ZAKOUPENÝ SOFTWARE

V rámci projektu byly zakoupeny nové verze GIS programů s cílem modernizace počítačového vybavení fakulty. Byla zakoupena licence pro laboratoř programu ArcGIS ArcView,ArcGIS 3D Analyst a Atlas DTM.

ArcGIS

ArcGIS je škálovatelný systém softwarových programů pro tvorbu geografických dat, jejich správu a analýzu. Výkonné nástroje pro editaci, analýzu a modelování, spolu s bohatými možnostmi datových modelů a správy dat, tradičně vymezují softwarovou rodinu ArcGIS jako svého druhu nejkomplexnější GIS software.
ArcGIS 9 tvoří integrovaná sada produktů pro tvorbu komplexního geografického informačního systému. Architektura ArcGIS umožňuje uživatelům nasadit GIS kdekoli je to potřeba: na desktopech, serverech, na webu nebo v terénu.
ArcGIS 9 se zaměřuje zejména na zpracování prostorových dat (geoprocesing), 3D vizualizaci, kartografii, interoperabilitu a infrastrukturu GIS.

1) ArcGIS 9.0 ArcView

Produkty ArcGIS Desktop 9 (tj. v ArcView 9, ArcEditor 9 a ArcInfo 9) zahrnují oproti minulým verzím tyto novinky:

2) ArcGIS 9.0 3D Analyst

3D Analyst přináší do ArcView třetí rozměr. Pomocí jeho nástrojů je možné vytvářet, zobrazovat a analyzovat trojrozměrná data v ArcView. Lze vytvářet a editovat modely terénu (TIN), generovat vrstevnice, vypočítávat svažitost či viditelnost terénu, vytvářet řezy atd. Pomocí nástrojů ArcView 3D Analyst se lze na geografická data dívat z různých perspektivních pohledů. Možné je také rotovat scénami a prolétávat se nad nimi. Kromě 3D dat můžeme do těchto scén přidávat i ostatní vektorová a rastrová data.
Součástí nadstavby jsou nové 3D symboly, objekty a textury. Aplikace ArcScene nyní podporuje vykreslování 3D grafiky a textu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy ARCDATA PRAHA s.r.o.

3) Atlas DTM

DMT, základ programového systému Atlas, umožňuje zpracovávat výškopisná data - textové soubory z geodetických zápisníků (totálek),fotogrammetrie, Kokeše nebo z formátu Hydroinform. Další rozšířený vstupní formát je DXF (prostorové body, čáry, křivky nebo plošky - např. digitalizované vrstevnice).
DMT je prostorová plocha, která více nebo méně zdařile (podle kvality zadání) kopíruje skutečný (zaměřený) nebo projektovaný terén. Vzniká na základě zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, aby se blížila skutečnosti - výpočet mezi zadanými body není založen na lineární interpolaci, ale modeluje hladký "oblý" terén. Tam kde je to na závadu, lze doplnit terénní hrany.
DMT Atlas zpracovává najednou až 10 000 000 bodů.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy ATLAS, spol. s r.o.

Oblasti použití: