Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Doktorské studium v oboru Environmentální analytická chemie

Základní informace

Doktorské studium v oboru Environmentální analytická chemie je uskutečňováno na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem a v Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i. v Řeži na základě společné akreditace uvedeného oboru.

Studenti jsou přijímáni ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP, studium se řídí interními předpisy univerzity. Denní studium je čtyřleté, je možná i kombinovaná forma studia. Školícími pracovišti doktorandů jsou Fakulta životního prostředí UJEP nebo Ústav anorganické chemie v Řeži. Na výuce se podílí též Přírodovědecká fakulta UJEP a řada odborníků z jiných vysokých škol a ústavů AV, zejména pak instituce sdružené ve výzkumné infrastruktuře NanoEnviCz.


Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019


Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí analytické chemie, moderních analytických metod a řešení vybraných problémů chemie životního prostředí s využitím metod analytické chemie. Součástí přijímacího pohovoru je kromě ověření znalostí z analytické chemie, chemie životního prostředí a jazykových znalostí především odborná rozprava nad možným zaměřením disertační práce uchazeče o studium. Témata dizertačních prací budou zveřejněna v lednu 2018. Vyloučena není ani možnost stanovit téma disertační práce podle vlastního návrhu uchazeče. Bližší informace o doktorském studiu lze získat na e-mailu phd.fzp@ujep.cz.


Důležitá informace!

V souvislosti se změnami akreditační systému českých vysokých škol a přechodem od studijních oborů ke studijním programům bude během roku 2018 stávající studijní obor transformován a rozšířen na studijní program Environmentální chemie a technologie se dvěmi specializacemi:

  • Environmentální analytická chemie
  • Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí

Obsah studia v první specializaci bude velmi blízký obsahu studia ve stávajícím studijním oboru. Specializace Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí bude zaměřena na využití pokročilých oxidačních procesů, fotokatalýzy, speciálních a reaktivních sorbentů a vybraných biotechnologických postupů, např. fytoremediace.

Vzhledem k určitým nejasnostem, které provázejí změnu akreditačního systému a proces re-akreditace nelze zatím stanovit termíny a podmínky přijímacího řízení do nového studijního programu. Zájemci o studium mohou získat další informace na adrese phd.fzp@ujep.cz.


Předpisy k doktorskému studiu

Témata disertačních prací

Obecné informace

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster