Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Doktorské studium v oboru Environmentální analytická chemie

Základní informace

Doktorské studium je od r. 2010 uskutečňováno v oboru Environmentální analytická chemie na základě společné akreditace s Ústavem anorganické chemie AC ČR, v.v.i., v r. 2018 byla platnost akreditace prodloužena do r. 2022. Studenti jsou přijímáni ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP, studium se řídí interními předpisy univerzity. Denní studium je čtyřleté, od ak. roku 2019/20 je možná pouze prezenční forma studia. Školícími pracovišti doktorandů jsou Fakulta životního prostředí UJEP nebo Ústav anorganické chemie v Řeži. Na výuce se podílí též Přírodovědecká fakulta UJEP a řada odborníků z jiných vysokých škol a ústavů AV ČR. Přijímací řízení do tohoto oboru bylo vyhlášeno v lednu 2019.

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020


Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí analytické chemie, moderních analytických metod a řešení vybraných problémů chemie životního prostředí s využitím metod analytické chemie. Součástí přijímacího pohovoru je kromě ověření znalostí z analytické chemie, chemie životního prostředí a jazykových znalostí především odborná rozprava nad možným zaměřením disertační práce uchazeče o studium. Témata dizertačních prací naleznete v odkazech níže. Vyloučena není ani možnost stanovit téma disertační práce podle vlastního návrhu uchazeče. Bližší informace o doktorském studiu lze získat na e-mailu phd.fzp@ujep.cz.


Důležitá informace!

V roce 2018 byla podána žádost o akreditaci doktorského. Tento program vznikl transformací a rozšíření stávajícího studijního oboru a bude tvořen dvěma specializacemi:

  • Environmentální analytická chemie
  • Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí

Obsah studia v první specializaci bude velmi blízký obsahu studia ve stávajícím studijním oboru. Specializace Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí bude zaměřena na využití pokročilých oxidačních procesů, fotokatalýzy, speciálních a reaktivních sorbentů a vybraných biotechnologických postupů, např. fytoremediace.

Žádost o akreditaci studijního programu Environmentální chemie a technologie je v současné době projednávána Národním akreditačním úřadem a lze obtížně odhadnout, kdy bude projednávání uzavřeno. Nelze tedy zatím přijímat studenty ke studiu v tomto programu. Zájemci o studium si mohou podat přihlášku ke studiu ve stávajícím studijním odboru Environmentální analytická chemie (viz Podmínky přijímacího řízení). Pokud dojde v brzké době k udělení akreditace studijnímu programu Environmentální chemie a technologie, budou uchazeči na nově akreditovaný program a vybranou specializaci převedeni, viz. Podmínky přijímacího řízení. Další informace o obsahu nového studijního programu  naleznete níže:                                                                                                                                     
Studium probíhá podle individuálních studijních plánů, které jsou vytvářeny podle stanovených pravidel tak, aby zahrnovaly určitý podíl předmětů teoretického základu a profilujících předmětů.

Schematické znázornění struktury studijního programu a specializací, pro pomoc s výběrem specializace.


Předpisy k doktorskému studiu

Témata disertačních prací

Obecné informace

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster