POŘÍZENÁ GEODATA

V rámci projektu byly shromážděny a zpracovány následující mapové vrstvy:

1. Historické mapy

1.1. Vojenské mapování

Pro české území byly použity vrstvy 1. a 2. vojenského mapování, které byly získány v rámci projektu VaV/640/2/01 - "Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny" řešeného v letech 2001 - 2002. Hlavním řešitelem projektu byl Ing. Vladimír Brůna, FŽP UJEP. V rámci tohoto projektu byly pořízeny barevné kopie kompletních souborů 1. a 2. vojenského mapování a zpracována metodika, která jež umožňuje využití těchto map jako zdroje informací o krajinné struktuře v minulosti. Podrobné informace lze získat na internetové adrese: http://env.geolab.cz/.

Ukázka:

Z rastrových map byly vytvořeny vektorové vrstvy, které lze využít pro identifikaci změn v krajině.

Vytvořené vektorové vrstvy:
- silnice
- zastavěné území
- trvalé travní porosty
- vodní toky
- vodní plochy
- mokřady
- vrstva rozptýlená zeleň
- les
- ostatní plochy

Ukázka:

1.2. Topografické mapy

Dále byla zpracována topografická mapa z roku 1910 a 1940.

Ukázka:

Z rastrové mapy byly vytvořeny vektorové vrstvy, které lze využít pro identifikaci změn v krajině.

1.3. Historické mapy ve 3D zobrazení

V rámci projektu byl vytvořen prostorový model (3D) reliéfu zájmového území. Překrytím 3D modelu rastrovou mapou bylo možné lépe přiblížit krajinu určité doby. S použitím 3D modelu byly vytvořeny následující vrstvy:

2. Archivní letecké snímky

Byly pořízeny archivní panchromatické letecké snímky z let 1953, 1968 a 1989 z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce, a to v podobě negativů a černobílých fotografiích se 60% překrytem. Tyto snímky byly naskenovány. Data budou sloužit pro analýzu vývoje krajiny, jak je předvedeno v následující ukázce dat z jednotlivých let.

Ukázka:

3. Současná vektorová data

Z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního byla zakoupena vektorová data v měřítku 1:10000 - ZABAGED, obsahující:

Ukázka:

polohopis.GIF, 56 kB polohopis.GIF, 56 kB

Pro zájmové území byla též zakoupena tématická data z České geologické služby. Jednalo se o vektorové geologické mapy v měřítku 1:50000 a vektorové geologické mapy v měřítku 1:25000 (pouze pro část území).

Ukázka:

4. Současná rastrová data

Dále byla zakoupena z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního rastrová data RZM10 v měřítku 1:10000.

Ukázka:

polohopis.GIF, 56 kB

Rovněž byly zakoupeny data na CD-ROMech:

Ukázky dostupné z následujících internetových stránek:

5. Letecké snímky

Z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního byla ještě zakoupena černobílá ortofota v měřítku 1:10000, stav k roku 2000 a 2001.

Ukázka:

Aktuálním problémem se v roce 2002 staly záplavy. Do geodatabáze byly proto zakoupeny od firmy GEFOS a.s. i barevné letecké snímky podél řeky Labe, pořízené v roce 2000. Lze je využít při analýze ohrožení území povodněmi či stanovení rozsahu záplav při n-leté vodě.

Ukázka:

Jako doplněk pro kompletní sbírku různých typů dat, byl zakoupen fotoplán města Děčína.

Ukázka:

6. Družicové snímky

Byly zakoupeny družicové snímky SPOT pro celé přeshraniční území pro rok 2001 (část území rok 2000) a aktuální snímkování z roku 2004. Archivní snímky mají rozlišení 20m, aktuální multispektrální snímek dosahuje rozlišení 10m a panchromatický 2,5m.

Ukázka: