Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Studijní programy

Fakulta má v současné době dvě formy studia:

  • prezenční (bakalářské)
  • kombinované (bakalářské)

Akreditované programy

Bakalářské studium

má studijní program Ekologie a ochrana prostředí
a studijní obor Ochrana životního prostředí

Posluchači mající řádně ukončený 3. ročník studia získávají po obhájení bakalářské práce a složení bakalářských zkoušek akademický titul “bakalář”.

Navazující magisterské studium

má v rámci studijního programu Ekologie a ochrana prostředí
dva studijní obory: Odpadové hospodářství a Revitalizace krajiny.

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat dvouletý studiem v navazujícím magisterském studium. Po obhájení diplomové práce a vykonání státních závěrečných zkoušek získávají studenti akademický titul "inženýr".

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Nový a moderní navazující magisterský obor, který byl zakreditován napříč dvěma fakultami, a to Přírodovědeckou fakultou a Fakultou životního prostředí. Obě fakulty připravují absolventy v několika oborech, zaměřených na chemii a ochranu životního prostředí na úrovni bakalářského a v případě FŽP i doktorského studia. Obor je vhodný přímo pro absolventy studijních oborů "Ekologie a ochrana prostředí" (FŽP) a "Toxikologie a analýza škodlivin" (PřF).
Další informace zde.

Doktorské studium

v oboru Environmentální analytická chemie je uskutečňováno na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem a v Ústavu anorganické chemie AVCR, v.v.i. v Řeži na základě společné akreditace uvedeného oboru.

Bližší informace o doktorském studijním programu

Studijní programy na stránkách UJEPu

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster