RNDr. Iva Machová, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 146

e-mail:

iva.machova@ujep.cz

místnost:

KV 417

zaměření:

Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin, které jsou rozšířeny v Ústeckém či Libereckém kraji; Sukcese na opuštěných a silně antropogenně ovlivněných plochách (kamenolomy, pískovny, povrchové uhelné lomy); Flóra a vegetace agrárních valů a teras v termofytiku (v Lounském středohoří), v mezofytiku (ve Verneřickém středohoří, na úpatí Krušných hor), v oreofytiku (Krušné hory); podmínky na agrárních valech a terasách, migrace druhů, změny agrárních valů v čase.

výuka:

Botanika, VK Flóra a vegetace, VK Terénní botanický kurz, Bioindikátory

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Certifikovaná metodika

Machová I., Kubát K., Elznicová J.,Riezner J. Kovář P. (2011): Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření. Certifikovaná metodika, FŽP UJEP, Ústí n. L.: 50 pp

Specializované mapy

2016

Machová I., Novák P., Kučerová M. (2016): Druhová skladba dřevin stromového patra na agrárních valech a terasách podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří.

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

http://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy

 

Machová I., Novák P., Kučerová M. (2016): Druhová skladba dřevin keřového patra na agrárních valech a terasách podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří.

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

http://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy

 

Novák P., Machová I., Kučerová M., Mazáková E. (2016): Identifikace valů v prostředí GIS včetně verifikace v terénu a porovnání šířek valů různými metodami.

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

http://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy

 

2010

 

Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří. V letech 1938 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.

Mapa1_Vernerice.pdf

 

Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras na úpatí vrchu Oblíku v Českéms tředohoří v letech 1938 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.

Mapa2_Oblik.pdf

 

Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Adolfov – Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.

Mapa3_Adolfov.pdf

 

Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Knínice a Libouchec v Krušných horách v letech 1938 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.

Mapa4_Libouchec.pdf

 

 

 

Publikace:

2018

Machová I., Kubát K., Novák P. (2018): Druhová skladba stromového patra na agrárních valech a terasách v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 50:13-21, 2018

 

2017

Kubát K., Machová I., Papíková H.,Takáčová T. (2017): Diploidní Rumex acetosella také v sz. Čechách. - Severočeskou přírodou, Ústí n. L. 49:1 -6.

Machová I., Kubát K., Kučerov á M., Mazáková E.(2017): Příspěvek k morfologii jabloně lesní (Malus sylvestris). -  Severočeskou přírodou, Ústí n. L., 49: 7 – 18.

2015

Kučerová M., Machová I. (2015):Studie agrárních valů a teras v okolí obcí Březno a Velemín v Českém středohoří. - Studia oecologica, roč. IX/1:36 - 48.

Kubát, K., Machová, I. (2015): Dodatky k výskytu Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji. Severočeskou přírodou, Ústí n. L. 47: 43 - 46.

 

2014

Kubát, K., Machová, I. (2014) Floristické poměry vodní nádrže Milada u Chabařovic. Severočeskou přírodou, Ústí n.L.: 45: 63 - 68.

Kubát K., Machová I. et Filipová L.(2014): Historie botanických průzkumů blízkého okolí zaniklého města Most. – Severočes. Přír., Ústí n. L. 46: 75 – 82.

Filipová L., Kubát K. et Machová I. (2014): Vzácné a ohrožené druhy rostlin na výsypkách a hydricky rekultivovaných plochách v okolí Mostu. -  Severočes. Přír., Ústí n. L. 46: 83 – 89.

Stojaspalová Ž. et Machová I. (2014): Studie agrárních valů u obce Tašov v Českém středohoří. – Severočes. Přír., Ústí n. L. 47: 55 – 62.

Machová I., Kubát  K.et Filipová L. (2014): Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří. – Příroda, Praha 32: 173 – 184.

Machová I. et Kubát K. (2014). The species composition on agricultural terraces in NW part of Slovakia. – Ekológia Bratislava 33/4: 307 – 320.

Neruda M., Filipová L., Říhová Ambrožová J., Machová I., Kubát K., Holec M. et Holcová D. (2014): Ecological research of former brown-coal quarry – the Most lake in the Czech Republic. -  Journal of Life Science, USA, č. 8, David Publishing: 841 – 847

 

Machová I. (2014): Květena vybraných lokalit severozápadních Čech. UJEP Ústí n. L.: 235 pp.

2013

Muller F., Kubát K./eds./: Vzácné rostliny Krušných hor. Situace v Čechách a v Sasku. 246pp

 

2012

Machová I., Kubát K. (2012): Flóra agrárních valů z vrcholových partií Krušných hor. – Stud. Oecol. roč. VI, č. 2: 36 – 44.

 

Machová I., Synek V. et Kubát K. (2011): Flóra agrárních valů a teras

Krušných hor. - Příroda, 30: 5-20.

2011

Machová I., Elznicová J. (2011): Změny agrárních valů a teras ve Verneřickém Středohoří a jejich monitorování s využitím nástrojů GIS. – In. Kolejka a kol. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 180 – 196

 

Filipová L., Machová I. (2011): Vegetace vybraných agrárních valů v lesích Verneřického středohoří a úbočí Krušných hor – Stud. Oecol. roč. V, č.2, : 80-89 

 

Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I., Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír., Ústí n. L., 42: 63 – 82

Machová I., Kubát K., Elznicová J., Riezner J, Kovář P.(2011):Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření. – Recenzovaná metodika, UJEP: 50 pp

Kubát.K., Machová I.(2012):Přeshraniční spolupráce při záchraně vybraných druhů.-Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geografica:63 – 68.

 

2010

Machová I., Synek V. et Nováková K.(2010): Flóra valů a hodnocení příčin jejího složení. Studia Oecologica IV/2010, Ústí n.L.: 40 – 49

 

Machová I., Elznicová J. et Synek V. (2010): Význam agrárních valů a teras jako migračního prostředí lesních druhů. - Severočes. Přír., Ústí n. L., 41: 75 – 82

 

Procházková P., Vahala M. et Machová I. (2010): Přiblížení podmínek vegetace agrárních teras u obce Domašín v Krušných horách. - Studia Oecologica IV/4, Ústí n.L.: 50 – 58

 

Elznicová J., Machová I.(2010): Identifikace změn rozšíření agrárních valů na úpatí vrchu Oblíku. Studia Oecologica IV/4, Ústí n.L.: 5 – 14.

 

Kubát K., Machová I.(2010): Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz.části Českého středohoří (sz.Čechy). -  Studia Oecologica IV/4, Ústí n.L.: 33 - 39

 

2009

Elznicová, J.et  Machová I. (2009): Identifikace změn rozšíření agrárních valů. In. Hübelová, D. (ed.): Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1.díl. MU Brno PF, Brno, s. 84-96. 

Machová I., Kubát K., Česká J. et Synek V. (2009):Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. – Příroda, Praha, 28: 185 - 202

2008

Machová I.. Novák P.(2008): Přirozené zdroje a způsoby šíření rostlin na agrární valy a terasy. – Studia oecologica I, Ústí n. L.: 86 - 92

Machova, I., Uhrová, S., Synek, V. (2008): Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů. - Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15. 

Machová, I., Filipová, L., Fiedlerová, K. (2008):Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro. - Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 1-6.

2007

Machová I. (2007): Sledování vývoje krajiny Českého středohoří na příkladu agrárních valů. – Studia oecologica I., Ústí n. L.: 57 – 62

Kubát K. et Machová I. (2007): Ústí n. Labem – botanický průvodce.

2006

Machová I., Kubát K.:(2006): Mapování změn flóry a společenstev rostlin odrážející antropogenní činnost v severočeském regionu. Acta Oecologica I., Ústí n. L.: 129-132

Machová I. (2006): Flóra a vegetace Všebořického laloku v Ústí n.L.- Acta Oecologica I., Ústí n. L: 16-26

Kula E., Machová I.(2006): Floristická diverzita a fauna monofágů motýlů v imisním území (Sněžník, Děčínská vrchovina). – in Slodičák M., Novák J./eds./: Lesnický výzkum v Krušných horách, recenzovaný sborník z celostátní vědecké konference. VÚLHM: 233-247

2005

Machová I., Kubát K.(2005):Příspěvek k flóře Oblíku a jeho okolí. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 36-37:61-74

Machová I., Klazar R.(2005):Věková struktura dřevin na agrárních valech. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 36-37: 111–121

2004

Machová I., Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. – Academia, Praha: 220

Zpět

Účast na konferencích:

2017

Konference ČBS: Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, Praha,

Přednáška: Machová I., Trogl J., Kubát K., Popelka J., Veronesi-Dáňová P. „ Lze vysvětlit příčiny druhové skladby porostů agrárních valů a teras?“

Poster: Kubát K., Machová I., Pilařová V., Neruda M., Novák P., Popelka J. „Změny v rozšíření Schoenoplectus tabernaemontani v SZ Čechách a jejich příčiny“

2016

Konference ke 40. výročí CHKO České středohoří v Litoměřicích

Poster: Machová I., Elznicová J., Novák P., Kučerová M. „Agrární valy a terasy v okolí NPR Oblík“

2015

Konference ČBS v Praze „Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy“ 

Poster: Kubát K. , Machová I. „ Je Malus sylvestris v sz. Čechách (silně) ohrožená?“

2010

Konference „Význam liniové zeleně v krajině“. Ústí nad Labem, září 2010:

Elznicová J. et Machová I.: Identifikace změn rozšíření agrárních valů na úpatí vrchu Oblíku.

Machová I., Synek V., Fiedlerová K.: Floristická studie valů ve Verneřickém středohoří.

Procházková P. Vahala M., Machová I.: Přiblížení podmínek a vegetace agrárních teras u obce Domašín v Krušných horách.

Archiv

 

ČBS Praha 2005 „Ekologie obnovy“ Poster: Sledování vývoje krajiny Českého středohoří na příkladu agrárních valů.

Lesnický výzkum v Krušných horách (Teplice 2006): Kula E., Machová I.: Floristická diverzita a fauna monofágů motýlů v imisním území (Sněžník, Děčínská vrchovina).

Ohrožené a jinak významné rostliny a biotopy severních Čech , Ústí n. L. (2006): Machová I., Novák P.: Význam agrárních valů Českého středohoří pro druhovou diverzitu.

Vzdělání a výzkum v ochraně životního prostředí. (Ústí n. L., 2006): Machová I.:Sledování vývoje krajiny na příkladu agrárních valů.

Zpět

Řešené projekty:

§   Aktuální

 

 

 

Ochrana a zachování vybraných biotopů vzniklých historickou hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor.

Řešitel: Ing. Petr Lauterbach

 

Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh

Řešitel: Ing. Jitka Elznicová Ph.D.

§   Ukončené

Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří, 2014 – 2016, projekt IGA

Řešitel: RNDr. Iva Machová Ph.D.

 

 

Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, 2011-2014, grant TAČR

 

Řešitel: Ing. Martin Neruda Ph.D.

Implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Část B6 České středohoří, projekt AOPK 2011 – 2013

Řešitel: Doc. RNDr Karel Kubát CSc.

 

Přeshraniční analýza příčin úbytku a ohrožení akutně ohrožených druhů rostlin bezlesého prostředí v česko-saském pohraničí a odvození vhodných opatření k jejich zachování. Program Cíl 3 ČR – Sasko, 2010 – 2013

Řešitel: Doc. RNDr Karel Kubát CSc

 

Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově, projekt MZE QH82126,  2008-2011

Řešitel: RNDr. Iva Machová Ph.D.

 

člen řešitelského týmu projektu „Ústí nad Labem – univerzitní město“ (2006–2007)

 

Spoluřešitel v projektu

Zelená síť Krušné hory : Vytvoření přeshraničních synergických efektů mezi oblastmi NATURA 2000 a rozvojem venkova v Krušných horách. Program Cíl 3 ČR – Sasko, 2009-2011,

řešitel: Ing. Martin Neruda,Ph.D.

 

Člen týmu zpracovávající „Koncepci ochrany přírody Ústeckého kraje“ především garant za oblast udržení biodiversity polních ekosystémů (2005–2006)

 

Člen řešitelského týmu Červený a černý seznam ohrožených druhů cévnatých rostlin severních Čech (2003–2006)

 

VZ FŽP: úkol Studium ekosystémů v antropogenně postiženém území, část 2.4 Mapování změn flóry a společenstev rostlin odrážející antropogenní činnost v severočeském regionu

 

FRVŠ: Výskyt a charakteristika agrárních valů v CHKO České středohoří.

 

FRVŠ: Studijní materiály k terénnímu botanickému kursu.

 

Spoluúčast na projektu zpracovávající e-learning pro předmět Botanika (2005)

§    

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

PřF UK v Praze: studijní obor biologie – chemie. Diplomová práce na katedře hydrologie a parazitologie. Fakulta zakončena v roce 1980 státní zkouškou z odborných předmětů biologie, chemie a obhájením diplomové práce “Výskyt kokcidií a helmintů u bažantů v podmínkách intensivního chovu“. V roce 1984 po složení státní rigorózní zkoušky získala titul RNDr.

Od roku 1991 zaměstnána na UJEP v Ústí n. L. na Fakultě životního prostředí jako odborný asistent. Vědecký obor botanika.

Doktorandské studium dokončeno v roce 2011 na Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. V roce 2011 obhájena disertační práce „Floristicko-fytocenologická studie agrárních valů v CHKO České středohoří“.

 

Odborné práce:

Odborná práce je zaměřena především na flóru a v menší míře i na vegetaci široké škály stanovišť. Byla zkoumána mokřadní stanoviště a písčiny typické pro Českolipsko. Byly sledovány přirozené porosty v Českém středohoří s výskytem četných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Pracovala jsem v týmu se zaměřením na člověkem silně pozměněnou krajinu Podkrušnohoří. Největší podíl práce tvoří studie zaměřené na antropogenně vytvořené agrární valy a terasy v Českém středohoří a Krušných horách. Jsou zaměřeny na sledování rozšíření a jejich změny v průběhu posledních 70 let. Floristická skladba je vysvětlována s ohledem na abiotické podmínky stanoviště a ekologické nároky rostlin.

 

Zpět

Ostatní aktivity:

vedení odborných prací:

Bakalářské práce

Vydrová M. (2017): Studie agrárních valů a teras mezi obcemi Babiny II a Suletice

Mazáková E.(2017): Hodnocení agrárních valů a teras v okolí obce Horní Chlum (okres Děčín)

 

Hlubuček, J. (2016): Studie porostů vrchu Milá a okolí

Svobodová, A. (2016): Studie agrarních valů a teras západně od obce Lovečkovice

Ušáková, T. (2016): Agrární valy a terasy v okolí obce Bílka

Vítová, Z. (2016): Interakce porostů agrárních valů a zalesněné pastviny u obce Mukařov

 

Jančovičová (Málková), H. (2015): Studie agrárních valů v okolí obce Hlinná

Klimešová, K. (2015): Flóra území severovýchodně obce Stračí

Kučerová, M. (2015): Hodnocení agrárních valů jihovýchodně od vrchu Milešovka

Vyškrabková, K. (2015): Agrární valy v okolí obce Velké Chvojno

 

Krejčíková, M. (2014): Vývoj,charakteristika a flóra agrárních valů v okolí obce Tisová - Nejdek

 

Stojaspalová, Ž. (2013): Studie agrárních valů a pastvin u obce Tašov v Českém středohoří

Uhýrková, D. (2013): Floristická studie lokality Vlčí hrdlo v nivě Moravy u Bzence

 

Hendrych, M. (2012): Studie podmínek a flóry agrárních valů u Nakléřova v Krušných horách

Hendrychová (Bičanová), K. (2012): Studie podmínek a flóry agrárních valů u obce Petrovice v Krušných horách

Rákocyová, M. (2012): Vyhodnocení stavu agrárních valů u obce Petrovice v Krušných horách

Zdražilová, K. (2012): Vývoj mokřadů v nivě Ploučnice u obce Žizníkov

 

Mynářová, M. (2011): Vyhodnocení flóry agrárních valů a luk u obce Krásný Les v Krušných horách

Sedláčková, J. (2011): Hodnocení flóry agrarních teras a okolních biotopů s využitím světelného režimu lokality

 

Svítková, V. (2010): Vegetační kryt agrárních teras a jejich okolí mezi obcemi Domašín a Louchov v Krušných horách

Štefková, M. (2010): Lesní druhy rostlin na různých typech stanovišť na lokalitě mezi obcemi Knínice a Libouchec

Zadáková, M. (2010): Floristická studie agrárních teras a valů mimo les na vrchu Kohout u Blankartic

 

Hamerníková, J. (2009): Flóra agrárních valů mezi obcemi Knínice a Libouchec a její srovnání s okolními biotopy

Kamenská, M. (2009): Flóra území mezi státní hranicí a obcí Adolfov s důrazem na agrární valy a horské louky

Kysilková, M. (2009): Floristický průzkum okolí Bukové hory

Minková, L. (2009): Flóra okolí Černého potoka u obce Adolfov

Procházková, P. (2010): Charakteristika biotopů agrárních teras a jejich okolí severozápadně od Domašína v Krušných horách

 

Davidová (Hladíková), M. (2008): Floristické poměry agrárních valů v zalesněném území mezi obcemi Dobrná a Ovesná (okres Děčín)

Hujerová, R. (2008): Flóristiský výzkum vybraných lokalit jižně od obce Sloup v Čechách

Šafratová, J. (2008): Porovnání přírodě blízkých a člověkem ovlivněných biotopů západně od obce Libochovice

 

Kašparová, M. (2007): Floristická charakteristika území západně od obce Štětí

Kubečková, M. (2007): Botanická charakteristika okolí železniční trati mezi obcí Štětí a Hoštka

Zemanová, L. (2007): Rozšíření Naumburgia thyrsiflora (L.) (bazanovce kytkokvětého) na Českolipsku

 

Kovářová, J. (2006): Výskyt lišejníků na stanovištích na vrchu Oblíku a v jeho bezprostředním okolí

Mařasová, A. (2006): Rozšíření rodu Reynoutria Houtt. na území města Ústí nad Labem

Špatenková, K. (2006): Plevele z území ohraničeného obcí Řehlovice, řekou Bílinou a Labem

 

Janečková, P. (2005): Flóra a vegetace agrárních valů v okolí Srdova a Brníku v Lounském středohoří

Píšová, S. (2005): Ověření výskytu rodu Utricularia L. na území fytookresů č.52 Ralsko-Bezdězská tabule a č.53 Podještědí

Uhrová, S. (2005): Flóra území části Verneřického středohoří s důrazem na agrární valy

 

Rešová, P. (2004): Charakteristika stanovišť s výskytem rozptýlené zeleně v části Verneřického středohoří

 

 

Diplomové práce

Kučerová M.(2017): Rozbor rozšíření vybraných druhů rostlin na agrárních valech s použitím metod statistiky a geostatistiky.

Hendrychová (Bičanová), K. (2015): Hodnocení agrárních valů a teras v údolí řeky Ploučnice

Landová, M. (2015): Studie agrárních valů v okolí obce Merboltice

 

Svítková, V. (2013): Studie mokřadů antropogenního původu mezi Teplicemi a Chabařovicemi

 

Kamenská, M. (2011): Příčiny současného stavu porostů na agrárních valech na Krušných horách

 

Potěšilová, L. (2006): Plevele polí na úpatí vrchu Oblíku

 

Pechová, Š. (2005): Přírodní poměry s důrazem na vegetaci agrárních valů v okolí Heřmanova-Fojtovic

 

Aktualizováno k datu 12.2.2019