přeskočit navigaci


Katedra přírodních věd


  Témata bakalářských a diplomových prací  

DP a BP: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Revitalizační proces na vybraných rekultivovaných lokalitách v Podkrušnohoří.

Posoudit vývoj rekultivačního procesu po těžbě uhlí ve vybraném zájmovém území v Podkrušnohoří. Ověřit vybrané metodické postupy pro hodnocení revitalizace území na podkladě zpracované a certifikované Metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří. Při hodnocení efektivnosti uplatnit navržené indikátory revitalizačních opatření v krajině.

Zhodnocení možností uplatnění přirozené sukcese jako formy obnovy krajiny po těžbě uhlí v Podkrušnohoří.

Posoudit obecně rozsah území po těžbě uhlí v SHP. Popsat tradiční revitalizační cíle a postupy. Popis území ponechaného přirozené sukcesi a zpracování perspektiv vývoje tohoto území.

Realizace projektu bioplynové stanice na vybrané lokalitě.

Analyzovat výhody a nevýhody využívání bioplynu obecně. Další možnosti uplatnění bioplynu jako produkce OZE.

Posouzení vývoje ekologického zemědělství.

Analýza vývoje ekologického zemědělství v ČR a ve vybraném územním celku a konkrétním zemědělském podniku včetně návrhů na realizaci EZ.

 

BP a DP: Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Environmentální aspekty problematiky brownfields a možnosti jejich regenerace v krajině severních Čech (případně na jiném vybraném modelovém území, případně ve venkovském prostoru - zemědělské brownfields)

Posoudit vývoj brownfields v Chomutovsko – ústecké oblasti (případně v daném venkovském prostoru/jiném zájmovém území dle studenta). Možnosti jejich využívání s ohledem na ekonomické a ekologické aspekty. Vytvoření katalogu objektů typu brownfields s použitím GIS. Využití evropských fondů k revitalizaci lokalit brownfields. Návrh řešení regenerace konkrétní lokality.

Zhodnocení revitalizace a resocializace v krajině Severních Čech (případně na jiném vybraném modelovém území)

Posoudit vývoj revitalizace a resocializačního procesu v zájmovém území. Ověřit vybrané metodické postupy pro hodnocení revitalizace a resocializace území. Zhodnotit využití strukturálních fondů v rámci daného tématu. Vliv komplexních pozemkových úprav na krajinu (ve vybraném modelovém území).

Pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje krajiny (v antropogenně postižených oblastech, ve vybraném území)

Zhodnotit vývoj komplexních pozemkových úprav v daném území/venkovském prostoru/okrese/kraji. Zpracovat na dané téma literární rešerši. V rámci KPÚ popsat vliv na krajinu z hlediska ÚSES, cestní sítě, složení půdního fondu, eroze, vlastnických vztahů apod. Vlastní návrh řešení dané problematiky.

Vlastní náměty studenta

Zajímavé návrhy dle odborného zájmu studenta vztahující se k problematice rekultivace a revitalizace krajiny (Podkrušnohoří, Sokolovsko), agroekologie (posouzení systému produkce vybrané farmy, agroturistika), problematika vodní a větrné eroze, vliv programů - OPŽP a PRV na rozvoj venkovského prostoru apod.

 

DP a BP: doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

Vliv těžby vybraných nerostných surovin na ŽP.

Příklady: Uran ve Stráži pod Ralskem. Fluority v Jílovém u Děčína, Harrachově, Moldavě v Krušných horách. apod.

Zmapování vlivu těžby na ŽP na různých lokalitách a odlišných surovinách.

Těžba rud v Krušných horách - historie a dopady na současnost.

Vybrané části např. Kovářská, Černý potok, Doliny, Kryštofovy Hamry, Sobětice, Výsluní, Horní Halže, Načetín, Vejprty, Horní Slavkov apod. Zpracování informací o historické těžbě a jejich případném současném vlivu na ŽP.

Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese (dle dohody)

Aktualizace těžeben nerostných surovin (starých i nových) v určité oblasti.Petrologické i litologické vyhodnocení a posouzení další využitelnosti. Posouzení jejich vlivu na životní prostředí.

Mapování teplých vod v pramenech a studních v Podkrušnohorské oblasti

Vymezení případných anomálií, názor na genezi a návrh dalšího průzkumu.

Návrhy na chráněné objekty geologického charakteru

Zpracování konkrétní lokality, podle vlastního nálezu, nebo výběr podle požadavku Agentury ochrany přírody

Antropogenní vliv na horninové prostředí ve vybrané oblasti.

Inventarizace lomů, pískoven,skládek, chráněných lokalit geologického charakteru,vlivu turistiky, stavebních prací apod, a jejich projevy na životní prostředí.

Vlastní náměty geologického charakteru.

Zajímavé návrhy vztahující se k přednášené látce z předmětů 1GEO1 (Geologie a ŽP). 1GEO (Environmentální geologie).

 

BP a DP: RNDr. Iva Machová, Ph.D.

BP: Průzkum a vyhodnocení agrárních valů a teras

Lokalizace a metodika dle osobní konzultace se školitelkou

DP: Průzkum flóry a vegetace včetně analýzy výsledků

Lokalizace a metodika bude individuálně dohodnuta na konzultaci se školitelkou

 

BP a DP: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Sledování geomorfologických charakteristik na Ploučnici u Mimoně

Sledování vláhové bilance určitých plodin v roce 2015 na Litoměřicku a Žatecku

Zmapování povodí Ploskovického potoka a návrh na jeho revitalizaci

Témata ve spolupráci s Magistrátem Ústí n. L. - Zmapování a další charakteristiky těchto potoků v okolí Ústí n. L.:

Stříbrnický potok, Dobětický potok, Blanský potok, Kamenný potok, Veselský potok, Hostovický potok, Ždírnický potok.- výběr jednoho nebo několika potoků.

Multifunkční opatření navržené v KoPÚ Rychnov u Verneřic, vizualizace - téma ve spolupráci s Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj, pobočkou Děčín

 

BP a DP: Ing. Richard Pokorný, DiS.

Témata BP:

Mapování a průzkum pseudokrasu ve východní části české křídové pánve

Cíl: zpracovat kompletní literární rešerši ve vztahu k pseudokrasu zájmového území (region cca od Nového Města n. Metují po Českou Třebovou), zmapovat výskyt všech podzemních objektů s orientací na jeskyně, v nalezených objektech provést základní měření morfometrie a abiotických faktorů.

Paleontologický výzkum kvartérních spraší na Litoměřicku

Cíl: zpracovat kompletní literární rešerši ve vztahu ke kvartérním sedimentům zájmového území se zaměřením na spraše (region vymezený cca katastrem Litoměřic), s pomocí geologických map zmapovat výskyt všech lokalit spraší v regionu, provést terénní průzkum s cílem vyhledat vhodné odkryvy, na lokalitách provést odběry spraší a provést paleontologickou analýzu se zaměřením na Mollusca a Vertebrata.
- totéž téma je možné zpracovávat v regionu Podorlicka

Evidence a výzkum travertinů v regionu Podorlicka

Cíl: Zpracovat detailní literární rešerši za účelem zmapování všech míst výskytu travertinů, pěnovců a lučních kříd v zájmovém území. Následně provést terénní mapování a na nalezených lokalitách podrobně zdokumentovat sedimentologii a stratigrafii. Nedílnou součástí bude paleontologický výzkum, zaměřený na rostliny a měkkýše.

Témata DP:

Evidence kvartérních sedimentů na Islandu

Cíl: Prozkoumat zvolený region na Islandu a vymapovat lokality s výskytem sedimentů (zejm. marinního a glacimarinního charakteru). Provést základní paleontologický průzkum zaměřený zejména na ichnofosilie.

 

Témata na diplomové práce z předmětu „Pozemkové úpravy“

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

Návrh plánu společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Žďárek, okr. Liberec

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

Projekt polní cesty pro pozemkovou úpravu v k.ú. Loužnice, okr. Jablonec

Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Roubíková, Ph.D.

Návrh prvků územního systému ekologické stability a protierozních opatření pro pozemkovou úpravu v k.ú. Bukvice,okr. Jičín

Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Roubíková, Ph.D.

Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Dětřichov u Frýlantu ,okr.Liberec

Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Roubíková, Ph.D.

Floristický průzkum vybraného území

Cíl: Cílem bakalářské práce je zjištění a vyhodnocení druhového zastoupení rostlin a zjištění antropogenního vlivu na daném území.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Roubíková, Ph.D.

 

BP a DP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D.

Ekologická studie houbového patogena, kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) v porostech smrku pichlavého v oblasti Flájské přehrady.

Vyhodnocení průběhu vývoje houby ve vegetačním období. Vyhodnocení míry napadení houbou v rámci jedince a v rámci populace v závislosti na mikroklimatu, porovnání intenzity napadení s naměřenými daty teplotními a vlhkostními čidly.

Dendro-ekologická studie populace jeřábu prostředního v lesních porostech v okolí hradu Rabí.

Vyhodnocení početnosti populace, její věkové struktury, základních rozměrových veličin, růstové formy jedinců, zdravotního stavu, fruktifikace. Vyhodnocení zastoupení jedinců na typologických jednotkách fytocenologického směru a lesnických typologických jednotkách, vyhodnocení zastoupení ve stromovém patru, dále ve vztahu k dřevinné skladbě a hustotě porostu.

Vyhodnocení vlivu alginátových preparátů na ujímavost a přírůst sazenic lesních dřevin na rekultivovaných výsypkách dolu Most.

Vyhodnocení ujímavosti a přírůstu na kořenovém krčku a přírůstu výškového sazenic ošetřených po výsadbě alginátovým preparátem, porovnání s kontrolní výsadbou, statistické vyhodnocení výsledků.

Dendro-ekologická studie jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na vybraném území CHKO České Středohoří.

Vyhodnocení početnosti populace, její věkové struktury, základních rozměrových veličin, růstové formy jedinců, zdravotního stavu, fruktifikace. Vyhodnocení zastoupení jedinců na typologických jednotkách fytocenologického směru a lesnických typologických jednotkách, vyhodnocení zastoupení ve stromovém patru, dále ve vztahu k dřevinné skladbě a hustotě porostu.

Dendro-ekologická studie dřínu obecného (Cornus mas) na území CHKO České Středohoří.

Vyhodnocení početnosti populace, její věkové struktury, základních rozměrových veličin, růstové formy jedinců, zdravotního stavu, fruktifikace. Vyhodnocení zastoupení jedinců na typologických jednotkách fytocenologického směru a lesnických typologických jednotkách, vyhodnocení zastoupení ve stromovém patru, dále ve vztahu k dřevinné skladbě a hustotě porostu.

 

BP a DP: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Korunová fauna modřínu opadavého (Larix decidua) a pouzdrovníček modřínový

(sběr v r. 2010 intenzivní, každý měsíc terén, případně další speciálně zaměřené šetření)

Korunová fauna buku lesního (Fagus sylvatica)

(sběr v r. 2010 intenzivní, každý měsíc terén, případně další speciálně zaměřené šetření)

Korunová fauna břízy bílé (Betula pendula)

(sběr v r. 2010 intenzivní, každý měsíc terén, případně další speciálně zaměřené šetření)

Dynamika změny obsahu manganu ve vybraných druzích bylinného patra v průběhu vegetačního období

(nové, vysoce atraktivní téma s předpokládaným stanovením zcela nových poznatků, o obsahu Mn v kořenech, listech, květech se zvláštním zřetelem na Digitalis)

Dynamika změny obsahu manganu ve vybraných dřevinách v průběhu vegetačního období (JŘ, BK, MD, BŘ, DB, jírovec, třešeň, SM,

(nové, vysoce atraktivní téma s předpokládaným stanovením zcela nových poznatků)

Dynamika změny obsahu manganu ve vybraných zástupcích půdní a epigeické (povrchové fauny) v průběhu vegetačního období (střevlíci, chrobák, pavouci atd.

nové, vysoce atraktivní téma s předpokládaným stanovením zcela nových poznatků)

Půdní a epigeická fauna v porostech ovlivněných vápněním

(dlouhodobě sledované plochy 2003–2012) nad lesní správou Litvínov, společné výjezdy v intervalu 6 týdnů)

Dopady vápnění na půdu, růstové vlastnosti porostu a fytofágní faunu břízy

Drobní obratlovci a jejich význam v lesních ekosystémech

(sběr se provádí na trvalých plochách do zemních pastí, vhodné doplnit vlastním šetřením do pastí sklapovacích)

Fytofágní roztoči a jejich výskyt na lesních dřevinách a v intravilánu na městské zeleni

(navazující téma na dřívější BP)

Smrk pichlavý a podkorní a dřevokazná fauna

(intenzivně sledované již připravené plochy, souběh s dalšími diplomanty)

 

BP: Ing. Marek Hanuš

Návrh na rozšíření PP Bobří soutěska

Cíl: Nově zpracovat návrh na rozšíření stávající přírodní památky na hranici okresů Děčín a Česká Lípa o navazující jižně a severně orientovaná suťová pole. Významný výskyt jedle a několika autochtonních taxonů z flory a fauny.

Vývoj přirozeného zmlazení Abies alba v revíru Bobří soutěska

Cíl: porovnat růst jedle v raném mládí na lokalitách Zahrady a Bobří soutěska a následně srovnat se stavem před 10 lety, podchyceným bakalářskou prací Rudolfa Pivrnce.

Reakce dřevin v lokalitě Muckov na orkány Kyrill a Emma

Cíl: Na ploše 10 ha vyhodnotit stav smíšeného porostu. K dispozici údaje hospodářské evidence majitele lesa, Města Úštěk.

Přírůst Abies alba v lokalitách Muckov a Kamenický Šenov v deceniu 2000-2009

Cíl: Na souborech 150 a 40 jedlí prokázat vitalitu původní dřeviny mezofytika. K dispozici základní měření výčetních obvodů z let 1999 a 2000 od Bc. R.Pivrnce a RNDr.V.Frimla.

Úloha Larix decidua v lesích Českého středohoří

Cíl: Shrnout důvody, proč pěstovat či omezovat modřín v CHKO České středohoří. Zjistit, zda v podmínkách CHKO ČS jde o skutečně agresivní dřevinu a zda negativa převažují nad pozitivy (rychlý růst, zrychlený oběh živin).

Růst Sorbus domestica na lokalitě Lužice, okres Most

Cíl: Inventarizace dřeviny v lokalitě Lužické šípáky, zjištění základních taxačních údajů a ověření přirozeného zmlazení.

Mizející svědkové

Cíl: Ozřejmit zánik čtveřice dubů a sekvojovce obrovského rostoucích donedávna v prostoru dnešního velkolomu Československé armády. Tři z dubů zanikly v rozmezí let 1915 až 1945. Poslední dva stromy v posledním deceniu 20.století. Vysledovat postup zániku případně zbytky kmenů.Dotazy u bývalých zaměstnanců SHR, ochranářů, pedagogů a místních obyvatel.

Původ severočeských lokalit Castanea sativa

Cíl: Zjistit původ roztroušených výsadeb kaštanovníku (Chomutov, Březno u Vilemína. Milešovka., Rýdeč, Telnice, Drnovec) na základě studia lesnických archivů.

Dynamika přirozeného zmlazení dubů v podmínkách Milešovského středohoří

Cíl: Objasnit příčiny stagnace dubového zmlazení na dvojici lokalit poblíže Milešovky oproti agresivnímu zmlazení jasanu.

U většiny témat možná spolupráce s Ing.Jiřím Šeflem, PhD. a Ing. Alešem Kryšpínem, pracovníkem Lesů České republiky či s pracovníky CHKO ČS.

 

BP a DP: Mgr. Diana Holcová, Ph.D.

Hodnocení změn krajinného pokryvu

Cíl: práce se týkají zhodnocení vývoje využití ploch a krajinného pokryvu vybraných území na základě historických a současných mapových a písemných podkladů./p>

Hodnocení antropogenních vlivů těžební a postěžební krajiny na biodiverzitu

Cíl: práce se týkají zhodnocení biodiverzity živočišných druhů ve vztahu k zásahům člověka v antropogenně ovlivněné krajině těžební, posttěžební i průmyslové, včetně zhodnocení účinnosti revitalizačních opatření

 

BP a DP: Mgr. Michal Holec, Ph.D.

Monitoring využívání vnějších zdí budov pavouky a možnosti řešení znečištění fasád jejich pavučinami

Vyhodnocení vazby pavouků na různé druhy vnějšího zdiva budov; vyhodnocení míry znečištění zdiva pavučinami a navrhnout možnosti řešení. Téma je možné rozpracovat do několika samostatných bakalářských i magisterských prací. Podmínkou je řešení problematiky je hodnocení budov v centru města Ústí nad Labem.

Fauny a flóry mokřadních ekosystémů v obvodu města Ústí nad Labem

Dokumentace zbytků mokřadů a jejich bioty. Návrhy možných revitalizačních opatření. Téma je možné rozpracovat do více samostatných bakalářských i magisterských prací.

 

webmaster