STRUČNĚ O PROJEKTU

Projekt Phare CBC byl přijat v listopadu 2002 a byl ukončen v červenci roku 2004. Projekt byl financován z 89,3% (částka 34 500,- EUR) prostředky Evropské unie a z 10,7% (částka 4 150,- EUR) z prostředky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení využití geoinformačních technologií s cílem vybudovat databázi základních geodat v příhraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko. Zájmové území (viz. obrázek) je rozděleno státní hranicí mezi Českou republiku a Spolkovou republiku Německo a je administrováno celkem třemi správami chráněných oblastí. V důsledku tohoto politického a administrativního rozdělení oblasti se používají zejména v oblasti geoinfomatiky výrazně heterogenní výchozí data. Proto není možná tvorba žádných dostačujících homogenních geoinformačních podkladů pro společné projekty, např. v oblastech rozvoje krajiny, krajinného plánování, ochrany přírody a rozvoje turistiky. Projekt je orientován na vědecko-pedagogickou činnost akademických i vědeckých pracovníků a studentů a současně na vybudování kvalitní prostorově orientované databáze, jež by umožnila zintenzivnit a zkvalitnit přeshraniční spolupráci a koordinaci resortů ochrany přírody a péče o krajinu v ČR a SRN.

Zájmové území projektu - příhraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko
Mapka zájmového území

V rámci projektu byla pořízena přeshraniční plošná homogenní geodata pro společné plánování v příhraniční oblasti a pro vytvoření jednotné strategie regionálního rozvoje území Česko-Saského Švýcarska.
Při řešení projektu byla navázána úzká spolupráce s Technickou univerzitou v Drážďanech, s níž byla uzavřena uzavřená smlouva Erasmus Socrates, která umožní výměnné studijní pobyty studentům a pedagogům obou univerzit od akademického roku 2004/2005. Dále pokračuje spolupráce v rámci projektu INTERREG IIIB "SISTEMaPARC" 3B038.

V rámci řešeného projektu byla získána následující data:

Nákup dat z laserového skeneru bude realizován německou stranou v rámci projektu INTERREG IIIA "Geoinformation Networks for the Crossborder National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland" (02-I2.11-D024-EEL11064-2).

Byly vytvořeny vektorové vrstvy historických geodat, georeferencována a klasifikována družicová data. Historické letecké snímky byly naskenovány. Digitální model terénu s geodetickou přesností bude vytvořen z dat z laserového skeneru v rámci projektu řešené německým partnerem.

Pořízená geodata budou využívána i po skončení grantu v rámci projektu INTERREG IIIB "Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in CADSES -" TU Dresden, Germany",(3B038, zahájení projektu 1.1.2004, trvání 3 roky, výše grantu 1.205.703,- EUR, hlavním řešitelem projektu je Technická univerzita v Drážďanech, Německo). Získaná geodata se stanou nepostradatelným podkladem pro dokumentaci historického i aktuálního stavu území a budou moci být využita pro sledování vývoje krajiny, pro rozvoj krajiny, krajinného plánování či pro ochranu přírody a rozvoj turistiky v příhraniční oblasti přírodního prostoru Česko-Saské Švýcarsko.