doc. Ing. Jiří Němec

funkce:

docent

telefon:

605 910 073

e-mail:

nemecalinex@seznam.cz

místnost:

415

zaměření:

Pozemkové úpravy

výuka:

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace ostatní

1990 - 2005

Němec J.

Využití bonitačního informačního systému pro racionální využívání a ochranu půdního fondu v ekologicky exponovaných oblastech ČR

závěrečná zpráva VÚEZVž Praha, 1990, s. 52

zodpovědný řešitel

 

Němec J.

Redukce základních fondů v zemědělsko-průmyslovém komplexu a efektivní využití zemědělské půdy

závěrečná zpráva VÚEZVž Praha, 1990, s. 55

zodpovědný řešitel

 

Němec J.

Kriteria a limity pro dosažení ekologicky únosného hospodaření zemědělských podniků v přírodních podmínkách ČSFR

závěrečná zpráva VÚEZVž Praha, 1990, s. 50

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Návrh doplňků a změn technicko-Iegislativních nástrojů pro snížení plošného a difuzního

znečištění, EÚ "Projektu Labe" 02.02.08 . průběžná zpráva VÚEZVž Praha, 1990, s. 100

zodpovědný řešitel.

 

Němec J. a kol.

Racionální systémy hospodaření v ekologicky exponovaných oblastech výzkumná studie VÚEZVž Praha, 1990, s. 50

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Ekologická politika zemědělství a její regionálně diferencované řešení výzkumná studie VÚEZVž Praha, 1992, s. 45

zodpovědný řešitel

 

Němec J.a kol.

Ekologická únosnost zemědělství v exponovaných oblastech dílčí studie FVŽPEF 295/11/92 VÚEZVž Praha, 1992, s. 15

spolu řešitel

 

Němec J. a kol.

Ekologická stabilita zemědělské krajiny ve vztahu k útlumu zemědělské výroby s využitím zatravňování a zalesňování půdního fondu

Syntetická studie FVŽPEF 295/11/92 VÚEZVž Praha, 1992, s. 250 zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Návrh doplňků a změn technicko-Iegislativních nástrojů EÚ "Projektu Labe" 02.02.08 závěrečná zpráva VÚEZVž Praha, 1992, s. 80

zodpovědný řešitel

 

Němec J.

Posouzení finančních nároků jednotlivých okresních pozemkových úřadů na rok 1993 z regionálního pohledu

podkladová studie VÚZE Praha'- duben 1993, s. 10 zodpovědný řešitel

 

Němec J., Klánová Z.

Ekonomické nástroje podpory koncepce zemědělské regionální politiky včetně státem chráněných oblastí

závěrečná zpráva VÚZE Praha, 1993, s. 55

zodpovědný řešitel

 

Němec J., Klánová Z.

Ekonomická efektivnost netradičních zdrojů energie a ekonomický mechanizmus k jejich podpoře

dílčí zpráva 05 VÚZE Praha, 1993, s. 68

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Podmínky rozvinutí trhu půdy

závěrečná zpráva VÚ A 093950016, VÚZE, Praha, 1994, s. 68

zodpovědný řešitel

 

 

Němec J. a kol.

Vyhodnocování stávající a návrh nové metodiky výpočtu úřední ceny zemědělské půdy pro vyhlášku .MF

studie VÚZE, Praha, 1994, s. 70

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Průměrné úřední ceny zemědělské půdy korigované o vliv přikázaného způsobu hospodaření ve státem chráněných oblastech

stu~ie VÚZE, Praha, 1995, s. 45

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Výběrové šetření tržních cen zemědělských pozemků závěrečná zpráva, VÚZE, Praha, 1995, s. 60

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Možnosti a problémy využití obnovitelných zdrojů energie rostlinného původu závěrečná zpráva, VÚZE, Praha, 1995, s. 100

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Aktualizace úřední ceny zemědělské půdy u vybraného souboru BPEJ závěrečná zpráva, VÚZE, Praha, 1996, s. 98

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Sledování a vyhodnocování trhu půdy ve vybraných okresech v letech 1993 – 1995

závěrečná zpráva, VÚZE, Praha, 1996, s. 59

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Ekonomická újma v pásmech hygienické ochrany

závěrečná zpráva, VÚZE, Praha, 1996, s. 89

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Sledování a vyhodnocování trhu půdy ve vybraných okresech ČR

závěrečná zpráva, VÚZE, Praha, 1997, s. 65

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Podklady pro novelizaci úředních cen zemědělské půdy

závěrečná zpráva, VÚZE, Praha, 1997, s. 400

zodpovědný řešitel

 

Němec J. a kol.

Analýza tržních cen zemědělské půdy v katastrálních územích 23 okresů ČR

závěrečná zpráva, VÚZE Praha, MF ČR, Praha 1997s. 70

zodpovědný řešitel

 

Němec J.

Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí v zemědělství

Zemědělská ekonomika 1990, Praha 1990                                                                                              

 

Němec J., Krejčí L.

Ekologická politika v zemědělství zemí OE CD a ES

Zemědělská ekonomika Č. 9 - 10, 1992,s. 717 – 719                                                                              

 

Němec J.

Kvantitativní a kvalitativní diferenciace zemědělského území ČR

Zemědělská ekonomika Č. 2 - 3/93, Praha 1993                                                                                     

 

Němec J.

Náhrada ekonomických škod v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů

Zemědělská ekonomika, 40, 1994 Č. 9 – 10                                                                                                            

 

Němec J., Hrabánková M.

Návrh kriterií pro výběr problémových regionů v zemědělství

Zemědělská ekonomika, 40, 1994 Č. 8                                                                                                     

 

Němec J.

Příspěvek k využití obnovitelných zdrojů energie rostlinného původu

Zemědělská ekonomika, 40, 1994 Č. 6                                                                                                     

 

Němec J.

Návrh opatření na ochranu zemědělského půdního fondu

Zemědělská ekonomika, 41, 1995 Č. 12                                                                                                   

 

Němec J.

Průměrná cena zemědělské půdy v katastrálním území

Zemědělská ekonomika, 41, 1995 Č. 6, s. 265 – 269                                                                                             

 

Němec J.

Půda v ekonomických souvislostech

Zemědělská ekonomika, 42, 1996 Č. 2, s. 95 – 98                                                                                  

 

Němec J., Voltr V., Siblíková D.,

Subjekty na trhu zemědělské půdy

Zemědělská ekonomika, 43, 1997, Č. 5., s. 215 – 219                                                                            .

 

Němec J.

Vliv trhu půdy na využití půdního fondu a jeho ocenění

Zemědělská ekonomika, 44, 1998 Č. 4 s. 161 – 164                                                                              

 

Němec J., Štolbová, M.:

Land market related to land consolidation in the CR

Zemědělská ekonomika, 47, 2001, č. 7

ISSN 0139-570X, s. 305-308                                                                                                                       

 

Němec, J.

Sale of agricultural land in the CR after accession to the EU,

Zemědělská ekonomika, 51, 2005 č.5, s. 202-206

 

Němec, J.

Bonitace a oceňování zemědělské půdy v České republice

Knižní monografie, VÚZE Praha, 2001 s. 257

ISBN 80-85898-90-X       

 

Němec, J.

Pozemkové právo a trh půdy v České republice

Knižní monografie, VÚZE Praha, 2004 s. 391

ISBN 80-86671-12-7        

 

 

Němec J., Klánová Z.

Zásady pro hospodářská využívaní zemědělského půdního fondu v národních parcích

a chráněných krajinných oblastech

ÚVTIZ "Metodiky" - S- VI/90, Praha 1990, s. 50                                                                                    

 

Němec J. a kol.

Oceňování náhrad škod způsobených imisemi na zemědělské výrobě

ÚVTIZ "Metodiky" č. 12/92, Praha 1992, s. 55                                                                                       

 

Němec J. a kol.

Náhrady škod způsobených na zemědělském majetku činností jiných subjektů

Publikace IVV MZe ČR Praha, 1994, s. 40                                                                                               

 

Němec J. a kol.

PŮDA - situační a výhledová zpráva

Publikace MZe ČR, 1996, s. 46                                                                                                                   

 

Němec J. a kol.

PŮDA - situační a výhledová zpráva

Publikace MZe ČR, 1999, s. 48                                                                                                                   

 

Němec J. a kol.

PŮDA - situační a výhledová zpráva

Publikace MZe ČR, 2003, s. 80                                                                                                                   

 

Němec, J., Štolbová, M., Vrbová, E.

Cena zemědělské půdy v České republice v letech 1993 – 2004

Knižní monografie, vydavatel VÚZE Praha, 2006, s. 170

ISBN 80-86671-25-9                                                                                              

 

Němec, J.¨

Projektování pozemkových úprav,

Skripta, Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, 2000, 227 s. (6AA)

Pozemkové úpravy,

Skripta,Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem,2011,ISBN:978-80-7414-373-1, 132.(5AA)                  

Účast na konferencích:

 

Nové metodiky pro stanovení protierozních opatření a jejich aplikace v Plánech společných zařízení.

 Konference Českomoravská komora pro pozemkové úpravy,Novotného lávka 5,Praha 1, 23. 4. 2012

Řešené projekty:

§   Doplnit projekty, včetně internetových odkazů, pokud je projekt má

§   Aktuální

§   Ukončené

Kriteria agrární politiky z hlediska jejich harmonizace se státy EU

Grantový projekt GA ČR č. 512/93/2498, Praha, 1994

spoluřešitel, řešitel: prof. ing. Magdalena Hrabánková, CSc.                 

 

Návrh systému opatření pro řešení ekonomicko-sociálních podmínek zemědělství v regionech ČR

Grantový projekt GA ČR č. 512-95-1024, Praha 1995

spoluřešitel, řešitel: prof. ing. Magdalena Hrabánková, CSc.                 

 

Rozvoj trhu s půdou v podmínkách vstupu ČR do EU

Grantová agentura NAZV MZe ČR, č.p. EP 0960986611, Praha 1996 – 1998

Zodpovědný řešitel: Němec, J.                       .

 

Kvantifikace škod na životním prostředí a možnosti jejich racionální internalizace

Program státní podpory výzkumu a vývoje 1997 VaV/320/1/97, MŽP ČR

Nositel: Centrum Univerzity Karlovy

Dílčí úkol 5 . Kvantifikace škod na půdním fondu a zemědělské produkci (případová studie)

Zodpovědný řešitel: Němec, J.                                                                                                      .

 

Kategorizace zemědělského území ČR v souladu s EU pro řešení podpůrných programů v zemědělství

Grantová agentura NAZV MZE ČR č.p. EP 9397 Praha 1998 – 2000

Zodpovědný řešitel: Němec, J.                                                                                                     

 

Stanovení LFA oblastí v ČR v souladu s metodikou EU

Grantová agentura NAZV MZe ČR č.p. QC 0261 Praha 2000 – 2002 

Zodpovědný řešitel: Němec, J.                                                                                                     

 

Roztříštěnost půdní držby a její potenciální ekonomický a sociální dopad na venkovskou společnost ve čtyřech kandidátských zemích EU: Bulharsko, ČR, Maďarsko, Rumunsko.

Grantová agentura FAO/ subregionální pobočka pro střední a východní Evropu, Budapešť 1999 – 2000, č.z. 7246

Spoluřešitel, řešitel: ing. Zdeněk Trávníček, CSc.                                                                      .

 

Monitoring a hodnocení pozemkového práva a trhu se zemědělskou půdou v ČR v souladu s legislativou EU

Grantová agentura NAZV MZe ČR č.p. QF 3081 Praha 2004-2007

Zodpovědný řešitel: Němec, J.                                                                                                                    

 

Aktualizace a prohloubení vymezených méně příznivých oblastí a regionalizačních plánů pro nové programovací období EU

Grantová agentura NAZV MZe ČR č.p. QF 3082 Praha 2004 – 2007 

Spoluřešitel, Zodpovědný řešitel: Štolbová, M.                                                                                         .

 

Optimalizace činností pozemkových úřadů v ČR ve vztahu k využívání komplexních pozemkových úprav k uchování krajinných funkcí

Grantová agentura NAZV MZe ČR č.p. 1R56016 Praha 2005 – 2008 

Zodpovědný řešitel: Němec, J.                                                                                                                      .

Vzdělání a odborný růst:

1966 ukončení VŠZ Praha Suchdol, Ing.

1976 ukončení doktorské vzdělání VÚM Praha – CSc.

2009 habilitace JU České Budějovice,doc.

Ostatní aktivity:

Předseda severočeské pobočky ČMKPÚ

Člen akreditační komise VÚMOP

Jednatel společnosti ALINEX, s.r.o Praha

Projektování pozemkových úprav

Předseda komise Půdy Asociace pro vodu v krajině ČR