Ing. Iva Roubíková, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

790 415 001

e-mail:

i.roubikova@centrum.cz

místnost:

KV 417

zaměření:

Fytologie lesa, botanika, dendrologie, krajinářství, zahradní architektura

výuka:

Botanika, Flora a vegetace, Terénní botanický kurz, Základy ekologie, Krajinářské a parkové úpravy, Tvorba a ochrana krajiny

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Články v mezinárodních časopisech s IF

Publikace ostatní

Odborné práce:

Roubíková, I.: Možnosti reintrodukce a obnovy tisu červeného (Taxus baccata L.) CHKO Český les. Závěrečná zpráva pro SCHKO Český les. IFER 2007. Jílové u Prahy 36 s.

 

Roubíková, I.: Možnosti reintrodukce a obnovy tisu červeného (Taxus baccata L.) na území CHKO Labské pískovce. Závěrečná zpráva pro SCHKO Labské pískovce. 2005. Děčín 35 s.

Roubíková, I.: Zhodnocení rodu Taxus L. z pohledu zahradní a krajinářské tvorby. Diplomová práce. 2003. Zahradnická fakulta. MZLU Brno, 79 s

 

Roubíková, I.: Historický a současný stav populací tisu (Taxus baccata L. ) v západní polovině ČR na západ od Vltavy. Metodika disertační práce a literární rešerše. 2005. Lesnická a dřevařská fakulta. MZLU Brno, 25. s

 

Roubíková, I..: Současný stav problematiky nadaných a talentovaných Žáků v ČR a možnosti financování výuky těchto žáků, ICV MZLU 2009, 64 s.

2012

 

Roubíková, I.: Předběžná  zjištění týkající se eroze svahů vnější výsypky v kaolinovém lomu – Kaznějov, Sborník příspěvků konference Krajinné inženýrství 2012. Česká společnost krajinných inženýrů.ČVUT Praha: Praha ss 114 ISBN 978-80-87384-03- 9

 

Roubíková, I.:[online] Realizace malého projektu z FMP - „Společně plánovat a utvářet městskou zeleň“. Praha:RVP Metodický portal 2011. citováno 28.8.2012. Dostupné z WWW [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/14837/realizace-maleho-projektu-spolecne-planovat-a-utvaret-mestskou-zelen-.html]

 

2011

Šefl J., Roubíková I.: Růst lesních dřevin na Slatinické výsypce. Ústí nad Labem: Sdudia Oecologica. 2011 V:1 ss 83-101 ISBN 9771802212007

Roubíková I., Šefl J.: Ujímavost a mortalita sazenic lesních dřevin na výsypce Slatinice, příspěvek na konferenci Revitalizace území v Podkrušnohoří, 5-6. 9. 2011

 

Roubíková I., Scherzer C, Fischer W., Steiner K.: Společně plánovat a utvářet městskou zeleň. Stadtgrün gemeinsam planen und gestalten. Závěrečná zpráva. VU Dresden a UJEP Ústí nad Labem, 2011

 

 

2007

Zatloukal, V., Roubíková, I.: Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu a vyhodnocení rizikových faktorů jako podklad návrhu opatření pro záchranu tohoto silně ohroženého druhu. Průběžná správa k projektu SP/2d4/31/07.IFER Jílové u Prahy. 2007

 

Roubíková, I.: Přirozená obnova a management chrobolských tisů. In Libor Dvořák, Pavel Šustr, Václav Braun: Aktuality šumavského výzkumu III., Správa NP a CHKO Šumava. Vimperk.2007

 

 

Zatloukal, V., Roubíková I.: Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu a vyhodnocení rizikových faktorů jako podklad návrhu opatření pro záchranu tohoto silně ohroženého druhu. Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Zvolen: Technická univerzita zvolen 2007 ISBN: 978-80-228-1821-6 pp. 275 – 279

 

 

Roubíková, I.: Vývoj rostlinných společenstev a jejich geobiocenologická klasifikace v Přírodní rezervaci Netřeb od roku 1935 po současnost, In Neuhöferová, P. (ed.): Problematika lesnické typologie IX. Typologické hodnocení antropogenně ovlivněných lokalit. Praha, Brno: ČZU v Praze, MZLU v Brně, 2007, s. 77--88. ISBN 978-80-7375-031-2.

 

Roubíková, I.: Netreb's yews -- their historical and present condition. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2007, LV, No. 5, pp. 229—234

 

Roubíková, I.: Aktuálně řešené problémy týkající se ochrany tisu červeného v ČR. Konference Ohrožené dřeviny, 8.-9. února 2007. Brno:ULBDG. MŽP ČR

2006

Roubíková, I.: Výběr vhodných porostů pro obnovu a reintrodukci tisu červeného v ČR, seminář o tisu červeném, el. sborník. Děčín: SCHKO Labské pískovce, 11. – 12. 10. 2006

 

Zatloukal, V., Roubíková, I.: Jaké jsou možnosti využití tisu v lesním hospodářství, seminář o tisu červeném, el. sborník. Děčín: SCHKO Labské pískovce, 11. – 12. 10. 2006

 

Roubíková, I.: Tis červený jako součást lesních porostů prudkých břehů Berounky a Vltavy. 4. ročník konference Říční krajina.Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého s podporou České společnosti pro krajinnou  ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Olomouc

Aplikační výstupy

2012

Aplikace pokusu sanace svahů vnější výsypky v Kaolinovém lomu Kaznějov, Sponzorováno firmou LB MINERALS a. s. (aktivně se podílely Bc. Vendula Pillerová a Bc. Dominika Planková)

Zpět

Účast na konferencích:

2012

Krajinné inženýrství 2012

2011

Revitalizace území v Podkrušnohoří, 5-6. 9. 2011

2010

Fórum o krajině. CENELC.CZ o. p. s. a SKA IFLA CZ

Konference „Význam liniové zeleně v krajině“. Ústí nad Labem, září 2010

Zpět

Řešené projekty:

Aktuální

2012-2014

KPV FŽP UJEP Vývoj druhové skladby na antropogenních substrátech v závislosti na vybraných gradientech půdního prostředí, spoluředitelé: Ing. Jiří Šefl, Ph.D., Ing. Lenka Zoubková

 

2010

KPV FŽP UJEP: Hodnocení růstové response druhů lesních dřevin na půdní prostředí antropogenně ovlivněných substrátů výsypek, spoluředitel: Ing. Jiří Šefl, Ph.D.

FŽP UJEP Ústí nad Labem, HTW Dresden a Umweltzentrum Dresden: Společně plánovat a utvářet městskou zeleň

Ukončené

 

2007

IFER s.r.o       Spoluúčast v mezinárodním projekt, řešitel: Ing. Martin Černý,CSc: EFORWOOD

 

IFER s.r.o  - Napomáhání při projektu, řešitel: Ing. Vladimír Zatloukal: Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových faktorů a zpracování komplexního návrhu opatření pro záchranu tohoto silně ohroženého druhu SP/2d4/31/07

 

IFER s.r.o  -Projektu pro Správu chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český les,  řešitel: Ing. Iva Roubíková: CHKO Český les – Možnosti reintrodukce tisu červeného

 

2005-2006

MZLU Brno-Projekt v rámci disertační práce podpořený finančně Interní grantovou agenturou MZLU Brno- Garant: Ing Soňa Tichá, Ph.D., řešitel: Ing. Iva Roubíková: Zhodnocení Historický a současný stav populací tisu (Taxus baccata L.) v západní polovině ČR na západ od Vltavy

 

2005

MZLU Brno   Projektu pro Správu chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce

a České středohoří. řešitel: Ing. Iva Roubíková:

            Možnosti reintrodukce tisu červeného na území CHKO Labské pískovce

Vedené závěrečné práce:

Diplomové

2013

Vacková Lucie: Inventarizace dřevinných vegetačních prvků v zámeckém parku obce Krásné Březno (rozepsaná

2011

Minková Lucie(2011): Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability pro pozemnkovou úpravu v k.ú. Dětřicho

Bakalářské

2013

Kopalová Vladimíra Inventarizace tisu červeného (Taxus baccata L.) ve vybraných částech Plzně (rozepsaná)

Kopecký Matěj: Historický a současný. stav tisu červeného (Taxus baccata L.) v Krušných horách a v podkrušnohorí v Ústeckém regionu. (rozepsaná)

Krouparová Kamila: Zhodnocení současného stavu ÚSES města Chomutov (rozepsaná)

Vlasáková Eva: Zhodnocen. managementu ve vztahu k rostlinným společenstvům PP Údolí Hasiny u Lipence

2012

Linková Barbora(2012): Preventivní hodnocení krajinného rázu v Žateckém regionu, 2012

Pillerová Vendula(2012): Inventarizace obecního parku ve Světci

Planková Dominika(2012): Floristický průzkum kopce Šumná a jeho nejbližšího okolí

Svobodová Lenka(2012): Fytocenologický průzkum a soucasného stav managementu PP Černovice a jejího nejbližšího okolí

2011

Bařínková Jana (2011): Floristický průzkum PR Klánovický les,.

Hamerník Martin(2011): Zhodnocení vybraných odrůd chmele na tradičních a nízkých konstrukcích

Honsová Anna(2011: Floristický průzkum PR Trupelník a PR Dřínek a jejich nejbližšího okolí

Šlechtová Michala(2011): Inventarizace dřevinných vegetačních prvků v parku T.G. Masaryka v Lounech

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

2006 - 2009

Mendelova zemědělská a lesnická universita Brno, Institut celoživotního vzděláváni, Studium v oblasti pedagogických věd

2004- 2010

 

Mendelova zemědělská a lesnická universita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky a dendrologie, Ph.D.

(termín obhajoby 14.1.2011)

1998-2003

 

Mendelova zemědělská a lesnická universita Brno, Fakulta zahradnická Lednice,

Obor zahradní a krajinná architektura, magisterské studium –24.6.2003

 

20.4.-20.5. 2006

METLA (Metsäntutklmuslaitos) Haapastensyrjä pěstitelská stanice, Karkkilantie 247, Fin-12600 Läyliäinen, Finsko

                                

2009-2010

Katedra přírodních věd, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (asistent)

 

2008 -2009

Mobilkom a.s., Praha (Referent)

                               

2008

Pragoflora-Zahradnické centrum., Praha (Zahradník, projektant, realizátor)

                               

2006-2007

IFER -Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, Jílové u Prahy (Koordinátor projektu)

                               

2003-2004

Magistrát města Plzně, Odbor ochrany životního prostředí- referent ochrany přírody a krajiny, Plzeň (Referent)

                               

Zpět

Ostatní aktivity:

Články pro pedagogický metodický portál  a pro Centrum nadání o.s.:

Roubíková, I.: Posuzovaná kritéria pro získání nadačního příspěvku a nejčastější chyby při přípravě projektu . RVP - Metodický portál : odborné vzdělávání. Praha: 2009.

Roubíková, I.: Porovnání teorie  a praxe na téma současná situace talentovaných a nadaných žáků v ČR. RVP - Metodický portál : odborné vzdělávání . 2009.

 

Roubíková, I.: Stav problematiky týkající se výuky nadaných a talentovaných žáků. RVP - Metodický portál : odborné vzdělávání . Praha: 2009.

 

Roubíková, I.: Nadace a fondy - Získávání finanční prostředků pro projekty výchovně-vzdělávacího charakteru a jejich dostupnost pro základní a střední školy. RVP - Metodický portál : odborné vzdělávání .Praha: 2009,

 

Roubíková, I.: Teorie a praxe na téma současná situace talentovaní a nadaných žáků v ČR. RVP - Metodický portál : odborné vzdělávání . Praha: 2009

 

Roubíková, I.: Možnosti péče o nadané a talentované žáky v ČR dle současné legislativy. RVP - Metodický portál : odborné vzdělávání . Praha: 2009

Člen společnosti CZ- IALE  - Společnost pro krajinnou ekologii

Zpět