Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Katedry fakulty životního prostředí

Katedra informatiky a geoinformatiky

Pověřen vedením katedry:

Mgr. Ing. Petr Novák  Petr.Novak(zavináč)ujep.cz

Sekretářka:

Iveta Soldánová  iveta.soldanova(zavináč)ujep.cz

vlastní stránky katedry

Katedra je orientována na výuku informačních a geoinformačních předmětů. Začíná se výukou matematiky, statistiky a základů výpočetní techniky, ve kterých se studenti seznamují se základními postupy práce na počítačích. Následuje soubor tématických předmětů jako jsou základy geografie, základy geodézie a kartografie, výpočetní technika a základy geografických informačních systémů. Jmenované předměty vytvářejí základní předpoklady pro výuku nosného předmětu - geografické informační systémy - doplněného o studium problematiky metod dálkového průzkumu Země a kartografie. Jako doplňující je vyučováno modelování ekosystémů, územní plánování a urbanismus. Cílem výuky předmětů na katedře je naučit studenty aplikovat dovednosti geografických informačních systémů v oblasti životního prostředí.

Katedra spravuje dvě počítačové učebny, které slouží k výuce a samostatné práci studentů.

Vedle výuky se pracovníci katedry orientují i na vědeckovýzkumnou činnost. Jedná se zejména o studium možností aplikace metod GIS a dálkového průzkumu Země v oblasti problematiky životního prostředí, zejména při studiu krajinného prostoru, v oblasti odpadového hospodářství, při ochraně ovzduší, revitalizaci krajiny, ap.

Katedra spolupracuje se stejně zaměřenými pracovišti ostatních vysokých škol (PřF UK Praha, VŠB Ostrava, UP Olomouc, ZU Plzeň), dále spolupracuje s pracovišti resortu Ministerstva životního prostředí ČR a s laboratoří DPZ a GIS ÚEK AV ČR. V regionu spolupracuje se subjekty státní správy a komerčními organizacemi.

Katedra přírodních věd

Vedoucí katedry:

Doc. RNDr. M. Blažková, Ph.D.miroslava.blazkova(zavináč)ujep.cz

Sekretářka:

Vladimíra Kofroňová  vladimira.kofronova(zavináč)ujep.cz

vlastní stránky katedry

Mikrobiologie, Základy ekologie), předměty zabývající se složkami životního prostředí a jejich ochranou (Tvorba a ochrana krajiny, Geologie, Hydrologie a ochrana vod, Hydrologie a hydrogeologie, Mikrobiologie a hydrobiologie, Geologie a pedologie, Meteorologie a ochrana ovzduší, Pedologie a ochrana půdy, Krajinná ekologie) a navazující specielní předměty, které mají širší průřezovou, případně i technickou orientaci (Vodní režimy v krajině, Agroekologie, Funkce lesa, Ochrana přírody, Revitalizace říčních systémů). Dále mají studenti možnost si vybrat z 8 volitelných předmětů, které katedra zajišťuje, jako jsou : Globální změny klimatu, Terénní kurz z geologie, Terénní botanický kurz , Geomorfologie a ŽP, Revitalizace krajiny v marginálních oblastech, Flora a vegetace, Entomologie a Protipovodňová opatření v krajině. Katedra má gesci za navazující magisterský studijní obor Revitalizace krajiny. Předměty v magisterském studiu vychází z mezioborového pojetí ekologie, environmentalistiky a přírodovědných disciplín. V rámci tohoto studijního oboru jsou katedrou zajišťovány předměty: Antropopedologie, Horninové prostředí a mechanika zemin, Bioindikátory – terénní kurz, Environmentální praktikum, Funkce lesa, lesní ekosystémy a lesnické rekultivace, Klimatologie a změny klimatu, Metody studia ekosystémů, Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny, Agroekosystémy a Krajinářské a parkové úpravy. Katedra dále zajišťuje volitelné předměty, Pozemkové úpravy, Globální změny klimatu a Lesní ekosystémy, Terénní metody odhadu početnosti organizmů a biomasy, Chov hospodářských zvířat. Dále se podílí katedra několika předměty na výuce v navazujícím studiu oboru Odpadové hospodářství.(Environmentální geologie, Protipovodňová opatření ,Technické zabezpečení skládek a Vodní režimy v krajině-zaklady).

Vědeckou a výzkumnou činností přispívají pedagogové katedry k řešení problematiky antropogenní zátěže v krajině. Jde o zátěž půdního fondu, ekosystémů, flory a společenstev. Zvláštní pozornost je věnována problematice obnovy území po těžbě hnědého uhlí, rozvíjí se spolupráce při studiu nových forem revitalizačních postupů. Je prováděno mapování flóry a rostlinných společenstev odrážejících antropogenní činnosti, sledován vliv imisní zátěže. Na lesních ekosystémech je analyzována fysiologická aktivita vybraných dřevin pomocí měření v rámci stupňů postižení. Katedra rozvíjí spolupráci s pracovišti Akademie věd, výzkumnými ústavy (jako jsou např. Český ekologický ústav, Český geologický ústav, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, Geofond), s orgány státní správy (např. odbory ochrany ŽP na okresních úřadech, AOPK, CHKO, regionální pracoviště MŽP, MZe, MMR, pozemkové úřady), s organizacemi regionálního charakteru (pracoviště ČHMÚ, Regionální rozvojová agentura se sídlem v Mostě, Agrární komory, Ústřední a zkušební ústav v Liberci a Žatci), s vybranými podniky (např. Czech Coal a.s., SD a.s.). Spolupracuje s katedrami řady vysokých škol a univerzit v ČR i ve světě (Centrum ŽP Univerzity Karlovy, ČVUT Praha, JU České Budějovice, MZLU Brno, TU Zvolen, SPÚ Nitra, Imperial College London apod.).

Katedra společenských věd

Vedoucí katedry:

Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. katerina.markova(zavináč)ujep.cz

Sekretářka:

Iveta Soldánová   iveta.soldanova(zavináč)ujep.cz

vlastní stránky katedry

Katedra zajišťuje výuku předmětů především z oblasti humanitních a ekonomických věd, jejichž cílem je seznámit studenty s hodnocením vlivů prostředí na zdraví obyvatel, s právními a ekonomickými nástroji ochrany a tvorby příznivých životních podmínek a behaviorálními metodami ovlivňování obyvatelstva. Ve vyšších ročnících inženýrského studia jsou studentům poskytovány znalosti též z oblasti psychologie práce s lidmi a přípravy pro řídící funkce.

Katedra má zajištěnu úzkou spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Státním ústavem jaderné bezpečnosti, s pracovišti státní správy v regionu i výchovně vzdělávacími institucemi, kde posluchači praktikují, případně zpracovávají témata diplomových prací.

Vědecké zaměření katedry se orientuje na statistické, ekonomické a etické pohledy na životní prostředí, environmentální politiku.

Několikaletá spolupráce s pracovišti v SRN umožňuje studium regionální environmentální politiky a používaných ekonomických, organizačních a dalších nástrojů pro komparaci ochrany životního prostředí v SRN a ČR a posouzení kompatibility obou systémů. Další výzkumná činnost je zaměřena na komplexní ohodnocení ekologicky relevantních znalostí, postojů a vzorců chování rozličných sociálně demografických skupin k životnímu prostředí a ekologické problematice. Na katedře se též řeší problematika ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Katedra technických věd

Vedoucí katedry:

Doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.  josef.trogl(zavináč)ujep.cz

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Václav Synek  vaclav.synek(zavináč)ujep.cz

Sekretářka:

Blanka Judlová  blanka.judlova(zavináč)ujep.cz

vlastní stránky katedry

Katedra je orientována na výuku předmětů obecné chemie, analytické chemie klasické a instrumentální. Dále jsou vyučovány předměty průmyslových technologií anorganických, organických a biotechnologií, procesů, zařízení a technologických postupů užitých na ochranu složek životního prostředí. Velká pozornost je věnována vlivům průmyslových výrob na pracovní a životní prostředí, možnostem jejich preventivního omezení a monitorování.

Katedra zajišťuje výuku předmětů tříletého bakalářského studijního oboru "Ochrana životního prostředí" a pětiletého magisterského studijního oboru "Odpadové hospodářství". Tento technicko-technologicky zaměřený obor je orientován na prevenci vzniku odpadů, postupy jejich využití nebo zneškodnění.

Od vzniku fakulty v roce 1991 byly postupně zpracovány osnovy a texty přednášek jednotlivých předmětů, seminářů a laboratorních cvičení. Pro některé předměty byla fakultou vydána vlastní skripta. Základní laboratorní práce studenti absolvují ve vlastních laboratořích, některé z instrumentálních analytických metod jsou absolvovány na katedře chemie pedagogické fakulty nebo v laboratořích VÚANCHu.

Pracovníci katedry se podílí na řešení výzkumného záměru fakulty a na řešení projektů z grantové agentury ČR, dále se podíleli na zpracování odborných posudků, např. spalovny průmyslových odpadů v Ústí n.L.-Trmicích, skládek průmyslových a nebezpečných odpadů ve Všebořicích. Dále spolupracovali spolu se studenty s magistrátem města Ústí n.L. na zavedení separovaného sběru komunálního odpadu a sběru nebezpečného odpadu od živnostníků a obyvatelstva (projekt PHARE). Pedagogové fakulty se zúčastňují zpracování koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Dále byly navázány pracovní kontakty s pracovníky životního prostředí okresního úřadu, ČIŽP, Krajské hygienické stanice, podniků aj. organizací (např. Spolchemie, a.s. Ústí n.L., Severočeská plynárenská, a.s. Ústí n.L., MS-team, s.r.o. Praha). Řadou diplomových pracích byly řešeny úkoly pro potřeby externích organizací.


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster