Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Aktuálně řešené proejkty

Archiv projektů

Projekty vědecky zaměřené

NázevModelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří
ID / císlo projektuWD 44-07-1
PoskytovatelMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
Hlavní rešitel FŽP UJEP, prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Spolurešitel"Ing. arch. Karel Beránek, CSc., Ing. Ivan Dejmal "
Doba rešení2007-2011
Stránky projektuhttp://fzp.ujep.cz/projekty/wd-44-07-1/
Anotace projektu Projekt řešený v období let 2007-2011 byl zaměřen na problematiku revitalizace a resocializace severních Čech. Jedná se o lokalitu průmyslových regionů, vykazujících v současnosti výrazné disparity, které jako „komparativní nevýhody“ ovlivňují až determinují jejich vývoj. Hlavním cílem projektu bylo zpracovat návrh metodických postupů pro řešení revitalizace území pánevních okresů - Chomutov, Most, Teplice a Ústí n.L. Mezi další výstupy projektu patří certifikované metodiky a také podklady pro zefektivnění regionální politiky a snížení disparit ve strukturálně postižených regionech a předat je k praktickému využití. Řešení projektu bylo rozděleno do 21 aktivit, zaměřených např. na definování využívání přírodního a sociálního potenciálu Podkrušnohorské pánve, hodnocení ekologických a ekonomických funkcí, socioekonomická analýza modelového regionu s důrazem na její vnímání zdejšími obyvateli, metodické přístupy k revitalizaci modelové oblasti pro hospodářský a sociální rozvoj, SWOT analýzu modelového regionu, využití geoinformačních technologií při studiu disparit v postiženém regionu, na využívání a ochrana přírodních nerostných zdrojů v Podkrušnohoří, na rekultivovanou krajinu a její využití a také na regeneraci brownfields v modelové oblasti Podkrušnohoří. Celkem bylo řešitelem v rámci projektu uspořádáno 7 konferencí a prezentace projektu proběhla na dalších 45 akcích/konferencích.
Název Interdisciplinární česko-německy vzdělávací projekt - Zemní práce a rekultivace
ID / císlo projektu 100020659
PoskytovatelSaská rozvojová banka, Drážďany (Sächsische AufbauBank, Dresden). Projekt byl podpořen z Programu Ziel3 / Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013
Hlavní rešitel Hochschule Zittau/Görlitz - Institut für Technologieen-twicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung (Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr)
Spolurešitel FŽP UJEP (Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.), Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Engel)
Doba rešení2009-2012
Stránky projektu 
Anotace projektu Cílem projektu bylo vytvořit platformu pro interdisciplinární vzdělávání a kvalifikaci studentů a graduovaných pracovníků projekčních kanceláří, vědeckých institucí a veřejné správy a stejnou měrou spojit jak inženýrsko – technické tak i přírodovědné metody práce v oblasti zemní prací a rekultivací. V rámci projektu byly spojeny a pro interdisciplinární vzdělávání využity odborné kompetence a technické zdroje nejrůznějších odborností partnerů tohoto projektu, který přispívá k přenosu a sdílení dovedností. V rámci projektu byl inicializován interdisciplinární vzdělávací program, při jehož řešení byly zprostředkovány vědecké a praktické schopnosti a dovednosti agrotechniky, ekologických věd a geotechniky, které jsou nutné pro řešení projektů rekultivací a přírodě blízkého způsobu konstrukce zemních staveb, hrází a protipovodňové ochrany.
NázevZkušeností z využití antropogenně postižené krajiny ke strategii rozvoje venkova
ID / císlo projektu1J 056/ 05
Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Hlavní rešitelFŽP UJEP, prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Spolurešitel Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Ing. Ivan Dejmal, Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Doba rešení 2005-2007
Stránky projektuhttp://fzp.ujep.cz/projekty/1J-056-05-DP2
Anotace projektu Práce na projektu byly zahájeny od 1.2.2005 po podpisu smlouvy č. 186/056/05/2 mezi poskytovatelem MPSV ČR a příjemcem UJEP Ústí n. L. V období 2005 a 2006 byly předány na MPSV podrobné zprávy doplněné o dílčí materiály zpracované v elektronické podobě zaměřené na objektivní charakteristiku zájmového území (Chomutovsko – ústecké oblasti). Hlavním cílem projektu bylo zaměřit se na ekologické a ekonomické využití antropogenně postižené krajiny na příkladu okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí n. L. Za tím účelem byla zpracována analýza území z hlediska geografického, vývoje stavu životního prostředí včetně vlivu těžby na krajinu a socioekonomická charakteristika. Na podkladě analýz byly zpracovány podkladové studie. Ty sloužily jako podklad pro zpracování metodiky „Možnosti trvale udržitelného hospodaření v antropogenně postižené krajině“ (123 str.), kterou je možno rámcově aplikovat i v dalších antropogenně postižených oblastech (zejména v krajích Karlovarském a Moravskoslezském). Po dobu řešení projektu bylo předáno k publikování tiskem celkem 47 materiálů.

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster