Ing.  Marek Hanuš

funkce:

odborný asistent

telefon:

728 442 243

e-mail:

Marek.hanus@ujep.cz

místnost:

KV 411

zaměření:

ochrana přírody, lesní hospodářství

výuka:

spolupráce při zajišťování předmětů Ochrana přírody a Funkce lesa. Organizace vícedenních terénních cvičení z ochrany přírody, situovaných do velkoplošných chráněných území.

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2010

Hanuš M., Zoubková L.. Památné stromy zájmové oblasti Ústeckého kraje. Str. 171-176. Zborník referátovMonitorvanie a hodnotenie stavu životného prostredia IX.“ ISBN 978-80-228-2271-8. UEL SAV Zvolen, TU Zvolen, 2010.

2009

Hanuš M.. Památné stromy v Mostecké pánvi po 100 letech. Str.119-122. Zborník referátovMonitorvanie a hodnotenie stavu životného prostredia VIII.“ ISBN 978-80-228-2072-1. UEL SAV Zvolen, TU Zvolen, 2009.

2008

Šefl J., Hanuš M. (2008): Aplikace alginátových preparátů při výsadbě lesních dřevin na rekultivovaných půdách po těžbě uhlí. Studia Oecologica, Ústí nad Labem, 2: 46-57.

1979 - 2005

Hanuš, M.(1999): Kolize rozptýlené zeleně s elektrizačním zákonem. Acta oecologica V. FŽP UJEP

Hanuš, M.(1980): Památné stromy okresu Ústí nad Labem. Příroda Ústecka I. Okresní muzeum Ústí nad Labem

Burda ,J.-Hanuš, M.-Mládek, O.(1980): Chraňme a vysazujme zeleň. I.-II. Metodické listy KSSPPOP, Ústí nad Labem.

Hanuš, M.-Hušek, P.-Mládek, O (1979): Zeleň v krajině. KSSPPOP Ústí nad Labem, Středočeské tiskárny Kladno

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

§   jedenáctiletou střední školu školu ukončil maturitní zkouškou v roce 1959 v Říčanech u Prahy

§   studium lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole ukončil obhajobou diplomové práce na téma Růst introdukovaných dřevin v mládí v podmínkách LHC Kostelec nad Černými lesy a státní zkouškou v roce 1964

§   absolvoval roční vojenskou službu jako automobilní technik v Českých Budějovicích

§   v letech 1964 až 1966 pracoval jako technik polesí Školního lesního závodu VŠZ Praha v Kostelci nad Černými lesy

§   v období 1.4.1966 až 31.12.1968 pracoval jako provozní inspektor pro pěstování lesa a pozemkovou evidenci na Lesním závodě Dubí v Krušných horách

§   v letech 1968-1969 absolvoval třísemestrový postgraduál z hospodářské úpravy a pěstování lesa zakončený obhajobou práce "Probírkové zásahy v borových porostech na Dokesku"

§   v roce 1969 složil zkoušku samostatného lesního hospodáře

§   od 1. 1. 1969 do 31. 8. 1979 ve službách státní ochrany přírody jako samostatný inženýr Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem se zaměřením na obnovu LHP v chráněných územích, přípravu vyhlášení CHKO Kokořínsko, České středohoří a Lužické hory, přípravu vyhlášení stromů - chráněných přírodních výtvorů, posuzování zásahů do krajiny, odborné exkurze konzervátorů státní ochrany přírody a popularizaci ochrany přírody ve veřejnosti a na školách

§   od 1 .9. 1979 do 31. 12. 1983 vedoucím referentem technicko-provozní činnosti na Podnikovém ředitelství Povodí Ohře v Chomutově se zaměřením na vegetační doprovody vodních toků a nádrží, v roce 1984 správcem budov Povodí Ohře v Teplicích, od 1.1.1985 do 28.2.1987 projektantem biotechnických úprav na podnikové projekci Povodí Ohře (14 realizovaných projektů), po dobu zaměstnaneckého poměru v Povodí Ohře přísežnou vodní stráží v rámci působnosti podniku

§   od 1. 3. 1987 do 31.12.1991 vědeckým pracovníkem Ústavu pro životní prostředí v Ústí nad Labem se zaměřením na lesy

§   v roce 1992 získal živnostenský list na poradenskou činnost v oblasti životního prostředí

§   v roce 1992 jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem znalcem pro obory lesní hospodářství a ochrana přírody

§   v roce 1993 obhájil aprobační projekt Lokální systém ekologické stability pro Krásný Les a Větrov a získal oprávnění pro projektanta ÚSES

§   v roce 1994 jmenován odborným lesním hospodářem

§   v roce 1999 absolvoval týdenní dendrochronologický kurs vedený Prof. Schweingruberem a Prof. Jeníkem na Šumavě.

Zpět

Ostatní aktivity:

§   1965 provozní zkoušky pily Husquarna, arboricidů atp. na Školním lesním závodě v Kostelci n.Č.l.

§   1966-1968 chemizace ošetřování ve školkařských provozech, chemické prořezávky, meliorace podmáčených půd v Krušných horách, příprava půdy pro obnovu lesa bagrem a podkopovou, spolupráce s lesnickým výzkumem v oblasti východní části Krušných hor (Ing. Pajchl /PŘSL Teplice/, Ing.Tichý /VŠZ Brno/, Ing.Jirgle /VÚLHM Jíloviště-Strnady, Ing.Tolinger /Ústav tvorby a ochrany krajiny Most/)) a čerpal provozní zkušenosti získával od znamenitého lesníka Václava Bradáče zkušenosti oda pod.

§   1969 - 1979 "přetahovaná" se zemědělci o rozptýlenou zeleň v krajině, účast na založení hnutí Brontosaurus, snaha o zachování zbytků přehlížených dřevin - jedle a jilmů, vyhledávání pozoruhodných starých stromů v Severočeském kraji, organizace ochranářských exkurzí především na Slovensko, vypracování administrativních map v M=1:50.000 pro CHKO v Severočeském kraji

§   1979 - přechází na Podnikové ředitelství Povodí Ohře Chomutov do technicko-provozního útvaru, kde dostává na starost břehové porosty a ochranná pásma vodárenských nádrží v rámci podniku

§   v letech 1980 až 1988 je hlavním řešitelem úkolu technického rozvoje "Ověření provozu školky lesních dřevin pro potřeby vodního hospodářství a spolupracuje s VÚLHM (Ing. Mottl), VŠZ Brno (Doc.Chmelař) a Hydroprojektem Brno (Ing.Marhoun)

§   spolupracuje s Terplanem Praha na generelu ÚSES pro Severočeský kraj

§   1988-1990 spolupráce se Slováky na problematice hynutí dubů, záchrana centrálního parku v Ústí nad Labem před plánovanou přeložkou dopravy z Masarykovy ulice do centra parku, propagace trvale udržitelného života

§   1992 aprobační projekt LSES Krásný Les, Větrov

§   1993 LSES okraje Doupovských hor, zabíhajícího do okresu Chomutov (celkem 8.250 ha)

§   1994 LSES Ústí nad Labem (levý břeh spolu s Ing. Fikarovou, RNDr.Tesařovou a Ing.Berglem, pravý břeh s Ing.Větrovcovou)

§   1994 vodoteče na území města Ústí nad Labem - subdodávka pro územní plán VÚC Ústí n.L.

§   spolupráce s FŽP UJEP na zajišťování výuky, především ochrany přírody a dendrologie, částečně i dalších předmětů

§   spolupráce se studenty na bakalářských a diplomových pracích, vedl 13 diplomových a 17 bakalářských prací

§   spolupráce s obcemi, PČR, soudy i soukromými osobami na řešení problémů týkajících se dřevin formou znaleckých posudků

§   spolupráce při zajišťování každoročních soutěží středoškolské mládeže SOČ a Ekologické olympiády.

Zpět