Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

funkce:

docent

telefon:

475 284 144

e-mail:

miroslava.blazkova@ujep.cz

místnost:

KV 416

zaměření:

geologie a geomorfologie aplikované ve výzkumu a ochraně  životního prostředí

výuka:

Geologie a životní prostředí. Environmentální geologie. Horninové prostředí a mechanika hornin.Geomorfologie.

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Publikace v mezinárodních časopisech (IF, SCOPUS)

2018

Blažková, M., Řehoř, M., Vráblík, P., Marková, K., Wildová, E.:  Research on the occurrence of geothermal energy in the "Bohemian massif" in the north Bohemia. Str. 611-618. In: Conference proceedings: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2.- 8. July 2018, Volume 18, Issue 4.1, ISBN 978-619-7408-44-7. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2018/4.1

 

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J., Blažková, M.: Hydrological reclamations as a tool of sustainable development of an anthropogenically affected landscape. Str. 371-378. In: Conference proceedings: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2.- 8. July 2018, Volume 18, Issue 3.1, ISBN 978-619-7408-42-3. ISSN 1314-2704. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2018/3.1

 

2017

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., BLAŽKOVÁ, M. 2017: The analysis of a sustainable potential of anthropogenically affected landscape in the northern Bohemia. Conference proceeding: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Albena, Bulgaria. 575-582 pp. Jsc (Scopus).

BLAŽKOVÁ, M., ŘEHOŘ, M., WILDOVÁ, E., MARKOVÁ, K. 2017: Geothermal potential of monitoring areas in the northern Bohemia. Conference proceeding: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Albena, Bulgaria. 255-261 pp. Jsc (Scopus).

 

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., BLAŽKOVÁ, M. 2017: Landscape management in an area affected by surface brown coal mining. Conference proceeding: 1st International Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017), 28th November – 30th November, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 92 (2017) 012074. Jsc (Scopus)

 

 

2015-2016

Vráblíková J.,Blažková M., Habásková E.,Vráblík P.: SOIL  IN THE  ANTROPOGENICALLY  AFECTED  LANDSCAPE ,SGEM  Conference ProceedingsEcology and environmental protectionVolume I, ISBN 6 978 -619-7105-65-0,ISSN 1314-2704,DOI: 10.5593/sgem 2016B51,Albena,Bulgaria 2016

Blažková M.,Řehoř M.,: RESEARCH  OF  CZECH  MASSIF  TERTIARY  AREA  GEOTHERMAL  ENERGY. SGEM  Conference ProceedingsEnergy and Clean Technologies Volume I, Book 4. ISBN 978-619-7105-63-6, ISSN 1314 – 2704, DOI.10.5593/sgem2016B41, Albena, Bulgaria 2016

Blažková M.,Řehoř M.,: GEOTHERMAL ENERGY IN THE ČESKÉ STREDOHORI MOUNTAINS IN THE NORTH WESTERN PART OF THE CZECH REPUBLIC.SGEM  Conference ProceedingsEnergy and Clean Technologies. ISBN 978-619-7105-38-4, ISSN 1314 – 2704, DOI.10.5593/sgem2015B41, Albena, Bulgaria 2015

 

1996 – 2005

Jones D., Blazkova M., Frost S.: Democratic Changes and prediction of the pollution load of the Labe (Elbe river system in the Ústí nad Labem, region of the Czech Republic. Intern. J. Environmental Studies, Vol.00. OPA (Overseas Publishers Association) N.V. Published by licence under the Gordon and Breach Science. India.1 – 17p.p. 1998.

Blažková M.: Black Triangle – Most Polluted Part of Central Europe. Regional Approaches to Water Pollution in the Environment. NATO ASI Series, 2. EnvironmentVol.20. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherland. 227–249 p.p. 1996

 

Publikace ostatní

2014

Šembera,J., Schenherr,J.I., Blažková,M., Engel.J.: „Vliv změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (Metodika). Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke (Leitfanden). TU Liberec ISBN 978-80-7494-086-6

Blažková,M. : Environmentální geologie.Učebnice.Projekt ENVIMOD. FŽP UJEP Ústí nad Labem. ISBN9 978-80-7414-750-0

Blažková,M.: Základy geologie. Učebnice.Projekt ENVIMOD. FŽP UJEP Ústí nad Labem.ISBN 978-80-7414-881-1

2013

Sborník odborných  příspěvků v rámci EU projektu Ziel3/Cíl3“Vliv počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby“.-KLIPRO. Hochschule Zittau/Gorlitz. ISBN 978-3-941521-15-5

2012

Blažková, M.: Antropogenní změny georeliéfu v průmyslové krajině Podkrušnohoří. In. MonografieRegenerace – revitalizace-rekultivace krajiny. Brtnický M.a kol. Mendlova universita v Brně. Str.34 -41. Brno 2012  ISBN 978-80-7375-683-3

Blažková,M.: Horninové prostředí a činnost člověka –vzájemná interakce.FachseminarWissenschaft und Praxi“.Odborný seminář „Věda a praxe“.Wissenschaftliche Schriften im Rahmen des EU Ziel3/Cíl3-Projekts“Erbau und Rekultivierung“Heft 2.Hochschule Zittau/Görlitz.2012.ISBN 978-3-9812655-7-6

2011

Blažková,M.: Změny a zásahy do horninového prostředí v Podkrušnohoří. Studia Oecologica, FŽP UJEP Ústí nad Labem, 2011

Blažková,M.: Možnosti využívání geotermálního potenciálu v oblastech rekultivovaných po těžbě uhlí na příkladu severních Čech. Hochschule Zittau/Gorlitz, TU Liberec, 2011    

Blažková,M.: Základy geomorfologie. Monografie.FŽP UJEP Ústí nad Labem 2011

Blažková ,M.: Hodnocení horninového prostředí.In. Revitalizace území v severních Čechách

prof.Ing Vráblíková,CSc., Ing. Arch. Karel Beránek,CSc.,doc.RNDr.Miroslava Blažková,Ph.D., doc.Ing Miroslav Farský.,CSc, RNDr Petr Jirásek, Ing.Martin Neruda,Ph.D.,Mgr.et Ing Petr Novák,prof.Ing.Miloslav Šoch,CSc., Ing.Stanislav Štýs,DrSc.,Ing Petr Vrablík,Ph.D., Ing.Jaroslav Zahálka,CSc.

70 – 122 s.UJEP,FŽP Ústí n.L., 2011

2010

Blažková, M.: Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří. Monografie.FŽP UJEP.Ústí nad Labem.2010 Str.89

Blažková,M. Změny georeliéfu v Podkrušnohoří, jako výsledek těžby nerostných surovin a ukládání  při této činnosti vzniklých..Sborník přednášek Deponieworkshop Liberec –Zittau 2010

Blažková, M.; Richter, M.: Geotermální energie - jedna z perspektiv teplárenství, Medzinárodná konferencia: Technika ochrany prostredia  - TOP 2010, Častá Papiernička, 51 - 56 s.

Richter, M; Blažková, M.: Geotermální energie pro vytápění a přípravu užitkové vody (v energetickém hospodářství). Sborník z konference: Energetika a Životní prostředí, Ekonom, Plzeň, 2010, 1 – 8 s.

2009

Blažková, M.: Untersuchungen zum geotermalen Potenzials einer Landschaft, Deponieworkshop Zittau – Liberec, 2009, Hochschule Zittau/Görlitz, TU Liberec, 125 – 133s.

Blažková, M.: Hodnocení geotermálního potenciálu v krajině. Studia Oecologica, FŽP UJEP Ústí nad Labem, 2009, 31 – 38 s.

Blažková, M.: Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory), Geoscape, No 1, Vol. 4, 2009, Department o Geography, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 133 – 137 p.p

2008

Blažková, M.: Disparity a jejich transformace na indikátory využitelné při revitalizaci území, Sborník z konference: Podkrušnohorská pánev – revitalizace a resocializace.; FŽP UJEP Ústí nad Labem, 2008, 37 – 43 s.

Blažková M.: Teoretická východiska pro řešení disparit horninového prostředí.ISBN 978-80-7414-085-3 (kapitola v monografii „ Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří“ II.část FŽP UJEP 2008 57 -62 s

Blažková M.:Těžba nerostných surovin nejvýznamnější disparita horninového prostředí v oblasti Podkrušnohoří. ISBN 978-80-7372-430-6 FŽP UJEP 2008

Blažková,M.: Human made Landforms in the Northen Bohemia Region. In MonographyGeography in Czech and Slovakia“ Theory and Praktice at the Onset of 21st Century. Masaryk University Brno 2008. ISBN 978-80-210-4600-9 78-79 p.p.

2003

Blažková,M.: Environmentální geologie ve výzkumu a výuce .Habilitační práce.Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekologie a environmentalistiky.Bánská Štiavnica 2003 .Slovensko.

2001

Blažková,M.: Geotermální energie v Podkrušnohoří. Disertační práce .Technická universita ,Fakulta hornicko geologická .Ostrava 2001

Zpět

 

Účast na konferencích:

2018

Aktivní účast s přednáškou na konferenci: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference &EXPO SGEM 2018, 30th June – 9th July, Albena, Bulgaria .

2017

Aktivní účast se dvěma přednáškami a předseda sekce na konferenci: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Albena, Bulgaria .

Účast na konferenci 1st International Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017) v Ostravě (VŠB).

2016

Aktivní účast s dvěma přednáškami: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016.Albena ,Bulgaria. Session Chairman -session on Ecology and Environment Protection.30.6.-6.7.2016

2014

--Workshopvýukový blok projektu KLIPRO. Ústí nad Labem 12.5.- 13.5.2014

- Závěrečný workshop projektu KLIPRO. Liberec 23.5.2014

2013

-Workshopvýukový blok projektu KLIPRO. Ústí nad Labem21.5 -22.5.2013

 -Skládkový workshop Žitava – Liberec 2013. Projekt Cíl3- „Vliv počasí a změn klimatu na životní prostředí“ (KLIPRO) Žitava. 7. – 8.11.2013

-Geotechnika a životní prostředí - aplikovaný výzkum v praxi. Drážďany 21.11.2013

2012

-Odborné přednášky „Vlivy klimatických změn na životní prostředí a zemní stavby. 6.-7.12.2012. Hochschule Zitta/Görlitz

-Surovinová bezpečnost a její legislativní zabezpečení. KonferenceHospodářská komora ČR. Konference 29.11.12. v Mostě

-Mezinárodní konference „ArchaeoMontan 2012.Průzkum-Evidence-Interpretace.Dippoldiswalde 18.-20.11.2012

2011

-Konference "IT v geotechnice – HTW Drážďany 10.-11.3.2011,Interdisciplinární česko-německý projekt.Zemní práce a rekultivace.Projekt Cíl3.

-Konference „ Rekultivace a revitalizace krajiny“. – FŽP UJEP Ústí nad Labem 19.5.2011 Interdisciplinární česko-německý projekt.Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl3.

2010

- Deponienworkshop Liberec – Zittau – TU Liberec a Hochschule Zittau/Görlitz. 11.-12.2010

- Konference: „ Revitalizace území FŽP UJEP Ústí nad Labem 1.10.2010. Interdisciplinární  česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl 3.

2009

- Deponienworkshop Zittau-Liberec  12.-13.2009

- Untersuchungen des geothermischen Potentials in der Landschaft.

2007

-Mezinárodní geografická konference Brno 13. -.14.9.07

Geologický kongres Volary 19.-22.9.07

Mezinárodní konference :Bánskoštiavnické dny 3.-5.10.07

Zpět

 

Řešené projekty:

Aktuální

Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině. NAZV .QJ1520307. 2015-2018, spoluřešitel.

Nové vložit:

OP VVV U21 Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce - koordinace přípravy akreditace bakalářského studijního programu Ochrana životního prostředí (do 31. 12. 2019)

 

OP VVV STUVIN Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na UJEP - příprava doktorského programu Obnova krajiny v KA 5 (do 31. 1. 2019)

 

 

 

Ukončené

 

Termální vody v Českém Středohoří UJEP/IGA/studentský grantový projekt, 1.1.15-31.12.16, řešitel+studenti ( uložit  do ukončených)

KLIPRO, „Vliv počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby“.Interdisciplinární česko-německý projekt.Cíl3.Spolupráce TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, Hochschule Zittau/Gorlitz, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden .2013 - 2014

Cíl3 . Interdisiplinární česko-německý vzdělávací projekt – Zemní práce a rekultivace. 2009 – 2012.

WD-4407-1. „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří.“MMR -2007 – 2011.

Výzkumný záměr Fakulty životního prostředí UJEP. Výzkum antropogenních zátěží v Severočeském regionu.

MSM: 135200001. Část č.1“ Čistší technologie a alternativní zdroje energie“, Dílčí úkol č.1.1. “Geotermální energie v Podkrušnohoří“

Příprava navazujícího magisterského studia oboru „Revitalizace krajiny“ Projekt FRVŠ: 1235/F4 Tematický okruh: F4

Rozvojový projekt. E-learning. Předmět „Geologie a životní prostředí“.

Grant Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) 2002

Rozvojový projekt: Laboratoř pro praktickou výuku hydrologie a meteorologie.

Grant Magistrátu města Ústí nad Labem. 2002

Sborník ke konferenci „HIBSCH 2002“

Vedené závěrečné práce:

Diplomové práce

2017(nové)

Bc. Milan Gruber: Diplomová práce (2017).Antropogenní vliv na horninové prostředí v okrese Havlíčkův Brod

Bc. Dan Eminger: Diplomová práce (2017).Revize starých důlních děl v Krupském revíru a jejich dopad na ŽP.

2016

Bc. Barbora Kofroňová.Termy Českého středohoří - Verneřická část

Bc. Ivana Rybářová.Termy v milešovské části Českého středohoří

Bc. Jana Marcinková. Zkušební provoz podzemního zplyňování uhlí na Chomutovsku - historie, současnost a vliv na ŽP

2015

Bc. Radka Hochová.Výzkum chomutovské geotermální struktury

Bc. Veronikla Marková .Těžba cínu na Krušných horách v Karlovarském kraji

Bc. Alena Najvrtová .Obsah radonu Rn222 v pitné vodě oblast Nové Město pod Smrkem

 

2014

Ivana Jiroudková. Antropogenní vlivy na horninové prostředí v lokalitě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

2013

Jan Čabák. Těžba rud v Krušných horách – historie a dopady na současnost.

Martin Bohatý. Studie geotermálního potenciálu v obci Dětřichov a přilehlém okolí.

Miloš Koucký.Antropogenní vlivy na horninové prostředí v Geoparku Český ráj.

Jana Zajícová. Antropogenní vliv na horninové prostředí České středohoří.

2012

Bc. Veronika Mertová .Využití geotermálního potenciálu v okolí Horního Jiřetína.

Bc. Petr Čermák .Projevy těžby na lokalitách Blahuňov, Horní Halže a Hradiště, jejich vlivy na ŽP a porovnání se Saskem - lokalita Niederschlag.

Bc. Petra Dusilová. Porovnání 3 lokalit fluoritových ložisek (Moldava, Krupka-Vrchoslav a Jílové) a jejich vliv na životní prostředí.

Bc. Jiří Mach .Revize lomů v oblasti Děčína, jejich vliv na ŽP a návrh rekultivace lomu Těchlovice.

2011

Bc. Marie Matulková. Antropogenní vliv na horninovéprostředí v oblasti CHKO Jeseníky.

2010

Kateřina Wojtaszeková. Geotermální energie v okolí Oseka a Háje u Duchova.

2006

Bc. Jiří Mach .Revize lomů v oblasti Děčína, jejich vliv na ŽP a návrh rekultivace lomu Těchlovice.

2004

Martin Bílý.  Možnosti využití skrývkových materiálů pro průmyslové zpracování v SHP (Doly Bílina).

Jitka Karásková. Vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu v okrese Teplice v rámci Radonového programu ČR jako jedna z forem

zkvalitnění ŽP obyvatelstva.

2003

Kristýna Svobodová. Řícení skal ve Hřensku a jejich vliv na ŽP obce.

2000

Mgr. Martin Klaudys. Svahové sesuvy okresu Litoměřice.

1998

Martin Neruda . Hydrologické poměry výsypky Václav v Křinci u Duchova.

Bakalářské práce

2017(nové)

Petr Mazač : Výskyt rhonitu v Libereckém kraji.

David Boura: Výzkum sesuvných deformací v údolí Chrochvického potoka

2016

Alina GIBADULLINA .Antropogenní vliv na horninové prostředí ve vybraných lokalitách Čeljabinské oblasti - Jižní Ural, Rusko-

Marta Sochůrková. Antropogenní vliv Sovětské armády na horninové prostředí v oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá - Tábor 17 Jiřice.

Václav Zeman. Historická těžba nerostných surovin v okolí Telnice u Ústí nad Labem.

Michala Dražilová.Dokumentace lomů a pískoven na Rakovnicku

 

2015

Milan Gruber.Historie těžby stříbra v jižní části Havlíčkobrodska

 

2014

Pavel Uhlík. Revize lomů a pískoven v okrese Strakonice a jejich vliv na životní prostředí.

Bronislaw Markowicz. Historie lomu Bílina a Radovesické výsypky a jejich dopad na životní prostředí.

2013

Pavla Krupiaková.Inventarizace těžeben kaolinu v Božičanské pánvi (Nová Role).

Markéta Pokorná. Antropogenní vliv na geologické lokality Dobrčice,Želénky, Kučlín,Jeníkov – Lahošť.

Sandra Zajíčková. Staré důlní dílo, Otovice,okres Kladno. Minulost-současnostbudoucnost.

Andrea Katolická. Antropogenní vlivy na zajímavé geomorfologické lokality v okolí Ústí nad Labem.

Barbora Sýkorová. Antropogenní vliv na horninové prostředí Bíliny a okolí.

Veronika Marková. Historie minerálních pramenů v Karlových Varech a jejich současnost.

Kateřina Vaníčková. Antropogenní vliv na horninové prostředí východní části okresu Louny.

Ivan Langmajer. Antropogenní vliv na horninové prostředí v oblasti Konětopy – Mělník.

2012

Kateřina Serbusová. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Kolín a vliv těžby vybraných surovin na ŽP.

Jaroslava Aulická. Historie, současnost a budoucnost lomu Měrunice a její vliv na životní prostředí.

Zuzana Jenčová .Inventarizace skalních dutin v rámci programu péče o krajinu v CHKO Český ráj se zvláštním zřetelem  na sedimentární, chemické a biogenní výplně.

Petr Šťovíček .Těžba kamence na Chomutovsku-historie, současnost a její vliv na životní prostředí.

Lukáš Žák.Antropogenní vliv na horninové prostředí Šluknovska-Lipová a její okolí a porovnání podobných lokalit na německé straně.

2011

Hana Šímová. Seismická činnost na Chebsku, historie a její vliv na životní prostředí.

Jitka Vospálková, Dis. Historie a současnost hlubinného dolu Kohinoor I a II a jeho vliv na životní prostředí.

Lucie Šafaříková. Těžba na Cínovci a její vliv na životní prostředí.

Martin Bohatý .Porovnání glaciálních jevů na území Frýdlantského výběžku a anglického Yorkshire.

Jaroslav Soběslav. Antropogenní vliv na horninové prostředí Ústí nad Labem a okolí.

Tomáš Síč. Těžba uhlí v Žacléřsko-svatoňovické pánvi a její vlivyna životní prostředí.

Nikola Vadinová. Historická těžba v okolí Nového Města pod Smrkem a její vliv na životní prostředí.

Erik Schmidt .Historická těžba zlata v okolí Jílového u Prahy a její vliv na životní prostředí.

Petr Vomáčka. Historická těžba v okolí Kraslic a její vliv na ŽP.

Kamila Poustková. Historie těžby uhlí na Mostecku a její vliv na životní prostředí.

2010

Veronika Mertová. Geotermální potenciál důlních vod v Severočeské hnědouhelné pánvi.

Jana Zajícová. Antropogenní vliv na horninové prostředí Litoměřic a okolí.

Iveta Pechová. Antropogenní vliv na horninové prostředí v oblasti Varnsdorfu a okolí.

Blanka Vávrová. Geotermální energie dolního Polabí.

Petra Dusilová. Těžba rud v Krupském revíru.

Alena Pejcharová. Těžba rud v okolí Přísečnice - historiea dopady na životní prostředí.

Jana Čermochová. Historie a současnost těžby nerostných surovin v okrese Benešov u Prahy a její vliv na ŽP.

Bohumila Makešová. Dokumentacelomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť v okolí města Skutče a jejich vliv na ŽP.

2009

Patrik Fišera. Vlivy těžby fluoritu na ŽP v lokalitě Moldavan.

Pavlína Kebrlová .Historie těžby uhlí na Slánsku a jeho vliv na ŽP.

Kateřina Havlíčková. Ložisko minerálů - Dolní Bory. Těžba, historie průběh rekultivace, stopa po těžbě, vliv na ŽP.

Jindřich Uhlík. Těžba fluoritu a vápence v Krkonoších a vliv na ŽP.

Jakub Vrabec. Antropogenní vliv na skalní útvary v okolí obcí Tisá, Ostrov, Rájec.

Marie Matulková. Průběh antropogenního vlivu na jeskyně Na Pomezí a na Na Špičáku.

Tomáš Lebeda. Těžba granátů - historie, průběh, rekultivace - Vestřev-Dolní Olejnice.

2008

Alena Najvrtová. Inventarizace současné a historické těžby na Frýdlantském výběžku a její vliv na ŽP.

Tomáš Halačka. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Třebíč a jejich vliv na ŽP.

Lukáš Zach. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Liberec

Kamila Veselá. Antropogenní vliv na Koněpruské jeskyně.

Jan Malý. Geotermální projekt Litoměřice.

Petra Jankovičová. Revize těžeben nerostných surovin v okrese Trutnov s ohledem na jejich vliv na ŽP.

Zuzana Vavříková. Těžba nerostných surovin v okolí Měděnce a Ciboušova.

2007

Petra Štěpánová. Posouzení stavu DVT z hlediska jakosti vod východního Krušnohoří.

František Sokol. Posouzení stavu DVT z hlediska jakosti vod středního Krušnohoří.

Lucie Králová. Stará důlní díla na Kutnohorsku - severní část rudního revíru.

František Protiva. Chráněné geologické lokality zasažené antropogenní činností NPP Kamenná slunce u Hnojic - PP Kuzov - PR Čičov.

Ondřej Modlář. Inventarizace neregistrovaných významných lokalit geologického charakteru v ČR.

Kateřina Melicharová. Historie a sanace dolu Krimich II v Tlučné.

Petra Boušová. Projevy seismické, glaciální a vulkanické činnosti na ostrově Islandu.

Eva Záveská .Geologické památky poznamenané antropogenní činností: Pravčická brána, Saleisova výšina, Vrása Vrkoč.

Tomáš Hejduk. Posouzení stavu DVT z hlediska jakosti vod západního Krušnohoří.

Zuzana Stehlíková. Nickamínek ve Velikonoční jeskyni v Týnčanech: klimatické měření a získávání podkladů pro návrh na zvýšení stupně ochrany.

2006

Andrea Fridrichová. Vliv těžby porcelanitů na ŽP.

Eva Sochorová. Stopy po těžbě v Obřím dole a jejich vliv na ŽP.

Tereza Prošková. Těžba nerostných surovin na okrese Beroun a její vliv na ŽP.

Helena Landová. Historická těžba stříbra na Přibyslavsku a její vliv na ŽP.

Jana Pulchartová. Historie těžba hnědého uhlí na Bílinsku (oblast zabrušany-Želénky) a její vliv na ŽP.

Morche Lukáš. Vliv těžby na ŽP v katastrálním území Úpohlavy.

Lucie Nováková. Historie těžby v okolí lomu Velká Amerika, její současný stav a vliv na ŽP.

Klára Dostálová. Chráněné geologické lokality zasažené exogenními vlivy a antropogenní činností (Lom Strážné, Labská soutěska,

 Čertovy hrady a Braunův Betlém).

Lenka Rychtaříková. Enviromentální průvodce oblastí postiženou těžbou a úpravou uranu na Českolipsku.

Jana Ptáčková. Historické těžebny uhlí a jejich projevy působení na ŽP v prostoru Varvažov, Teplice, Ústí nad Labem.

2005

Lenka Strnadová. Dokumentace lomů, pískoven a štěrkoven v okrese Teplice a vliv současné těžby na ŽP.

Jan Lantora.  Zhodnocení rekultivací po chemické těžbě uranu ložisko Stráž pod Ralskem.

Jan Otčenášek. Návrh na zřízení přírodní památky Skalní okno u Jezerky.

Hana Routová. Těžba rašeliny na Táborsku a rekultivace ploch po těžbě.

Jitka Svobodová. Aktualizace ložisek nerostných surovin na území vymezeném mapovými listy.

Martin Vosecký. Geologický průzkum mineralogicky cenných lokalit na území bývalého okresu Českolipsko.

Alexandra Strnádková .Vliv chemické těžby uranu na podzemní vody Strážského bloku – Českolipsko.

Veronika Zemanová. Posouzení vlivu vybraných těžeben nerostných surovin na ŽP v bývalém okrese Mělník.

Jiří Mach. Revize lomů, pískoven a hlinišť v oblasti Děčína a jejich vliv na ŽP.

Věra Zubovičová .Vliv těžby granátů v lokalitě Podsedice na ŽP.

Zuzana Straková. Geotermální energie v západní části Českého středohoří.

2004

Alžběta Kalinová. Historie a současnost těžby nerostných surovin na bývalém okrese Plzeň – sever.

Jiří Semerád. Charakteristika skarnového ložiska u Vlastějovic a v liv těžby na životní prostředí z pohledu krajinné ekologie.

2003

Zdeněk Kořínek. Monitoring rozsahu povrchové těžby vápenců, vliv těžby na ŽP v CHKO Český kras.

2002

Zdeňka Šustáková. Vliv sportovního lezení na pískovcové útvary a krajinu Hruboskalska.

2000

Lukáš Adámek. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Praha – východ.

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

2011    Postgraduální kurz – Základy agrotechniky a vegetačně technické základy. Interdisciplinární česko-německý projekt“Zemní stavby a rekultivace“.

UJEP Ústí nad Labem

2010    Postgraduální kurz –Základy půdní mechaniky,geotechniky a pedologie.-Hochschule für Technik und Wirschaft Dresden

2009    Postgraduální kurz – Anglický jazyk – AJA2-3 – Projekt Pokrok

2008    GeoscapeCertifikate of  Partiticipation.

2003 - TU Zvolen, Fakulta ekologie a environmentalistiky v Bánské Štiavnici, obor Environmentalistika (Doc.)

2002 - Vysoká škola báňská,TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, obor Inženýrská ekologie (Ph.D.)

1982 - Universita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta, obor Geologie (RNDr.)

1968 - Universita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta, obor Geologie

Praxe:

2003 - 2015  docent, Fakulta životního prostředí, Universita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

1991 - 2003 odborný asistent, Fakulta životního prostředí, Universita J.E. Purkyně v Ústí n.L.

1993 - 1997 senior manager PCU a český národní expert programu PHARE "černý trojúhelník", PCU v Ústí n.L.

1991 - 1993 koordinátor zahraničních projektů pro severní Čechy v Ústí n.L. (reprezentant Ministerstva životního prostředí ČR Praha)

1987 - 1990 vedoucí laboratoře mechaniky zemin na stavbě přehrady v Oued Belah, Boukourdan, Willay Tipaza, Alžírsko

1972 - 1987 krajský geolog pro severní Čechy v Ústí n.L.

1968 - 1972 inženýr pro zakládání staveb, Krajský projektový ústav v Ústí n.L.

Zpět

Další pracovní aktivity:

Stáže a přednášky v zahraničí

2005 – 2017    Přednášky na Universitě Nottingham (Velká Británie). (aktualizovat rok)

2010 – 2016    Výuka studentů v pogarmu ERASMUS+ v angličtině.

2005 – 2014               Přednášky na Universitě Notthingham (Velká Británie)(vymazat)

2009 – 2014               Přednášky na Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

2009 – 2014               Přednášky na Hochschule Zittau/Görlitz

2005                           Přednášky na Turku Polytechnic ( Finsko )

1999 – 2003               Stáže a přednášky (program Tempus a Erasmus) na Universitě Salford (Manchester) a Imperial College v Londýně (Velká Británie)

 

Ostatní aktivity:

Člen České geotermální asociace  - ČGTA (od 2009)

Člen Bioklimatologické česko-slovenské společnosti (od 2000)

Člen České společnosti pro životní prostředí (od 1997)

Člen Společnosti pro geologii České republiky (od 1969)

 

Aktualizováno k datu : 20.9.2018

vvvvvvvvvvvvvvvvv