácných zemin, výzkumná zpráva, k úkolu Komplexní využití apatitu Kola, SCHZ Lovosice, 1985

 

Soukup B., Richter M., Honzík S. a kol.: Koncepce modernizace výroben NPK-1 a LV, podklady pro projektové úkoly a generální opravy, VO III SCHZ Lovosice, 1985

 

1984

 

Richter M., Kotek M..: Povrchová úprava a expedice NPK-1, projektový úkol, SCHZ Lovosice, 1984

 

Richter M., Sumičová H.: Měření ztrát živin do odp. vod z VO III, technická zpráva, SCHZ Lovosice, 1984

 

Richter M.: Návrh snížení ztrát živin do odp. vod VO III, technologická studie, SCHZ Lovosice, 1984

 

Škrna S., Erben J., Richter M. a kol.: Návrh řešení kyselých a alkalických exhalací z výrobny NPK-l, výzkumná zpráva, VÚAnCh, k.ú.o. Ústí n.L. a SCHZ Lovosice, 1984

 

1983

 

Richter M.: Propojení odsávacích systémů sušení a chlazení, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1983

 

Kukal J., Synek S., Richter M.: Dávkování surovin do neutralizace LV řízené počítačem, výzkumná zpráva a realizační projekt, OTPV, SCHZ Lovosice, 1983

 

1980

 

Richter M.: Třídění ledku vápenatého, technická zpráva, VO III, SCHZ Lovosice, 1980

 

1979

 

Richter M.: Snížení hladin taveniny v odparkách roztoku LV, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1979

 

1978

 

Richter M.: Výměník břečka-břečka pro výrobnu NPK-l, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1978

 

Havránek J., Richter M.: Odlučování benzinu na NPK-l, ZN a projekt, SCHZ Lovosice, 1978

 

1977

 

Richter M.: Povrchová úprava NPK-l, technická zpráva a podklady pro projekt, SCHZ Lovosice, 1977

 

1976

 

Richter M. a kol.: Snížení exhalací z výroben NPK-l, LV a expedice hnojiv, technické zprávy k omezení plynných a prašných emisí, SCHZ Lovosice, 1976 - 78

 

1975

 

Štěrba M., Richter M. a kol.: Způsob odstraňování amoniaku z brýdových par, AO č. 189159, SCHZ Lovosice, 1975

 

1973

 

Holfeuer P., Richter M.: Intenzifikace výrobny NPK-l na 185.000 t/r, technologická studie, k.p. SCHZ Lovosice, 1973

 

Vzdělání:

2001 - Ph.D. – doktorandské studium anorganické technologie, Univerzita Pardubice, FCHT

2000 – EUR ING – FEANI Brusel

1971 - Ing. chemie - Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

1966 – SVVŠ Lovosice

 

Další vzdělání (získaná Osvědčení):

2009-2010 – Manažerské rozhodování, Time Management - Deloitte Advisory, s.r.o., Praha

2009 – Ochrana ovzduší ve veřejné správě - Ekomonitor, s.r.o. Chrudim

2002 – Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání – NCDiV a CSVŠ, Praha

1990 - Intenzivní kurz jazyka německého - Chemopetrol Praha

1990 – Vědeckotechnický kvalifikační stupeň III - Ministerstvo průmyslu ČR, Praha

1982 – Bezpečnost a hygiena práce - Institut VHJ Chemopetrol Praha

1979 - Institut řízení MP ČSR - Praha

 

Průběh zaměstnání:

2007 – 2014 - děkan FŽP.

2004 – 2007 - proděkan pro studium FŽP

2002 - 2004 - proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FŽP

2000 - 2002 - proděkan pro studium a rozvoj, FŽP

1994 - 2002 - vedoucí katedry průmyslových technologií, FŽP

1995-1996 - proděkan pro vědu a zahraniční styky, FŽP

1992 – dosud - odborný asistent, FŽP UJEP v Ústí n.L.

1991-1992 - samostatný výzkumný a vývojový pracovník, SCHZ, k.p. Lovosice

1986-1991 - vedoucí odboru výzkumu, k.p. SCHZ Lovosice

1983-1985 - vedoucí technolog VO III,  k.p. SCHZ Lovosice

1975-1982 - vedoucí oddělení ledku vápenatého a NPK, k.p. SCHZ Lovosice

1972-1975 - samostatný technolog NPK+LV, k.p. SCHZ Lovosice

 

Průběh pedagogické činnosti

 

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L.

 

Průmyslové technologie - úvod (přednášky/cvičení) – průmyslové procesy a zařízení

Přehled průmyslových technologií (př.) – chemických, sklářských a keramických, hutnických

Průmyslové technologie I (cv.) – anorganické průmyslové technologie

Průmyslové technologie II – organické průmyslové technologie

Průmyslové technologie III (př./cv.) – maloodpadové - čistší technologie (CP)

Technologie ochrany ŽP – čistírny odpadních vod, ochrana ovzduší, odpady (př./cv.) + Př.F UJEP

Průmyslové regiony a zóny (př./cv.) – vznik, struktura, nová využití území PRZ

Energetika a ŽP (př./cv.) – KEE FSI UJEP

Úprava vod - KEE FSI UJEP

 

Nastoupil do historicky druhého semestru výuky FŽP. Podílel se na přípravě, akreditaci a vybavení:

-         všech tří bakalářských studijních oborů a jejich reakreditací

-         obou původně pětiletých, později dvouletých navazujících magisterských oborů Odpadové hospodářství a Revitalizace krajiny, později  jejich reakreditací

-         doktorského studijního oboru „Environmentální analytická chemie“

-         fakultní knihovny odbornou literaturou a odbornými časopisy pro vyučované předměty

-         chemických laboratoří nábytkem, chemikáliemi a přístrojovou technikou

-         návodů pro laboratorní práce předmětu „Základy analytické chemie“

-         učeben a laboratoří v budovách „A“ Na okraji, „B“ Hoření, Králova výšina, Most - Velebudice

 

Vedení závěrečných prací:

-         bakalářských

-         magisterských

 

Externí výuka na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (1994 – 2014)

Ochrana ovzduší (př./cv.)

 

Odborné zaměření

-         Anorganické průmyslové technologie

-         Technologie ochrany životního prostředí

-         Čistší – maloodpadové technologie (CP)

 

Oponentní, posudková a konzultační činnost:

-         Technologická agentura ČR, Praha

-         MPO ČR, Praha

-         Slovenská grantová agentura, Bratislava

-         MŽP ČR, Odbor ochrany ovzduší, Praha

-         Krajský úřad v Ústí n.L.

-         Magistrát města Ústí n.L.

-         průmyslové podniky (Spolchemie, a.s. Ústí n.L., Lafarge Cement, a.s. Čížkovice, Mefrit, a.s. Mělník, SčVK, a.s. Teplice)

 

Vědecké rady

-         člen vědecké rady FŽP, 1993 - dosud

-         předseda vědecké rady FŽP UJEP, 2007 - 2014

-         člen vědecké rady UJEP, 2007 - 2014

 

Zahraniční studijní a služební cesty, odborné exkurze:

1974 - 1 týden - PCK Swedt, NDR a ZC Police, PLR, výroba čpavku, anorganických kyselin a průmyslových hnojiv.

1976 - 1 týden - ZA Kenderzin a ZA Wloclawek, PLR, výroba čpavku, kyseliny dusičné a ledku amonného

 s vápencem.

1978 - 1 týden - Péti Nitrogénmüvek Pét, MLR, výroba dusíkatých a kombinovaných hnojiv.

1979 - 1 týden - Tirgu Mures a Fagaras, RLR, výroba dusíkatých a kombinovaných hnojiv.

1984 - 1 týden - TVM Szolnok, MLR výroba kyseliny sírové a fosforečných hnojiv.

1990 - 1 týden - Agrochemie Linz, Rakousko, výroba dusíkatých a kombinovaných hnojiv.

1991 - 2 dny  - Frankfurt a.M., SRN, ACHEMA 91, mezinárodní chemický veletrh.   

1992 - 1 týden - Bern a Lausane, Švýcarsko, nakládání s komunálními odpady, spalovny a skládky odpadů.

1993 - 1 týden - Odense a Kodaň, Dánsko, odpadové hospodářství, CZT.

1995 - 1 týden - severní Itálie, odpadové hospodářství a čištění odpadních vod.

1996 - 1 týden – Imperia Colege London, UK, Systém environmentálního vzdělávání ve V.Británii.

1996 - 1 týden - Cowley, Manchester, Leicester, UK, zavádění EMS ve V.Británii.

1997 - 3 dny  - Frankfurt a.M., SRN, ACHEMA 97, mezinárodní chemický veletrh

1997 - 1 týden - Haag, Nizozemsko, systémy nakládání s nebezpečnými odpady.

2001 - 1 den – Lipsko, SRN, Konference o ochraně ŽP v SRN, Polsku, ČR a Maďarsku

2002 - 4 dny – Haag, Nizozemsko, koncepce odpadového hospodářství v provincii Jižní Holandsko

2002 - 3 dny – Mnichov, XII. Sympozium o vodě a odpadech, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov - zneškodňování odpadů a ČOV

2003 - 2 dny – Frankfurt a.M., ACHEMA 2003, mezinárodní chemický veletrh, konference DECHEMA.

2004 - 5 dnů - Tatranská Lomnice, Slovensko, Sjezd českých a slovenských chemických společností, člen předsednictva konference

2007 - 3 dny - Cadarache, Francie, Centrum jaderného výzkumu - jaderná fůze

2007 - 5 dnů - Káhira, Egypt, Ain Shams Univerzity - Institute of Environmental Studies and Research, vodní hospodářství - úpravna vody, zavlažování, výroba elektřiny (Asuán), archeologický výzkum v jižním Abúsiru - aplikace GIS, Asuán - výstava „50 let archeologického výzkumu EÚ UK“

2008 - 2 dny, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov - zneškodňování odpadů a ČOV

2009 - 5 dnů - Moskva, Ruská federace, Ruská chemicko-technologická univerzita D.I.Mendělejeva, uzavření dvoustranné smlouvy, prezentace fakulty a oborů analytická chemie, biotechnologie a technologie ochrany životního prostředí.

2009 - 4 dny, Nha Trang, Vietnam, Univerzita NT, uzavření smlouvy mezi univerzitami, prezentace fakulty s obory Ochrana ŽP a vodní hospodářství, možnosti studia Bc. oborů, n-Mgr. a Ph.D. studia na FŽP.

2009 - 3 dny, Ekaterinburg, Čeljabinsk, Ruská federace, prezentace fakulty a studijních oborů, možnosti studia oborů Bc., n.Mgr. a Ph.D. na FŽP UJEP.

2010 - 2 dny, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov, zneškodňování odpadů a ČOV

2011 – 5 dnů, Kaunas (Litva), pracovní jednání k projektu TEMPUS

2012 – 2 dny, mezinárodní veletrh IFAT Mnichov, zneškodňování odpadů a ČOV

2013 – 5 dnů, Grodno (Bělorusko), účast na konferenci „Perspektivy rozvoje VŠ“, pracovní jednání k projektu TEMPUS

2014 – 5 dnů, Kazaň, Ruská federace, pracovní jednání k projektu TEMPUS, účast na konferenci

-         5 dnů, Moskva, účast na biotechnologické konferenci, pracovní jednání k projektu TEMPUS

-          4 dny, Moskva, závěrečné pracovní jednání k projektu TEMPUS

 

Řešené projekty

 

1.             FMVTIR – státní úkol „Zabezpečení národního hospodářství sloučeninami prvků vzácných zemin“, spoluředitel za Odbor výzkumu k.p. SCHZ Lovosice, 1987-1989

2.             GAČR (r.č. 101/97/S053) - Vodíkový motor - pohonná jednotka budoucnosti, FStr. TU Liberec, FStr. ČVUT Praha, SZÚ Praha a FŽP UJEP - řešitel části „Zdroje, přeprava a skladování vodíku“, Liberec, 1997/2002  

3.             PHARE - Sběr a zneškodňování drobných nebezpečných odpadů, SESO, spoluředitel, 1997 - 1998

4.             Výzkumný záměr FŽP - DÚ 01 "Příprava mikrokorundu pro transparentní keramiku", řešitel 1999 - 2004

5.             Výzkumný záměr FŽP "Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu", MSM 135200001, zodpovědný řešitel VZ, 2002 - 2004

6.             FRVŠ - Inženýrská ekologie - příprava studijního programu s obory Vodní hospodářství a Ochrana ŽP v průmyslu s přihláškami k akreditaci, řešitel, 2001 - 2002

7.             FRVŠ - Transformační a rozvojové projekty - příprava studijního oboru navazujícího magisterského studia Odpadové hospodářství a přihlášky k akreditaci, řešitel, 2003 - 2004

8.             PHARE - Odpadové hospodářství - příprava koncepce OH v Ústeckém kraji, spoluřešitel, 2001 - 2002

9.             Příprava doktorandského studia k akreditaci v oboru "Environmentální analytická chemie", spoluřešitel, 2008 - 2009

10.         MPO - FR-TI1/600 "Nové postupy a procesy zplyňování biomasy", DSK Újezdeček a FŽP UJEP, spoluřešitel, 2009 – 2012

11.         TAČR – „Purifikace pyrolýzního plynu“, DSK Újezdeček a FŽP UJEP, spoluředitel, 2011 - 2013

12.         Brusel – TEMPUS – „Aktualizace výuky biochemie a biotechnologie“, FŽP +10 univerzit a ústavů ze SRN, Litvy, Ruska a Běloruska, spoluředitel, 2010 – 2014

13.         MŠMT ČR – OPVK – „Modernizace výuky přírodovědných a technologických předmětů, FŽP a kol., spoluředitel, 2011 – 2014

14.         MŽP ČR - OPVK – Školení pracovníků státní správy ČR (MŽP, ČIŽP, KÚ), přednášky v 5. semináři “Zdroje znečišťování ovzduší a technologické souvislosti“, Olomouc, Plzeň, Ústí n.Orl., Hustopeče, Praha (2x), 20012-2013

 

Přehled odborných prací a publikací

1.      Původní technické, vědecké a odborné práce:     60

2.      Referáty na konferencích:                                                34

3.      Učebnice (skripta):                                                             8

4.      Elektronické učební texty (web FŽP):                   8

5.      Učební text s ppt prezentací pro MŽP                    1

6.      Scénáře – Povodeň na Labi 2012                          1

7.      Patenty – Absorpce čpavku:                                             1