Ing. Martin Neruda, Ph.D.

funkce:

děkan

telefon:

739 335 079

e-mail:

martin.neruda@ujep.cz

místnost:

KV 204

zaměření:

Vodní složka krajiny

výuka:

Hydrologie a ochrana vod, Vodní toky, vodní díla a jejich revitalizace, Technika a technologie rekultivací, Protipovodňová opatření v krajině

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity

 

 


 

Články v mezinárodních časopisech s IF

Achmadulina F. Y., Zakirova R. K., Balymova E. S., Denisova V., Brovdyová T., Trögl J., Neruda M. (2017) Comparison of bioindicator eukaryotes of activated sludge biocenoses on two water-treatment plants: a case study, Nova Biotechnologica et Chimica, 16(1): 54-60

KOVÁŘ P., HRABALÍKOVÁ M., NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J., JELÍNKOVÁ A., BAČINOVÁ H. (2015) Choosing an Appropriate Hydrological Model for Rainfall-Runoff Extremes in Small Catchments, Soil and Water Research, r. 10, č. 3: 137-146

SADUKOVA R.M., KIRILINA T. V., TRÖGL J., NERUDA M., SIROTKIN A.S., BROVDYOVA T. (2014)  Quality and condition control of natural waters at the flood recovery period, Water: Chemistry and Ecology, n. 9. pp. 3-8

NERUDA M., KRAMER D.A., TIKHONOVA I. O. (2012) Current state of river Bilina in Czech Republic,Water: Chemistry and ecology, č. 7, Kreativnaja ekonomika, Moskva, s. 89-96.

NERUDA M., NERUDA R. (2002) To contemplate quantitative and qualitative water features by neural network method, Rostlinná výroba, 48, (7):322-326

Publikace ostatní

2016

Augustinková L., Fárek V., Klepek J., Krakovská A., Neruda M., Ponížilová I., Strachota M., Šrejber J., Unucka J., Voženílek V., Winkler I. and Židek D. (2017) Utilization of the Geoinfomatics and Mathematical Modelling Tools for the Analyses of Importance and Risks of the Historic Water Works, In I. Ivan et al. (eds.), The Rise of Big Spatial Data, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International Publishing Switzerland  DOI 10.1007/978-3-319-45123-7_21, s. 289-306.

 

2015

VÁGNEROVÁ M., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., NERUDA M. (2015) Vývoj ekosystému Mosteckého jezera, Zpravodaj Hnědé uhlí, č. 4, VÚHU Most, s. 27-40

Matějková H., Neruda M. (2015) Protierozní opatření v katastrálním území Třeboc, Pozemkové úpravy, r. 23, č. 2, s. 6-10

 

2014

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., KOFROŇOVÁ B., NERUDA M. (2014) Hydrobiologický monitoring Mosteckého jezera, č. 46, Severočes. Přír., Severočeská pobočka České botanické společnosti, Ústí nad Labem, s. 61-73

Neruda, M., Filipová, L., Říhová Ambrožová, J., Machová, I., Kubát, K., Holec, M., Holcová, D. (2014) Ecological research of former brown-coal quarry - the Most lake in the Czech Republic, Journal of Life Sciences, č. 8., David Publishing, s. 841-847, USA.

 

 

2013

NERUDA M., ELZNICOVÁ J., KOUTNÍK J., ZRÚSTOVÁ T., OLIVEIRA I. (2013) Sledování vývoje koryta Černého potoka v Krušných horách, č. 2, r. 7, Studie Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 48-55

KOVÁŘ P., VAŠŠOVÁ D., NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J., JELÍNKOVÁ  A. (2013) Možnosti využití odlišných hydrologických modelů v řešení srážko-odtokových extrémů na malých povodích, č. 2, r. 7, Studie Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 56-69

 

2012

BASTIAN O., NERUDA M. (2012) Území NATURA 2000 v Krušných horách v konfliktu zájmů ochrany přírody a rozvoje venkova, č. 2, r. 6, Studia Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 3-17

 

KRAMER D., NERUDA M., TIKHONOVA I. (2012) European experience of small rivers revitalization, Naučnyj dialog, č. 2, Ekaterinburg, s. 112-128.

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., NERUDA M. (2012) Hydrobiologický průzkum hydrickou cestou rekultivovaného území na Mostecku, č. 1, r. 6, Studia Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 19-27

KRAMER D.A., TIKHONOVA I.O.,NERUDA M. (2012) Restoration of small rivers in urbanized areas, č. 2, Environment protection and nature usage, OAO NII ATMOSFERA, Sankt Peterburg, Rusko, s. 24-29

NERUDA M., TICHONOVA I., KRAMER D. (2012) Theoretical and Practical Aspects of Rivers Revitalization. Journal of Earth Science and Engineering, Volume 2, Number 3, March 2012, David Publishing Company, USA, s. 145-154.

 

2011

NERUDA M., ZAHÁLKA J., ŠULC J., RITSCHELOVÁ I. (2011) Využití obnovitelných zdrojů energie v ČR, In: GRAMLICH L., ORANTEK K., Intelligenter und effizienter Einsatz von (er)neu(erbar)en Energien in Sachsen und Tschechien. Technische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Verlag der GUC Chemnitz (Fachbuchreihe; 15)

VRÁBLÍKOVÁ J., a kol. (2011) Revitalizace území v severních Čechách, kapitola 3 a 6, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n. L.

FILIPOVÁ L., NERUDA M. (2011) Zelená síť Krušné hory, Pozemkové úpravy, č. 77, r. 19, ČMKPÚ Praha, s. 10-12

 

2010

BASTIAN O., NERUDA M., FILIPOVÁ L., MACHOVÁ I., LEIBENATH M. (2010) NATURA 2000 Sites as an Asset for Rural Development: The GermanCzech Ore Mountains Green Network Project, Vol: 3, č. 2, Journal of Landscape Ecology, Czech Society for Landscape Ecology, Brno, s. 41-58

ZAHÁLKA J., NERUDA M. (2010) Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří, Zpravodaj Hnědé uhlí, č. 1, VÚHU Most, 2010, s. 39-42

ZAHÁLKA J., NERUDA M. (2010) Revitalizace stzrukturálně postižených regionů na příkladu Porúří, Životné prostredie, ročník 44, č. 1, s. 52-54

2009

NERUDA M., NERUDA R, ŠREJBER J. (2009) Application of Artificial Neural Networks Modelling to the Sázava and Ploučnice River. In Hydrological extremes in small basins, 12th Biennial International Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB),Krakow, Poland, 18-20. 9. 2008, UNESCO, International Hydrological Programme, IHP-VII, No. 84, Paris,France, s. 135-140

NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J. (2009) Application on Artificial Neural Networks Modelling tothe Sázava and Ploučnice River, In: Modelling of selected areas of sustainable development by artificialintelligence and soft computing, editors J. Olej, I. Obršálová, J. Křupka, Grada, University of Pardubice,2009, s. 109-118.

ZACHAROVÁ J., NERUDA M. (2009) Revitalizace drobných vodních toků. In Pozemkové úpravy, č. 67,Praha, ČMKPÚ, s. 4-8

 

2008

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ J., OPRCHALOVÁ L. (2008) Revitalizace řeky Modly, Sborník příspěvků 1. Konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca, 20.-23.8.2007, Rožnov pod Radhoštěm, s. 578-581, Bratislava

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ, SMETANOVÁ L. (2008) Environmental pollution of Bílina River, 12th Conference on Environment and Mineral Processing, 5.-7. 6. 2008, VŠB-TU OSTRAVA, part III, s. 223-228, Ostrava

NERUDA M., OPRCHALOVÁ L., BREJŠOVÁ D. (2008) Revitalizace vodotečí, příklady z okolí, Sborník z meziregionálního odborného semináře Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území, 17. června 2008, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, Severočeská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, s. 70-74

 

2007

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P. (2007) Aplikace umělých neuronových sítí na zvolený úsek povodí Sázavy, Vodní hospodářství č. 4, s. 127-128.

NERUDA M., NERUDA R.(2007) Application of Artificial Neural networks in modelling the hydrological balance of the Ploučnice River valley. Northern Bohemia (Czech Republic), In Sandstone Landscapes, Härtel H., Cílek V.,Herben T., Jackson A, Williams R (eds.), Academia, Praha, s. 90-92

NERUDA M., HOLÝ M.,VOPAT V., BREJŠOVÁ D. (2007) Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách, Studia oecologica, č. 1, r. 1, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n. L., s. 63-67

 

2006

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P., FIEDLEROVÁ K. (2006) Rainfall-runoff modelling with Artificial Neural Networks, Studia oecologica XIV., Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 27-33

NERUDA M., PRCHALOVÁ H., SAMOLEJ A. (2006) Groundwater module for Neptun Project, Studia oecologica XV., Výsledky a závěry vědecko-výzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005-2006, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 71-76

 

2000 - 2005

NERUDA M., URBANOVÁ M. (2000) Negativní dopady absence vhodného využívání zemědělské půdy na složky krajiny, Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen), Vol 7, s. 15-20, Technická univerzita Zvolen

NERUDA M., WAGENER T. (2000) Stanovení srážkových a odtokových poměrů v povodí Ploučnice, Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica IX, s. 79-82, UJEP, Ústí nad Labem

NERUDA M., VRÁBLÍK P. (2000) Hydrologické poměry výsypky Václav v Křinci u Duchcova, Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica X, s. 81-84, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

NERUDA M., URBANOVÁ M. (2000) Negativní dopady absence vhodného využívání zemědělské půdy na složky krajiny, Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica X, s. 85-88, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

VRÁBLÍK P., NERUDA M. (2000) Strukturální fondy Evropské unie a možnosti jejich využití v České republice, Acta Universitatis Purkynianae. Studia Oecologica X., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

VRÁBLÍK P., NERUDA M (2000) Regionální politika v Evropské unii a v České republice, Acta Universitatis Purkynianae. Studia Oecologica X., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

FARSKÝ M., NERUDA M. (2001) Biomasa pro energetiku: Šance nebo návrat zpět?, CHEMagazín, č. 3, r. XI., s. 11-12

NERUDA M. (2001) Local Agenda 21 in Great Britain - on example Cheshire county, Acta Universitatis Purkynianae 66, Studia oecologica XI, s. 86-91, UJEP Ústí nad Labem

NERUDA M., NERUDA R. (2001) Monitoring kvantitativních a kvalitativních ukazatelů malých vodních toků, Acta Universitatis Purkynianae 73, Studia oecologica XII., s. 131-134, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

FARSKÝ M., NERUDA M. (2001) Energy usage of biomass: environmental economy evaluation, Economics and Management, mimořádné číslo, Faculty of Economics, Technical University of Liberec, s. 60-63

FARSKÝ M., NERUDA M. (2001) A reclamation of the Landscape in North Bohemia Lignite Basin. E+M Ekonomie a Management. č. 2, Technická univerzita v Liberci. Liberec, s. 45-49 NERUDA M., FARSKÝ M. (2002) Biomass for energetics Chance or regression, Agricultural Economics, 48, (11), s. 202-204

FARSKÝ M., NERUDA M. (2003) Bilance produkovaných odpadů jako omezující faktor v úvahách o rozšíření výroby průmyslového podniku, Ekonomie a Management, č. 2, VI. Ročník, Technická univerzita v Liberci, s. 42-47.

FARSKÝ M., NERUDA M. (2003) Příspěvek k hodnocení vývoje spotřebních norem energií, Ekonomika a Management, č. 3, VI. Ročník, Technická univerzita v Liberci, s. 112-115.

NERUDA M., KOVÁŘ P. (2003) Aplikace modelu Fourierových řad na povodí Ploučnice, č. 3, ročník 53, Vodní hospodářství, Praha.

FARSKÝ M., NERUDA M. (2004) Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice, Vesmír, č. 6, r. 83, Praha, str. 326-329

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P. (2005) Forecasting runoff with Artificial Neural Networks, UNESCO, International Hydrological Programme, Progress in surface and subsurface water studies at plot and small basin scale, 10th Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Turin, Italy, 13-17. 10. 2004, IHP-VI, No. 77, Paris, France, s. 65-69

Zpět

Účast na konferencích:

2014

NERUDA N., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku - Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V - sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59

AMBROŽOVÁ ŘÍHOVÁ J., NERUDA M. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku - Ekosystém jezera, In Těžba a její dopady na životní prostředí V - sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 81-84

NERUDA M., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., AMBROŽOVÁ ŘÍHOVÁ J., HOLEC M. (2014) Research of the former brown coal mine Most flooding from the point of view hydrobiology and littoral zone ecosystem, In The 9th European conference on ecological restoration - Abstracts, 3.-8. 8. 2014, Oulu, Finsko, s. 104-105 

 

2013

Neruda M., Kubát K., Říhová Ambrožová J., Machová I., Filipová L. (2013) Hydrická rekultivace jezera Most, In Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů-sborník příspěvků z konference, 16.-18.4.2013, Most, s. 94-97.

 

2012

NERUDA M., KUBÁT K., MACHOVÁ I., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. (2012), Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration, 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61

NERUDA R., ŠREJBER J., NERUDA M., Konference EGU 2012 General Assembly, .„Improving flood wave predictors by meta-learning“, Vídeň, 22.-27 .4. 2012

 

2011

Konference „Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011“, 6. 9. 2011, FŽP UJEP Ústí nad Labem.

NERUDA R., ŠREJBER J., NERUDA M., Konference EGU 2011 - ústní vystoupení: „Neuroevolution modelling of flood wave predictors for Smeda river“, Vídeň, 4. 4. 2011

 

2010

NERUDA M., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., PŘIKRYL T., PETROUŠKOVÁ V., OLAH R. (2010) Ekologické sledování hydrických rekultivací, In. Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích 4.-6.10.2010, sborník, s. 234

NERUDA R., ŠREJBER J., NERUDA M., PAŠČENKO P. (2010) Combining neural networks and genetic algorithms for hydrological flow forecasting, poster, European Geosciences Union, General Assembly 2010, 2-7.5.2010, Vídeň ŠULC J.,

RÝZNAROVÁ M., KRENÍKOVÁ V., NERUDA M. (2010) Obnovitelný zdroj energie – zplyňování biomasy s kogenerací. In Technika ochrany prostredia TOP 2010. Bratislava, STU Bratislava, 2010, s. 399-404

ŠREJBER J., NERUDA R., NERUDA M. (2010) Rainfall-runoff time series modeling with artificial neural network usage. In Hydrological responses of small basins to a changing environment, BOKU Vídeň, Rakousko, 2010, s. 211-213

 

2009

NERUDA M., ZACHAROVÁ J. (2009) Small streamsrehabilitation in the northern region of the Czech Republic, Water policy 2009 – Water as a Vulnerable and Exhaustible Resource, Czech University of Life Sciences, 22.-26.6.2009, s. 39-40.

NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J. (2009) Longer Period Runoff Forecasts by Mean of Multilayer Perceptron Neural Network, 5th Environmental AccountingSustainable Development Indicators, 23.-24.

4. 2009, Praha, s. 60

 

Archiv

NERUDA M., URBANOVÁ M. (2000) Negativní dopady absence vhodného využívání zemědělské půdy na složky krajiny, Ekotrend -"trvale udržitelný rozvoj" - cesta do 3. tisíciletí, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

NERUDA M., NERUDA R. (2001) Monitoring kvantitativních a kvalitativních ukazatelů malých vodních toků, Studentská vědecká konference, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

NERUDA M., NERUDA R. (2001) Sledování kvantitativních a kvalitativních vlastností vody na horní Ploučnici metodou neuronových sítí, Sborník referátů z konference „Hornická a pohornická krajina horního Slezska, s. 125-130, VŠB – Technická univerzita Ostrava

NERUDA, M., NERUDA, R. (2002) Sledování kvantitativních a kvalitativních vlastností vody na horní Ploučnici metodou neuronových sítí, sborník z konference Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV.,  14. září 2001, Technická univerzita Zvolen, s. 145-153.

NERUDA M., NERUDA R. (2002) Vyhodnocení závislosti průtoků na srážkách metodou neuronových sítí, sborník referátů z mezinárodní konference Systémové řízení konané ve dnech 12. a 13. 6. 2002, Masarykova univerzita v Brně, s. 347-351.

NERUDA M. (2002) Quantitative hydrological model of the Ploučnice catchment using neural networks, mezinárodní konference Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14. - 20. 9. 2002, Doubice, sborník abstraktů s. 24

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Aplikace umělých neuronových sítí na srážko-odtokové vztahy, sborník příspěvků Veda mladých 2003 - 1. Medzinárodná vedecká konferencia FZKI SPU Nitra konaná ve dnech 6. - 7. 11. 2003, s. 128-132.

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Možnost predikce povodní pomocí neuronových sítí, 3. Vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí, 26. – 27. 11. 2003, FAST VUT v Brně, ECON publishing, s.r.o. Brno, s. 211-215.

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Srovnání kvantitativních a kvalitativních vlastností vody pomocí metody neuronových sítí, Sborník příspěvků z Workshopu 2002 „Extrémní hydrologické jevy v povodích“ konaného 12. 11. 2002 v Praze, ČVUT Fakulta stavební Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Tisk ČHMÚ Praha, s. 131-136. 

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Využití umělých neuronových sítí k předpovědi průtoků na Ploučnici, Sborník příspěvků z workshopu 2003 "Extrémní hydrologické jevy v povodích", České vysoké učení technické v Praze, s. 215-220

NERUDA M. (2003) “Retenční faktor” ve srážko-odtokových modelech, Abstrakty a přednášky konference Praga 2003, Krajina a voda, konané ve dnech 25.-29. srpna 2003 v Praze, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Consult Praha, s. 100-108.

NERUDA M., KOVALČÍKOVÁ J., FARSKÝ M. (2003) Hodnocení retenční schopnosti krajiny, sborník z konference Hydrologie půdy v malém povodí konané 15. 10. 2003, Ústav pro hydrodynamiku AVČR Praha, str. 233-236.

NERUDA M. (2003) Předpověď povodňových situací pomocí metody neuronových sítí, sborník z workshopu Protipovodňová opatření v krajině a sídlech, 10.-11.4.2003, Praha, FŽP UJEP Ústí n. L., Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha

NERUDA R., NERUDA M. (2004) Modelování srážko-odtokových vztahů metodami umělé inteligence, 526/03/Z042. In Dlouhodobé změny klimatu – Souhrnné výsledky grantových proejektů v mimořádné soutěži GAČR, Praha, s. 57-62

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P., FIEDLEROVÁ K. (2004) Rainfall-runoff modelling with Artificial Neural Networks and GIS tools. In D. Tropeano, M. Arattano, F. Maraga, C. Pelissero (eds.): Progress in surface and subsurface water studies at the plot and small basin scale. Italian National Research Council, Turin, 2004, pp. 101-104.

NERUDA M., FIEDLEROVÁ K., FARSKÝ M. (2004) Stanovení retenční schopnosti území pomocí geografických informačních systémů, Sborník referátů z odborné konference Průmyslová krajina, 23. března 2004, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 187-194

FARSKÝ M., NERUDA M. (2004) Leontijevská strukturní bilance a účty materiálových toků, Mezinárodní seminář 15. 11. 2004 v Praze, FŽP UJEP Ústí n. L., UK Praha, Environmentální účetnictví, s. 178-181.

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P. (2004) Predikce průtoků pomocí sítí s lokálními jednotkami, sborník z konference Vodní toky 2004, Hradec Králové 23.-24.11.2004, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha, s. 157-160.

NERUDA M., FIEDLEROVÁ K., PRCHALOVÁ J. (2004) Využití nástrojů gis při srážko-odtokovém předpovědním modelování, Juniorstav 2004, 4.-5.2.2004, VUT Brno

FARSKÝ M., NERUDA M. (2005) Deskripce retenční schopnosti české krajiny, Sborník referátů z odborné konference Průmyslová krajina, 22.-23. března 2005, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 29-34

FARSKÝ M., NERUDA M., NERUDA R. (2005) Hmotnostní a energetické toky v souvislostech podnikového environmentálního účetnictví, Mezinárodní konference 25. - 27. 9. 2005 v Praze, Environmentální účetnictví Indikátory udržitelného rozvoje, s. 345-351

FARSKÝ M., NERUDA M., NERUDA R. (2005) Mass and Energy Flows in Consequences of Company Environmental Accounting, International conference 25. -27. 9. 2005 in Prague, Environmental Accounting Sustainable Development Indicators, p. 356-362

NERUDA M., DOLANSKÝ T., PRCHALOVÁ J. (2005) Neptun pomáhá evropským vodohospodářům, Sborník z konference Vodní toky 2005, 29.-30.11.2005 Hradec Králové, s. 168-170

NERUDA M. (2006) Aspects of Environmental factors in Chomutov – Usti area, Sborník z 10. konference Environment and Mineral Processing, 22.-24. 6. 2006 v Ostravě, VŠB TU Ostrava, s. 165-168.

VRÁBLÍKOVÁ J., NERUDA M., VRÁBLÍK P., HLÁVKA M. (2006) Specifika kategorizace půdního fondu v pánevních okresech severních Čech, Sborník referátů z 11. pedologických dnů, Kouty nad Desnou, 20.-21.9.2006, s. 167-172

VRÁBLÍKOVÁ J., SEJÁK J., NERUDA M., VRÁBLÍK P. (2006) Perspektivy využití půd v antropogenně postižených oblastech, Sborník z mezinárodní vědecké konference Bioklimatologie a voda v krajině, 11.-14.9.2006, Strečno, Slovensko

DOLANSKÝ T., NERUDA M., ELZNICOVÁ J. (2006) Projekt NEPTUN – výchova vodohospodářských pracovníků, poster na mezinárodní konferenci k 15. výročí založení FŽP UJEP Ústí n. L.

NERUDA M., DOLANSKÝ T., PRCHALOVÁ J. (2006) Neptun pomáhá evropským vodohospodářům, Konference klastru Aquarius, 24. 5. 2006, Krajský úřad Ústeckého kraje VRÁBLÍKOVÁ J., NERUDA M. (2006) Projekt REVITAMIN - Nutzung der Ergebnisse in dem von den menschlichen Tatigkeiten betroffenen Raum Nordbohmens, Transnationale konferenz Revitamin, 8.-9.5.2006, p. 1-4.

NERUDA M., DOLANSKÝ T., PRCHALOVÁ J. (2006) Projekt NEPTUN – výchova vodohospodářských odborníků, 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD), 10.-13.10.2006, Český Krumlov, s. 197

NERUDA M., DOLANSKÝ T. (2007) Project NEPTUN helps with Flood Control, European Symposium on Flood Risk Management Research (EFRM 2007), 6.-7. 2. 2007, Drážďany, pp. 270-271.

NERUDA M. (2007) NEPTUN – new partnership for transnational understanding and co-operation in water management, workshop “Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možností jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží” – projekt č. HU-SK-UA/05/01/041, 23. 1. 2007, VITUKI Budapešť.

NERUDA M. (2007) Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách, mezinárodní konference Reregions, 17.-20. 4, 2007, Most, s. 13-14

FARSKÝ M., NERUDA M., NERUDA R., IŠA J. (2007) Energy balance and balance of reserves of fuels, 3rd international conference Environmental Accounting & Sustainable Development Indicators, book of proceedings, 23.-25. 5. 2007, Praha, s. 327-330.

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ J. (2007) Revitalization of rivers in North Bohemia, 11th Conference on Environment and Mineral Processing, 3. díl, 31.5.-2.6.2007, VŠB-TU Ostrava, s. 49-51.

NERUDA M., DOLANSKÝ T. (2007) Project NEPTUN delivers a course on the European Water Framework Directive, International Conference ProceedingsMethodology development for integrated river basin planning“, 23. 1. 2007 Budapešť, s. 56-59

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ J., OPRCHALOVÁ L. (2008) Revitalizace řeky Modly, Sborník příspěvků 1. Konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca, 20.-23.8.2007, Rožnov pod Radhoštěm, s. 578-581, Bratislava

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ, SMETANOVÁ L. (2008) Environmental pollution of Bílina River, 12th Conference on Environment and Mineral Processing, 5.-7. 6. 2008, VŠB-TU OSTRAVA, part III, s. 223-228, Ostrava

NERUDA M., OPRCHALOVÁ L., BREJŠOVÁ D. (2008) Revitalizace vodotečí, příklady z okolí, Sborník z meziregionálního odborného semináře Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území, 17. června 2008, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, Severočeská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, s. 70-74.

Zpět

Řešené projekty:

Aktuální:

Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh, GAČR (2015-2017)

 

Ukončené:

Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, program TAČR Alfa, TA 01020592 (2011-2014)

2011-2014 Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (Envimod), OPVK

 

 

Společně plánovat a utvářet městskou zeleň I. a II., Fond malých projektů Euroregion  Elbe/Labe, Cíl 3, 2010-2013

2010-2011 Zelená síť Krušné hory, Cíl 3, 2009-2011, http://www.natura-2000-synergies.net/index.php?id=1&L=1

Environmental Water Management ENWAMA, Partnership, Leonardo da Vinci, 2008-2010, http://fzp.ujep.cz/projects/enwama/

Neptun – New partnership for transnational understanding and co-operation in water management,Leonardo da Vinci, 2004-2007, www.neptun-project.org
Modelování srážko-odtokových vztahů metodami umělé inteligence, GAČR 526/03/Z042, 2004
Zpět

 

Vedené závěrečné práce:

Od roku 2002 vedoucí přes 100 bakalářských a diplomových prací s tematikou vody v krajině a revitalizace krajiny

Např.

Klára Vydrová: Soustava poldrů v areálu Mosteckého jezera

Martin Vlach: Hodnocení vlivu člověka na kvalitu vody v řece Litavce

Petr Horák: Soubory umělých neuronových sítí pro modelování záplavových vln

Ilona Gregorová: Studie hodnocení břehových porostů na vybraném toku

Martina Šípová: Sanace starých ekologických zátěží-nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru V. CHOPAV "Kvartér řeky Moravy"

Martina Kunešová: Komplexní ekologické sledování jezera Most

Václav Líbal: Zhodnocení vývoj jezera Chabařovice

Denisa Palusková: Územní rozvoj hydrické rekultivace jezera Most

Lucie Vlková: Vyhodnocení povodně v Chrastavě a návrh protipovodňových opatření

David Kubát: Revitalizace rašelinišť u Hory Svatého Šebestiána v Krušných horách

Vít Kindermann: Monitoring v okolí rekultivované skládky Chabařovice

Lukáš Urban: Význam jednotlivých potravních kategorií ve výživě juvenilního okouna ve vznikajícím důlním jezeře Most

Vzdělání a odborný růst:

1996 Bc. FŽP UJEP

1998 Ing. Revitalizace krajiny FŽP UJEP

2004 Ph.D. Ochrana půdy a meliorace -Česká zemědělská univerzita v Praze

Zpět

Ostatní aktivity:

Místopředseda severočeské pobočky Českomoravské komory pozemkových úprav

Člen redakční rady časopisu Pozemkové úpravy

Člen redakční rady časopisu Studia Oecologica

Zpět