MojeFoto2009Ing. petr Polster, Ph.D.

 

Ing. Petr Polster, Ph.D.

LOGO_FZP_CZ_RGB_standard

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 128

e-mail:

petr.polster@ujep.cz

místnost:

KV 312

zaměření:

Lesnická ekonomika a politika, počítačová typografie, environmentální informatika

výuka:

Základy výpočetní techniky, Výpočetní technika, Environmentální informatika a reporting

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2011

POLSTER, P.: Ekonomické průměty změny dřevinné skladby. Studia Oecologica. (v tisku), 2011.

POLSTER, P.: Regional aspects of environmental informatics. Acta Universitas Agricukturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LIX, 2011, 4. s. 227-231. ISSN 1211-8516.

 

2010

POLSTER, P.: Environmentální informatika a reporting. Ústí nad Labem: UJEP, FŽP, 2010. [offline, CD-ROM]. Vysokoškolská skripta. 140 s. ISBN 978-80-7414-215-4.

POLSTER, P.: Úroveň environmentálních informací na webových stránkách krajských úřadů. Studia Oecologica. III, 2010. s. 14-25. ISSN 1802-212X.

POLSTER, P.:  Regionální aspekty environmentální informatiky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGION V ROZVOJI SPOLECNOSTI 2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2010. [offline, CD-ROM]. s. 192-197. ISBN 978-80-7375-435-8.

POLSTER, P.: Environmentální informatika ve výuce ochrany životního prostředí. In 6th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21 Book of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. 2010. s. 51. Abstrakt.  ISBN 978-80-210-5262-8.

POLSTER, P.: Ekonomické důsledky změny dřevinné skladby. In Financovanie 2010 LESY - DREVO Medzinárodná vedecká konferencia. Zvolen: Technická univerzita vo Zvoleně. Fakulta lesnická, 2010. [offline, CD-ROM]. 7 s. ISBN 978-80-228-2176-6.

 

2009

POLSTER, P.: Jak (úspěšně) napsat závěrečnou práci. Ústí nad Labem: UJEP, FŽP, 2009. Skripta. 136 s. ISBN 978-80-7414-203-1.

POLSTER, P.: WWW stránky Ekonomické komise Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd. [online]. Přístupné z URL: http“//www.cazv.cz/ek/.

2007

KUPČÁK, V., POLSTER, P. Ekonomické aspekty kategorizace lesů v ČR. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencieFinancovanie 2007 Lesy – Drevo“. [CD-ROM] Zvolen: Technická univerzita, 2007. 13 s. ISBN 978-80-228-1795-0.

2006

KUPČÁK, V., ŠIŠÁK, L., POLSTER, P., DUDÍK, R., ŠMÍDA, Z. Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů. Závěrečná zpráva. Funkční výzkumný úkol Ministerstva zemědělství České republiky - EKKAT 2006. Brno: MZLU, Praha: ČZU, 2006. 64 s.

POLSTER, P. Charakteristika prvního lesního vegetačního stupně dle skupin lesních typů. In Ekonomické aspekty hospodaření v lesním vegetačním stupni 1 - lužní lesy. Brno: MZLU, 2006. s. 59-65. ISBN 80-7157-987-4.

POLSTER, P. Metodika posouzení ekonomiky kategorizace lesů pomocí informačních technologií. In Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů. Praha: ČZU, 2006. s. 24-30. ISBN 80-213-1459-1.

POLSTER, P. Ekonomická komise Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd. 10 webových stránek. [CD-ROM]. Brno, Praha: EK OLH ČAZV, 2006.

1998 - 2005

POLSTER, P. Využívání počítačů na LF VŠZ Brno. In „Využívání počítačů ve výuce na vysokých školách zemědělských“, mezinárodní konference, sborník referátů. Praha: VŠZ, 1992.  str. 15-19.

POLSTER, P. Český databázový systém REDAP ve výuce. In „Pedagogický software '94, mezinárodní konference“, sborník referátů. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 1994. 3 s. ISBN 80-85645-14-9.

POLSTER, P. Informatizace výuky na LDF VŠZ Brno. In „Pedagogický software '94“, mezinárodní konference, sborník referátů. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 1994. 3 s. ISBN 80-85645-14-9.

POLSTER, P. Statistické výkazy jako výstup informačního systému podniku. In „Informačné systémy v riadení malých a stredných podnikov a výpočtová technika vo výučbovom procese“, medzinárodný seminár, zborník príspevkov. Zvolen: Technická univerzita, 1994. str. 97-100. ISBN 80-228-0354-5.

POLSTER, P. Evidence zápočtů a zkoušek v databázovém systému REDAP. In „Pedagogický software '95“, mezinárodní konference, sborník referátů. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 1995. 3 s. ISBN 80-85645-19-X.

POLSTER, P. Změna informačních potřeb managementu lesního podniku. In Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB–TU Ostrava, sborník referátů. Ostrava: VŠB–TU, 1996. str. 39-42.

POLSTER, P. Úloha manažerského informačního systému ve finanční analýze. In SeminárFinancovanielesníctve“, zborník referátov. Zvolen: Technická univerzita, 1996. str. 135-140. ISBN 80-228-0497-5.

POLSTER, P. Informační systémy v lesním hospodářství ČR. In Medzinárodná vedecká konferencia „LES – DREVO – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ’97“, zborník  sekcie 7: Riadenie lesníckych a drevárskych podnikovpodmienkach trhovej ekonomiky. Zvolen: Technická univerzita, 1997. str. 195-202.

POLSTER, P. Manažerský informační systém jako nástroj manažera. In Logistickodistribučné systémy“, odborný seminár s medzinárodnou účasťou,  zborník referátov. Zvolen: Technická univerzita, 1997. str. 98-103.

POLSTER, P. Změny lesnických informačních systémů v České republice. In Zborník referátovMedzinárodnej vedeckej konferencieLogisticko-distribučné systémy“. Zvolen: Technická univerzita, 1999. str. 212-217. ISBN 80-968494-6-8.

POLSTER, P. Forest stand accounting. In Sborník mezinárodní IUFRO konference „Forest And Wood-processing Technology And the Environment (FORTECHENVI)“.  Brno: MZLU, 2000.  str. 291–296.

POLSTER, P. ERP jako nástroj controllingu. In Sborník referátů z konference „Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR“. Brno: MZLU, 2001. str. 73-76. ISBN 80-7157-572-0.

POLSTER, P. Informační systém a jeho uživatel. In „Informace a informační systémy v lesním hospodářství ČR“, sborník referátů ze semináře. Brno: MZLU, 2001, str. 30-34. ISBN 80-7157-505-4.

POLSTER, P. Identifikace nákladových druhů na jednotlivé porosty. In Zborníkkonferenciemedzinárodnou účasťou „Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001“. Zvolen: Technická univerzita, 2001. str. 143-151. ISBN 80-228-1038-X.

POLSTER, P. Ekonomika certifikace lesů. In Zborníkkonferenciemedzi­národnou účasťouFinancovanie 2002 Lesy – Drevo“. Zvolen: Technická univerzita, 2002. str. 127-132. ISBN 80-228-1203-X.

POLSTER, P. Certifikace dřevozpracujících podniků. In Zborník referátovMedzi­národnej konferencieLogisticko-distribučné systémy“. Zvolen: Technická univerzita, 2003. str. 165-170. ISBN 80-228-1240-4.

POLSTER, P. Creation Of Data Warehouse For Forest Enterprise Management. In Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Fortechenvi, IUFRO konference „Forest and Wood-processing Technology and the Environment II“. Brno: MZLU, 2003. Str. 345-354. ISBN 80-7157-665-4.

POLSTER, P: Historie kalamit v českých a moravských lesích. In Ekonomické aspekty ochrany lesa. Brno: MZLU, 2005. s. 66-77. ISBN 80-7157-892-4.

POLSTER, P. Otevřené informační systémy v lesním hospodářství. Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva,  21/1992, PRÍRODA, Zvolen, 1992. 9 str.

POLSTER, P., POLSTEROVÁ, H. Využití informační entropie pro určení smíšeného lesa. Journal of Forest Science, 2000, vol. 46, no. 6. s. 298–304.

POLSTER, P. Návrh filozofie lesnického informačního systému. Journal of Forest Science, 2000, vol. 46, no. 9. s. 436–444.

POLSTER, P. Datový sklad nad lesnickými informačními systémy. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 2003. sv. 2003, č. 5, s. 151-160, ISSN 1211-8516.

POLSTER, P. Informatika. Vysokoškolská skripta. Brno: VŠZ, 1991. 92 s.

POLSTER, P. Práce s osobním počítačem. Materiál pro školení pracovníků ŠLP Křtiny. Brno: VŠZ, 1992. 40 s.

POLSTER, P. Informatika (cvičení), Práce s osobním počítačem. Vysokoškolská skripta. Brno: VŠZ, 1993. 171 s.

KOŘÍNEK, J., POLSTER, P., STRNAD, V. Diplomová práce (metodická pomůcka). Vysokoškolská skripta. Brno: MZLU, 1995. 172 s.

POLSTER, P. Práce s programem T602 a tabulkovým procesorem QuattroPro. Materiál pro školení vedoucích lesních správ. [disketa]. Brno: MZLU, 1997. 18 s.

POLSTER, P. INFORMATIKA (teoretické základy). Vysokoškolská skripta. [CD-ROM, formát .PDF]. Brno: MZLU, 1999. 61 s.

POLSTER, P. INFORMATIKA (informační technologie a zpracování dat). Vysokoškolská skripta. [CD-ROM, formát .PDF]. Brno: MZLU, 1999. 51 s.

POLSTER, P. Dlouhodobý a oběžný majetek podniku. Studijní materiály pro VLS s. p. Brno: MZLU, 1999.  38 s.

POLSTER, P. Jemný úvod do počítačové typografie aneb pěstujme kulturu textu  i ve vědeckých publikacích. Studijní materiály pro psaní diplomové a disertační práce. [CD-ROM, formát .PDF]. Brno: MZLU, 1999. 45 s.

POLSTER, P. Informační systémy. Studijní materiály pro VLS s. p. Brno: MZLU, 2001. 13 s.

POLSTER, P. Počítačové sítě. Studijní materiály pro VLS s. p. Brno: MZLU, 2001. 12 s.

POLSTER, P. Ekonomika lesního hospodářství (cvičení). Vysokoškolská skripta. [CD-ROM, formát .PDF]. Brno: MZLU, 2001. 89 s.

POLSTER, P. Podniková ekonomika (cvičení). Vysokoškolská skripta. [CD-ROM, formát .PDF]. Brno: MZLU, 2001. 79 s.

POLSTER, P. WWW stránky. Hypertext Markup Language. Elektronický katechis­mus. Etiketa e-mailu. Studijní materiály pro předmět Počítačové aplikace. [CD--ROM, formát .PDF]. Brno: MZLU, 2001. 85 s.

POLSTER, P. Majetek podniku. Základy ekonomických analýz. Studijní materiály pro VLS s. p. Brno: MZLU, 2002. 36 s.

POLSTER, P. Ekonomika využívání přírodních zdrojů. Vysokoškolská skripta. [CD-ROM, formát .PDF]. Brno: MZLU, 2002. 72 s.

POLSTER, P. První zkušenosti z informatizace výuky na LF VŠZ  Brno. 9/1991, Lesnická práce, Praha.

POLSTER, P. Databázový systém MAGIC II. BAJT, 31/1993, Praha.

Naučný lesnický slovník. Praha: Ministerstvo zemědělství, 1. díl (A- -O) 1994, 2. díl (P-Ž) 1995. POLSTER, P. 56 hesel.

POLSTER, P.  Stav přístupných živin a návrh na jejich úpravu ve školkách ŠLP Křtiny. Diplomová práce. Brno: VŠZ, 1978. 113 s.

POLSTER, P. Návrh dalšího rozvoje automatizace informační soustavy podniku Strojní a traktorová stanice  Brno–Dolní Heršpice. Závěrečná práce postgraduálního studia. Praha: VŠE, 1990. 98 str.

POLSTER, P. Informační zabezpečení lesního hospodářství v podmínkách tržní ekonomiky. Doktorandská disertační práce. Brno: MZLU, 1998. 168 s., 85 s. příloh.

 

Zpět

Účast na konferencích:

2010

6. konference s mezinárodní účastí „Škola a zdraví 21“. Brno: MU, 2010.

2. ročník mezinárodní vědecké konference „Region v rozvoji společnosti“. Brno: MENDELU, 2010.

11. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie 2010 LESY – DREVO. Zvolen (SK): Technická univerzita vo Zvoleně. Lesnická fakulta. 2010.

Archiv

Medzinárodná vedecká konferencia "Financovanie 2007 Lesy - Drevo". Zvolen: Technická univerzita, 2007.

2nd International Scientific Conference Fortechenvi, IUFRO konference "Forest and Wood-processing Technology and the Environment II". Brno: MZLU, 2003.

Medzinárodná vedecká konferenciaLogisticko-distribučné systémy“. Zvolen: Technická univerzita, 2003.

Konferenciamedzi­národnou účasťouFinancovanie 2002 Lesy – Drevo“. Zvolen: Technická univerzita, 2002.

Konference „Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR“. Brno: MZLU, 2001.

Konferenciamedzinárodnou účasťou „Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001“. Zvolen: Technická univerzita, 2001.

Seminář „Informace a informační systémy v lesním hospodářství ČR“. Brno: MZLU, 2001.

International Scientific Conference Fortechenvi, IUFRO konference "Forest and Wood-processing Technology and the Environment". Brno: MZLU, 2000.

Medzinárodná vedecká konferenciaLogisticko-distribučné systémy“. Zvolen: Technická univerzita, 1999.

Medzinárodná vedecká konferencia LES-DREVO-ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ’97, sekcie 7: Riadenie lesníckych a drevárskych podnikovpodmienkach trhovej ekonomiky. Technická univerzita, Zvolen, 1997.

Logistickodistribučné systémy, odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Zvolen: Technická univerzita, 1997.

SeminárFinancovanielesníctve“. Zvolen: Technická univerzita, 1996.

Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB–TU Ostrava. Ostrava: VŠB–TU, 1996.

„Pedagogický software '95“, mezinárodní konference. České Budějovice: VŠZ, 1995.

Medzinárodný seminárInformačné systémy v riadení malých a stredných podnikov a výpočtová technika vo výučbovom procese“. Zvolen: Technická univerzita, 1994.

„Pedagogický software '94“, mezinárodní konference. České Budějovice: VŠZ, 1994.

„Využívání počítačů ve výuce na vysokých školách zemědělských“, mezinárodní konference. Praha: VŠZ, 1992.

 

Zpět

Řešené projekty:

§   Grant FRVŠ 449/2010 F5a, název projektu: „Inovace magisterského předmětu Environmentální informace a reporting“, v řešení. https://frvs.vsb.cz/frvs/projekt.do?id=25249

§   Grant FRVŠ 202/2002 F4a, d, název projektu: „Ekonomika životního prostředí pro krajinné inženýrství“, Závěrečná zpráva úspěšně obhájena 2003. 6 s. https://frvs.vsb.cz/frvs/projekt.do?id=8752

§   Funkční výzkumný úkol Ministerstva zemědělství České republiky - EKKAT 2006. Závěrečná zpráva úspěšně obhájena 2006. 64 s.

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

1969-1973 Gymnasium, tř. kpt. Jaroše 14, Brno, s experimentální výukou matematiky, 1973 maturita

1973-1978 Vysoká Škola zemědělská, Lesnická fakulta, Brno, 1978 titul lesní inženýr

1978-1983 Kancelářské stroje Praha n. p., programátorská školení pro počítače řady JSEP (Základy programování, Programovací jazyk COBOL OS, Programovací jazyk PL/I Full)

1985-1988 Kancelářské stroje Praha n. p., programátorská a analytická školení pro počítače řady SMEP (Projektování ASŘ, Strukturované programování I a II, Programovací jazyk COBOL SMEP)

1988-1990 Vysoká škola ekonomická, Praha, postgraduální studium ekonomiky a řízení podniku, ukončeno 1990 obhajobou závěrečné práce

1990-1998 Vysoká škola zemědělská/Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, doktorandské studium, obor Ekonomika a řízení podniku, ukončeno 1999 státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce

2005 MZLU ICV, kurs CV Profesní vzdělávání vlastníků lesů, ukončeno obhajobou závěrečné práce

Zpět

Ostatní aktivity:

Česká akademie zemědělských věd, lesnický odbor, ekonomická komise – člen od 1997

Česká lesnická společnost, pobočka při LDF MZLU v Brně – člen, předseda výboru pobočky 2001–2010

Fond rozvoje VŠ, oborová komise A – člen v roce 2001/2002, oponent rozvojových projektů od 2001

 

Zpět

Aktualizováno: 15. 7. 2011