Ing. Jiří Šefl, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 137

e-mail:

jiri.sefl@ujep.cz

místnost:

KV 208

zaměření:

lesnictví, dendrologie, technické rekultivace

výuka:

Funkce lesů – základy, Funkce lesů a rekultivace, Ochrana přírody, Bioindikátory, Soil Science,

Technika a technologie rekultivací (výuka v minulosti).

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

 

Publikace ostatní

 

2016

Šefl J. (2016): Doplněk k rozšíření, morfologii a biologii hybrida mezi Sorbus aucuparia a S. aria v západní části Národního parku Podyjí. Studia Oecologica, UJEP. Ústí nad Labem, 1., 26.-32.

2014

Šefl J. (2014): Funkce lesa – základy. FŽP UJEP Ústí nad Labem, skripta, 140 p. ISBN: 978-80-7414-893-4.

Zoubková L., Roubíková I., Šefl J., Banýr P. et Rybářová I. (2014): Comparison of anthropogenic substrates and unaffected soils in relation to phytocoenosis on selected localities of the Mostecká pánev Basin. Ekológia a environmentalistika. Zborník z 11. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. FEE TUZVO. ISBN: 978-80-228-2644-0.

2013

Šefl J. (2013): Ochrana přírody. FŽP UJEP Ústí nad Labem, skripta, 95 p.

Šefl J. (2013): Kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae) ve vybraných porostech v oblasti Flájské přehrady v letech 2010-2012. Studia Oecologica, UJEP. Ústí nad Labem, 1, 59-71.

Roubíková I. et Šefl J. (2013): Hodnocení růstových vlastností na Slatinické výsypce. Studia Oecologica, UJEP. Ústí nad Labem, 1, 72-87.

Zoubková L., Šefl J., Roubíková I. et Remiaš Z. (2013): Pedologické charakteristiky vybraných lokalit Radovesické výsypky a jejich fytocenózy. Studia Oecologica, UJEP. Ústí nad Labem, 1, 48-58.

2012

Roubíková I. et Šefl J. (2012): Ujímavost a mortalita sazenic lesních dřevin na výsypce Slatinice. Rekultivace krajiny v Podkrušnohoří, UJEP. Ústí nad Labem.

Šefl J. (2012): Lesnické rekultivace po těžbě hnědého uhlí v Mostecké hnědouhelné pánvi. Ekologické a půdní podmínky, zalesňování. In Schoenherr J. I., Blažková M. et Engel J. [eds.]: Zemní stavby a rekultivace – Erdbau und Rekultivierung, p. 213-229. Hochschule Zittau/Görlitz – UJEP Ústí nad Labem – HTW Dresden.

2011

Šefl J. (2011): Alginátové preparáty při výsadbě lesních dřevin na rekultivovaných půdách po těžbě uhlí. Studia Oecologica, UJEP. Ústí nad Labem, 1: 102-110.

Šefl J., Roubíková I. (2011): Růst lesních dřevin na Slatinické výsypce. Studia Oecologica, UJEP. Ústí nad Labem, 1: 83-101.

2009

Šefl J. (2009): Problematika využitelnosti osiva ze semenných sadů. In: Novotný P., Frýdl J.: Rajonizace reprodukčního materiálu lesních dřevin [eds.] Sborník příspěvků. – p. 44-47. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. Strnady.

2008

Šefl J. (2008): Teoretická východiska volby druhové skladby při lesnické rekultivaci výsypek. In: Blažková M. (ed.): Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Sborník z konference 15. září 2008, FŽP UJEP, Ústí nad Labem, (podáno).

Šefl J. et Hanuš M. (2008): Aplikace alginátových preparátů při výsadbě lesních dřevin na rekultivovaných půdách po těžbě uhlí. Studia Oecologica, Ústí nad Labem, 2: 46-57.

2007

Šefl J. (2007): Jeřáby na Podyjí. – Thayensia, 7, pp. 107-137.

Šefl J. (2007): Palisty jeřábu oskeruše. – Živa, 4, pp. 157.

2006

Šefl J. (2006): Problematika užití osiva ze semenných sadů. In. Procházková Z. [ed.]: Semenné sady jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu - minulost, současnost a budoucnost [Sborník referátů z odborného semináře], VÚLHM Uherské Hradiště.

Šefl J. (2006): Historie uznávání lesních porostů ke sklizni osiva v českých zemích. Historie a vývoj lesů v českých zemích [odborný seminář], Správa CHKO a ŠUNAP a ČZU Praha.

2000

Koblížek J., Kolibáčová S., Maděra P., Úradníček L. et Šefl J. (2000): Dřeviny ČR, Matice lesnická, Písek, první vydání.

Šefl J. (2000): O výskytu oskeruše Sorbus domestica L., jeřábu polozpeřeném Sorbus pinnatifida (Smith) Düll a latifolioidních hybridech na území Národního Parku Podyjí. - Thayensia, 3: 63-73.

 

Aplikační výstupy

 

Zpět

Účast na konferencích:

Archiv

2018

Celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2017/2018. LOS, VÚLHM v.v.i., Průhonice 19. 4. 2018.

 

2017

Les jako součást krajiny a zdroj poznání. Seminář Komise pro životní prostředí AV ČR, Průhonice, 3.-4. 11. 2017.

Celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2016/2017. LOS, VÚLHM v.v.i., Průhonice 19. 4. 2017.

2016

Ochrana přírody: věda a praxe, Fórum ochrany přírody, 23. 9. 2016, ČZU, Praha

Celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2015/2016. LOS, VÚLHM v.v.i., Průhonice 14. 4.2016.

2015

Celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2014/2015. LOS, VÚLHM v.v.i., Průhonice.

2014

Celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2013/2014. LOS, VÚLHM v.v.i., Průhonice.

2011

Příspěvek na konferenci: Metody lesnické rekultivace na území po těžbě hnědého uhlí. Revitalizace území FŽP UJEP Ústí nad Labem 19. 5. 2011. Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl3.

Příspěvek na konferenci: Výběr sadebního materiálu pro lesnické rekultivace: „ Revitalizace území FŽP UJEP Ústí nad Labem 21. 6. 2011. Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl3.

Odborné přednášky (1) Lesnické rekultivace, 8.4. 2011, (2) Lesnické meliorace, 6.5. 2011. FŽP UJEP. Pořádané v rámci: Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl3.

Odborná přednáška: Vodní provoz rostlin. Hochschule Zittau, 24.4. 2011. Pořádaná v rámci: Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl 3.

Celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2010/2011. LOS, VÚLHM v.v.i., Průhonice 12. 4. 2011.

Odborné exkurze: „Ochrana proti povodním“. Hochschule Zittau/Görlitz. 25. - 29.7. 2011. Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl3.

2010

Příspěvek na konferenci: Poznatky o aplikaci alginátových preparátů v rámci lesnických rekultivací. „ Revitalizace území FŽP UJEP Ústí nad Labem 9.6.2010. Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl3.

Odborné exkurze: „Základy technologií odpadového hospodářství“. Hochschule Zittau/Görlitz. 26. - 30. 7.2010. Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Projekt Cíl3.

2009

Konference: Šumava na rozcestí. Pořádaná sekcí krajinářské architektury IFLA ČR, 10.-11. 9.2009, Železná Ruda

2006

Konference: Modřín opadavý 2006. Kostelec nad Černými Lesy.

Odborný seminář: Semenné sady jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu - minulost, současnost a budoucnost. Bzenec.

2005

Konference: Jedle bělokorá 2005. Srní. 31.10. -1.11.2005

Zpět

Řešené projekty:

§   Aktuální

2017-2019 Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

                     Zadavatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020;

                     Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

                     Typ činnosti:  odborný řešitel v roce 2017.

 

§   končené

 

2017

Spoluřešitel česko-saského projektu přeshraniční spolupráce BIDELIN – Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

 

2014

Interní grant – Ekologická studie houbového patogena kloubnatky smrkové (Gammamyces piceae [Brothw.] Casagr.) v porostech smrku pichlavého. Řešitel Šefl J. a Žambochová I. 1.4.-31. 12. 2014

Interní grant – Vývoj druhové skladby na antropogenních substrátech v závislosti na vybraných gradientech půdního prostředí, řešitel: Roubíková I., spoluřešitelé: Šefl J. a Zoubková L. 2012 – 2014.

2013

Projekt ESF „MEVAPOX – mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP“. Pracovní pozice: Metodik – tvůrce nových studijních předmětů a inovací. KA 3, http://mevapox.ujep.cz/; doba trvání: VIII-IX. 2013

2012

Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava. Pracovní pozice: popularizátor vědy a výzkumu. Doba trvání projektu VIII. 2012-V. 2014.

 

Interní grant – Ekologická studie houbového patogena kloubnatky smrkové (Gammamyces piceae [Brothw.] Casagr.) v porostech smrku pichlavého. Řešitel Šefl J., Juřičková R.. 1.4.-31. 12. 2012

2009

Ziel3/Cíl3. Interdisiplinární česko-německý vzdělávací projekt – Zemní práce a rekultivace. 2009 – 2012.

2007

Interní grant – Testování alginátových preparátů na ujímavost a přírůst lesních sazenic. 2007-2009.

 

Zpět

 

Vedené závěrečné práce:

Diplomové

2018

Bc. Veronika Mottlová, Dis. Studie kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) ve vybraných porostech smrku pichlavého v Krušných horách - zadána

2014

Iva Žambochová. Ekologická studie houbového patogena, kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) v porostech smrku pichlavého v oblasti Flájské přehrady. – obhájena 2015

2013

Miloš Mikuláš. Kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) ve vybraných lesních porostech Krušných hor. – obhájena 2015

2012

Radka Juřičková. Ekologická studie kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) ve vybraných lesních porostech na Krušných horách. – obhájena 2013

 

Bakalářské

 

2017

Student téma opustil: Inventarizace dřínu obecného na kokalitě Bažantnice a návrh péče o tuto lokalitu.

2016

Jakub Mudra. Průzkum květeny v přírodní rezervaci Černá louka. – obhájena 2018.

2015

Student téma opustil: Studie kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) ve vybraných porostech smrku pichlavého v Krušných horách

2014

Marie Aulická. Studie populace jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) na lokalitě PP Lužické šípáky. – obhájena 2015

2013

Martina Brodmannová. Průzkum dřevinné skladby na hoře Lovoš a v jejím okolí. – obhájena 2015

2012

Petr Štefan. Dendrologicko-ekologická studie břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser) na lokalitě přírodní památka Lokalita břízy ojcovské u Volyně. – obhájena 2013

Ladislav Beránek. Inventarizace jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) v litoměřické části Českého středohoří. – obhájena 2014

Petr Doškář. Odvodňovací systémy na lesní půdě ve východních Krušných horách. – obhájena 2013

2011

Janů Simona. Ekologická studie houbového patogena, kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) v porostech smrku pichlavého v oblasti Flájské přehrady. – obhájena 2011

2010

Novák Kamil. Hodnocení ujímavosti a vitality lesních sazenic ošetřených alginátovými preparáty v podmínkách důlních rekultivací. – obhájena 2010

2009

Krtilová Eva. Hodnocení vlivu alginátů na biologickou aktivitu půdního prostředí a vitalitu sazenic v prostředí důlních rekultivací. – obhájena 2009

Hejdová Milada. Hodnocení ujímavosti a vitality lesních sazenic ošetřených alginátovými preparáty v podmínkách důlních rekultivací. – obhájena 2009

2008

Kubizňáková Radka. Hodnocení ujímavosti a vitality sazenic borovice lesní v podmínkách rekultivovaných výsypek. – obhájena 2008

Palischová Andrea. Hodnocení biologické aktivity půdního prostředí rekultivovaných výsypek a ujímavosti a vitality sazenic borovice lesní. – obhájena 2008

Vaníček Petr. Zhodnocení produkční schopnosti dřevin na agrárních valech. – obhájena 2008

 

 

Zpět

 

Vzdělání a odborný růst:

2002-2007 výzkumný a vývojový pracovník, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, stanice Uherské Hradiště, Oddělení uznávání a evidence zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin

2003 doktorát v oboru ekologie na LDF MZLU, disertační práce na téma: Dendrologicko-ekologická charakteristika taxonů rodu Sorbus na vybraných lokalitách NP Podyjí, vedoucí práce Ing. Luboš Úradníček, CSc.

1995-1996 lesní adjunkt, Obecní lesy Petrovice u Sušice

1990-1995 Lesnická fakulta MZLU Brno, lesní inženýrství

 

Zpět

 

Další pracovní aktivity:

Propagátor vědy a výzkumu v projektu: Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizce krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava. 2012-2014.

 

Od května r. 2015 proděkan pro studium na FŽP.

R. 2015 vytváření datového prostředí pro studijní obor Vodní hospodářství v informačním systému STAG.

R. 2018 v pracovní skupině projektu U21 – pracovní skupina připravující podklady pro akreditaci studijních programů FŽP UJEP.

            Dále příprava studijních materiálů pro předměty: (1) Krajinné a parkové úpravy,

dále (2) Forest Ecosystems in Europe, a předmět Soil Science. Studijní materiály pro předměty 1 a 2 jsou publikovány na FZP Moodle.

Vytváření datového prostředí pro nové studijní programy v informačním systému STAG.

 

Ostatní aktivity:

Udržovaní oplocených trvalých zkusných ploch na Slatinické výsypce (Mostecko). Na těchto plochách o celkové výměře 1.500 m2 jsou od r. 2010 vysazeny sazenice lesních dřevin, je o ně standardně pečováno, je sledována jejich růstová dynamika.

Zpět

Poslední aktualizace 28. 1. 2019