Mgr. Michal Holec, Ph.D.

LOGO_FZP_CZ_RGB_standard

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 116

e-mail:

michal.holec@ujep.cz

místnost:

KV 602A

zaměření:

biodiverzita antropogenně ovlivněné krajině a možnosti její revitalizace   

výuka:

Základy ekologie (garant, př., cvičení - od roku 2002), Zoologie (garant, př. a cv.- od roku 2002), Bioindikátory – část přednášek (od šk. r. 2016/17), Subterranean habitats – terrain course (ter. Exkurze pro zahraniční studenty v programu Erasmus); PřF UJEP - Terénní metody studia populací a společenstev; V minulosti: Metody studia ekosystémů (cvičení), Technologie a technika rekultivací (podíl na výuce př./cv), Terénní metody odhadu početnosti organismů (cvičení)

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Prezentace výsledků vědy a výzkumu formou publikací

Publikace v mezinárodních časopisech s IF

2018

Volf M., Holec M., Holcová D., Jaroš P., Hejda R., Drag L., Blízek J., Šebek P., Čížek L. 2018: Microhabitat mosaics are key to the survival of an endangered ground beetle (Carabus nitens) in its post-industrial refugia. J. Insect Conserv. 22(2). 321–328. Doi. 10.1007/s10841-018-0064-x

Kukla, J., Holec, M., Trögl, J., Holcová, D., Hofmanová, D., Kuráň, P., Popelka, J., Pacina, J., Kříženecká, S., Usťak, S., Honzík, R. 2018: Tourist Traffic Significantly Affects Microbial Communities of Sandstone Cave Sediments in the Protected Landscape Area “Labské Pískovce” (Czech Republic): Implications for Regulatory Measures. Sustainability 10(2), 326: 1–14. doi:10.3390/su10020396

 

2017/2018

Svobodová Z., O. Skoková Habuštová, Holec, J., Holec M., Boháč, J., Jursík, M., Soukup, J., Sehnal, F. 2018: Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 251: 171-179. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.018 nebo http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304188#ack0005

 

Archiv publikací s IF

Svobodová Z., Habuštová O., Sehnal F., Holec M., Hussein H. M. 2013: Epigeic spiders are not affected by the genetically modified maize MON 88017. Journal of Applied Entomology, 137: 56-67. DOI: 10.1111/j.1439-0418.2012.01727.x

Korenko S, Kula E, Holec M, et al. 2008: Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community of the Krusne hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology, Vol. 44, Iss. 5-6: 559-566.

Holec M, Frouz J 2006: The effect of two ant species Lasius niger and Lasius flavus on soil properties in two contrasting habitats. European Journal of Soil Biology, 42, Suppl. 1: 213-217.

Holec M, Frouz J, Pokorný R 2006: The influence of different vegetation patches on the spatial distribution of nests and the epigeic activity of ants (Lasius niger) on a spoil dump after brown coal mining (Czech Republic). European Journal of Soil Biology, 42 (3): 158-165.

Holec M, Frouz J 2005: Ant (Hymenoptera : Formicidae) communities in reclaimed and unreclaimed brown coal mining spoil dumps in the Czech Republic. Pedobiologia, 49 (4): 345-357.

Frouz J, Holec M, Kalčík J 2003: The effect of Lasius niger (Hymenoptera, Formicidae) ant nest on selected soil chemical properties. Pedobiologia, 47 (3): 205-212.

Holec M, 2000: Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ekologia, Bratislava, 19 (4): 51-54.

 

Publikace a rukopisy – uvedené v databázi SCOPUS - bez IF

Raška P., Riezner J., Pokorný R., Holec M., Raška M. 2017. Relations between biotic and abiotic diversity in abandoned basalt quarry and its relevance for ecologic restoration (Radobýl Hill, Northern Czechia). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65, 1: 151-166. DOI: 10.11118/actaun201765010151.

 

Ostatní – publikace, závěrečné zprávy, mapy apod.

2018

Holec M. 2018: Závěrečná zpráva z biologického dozoru - zimoviště pro slepýše křehkého na lokalitě „Na Císařce“. Zpracováno pro Dřevorubec s.r.o. Deponováno FŽP UJEP a Dřevorubec s.r.o. 4 str.

 

Holec, M., D. Holcová, L. Čížek, M. Volf, M. Plátek, F. Kostanjsek 2018: Závěrečná zpráva z průzkumu Carabus nitens (Coleoptera, Carabidae) na lokalitách u Sokolova - síťové mapování pole 5741/5742. Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. 6 str.

Holec M., Holcová, D. 2017: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2018“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Krajský úřad Úst. Kraje (UL), Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 36 str.

 

2017

Holec M., Holcová, D. 2017: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2017“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Krajský úřad Úst. Kraje (UL), Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 25 str.

Holec M., Holcová D., Vaňourková H. 2017: Možnosti podpory biodiverzity v areálu firmy Knauf Insulation, spol. s r. o. v Krupce. In: Kuráň, P., Richter, M., Kreníková, V., Fialová, L., Holec M., Holcová D., Vaňourková H.: Souhrnná výzkumná zpráva pro KNAUF INSULATION, spol. s r.o. FŽP, UJEP, p 17–28.

Holcová D., Holec M. 2017: Biologické posouzení a návrh revitalizačních opatření mokřadu Pijaule u Krupky. In: Kuráň, P., Richter, M., Kreníková, V., Fialová, L., Holec M., Holcová D., Vaňourková H.: Souhrnná výzkumná zpráva pro KNAUF INSULATION, spol. s r.o. FŽP, UJEP, p 28-58.

2016

Přikryl, I. Kašparová, E. Pecharová, K. Drábek, J. Farkač, J. Frouz, T. Gremlica, M. Holec, P. Chanas, M. Kosík, A. LepšováJ. Straka, O. Volf, V. Vrabec, V. Zavadil 2016: Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin. Soubor komentovaných map dokumentující výskyt organismů na vybraných těžebních územích. ENKI o.p.s., Třeboň. Dostupné na http://fzp.czu.cz/vyzkum/maps-kae.html

 

Holec M., Holcová D., Vágnerová M., Jaroš P. 2016: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) na území bývalého lomu Ležáky u Mostu (sz Čechy). Studia Oecologica 10 (1): 33-41.

 

Holec M. Holcová, D. 2016. Biotopová preference a odhad velikosti populace Carabus nitens (Coleoptera: Carabidae) na lokalitě PR Prameniště Chomutovky (Hora Sv. Šebestiána, sz Čechy). Závěrečná zpráva pro AOPK ČR - Praha. 3 str.

 

2015

Holec M., Holcová D. 2015: Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, Liberec, 33: 153–160.

 

2014

Holec M., Holcová D. 2014: Zoologie I. Skripta FŽP UJEP.

 

Holec M. 2014: Současné znalosti o výskytu Pectinatella magnifica (Bryozoa) ve vybraných oblastech severní části České republik. In Rajchard J, Marcinova M., Ježková E. (eds.): Invazní druhy živočichů. Sborník Abstraktů z konference,  9. 12. 2014, České Budějovice.

 

Holec M., Holcová D. 2014: Přehled obojživelníků a plazů zatápěného uhelného lomu Ležáky u Mostu. Severočeskou přírodou, Ústí n. Labem, 46.

 

Holec M., Švarcová M., Vysoký V., Holcová D. 2014: Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) kamenité akumulace na svazích Dlouhého vrchu (České středohoří). Sbor. Obl. muzea v Mostě, 2013/2014 (35/36). 53–58.

 

Holcová D., Konrátová L., Holec M. 2014: Výsledky odchytu střevlíků (Coleoptera: Carabidae) do zemních pastí na lokalitě Bažantnice v Ústí nad Labem. Studia Oecologica 8 (1): s. 26 - 30.

 

Neruda M., Filipová L., Říhová Ambrožová J., Machová I., Kubát K., Holec M., Holcová D. (2014) Ecological research of former brown-coal quarry - the Most lake in the Czech Republic, Journal of Life Sciences, č. 8., David Publishing, s. 841-847, USA.

 

Neruda N., Machová I., Kubát K., Filipová L., Holec M., Holcová D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku - Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V - sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59.

 

Holec M., Holcová, D. (2014): Soubor map s odborným obsahem zobrazujícím vliv Jezera Most na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Ptačí prostředí Mosteckého jezera a jeho bezprostředního okolí - specializovaná mapa. Dostupné na:  http://mapserver.ujep.cz/projekty/tacr/zoologie.html.

 

Kolektiv: Metodika Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, VÚHU, UJEP, UFA AV ČR, Most, 2014

2013

Frouz et al. 2013. Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites. Boca Raton, Florida. eBook ISBN: 9781466599338. Dostupné na: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781466599338

Holec M., Pokorný R. 2013: Subterranean Habitats. MINO, Ústí nad Labem, 83 s.

Říhová Ambrožová, J., Holcová D., Holec M., 2013: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, s. 80-86, ISBN 978-80-86832-70-8

2012

Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., H. M. Hussein, Sehnal F. 2012: První Nález Pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. Studia Oecologica, 6 (2): 15–18.

Holec M., Konrátová, L. 2011: Střevlíci (Coleoptera: Carabidae) kamenitých akumulací na vrchu Rovný (České středohoří). ActaMus. Richnov., Sect. natur. 19 (3-4): 41-48.

Holec M., Tomancová, J., Konrátová, L. 2012: Pavouci antropogenně indukované suti bývalého lomu na vrchu Třtín u Děkovky. Studia Oecologica, 6 (2): 53–60.

Holcová D., Holec M. 2012: Avifauna jezera Ležáky u Mostu: současný i budoucí význam této ornitologicky zajímavé lokality. Studia Oecologica, 6 (2): 62-69.

Holec M., Pokorný, R. 2012: Subterranean Habitats. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 80 str.

Holec M. 2012: Pavouci (Araneae). In: Šutera a kol. (eds.): Příroda nádrže Milada – Území po zatopení lomu Chabařovice. 208 str.   

2011

Holec M., Holcová D. 2011: Příspěvek k poznání střevlíků (Coleoptera: Carabidae) Habrovického rybníka (SZ Čechy). Studia Oecologica, 5 (2): 44–49.

Holec M., Holcová D. 2011: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) opuštěných polí na jižních svazích Střížovického vrchu v Ústí nad Labem. Studia Oecologica, 5 (2): 60–64.

Holec M., Holcová D. 2011: Pavouci bývalého „opukového“ lomu u Hrádku (České středohoří). Studia Oecologica, 5 (2): 50–55.

Pokorný R., Holec M. 2011: Biologický průzkum důlního díla v Julinčině údolí u Rokytnice v Orlických horách. Acta Musei Reginaehradecensis, Serie A, Scientiae naturales, 33: 145-148.

Bezděčka P., Bezděčková K., Holec M., Roušar A. 2011: Trogulus closanicus – nový sekáč (Arachnida: Opiliones) pro Českou republiku. Klapalekiana, 47: 1-3.

Neruda M., Kubát K., Machová I., Filipová L., Holec M., Holcová D. & Říhová Ambrožová, J. 2012: Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration (ECER), 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61.

 

19XX – 2010

Holec M., Jaroš P. 2010: Příspěvek k poznání fauny obratlovců lokality „Kateřina – mokřad“. Studia Oecologica II/2010. 32-44.

Holec M., Kadora T., Holcová D. 2010: Příspěvek k poznání živočichů podzemního objektu na vrchu Deblík v Českém středohoří. Sbor. Obl. Muzea v Mostě, 32: 13-22.

Holec M., Kadora T., Holcová D. 2010: Příspěvek k poznání pavouků pískovcových jeskyní NPR Kaňon Labe. Studia Oecologia 4 (4): 153-158.

Pokorný R., Holec M. 2010: Kořenové útvary v neovulkanickém pseudokrasu Pustého vrchu u Děčína (SZ Čechy). Studia Oecologia 4 (3): 54-63.

Pokorný R., Holec M. 2009: Jeskyně Ústeckého kraje. Nekrasové podzemní objekty ve třetihorních vulkanitech, jejich původ, charakteristiky a biota. Nakladatelství XYZ s.r.o., Praha, 276 str. (Recenze knihy Pokorný R., Holec M. 2009: Mikuláš Radek. O jeskyních Ústecka. Vesmír, 2/2010:116-117. Veselý Miroslav. Richard Pokorný - Michal Holec: Jeskyně Ústeckého kraje. Děčínské vlastivědné zprávy, 2009/2: 97-98.)

Pokorný R., Holec M.. 2009: Zkušenosti s používáním digitálních dataloggerů NOMAD® OM-43 v jeskynním prostředí. Studia Oecologia 3(1):3-9.

Holec M. Pokorný, R. 2009: Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny. Studia Oecologica 3 (1). 50-57.

Holec M. 2009: Příspěvek k poznání fauny pavouků EVL Písčiny u Oleška (Česká republika). Studia Oecologica 3 (1). 39-52.

Pokorný, R., Holec M., Pokorná, K.: List of neovolcanic caves in NW Czech supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica.

Holec, M., Frouz, J., 2007. Vliv třtin rodu Calamagrostis na dřevní hnízda mravenců v olšových výsadbách hnědouhelných výsypek na sokolovsku. Influence of Calamagrostis grasses on fallen trunk ant nests on heaps after brown coal mining near Sokolov town. Studia Oecologica, 1. 52-56.

Holec M., Tauber., P. 2007, Výskyt perloočky Polyphemus pediculus (L.) Müller (Crustacea: Branchiopoda) z okolí Ústí nad Labem. Occurence of Polyphenus pediculus (L.) Muller (Crustacea: Branchiopoda) near Ústí nad Labem (Czechia). Fauna Bohemiae Septentrionalis, 32. 111. (English summary).

Pokorný, R., Holec M., 2007. Příspěvek k poznání letounů (Chiroptera) Ústeckého kraje (Contribution to the knowledge of bats of Ústí nad Labem region). Fauna Bohemiae Septentrionalis, 32. 43-44. (English summary).

Holec M., Šlahorová, O., 2005: Předběžné výsledky průzkumu mravenců na území postiženém těžbou hnědého uhlí v Ústí nad Labem (Hymenoptera, Formicidae). Sborník Oblastního muzea v Mostě, Řada přír., 27: 11-14. (English summary) ISNN 1214-2573

Holec M. 2005: Výsledky odchytu pavouků do zemních pastí na lokalitě Bažantnice (Ústí nad Labem). Sborník ZK UL. 23-32. (English summary)

Holec M. 2005: Výsledky odchytu pavouků na do zemních pastí na lokalitě Česrná cesta západ v Ústí nad Labem. Sborník ZK UL, 33-38. (English summary)

Holec M., Frouz, J., 2004. The microbiological characteristics of the Lasius niger ant mound nest soil on the post mining sites and meadows. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology. Université de Rouen – Mont Saint Aignan, France, August 30th -September 3rd, 2004, p. 126.

Holec M., Knápek P. 2005: Výsledky pozorování chřástala polního (Crex crex) v okolí Ústí nad Labem v roce 2005. Sborník ZK UL. 39-42. (English summary)

Duffey, E., Holec M., 2003: The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.

Holec M. 2003: Manica rubida (Latreille, 1802) a Myrmica gallienii Bondroit, 1919 (Hymenoptera: Formicidae) v krajině poznamenané těžbou hnědého uhlí: druhy neobvyklé pro okolní krajinu. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 24, 52-54. (English summary) ISNN 1214-2573

Holec M., Frouz, J. 2003 Vliv mravenců na vybrané fyzikální vlastnosti půdy. in ,,Frouz, J., Šourková, M., Frouzová, J. (eds), 8. Metodický seminář “Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin, České Budějovice 4, - 5. února 2003. Program & Abstrakty příspěvků. ÚPB AV ČR, České Budějovice, p. 7. (English summary)

Ambrožová, J, Holec M., Janoš, P. 2003 Společenstva řas vybraných průmyslových nádrží ve všebořickém laloku. The algae communities in selected industrial water reservoirs. In abs. books (Krajina a voda, Lanscape and water, 25 – 29.8.2003), 15 – 16. ISBN 80- 02136-6-X. (Czech and English abstract)

Holec M., 2002: Comparison of spider assembladges in a preserved tall sedge marsh dominated by Carex elata and its following degradation stage by Phragmites australis (třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic). In Abs. books (The Role of Wetlands in Biosphere Reserves, october 13 – 18, 2002, Mikulov, Pálava, Czech Republic).

Holec M., Frouz, J., 2002: Succession of ants in heaps after brown coal mining near sokolov (Czech Republic). In Abstract book (VII th European Congress of Entomology, October 7 – 13, 2002, Thessaloniki, Greece).

Holec M., Šlachta, M., Boháč, J., 2001: Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika). Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 69-77. (English summary) Pižl, V., Frouz, J., Tajovský, K., Starý, J., Lukešová, A., Nováková, A., Balík, V., Háněl, L., Materna, J.,

Holec M., 2001. Sukcese půdních biot na výsypkách - srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných ploch. In: Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Sborník abstraktů mezinárodní konference, 14.-18. května 2001 Severočeské doly a.s., Teplice, p. 4/9.

Holec M., Frouz, J., 2000: Interakce mravenců a půdních mikroorganismů. In: Krištůfek, V., Elhottová, D., Frouz, J., Šustr, V. (Eds.): Sborník 7. metodického semináře: Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. ÚPB AV ČR, České Budějovice 2000: 139-142.

Frouz, J, Holec M., 1999: Succession and soil forming activity of ants (Formicidae) on heaps after brown coal mining in Sokolov coal mining district. In Abs. book (International Symposium on Ecology of postmaining landscape (Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany, March 15-19, 1999).

Holec M., 1999: Spiders (Araneae) in alder plantation of various age on heaps after brown coal mining. In: Tajovský, K., Pižl, V. (Eds.): Proceedings of the 5th Central European Workshop on Soil zoology. ÚPB AV ČR, České Budějovice, 1999: 81-90.

Dolanský, J., Kasal P., Antuš M., Růžička, V., Holec M., 1998: Příspěvek k poznání arachnofauny východního polabí. Vč. sb. přír. Práce a studie, 6: 107-116. (English summary)

Holec M., Růžička, V. 1998: New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt., 16: 1-7.

Čeřovský V., Holec M. 1996: Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 18: 21-25 (German Summary)

 

Prezentace výsledků vědy a výzkumu na konferencích – přednášky a postery:

 

2016

Holec M., Holcová D., Frouz J 2016.: The effect of wood ant Formica rufa nests on distribution and growth of Impatients parviflora. EGU 2016, 17. - 22. 4., Vídeň, Rakousko, p. 7193. (Poster)

Holec M., Holcová D., Frouz J. 2016: Red wood ants help spread seeds of invasive jewelweed Impatiens parviflora.. In: HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nha Trang City, Vietnam, p. 42. (Přednáška)

2015

Holec M., Řezč. M., Holcová, D., Milfaitová D 2015: Endangered spiders of the Czech wetlands. 29 th European Congress of Arachnology, Brno, August 24 – 28, 2015 (Poster)

Trögl J., Kukla J., Holec M., Hofmanová D., Jeriová J., Kuráň P., Popelka J., Kříženecká S. 2015: Effec of atendance on the sediment microbial communities of 14 sandstone caves in the Protected landscape area Labské pískovce

2014

Neruda M., Machová I., Kubát K., Filipová L., Holec M., Holcová D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku - Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V - sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59

Neruda M., Machová I., Kubát K., Filipová L., Ambrožová Říhová J., Holec M. (2014) Research of the former brown coal mine Most flooding from the point of view hydrobiology and littoral zone ecosystem, In The 9th European conference on ecological restoration - Abstracts, 3.-8. 8. 2014, Oulu, Finsko, s. 104-105 

KONFERENCE VODNÍ TOKY, 25. a 26. 11. 2014, Hradec Králové,

Invazní akvatické druhy živočichů - přednáška, pořádá Zemědělská fakulta JČU, 9. 12. 2014 v Českých Budějovicích

2012

Neruda M., Kubát K., Machová I., Filipová L., Holec M., Holcová D. & Říhová Ambrožová, J. 2012: Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration (ECER), 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61.

2011

Konference „Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011“ 6.9.2011, FŽP UJEP Ústí nad Labem.

2010

Workshop on Post Market Environmental Monitoring of Genetically Modified Plants: Challenges for PMEM, 3-4 May 2010, Quedlinburg, Germany (poster)

2003 – 2008

2008: IVth. European Speleol. Congress (poster)

2007: 3. sjezd ČGS, Volary (poster)

2007: Revitalizace antropogenně postiženého území Severních Čech (poster)

2007: Arachnologický výskum v Strednej Európe zo zamerením na bioindikační význam pavúkovcov. Stará Lesná (Slovensko) (poster)

2006: Konference k 15.výročí založení FŽP UJEP v Ústí n. L. (poster)

2005: Central European workshop in myrmecology, České Budějovice, 2005 (přednáška)

2004: XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology. Université de Rouen – Mont Saint Aignan, France, August 30th -September 3rd, 2004 (Poster)

2003: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, České Budějovice. (přednáška)

 

Zpět

Řešené projekty:

Aktuální

 

 

§  Biologický dozor Basalt CZ s.r.o. Všechlapy – monitoring dopadu činnosti těžebny na přírodu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí výzkum bezobratlých ve vztahu k budoucí rekultivaci v lomu. (řešitelský tým: Holec M., Holcová, D., Jaroš, P.). Trvání 2017-2019.

 

§  Cestou přírodovědných a technických oborů severních Čech. Dotace KÚ ÚK. (řešitelský tým: Holcová, D., Holec, M.). Trvání: 2018:

 

 

Ukončené

 

§  Průzkum Carabus nitens (Coleoptera, Carabidae) na lokalitách u Sokolova - síťové mapování pole 5741/5742 (řešitelský tým: M. Holec, D. Holcová, L. Čížek, M. Volf, M. Plátek, F. Kostanjsek). Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR. Trvání duben/listopad 2018.  

 

§  Biologický dozor na lokalitě „Na Císařce“ (Praha) – zimoviště slepýše křehkého. Trvání únor/březen 2018. Holec, M.

 

§  Spolupráce s Knauf Insulation s.r.o.: téma 1: Zvýšení biodiverzity a atraktivity vzhledu exteriéru výrobního Knauf Insulation Krupka; téma 2: Analýza rizika začlenění vodní plochy „rybník Pijaule“ do areálu Knauf Insulation s.r.o. Krupka; komplexní pohled (ochrana přírody, legislativa, technické možnosti a nákladovost akce) (řešitelský tým: Holec M., Holcová, D., Vaňourková, Hendrych, M.; konzultanti: D., Roubíková I.) (2016 příprava – obecná smlouva o spolupráci, 2017 realizace a závěrečná zpráva). Trvání 2017.

 

§  TA ČR – TBO30MZP114 - Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývající z konsolidace dat výsledků průzkumů v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV SP/2d1/141/07  - spolupráce na projektu firmy ENKI 2015–2016.

 

§  DCDC GA ČR – GAP503/12/0337  - Invazní mechovka americká (Pectinatella magnifica) v České republice: její biologie a sekundární metabolity (2012-2016, GA0/GA) - spolupráce na projektu Zemědělské fakulty JČU od roku 2014.

§  IGA – Efektivita vybraných opatření v ochraně vzácných a ohrožených druhů organismů – doba trvání projektu 2014.

 

§  TAČR 1020592 - Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace – doba trvání projektu 01/2011 – 12/2014.

 

§  podpora odborné praxe studentů FŽP v rámci projektu ENVIMOD

 

§  IGA UJEP: Význam lomů v ochraně biodiverzity. Ukončeno Dpba trvání projektu 2012–2013.

§  OPVK „Otevřená univerzita, otevřená věda“ (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044) Ukončeno 2014.

§  NAZV QH91093 - Zavádění geneticky modifikovaných hybridů kukuřice s rezistencí ke hmyzím škůdcům a tolerancí k neselektivním herbicidům v ČR s ohledem na biotické složky agroekosystému - 2009 - 2011 spolupráce s Entomologickým ústavem v Českých Budějovicích na projektu.

 

Vedené závěrečné práce:

 

Neukončené:

 

Diplomové práce - 4

 

Jméno studenta

Příjmení studenta

Název práce

Předpokládaný rok obhajoby

práce

 

FROLOVÁ

Kristýna

Ekologicko-faunistická charakteristika fauny střevlíků kamenolomu Všechlapy u Teplic

2020

 

SVOBODOVÁ

Denisa

Výskyt dlouhoretky Bembix tarsata (Hymenoptera, Sphecidae) na výsypkách u Mostu

2019

 

JELÍNKOVÁ

Nikola

Význam starých dřevin pro ochranu ohroženého druhu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) (Coleoptera, Scarabaeidae) v Českém středohoří

2019

 

NOSKOVÁ

Lenka

Pavouci a střevlíci pískoven u Trávčic - technická rekultivace vs. spontánní sukcese

?

 

 

Bakalářské práce - 0

 

 Jméno studenta

Příjmení studenta

Název práce

Předpokládaný rok obhajoby

práce

 

 

 

Ukončené:

 

Diplomové práce - 10

Jméno studenta

Příjmení studenta

Název práce

Rok obhajoby

práce

VAŇOURKOVÁ

Hana

Možnosti zvýšení biodiverzity v areálu závodu Knauf Insulation s.r.o. v Krupce

2018

CHLÁDKOVÁ

Pavla

Charakteristika vybraných vodních nádrží v okrese Teplice - aspekt ochrany vodního ptactva

2018

HYKL

Lukáš

Bioindikační zhodnocení epigeické fauny pavouků antropogenních písčin Velebudické výsypky u Mostu

2017

HRNČÍŘ

Jakub

Možnosti revitalizace postindustriální krajiny z hlediska společenstev opylovatelů - příklad čmeláků

2016

KONRÁTOVÁ

Lucie

Význam pavučin pavouků při znečištění omítek domů

2015

SVAŠKOVÁ

Hana

Výskyt zápřednice jedovaté (Cheiracanthium punctorium) na vybraných neobhospodařovaných plochách severočeské hnědouhelné pánve

2015

ŽÁK

Lukáš

Monitoring vlka obecného (Canis lupus) ve Šluknovském výběžku

2015

TOMANCOVÁ

Jana

Biologické zhodnocení sekundárních kamenitých akumulací v bývalém lomu na vrchu Třtín (České středohoří)

2012

FRANĚK

Borek

Vliv odpadních vod na raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) na Lučním potoce (Třebušín, Litoměřice)

2008

HRZÁNOVÁ

Irena

Zhodnocení vlivu skládkového areálu ve Všebořickém laloku v Ústí nad Labem na přírodní prostředí pomocí bioindikátorů

2007

 

 

Bakalářské práce - 45

Jméno studenta

Příjmení studenta

Název práce

Rok obhajoby

práce

ANTOŠOVÁ

Kateřina

Bezobratlí vybraných neovulkanických jeskyní (okres Litoměřice, SV Čechy)

2009

BLAŽEJ

Lukáš

Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy Labe v CHKO Labské pískovce

2006

BOHUSLAVOVÁ

Monika

Stavy mufloní zvěře na Křivoklátsku a její vliv na vegetaci

2005

BRENDL

Jiří

Drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) sutí vrchu Rovný (severní Čechy, České středohoří)

2011

BROŽ

Jan

Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) fluviálních sedimentů na řece Ohři

2015

BUDSKÝ

František

Motýli s noční aktivitou na lokalitě s vysokou koncentrací hnízd lesních mravenců (vrch Strážiště, Velké Žernoseky)

 2009

DOČKÁLKOVÁ

Věra

Vliv sjezdového lyžování v NPR Praděd na populace vybraných chráněných druhů rostlin

2005

EDELMANN

Pavel

Znečištění omítek biologickými vlivy

2016

FRANĚK

Borek

Návrh plánu péče o NPR Raná

2006

GROŠOVÁ  (CHUMLENOVÁ)

Tereza

Rozšíření lesních mravenců na vrchu Strážiště (České středohoří)

 2008

HAVELKA

Jindřich

Lesní mravenci (Formica s. str.) a poškození dubových listů

2007

HOLEČEK

Patrik

Indikace dopadů záplav na pobřežní ekosystémy dolního Labe prostřednictvím půdní makrofauny

2003

HRNČÍŘ

Jakub

Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) kamenitých akumulací u Chvalova (České středohoří)

2012

HRUBEŠOVÁ

Diana

Výskyt mechovky Pectinatella magnifica ve vybraných lokalitách severních Čech

2015

HRZÁNOVÁ

Irena

Průmyslové nádrže Všebořického laloku (Ústí nad Labem) a jejich význam v ochraně vodního ptactva v krajině v okolí Ústí nad Labem

2005

HUBÁČEK

Jan

Struktura společenstva koprofágních brouků a odhad jejich vlivu na rozklad fekálií skotu

   2016

JELÍNEK

Václav

Reprodukce candáta obecného (Sander lucioperca) pro zarybňování rybářských revírů

2011

KADAVÝ

Vojtěch

Rozklad organické hmoty v jeskynních ekosystémech

2008

KETTNER

Vítězslav

Obojživelníci lokality Fortna (Nové Strašecí, Rakovník)

2010

KNÁPEK

Petr

Výskyt a ekologie chřástala polního (Crex crex) na území okresu Ústí nad Labem

2006

KONRÁTOVÁ

Lucie

Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) sutí vrchu Rovný (severní Čechy, České středohoří)

2011

KOPECKÁ

Andrea

Vliv lesních mravenců na suchozemské stejnonožce (Isopoda, Oniscidea)

2008

KOŠULIČOVÁ

Petra

Populace mravenců rodu Formica na vrchu Strážiště (České středohoří) a jejich vliv na šíření netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora DC.)

2006

KOUTECKÝ

Jan

Zhodnocení stavu společenstev ichtyofauny vybraných částí Rakovnického potoka

2005

KOUTOVÁ

Monika

Zhodnocení vlivu mravenců na poškození dubových listů

 2008

KROB

Miroslav

Ptactvo rozptýlené zeleně v okolí Nesuchyně

2007

KŘIVONOSKOVÁ

Lenka

Podíl a kategorizace území s funkcí podpory biodiverzity na příkladu intenzivně využívané zemědělské krajiny (Liběšice u Litoměřic) na Litoměřicku

                    2018

KUČERA

Jan

Zimní rozšíření letounů (Chiroptera) na území Ústeckého kraje

2008

KUNCA

Tomáš

Problematika ochrany dravců a sov v CHKO České středohoří

KUPSKÝ

Tomáš

Vliv orkánu Kyrill (2007) na Tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Národním parku Šumava

2009

KYSELOVÁ

Blanka

Pavouci vybraných štol Ústeckého a Libereckého kraje

 2011

MAZÁNEK

Daniel

Břehule říční na Pardubicku

2004

POCHTIOL

Jiří

Prostorová aktivita lesních mravenců na vrchu Strážiště v Českém středohoří

2011

SPÁČIL

Martin

Sokol stěhovavý v ČR: ochrana, minulost a budoucnost

2007

SVAŠKOVÁ

Hana

Pavouci kamenitých biotopů NPR Jezerka

2013

ŠLAHOROVÁ

Olga

Mravenci v krajině po těžbě uhlí

2005

ŠTĚPÁNKOVÁ  (PAULOVÁ)

Michaela

Interakce lesních mravenců (Formica s. str.) a herbivorního hmyzu

2009

ŠVARCOVÁ

Martina

Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) kamenitých akumulací na Solanské hoře (Českém středohoří)

2012

TÁBORSKÁ

Lenka

Návrh plánu péče v přírodní památce Kalspot a v přírodní rezervaci Záplavy

2004

TAUBER

Pavel

Vodní ptáci Habrovického rybníka a vybraných lokalit v jeho okolí

2007

TOMANCOVÁ

Jana

Chřástal polní (Crex crex) v Přírodním parku Východní Krušné hory

 2010

VACHOVÁ

Tereza

Význam koprofágních brouků při rozkladu fekálií skotu a jejich vliv na společenstva půdních mikroorganismů

2016

VLASATÝ

Michal

Ptáci Všebořického laloku

2005

VLČEK

Martin

Zhodnocení výsledků záchranných transferů obojživelníků v Ústeckém kraji

 2006

ZÁSMĚTOVÁ

Kamila

Ekologie koaly v podmínkách ostrova St. Bees, Austrálie

2005

Vzdělání a odborný růst:

Ukončené doktorandské studium na Biologické fakultě JČU v Českých Budějovicích (2005)

Ukončené magisterské studium na Biologické fakultě JČU v Českých Budějovicích (1998)

 

Zpět 

Další pracovní aktivity:

nepravidelně přednášky na Zemědělské fakultě JČU

výuka na PřF UJEP (pravidelně od roku 2012)

osvěta pracoviště Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem pro veřejnost

pravidelně přednášky nebo spolupráce na přednáškách v cyklu TAU univerzita - https://www.ujep.cz/cs/teen-age-univerzity

 

Zahraniční výzkumné a výukové stáže:

Nha Trang University, Institute for Biotechnology and Environment (02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Vĩnh Thọ, Vietnam), 3. 5.-18. 5. 2016

IÖR, Lužická hnědouhelná oblast (SRN), 2. 8.  - 16. 8. 2014 

Turku University of Applied Sciences, Fakulty of Technology, Environment and Business (Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku, Finland), 4. 2.-8. 2. 2008

 

Ostatní aktivity:

Česká společnost pro ekologii – člen (http://www.cspe.cz/)

Česká arachnologická společnost – člen (https://arachnology.cz/)

Acta Musei Richnoviensis, sect. natur.  - člen redakční rady sborníku (vydává: Muzeum a galerie Orlických hor)  - http://www.moh.cz/~cz/index.php/2014-04-16-06-52/2014-04-16-06-54-42

Studia Oecologica – člen redakční rady sborníku (vydává: FŽP UJEP) (http://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica.php)

 

 

Zpět

Aktualizováno k datu 14. 1. 2019