Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Věda a výzkum

Přehled neimpaktovaných časopisů schválený Radou vlády pro vědu a výzkum
Více na www.vyzkum.cz
Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
Prezentace z interního semináře ze dne 16.6.2010 - Reforma financování VaV (pouze z UJEP)
Výsledky hodnocení VaV činnosti pracovníků fakulty zpracované podle RIV (pouze z UJEP)
Materiály z oborových seminářů FŽP
Stimulace vědecké výzkumné a vývojové činnosti na FŽP UJEP - viz Příkaz děkana 10/2014

logo

 - Centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí
 

Nová verze Průvodního listu k návrhu projektu, smlouvě, zprávě o řešení projektu ve formátu DOC je ke stažení zde
 
Strategie výzkumu a vývoje na FŽP UJEP na léta 2006–2010
 

Projekty a granty

Aktuální

GAČR

 • 14-05146S Janoš P. Studium interakcí grafen-iontová kapalina a jejich využití pro přípravu polymerů, doba řešení 2014-2016
 • 15-00340S Elznicová J. Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh, doba řešení 2015-2017

REZORTNÍ PROJEKTY

 • DF11P01OVV005 - Brůna, V., Pacina, J., Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví, NAKI MK ČR, doba řešení 2011-2015, www
 • DF12P01OVV043 - Brůna, V., Pacina, J., Elznicová, J., Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví, NAKI MK ČR, doba řešení 2012-2015, www
 • DF12P01OVV047 - Brůna, V., Pacina, J., Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén, NAKI MK ČR, doba řešení 2012-2015, www
 • MPO - Trögl J., Výzkum a ověření technologie remediace komplexně kontaminovaných zemin, doba řešení 2012-2015
 • MŠMT - CZ.1.05/3.1.00/14.0328 - Janoš P., PRE-SEED: Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů, doba řešení 2014-2015
 • MŠMT - CZ.1.07/2.3.00/45.0006 - Pokorný R., Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, doba řešení 2014-15
 • Mze - QJ1520307 - Vráblíková J. - Udržitelné formy hospodaření v antropogenně postižené krajině, doba řešení 2015-2018

PROJEKTY EU

 • Seják J., Fikarová J., Novák P. The innovative blended learning concept for resource efficiency, Erasmus+, KA2 Cooperation and innovation for good practices, Strategic partnerships for higher education, 2014-2016

Studentská grantová soutěž/IGA

 • Pacina J.: Rekonstrukce krajiny Mostecké pánve na základě historických datových podkladů
 • Kuráň P.: Reaktivní sorbenty pro degradaci organofosfátů v životním prostředí
 • Elznicová J.: Závislost geomorfologického vývoje říční nivy na plošné distribuci kontaminantů v nivních sedimentech
 • Šťastný M.: Nanostrukturní oxidy kovů pro šetrnou dekontaminaci ploch znečištěných organickými polutanty
 • Pokorný R.: Ichnologický záznam v mladých kenozoických sedimentech Islandu
 • Trögl J.: Studium antropogenních vlivů na půdní společenstva na netradičních lokalitách
 • Machová I.: Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří
 • Blažková M.: Termální vody v Českém Středohoří

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster