Mgr. Diana Holcová, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 195

e-mail:

diana.holcova@ujep.cz

místnost:

417

zaměření:

krajinná ekologie, územní plánování, ochrana přírody, biologie, zoologie - ornitologie

výuka:

Ekologie a vývoj kulturní krajiny, Krajinná ekologie, Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny, Metody studia ekosystémů, Ornitologie, Základy ekologie, Zoologie, Mikrobiologie

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Publikace ostatní

 

2016

HOLEC M., HOLCOVÁ D., VÁGNEROVÁ M., JAROŠ P. 2016: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) na území bývalého lomu Ležáky u Mostu (sz Čechy). Studia Oecologica 10 (1): 33-41.

Holec M., Holcová D., FROUZ J. 2016: Red wood ants help spread seeds of invasive jewelweed Impatiens parviflora.. In: HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nha Trang City, Vietnam, p. 42.

Holec M. Holcová, D. 2016. Biotopová preference a odhad velikosti populace Carabus nitens (Coleoptera: Carabidae) na lokalitě PR Prameniště Chomutovky (Hora Sv. Šebestiána, sz Čechy). Závěrečná zpráva pro AOPK ČR - Praha. 3 str.

2015

Holec M., Holcová D. 2015: Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 33: 153–160.

2014

Holcová D., KONRÁTOVÁ L. & HOLEC M. 2014: Výsledky odchytu střevlíků (Coleoptera: Carabidae) do zemních pastí na lokalitě Bažantnice v Ústí nad Labem. Studia Oecologica 8 (1): s. 26 - 30.

Holec M., Holcová D. 2014: Zoologie I. Skripta FŽP UJEP.

Holec M., Holcová D. 2014: Přehled obojživelníků a plazů zatápěného uhelného lomu Ležáky u Mostu. Severočeskou přírodou, Ústí n. Labem, 46.

Holec M., Švarcová M., Vysoký V., Holcová D. 2014: Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) kamenité akumulace na svazích Dlouhého vrchu (České středohoří). Sbor. Obl. muzea v Mostě, 2013/2014 (35/36). 53–58.

Neruda M., Filipová L., Říhová Ambrožová J., Machová I., Kubát K., Holec M., Holcová D. (2014) Ecological research of former brown-coal quarry - the Most lake in the Czech Republic, Journal of Life Sciences, č. 8., David Publishing, s. 841-847, USA.

Neruda N., Machová I., Kubát K., Filipová L., Holec M., Holcová D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku - Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V - sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59.

Holec, M., Holcová, D. (2014): Soubor map s odborným obsahem zobrazujícím vliv Jezera Most na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Ptačí prostředí Mosteckého jezera a jeho bezprostředního okolí - specializovaná mapa. Dostupné na:  http://mapserver.ujep.cz/projekty/tacr/zoologie.html.

Kolektiv: Metodika: Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, VÚHU, UJEP, UFA AV ČR, Most, 2014.

2013

Holcová D. & KONRÁTOVÁ L. 2013: Pavouci (Araneae) terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Severní Čechy). Studia Oecologica 7 (3): .

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J., HOLCOVÁ D., HOLEC M., 2013: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, s. 80-86, ISBN 978-80-86832-70-8

2012

Holcová D. & Holec M. 2012: Avifauna jezera Ležáky u Mostu: současný i budoucí význam této ornitologicky zajímavé lokality. Studia Oecologica, 6 (2): 62-69. Dostupné na: http://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2012_web.pdf

2011

Holec M., Holcová D. 2011: Příspěvek k poznání střevlíků (Coleoptera: Carabidae) Habrovického rybníka (SZ Čechy). Studia Oecologica, 5 (2): 44–49. Dostupné na: http://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2011_web.pdf

Holec M., Holcová D. 2011: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) opuštěných polí na jižních svazích Střížovického vrchu v Ústí nad Labem. Studia Oecologica, 5 (2): 60–64. Dostupné na: http://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2011_web.pdf

Holec M., Holcová D. 2011: Pavouci bývalého „opukového“ lomu u Hrádku (České středohoří). Studia Oecologica, 5 (2): 50–55. Dostupné na: http://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2011_web.pdf

2010

HOLEC M., KADORA T., HOLCOVÁ D. 2010: Příspěvek k poznání živočichů podzemního objektu na vrchu Deblík v Českém středohoří. Sbor. Obl. muzea v Mostě 32: 13 - 22.

HOLEC M., KADORA T., HOLCOVÁ D. 2010: Příspěvek k poznání pavouků pískovcových jeskyní NPR Kaňon Labe. Studia Oecologica IV(4): 153 - 158. Dostupné na: http://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_4-2010_web.pdf

19XX - 2007

MINUTHOVÁ D. 2001: Umělé ostrovy pro rybáky. In: ZASADIL P. (ed.): Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, Praha, ČSOP

MINUTHOVÁ D. & MUSIL P. 1999: Změny početnosti rybáka obecného (Sterna hirundo) na Třeboňsku. Sylvia 35(1): 37 - 46.

MINUTHOVÁ D. 2000: V pavoučích sítích. Geographic magazine Koktejl IX.(7-8): 88 - 92.

 

 

Účast na konferencích:

 

2017

 

2016

Holec M., Holcová d., FROUZ j.: The effect of wood ant Formica rufa nests on distribution and growth of Impatients parviflora. EGU 2016, 17. - 22. 4., Vídeň, Rakousko, p. 7193.

HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nguyen Dinh Chieu Street 2, Nha Trang City, Vietnam.

Mezinárodní konference „Ekosystémové služby řek ve městech“. 19. – 22. dubna 2016, MENDELU, Křtiny.

Mezinárodní mezioborová konference „Krajina v pozoru / The Landscape in Focus“. 19. října 2016, UJEP.

2015

Holec M., Řezáč m., Holcová d., Milfaitová d.:  Endangered spiders of the Czech wetlands – poster. 29th European Congress of Arachnology, August 24 – 28, 2015, Brno

2014

NERUDA N., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku - Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V - sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59

NERUDA M., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., AMBROŽOVÁ ŘÍHOVÁ J., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Research of the former brown coal mine Most flooding from the point of view hydrobiology and littoral zone ecosystem, In The 9th European conference on ecological restoration - Abstracts, 3.-8. 8. 2014, Oulu, Finsko, s. 104-105 

KONFERENCE VODNÍ TOKY, 25. a 26. 11. 2014, Hradec Králové

2013

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J., HOLCOVÁ D., HOLEC M., 2013: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, s. 80-86, ISBN 978-80-86832-70-8

2012

Neruda M., Kubát K., Machová I., Filipová L., Holec M., Holcová D. & Říhová Ambrožová, J. 2012: Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration, 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61.

2011

Konference „Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011“. 6. 9. 2011, FŽP UJEP Ústí nad Labem.

Zpět

 

Řešené projekty:

Aktuální

-       Grant TAČR TD03000093 - Inovovaný restart metodiky hodnocení biotopů – doba trvání projektu 2016 – 2017

Ukončené

-       IGA UJEP: Limity biodiverzity v kulturní antropogenizované krajině

-       Projekt OPVK „EnviMod – Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“ (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0205)

-       Grant TAČR 1020592 - Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace – doba trvání projektu 01/2011 – 12/2014. WWW stránky projektu

-       Projekt OPVK „Otevřená univerzita, otevřená věda“ (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044)

-       Projekt „ENLARGE-NET“ - zaměřený na vytvoření společné sítě na území přeshraničních regionů a měst (ČR, SRN, Polsko)

 

Vedené závěrečné práce:

Bakalářské

-       HRUŠKOVÁ A: Ekologická a společenská funkce veřejné zeleně v Berlíně

Magisterské

-       KRÁLOVÁ E.: Faktory ovlivňující výskyt listonohů v bývalém vojenském prostoru Babiny u Litoměřic

-       HENDRYCH M.: Návrh revitalizačních opatření malé vodní nádrže v Krupce pro podporu biodiverzity rostlin a živočichů

-       MALÁ K.: Zhodnocení kamenolomu Všechlapy u Teplic s využitím významné bioindikační skupiny pavouků

-       MINNICHOVÁ B: Význam liniových prvků v krajině pro podporu biodiverzity střevlíků (Coleoptera: Carabidae)

-       VÁVROVÁ Z.: Výskyt alergenních rostlin v městském prostředí a jejich možný vliv na zdraví obyvatel

 

Ukončené závěrečné práce:

Bakalářské

-       HALAMOVÁ L.: Výskyt a ekologie listonohů v bývalém vojenském prostoru Babiny u Litoměřic (obhajoba v r. 2015)

-       HOCHOVÁ R.: Pavouci drobných terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Ústí nad Labem) (obhajoba v r. 2013)

-       KOMJATIOVÁ V.: Vývoj ovocnářství na území Českého středohoří (obhajoba v r. 2015)

-       KOUTNÁ M.: Použití metodiky pro finanční náhradu škod způsobených vydrou říční (Lutra lutra) – příkladová studie (obhajoba v r. 2016)

-       Köhlerová i.: Vývoj chmelařství v katastrálním území Žatec (obhajoba v r. 2014)

-       LAŠTŮVKOVÁ B.: Inventarizace revitalizovaných vodních ploch na území CHKO Labské pískovce (obhajoba v r. 2015)

-       MALÁ K.: Střevlíci (Coleoptera: Carabidae) NPP Hrabanovská černava (obhajoba v r. 2016)

-       MINNICHOVÁ B.: Změny ve vývoji krajiny a osídlení v katastrálním území Krásný Les (obhajoba v r. 2014)

-       ŠLECHTOVÁ P.: Hodnocení změn krajinného pokryvu vodního díla Přísečnice a blízkého okolí (obhajoba v r. 2015)

Magisterské

-       BEDRNÍKOVÁ L.: Zhodnocení revitalizace drobných vodních nádrží z hlediska přítomných druhů obratlovců (obhajoba v r. 2015)

-       ŠLECHTOVÁ P.: Historická analýza vývoje vodních prvků na území ovlivněném povrchovou těžbou hnědého uhlí v oblasti Mostecké pánve

-       UHÝRKOVÁ D.: Zhodnocení stavu porostů nížinných aluviálních luk v Pomoraví

-       VYŠKRABKOVÁ K.: Inventarizace a zhodnocení ekologické funkce vodních a mokřadních ekosystémů vzniklých v důsledku těžební činnosti na Mostecku

Zpět

 

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

1998 – 2001: Zemědělská fakulta JCU v Českých Budějovicích – doktorské studium, obor: Aplikovaná a krajinná ekologie

2000 - Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala – studijní pobyt

1992 – 1998: Přírodovědecká fakulta UK v Praze – bakalářské a magisterské studium, obor: Ochrana životního prostředí

Odborný růst

2004 - Zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování

Zpět 

 

Další pracovní aktivity:

-       referent pro ediční činnost FŽP (od 2012)

-       tajemník komise pro ediční činnost (od 2012)

-       výuka na PřF UJEP (od 2012)

-       člen Akademického senátu FŽP UJEP (od 2014 - 2017)

-       člen disciplinární komise FŽP UJEP (od 2014)

-       výuka na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. (2016)

-       člen Akademického senátu UJEP (od 2017)

-       osvěta pracoviště Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem pro veřejnost

Zpět

Aktualizováno: 19. 9. 2017