přeskočit navigaci


Katedra společenských věd


  Témata bakalářských a diplomových prací  

1. Přístupy ke zkvalitňování krajiny ve vybraném územním celku

pro různé územní celky - vybrané lokality, soukromá farma, zemědělský podnik, okres, mikroregion, NUTS . - dle výběru studentem.

Cíl: Zhodnotit vývoj využívání krajiny vybranými metodami za vybraný územní celek. Popis současného stavu, návrhy revitalizací a možností zkvalitnění krajiny s ohledem na sociální a ekonomické souvislosti.

Vedoucí DP, BP: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

2. Posouzení environmentálních přínosů a nákladů ekonomických aktivit ve vybraném územním celku

pro různé územní celky - dle výběru studentem.

Cíl: Posoudit environmentální přínosy a zátěže ekonomické činnosti pro krajinu a zpracovat návrh možností rozvoje (obecně, mimoprodukční a multifunkční zemědělství, přínos ke zlepšování stavu zemědělských oblastí, krajiny, diverzity, udržitelnosti venkovských komunit, ke kulturnímu dědictví, k rekreaci a turizmu, čistotě vod, využití obnovitelných energií).

Vedoucí DP, BP: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

3. Komparace nákladů a výnosů tradičního a ekologického zemědělství z hlediska trvalé udržitelnosti

Cíl: Posoudit úplné ekonomické i ekologické náklady a výnosy hospodaření tradiční zemědělské farmy a ekofarmy.

Vedoucí DP: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

4. Ocenění biotopů a změn ve službách ekosystémů vybraných lokalit

Cíl: Vyhodnotit ekologické aspekty zvolených lokalit metodou hodnocení biotopů ČR a metodou služeb ekosystémů a finančně vyjádřit pro úplnou analýzu nákladů a výnosů.

Vedoucí DP: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

5. Revitalizace antropogenně poškozené krajiny na vybrané lokalitě

Cíl: Ekonomické a ekologické aspekty obnovy a vyváženého využívání krajiny /zejména v oblasti severních Čech/. Praktické návrhy pro vybrané subjekty /orgány ochrany ŽP, podniky, komunální sféra, apod. /.

Vedoucí DP: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

6. Hodnoceni efektivnosti investic na ochranu ŽP – case study

Obecná charakteristika investic na ochranu ŽP. Přístupy a metody posuzování efektivnosti investic na ochranu ŽP. Hodnocení efektivnosti konkrétní studentem vybrané investice v reálném podniku – sběr dat, analýza dat, použití vhodných metod hodnocení, vyvození a vysvětlení závěrů o efektivnosti investice.

Vedoucí práce: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.

7. Integrovaný systém jako nástroj řízení ochrany životního prostředí

Aplikace systému řízení kvality BOZP a environmentálního managementu.

Vedoucí práce: Ing. Milan Novotný

8. Zavedení systému EMS dle ISO 14001: 2005 ve výrobních podnicích ČR

Ve vybraném výrobním podniku ČR provést zavedení systému EMS dle ISO 14 001: 2005 . Připravit podnik k certifikaci systému EMS.

Vedoucí práce: Ing. Milan Novotný

9. Zavedení systému OHSAS 18001: 2008

Aplikovat systém bezpečnosti práce s cílem získat certifikát OHSAS 18001.

Vedoucí práce: Ing. Milan Novotný

10. Aplikace normy SA 8000

Jedná se o novou normu z oblasti společenských věd, bezpečnosti práce a pohledu zaměstnance na zaměstnavatele a navazuje volně na normy ISO a OHSAS. Jedná se o úplnou novinku, v ČR se bude zavádět od r. 2010.

SA8000 je celosvětově uznávaná jako referenční norma pro oblast sociální odpovědnosti a je nejvýznamnějším mezinárodním měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů. Organizace, které usilují o udržitelný rozvoj na základě tří pilířů podnikání, musí trvale pracovat s finančními, environmentálními a sociálními aspekty z hlediska dopadu jejich činnosti. Normu zavádějí firmy, které chtějí předčit konkurenci na globálních trzích a přesvědčit své obchodní partnery o sociální odpovědnosti.

Vedoucí práce: Ing. Milan Novotný

11. Systém řízení environmentu z hlediska zákona

Specifikace dokumentačních povinností ze zákona v oblasti ochrany životního prostředí v principech norem ISO u standardních organizací.

Vedoucí práce: Ing. Milan Novotný

12. Systém řízení organizace z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Specifikace dokumentačních povinností ze zákona v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v principech norem ISO u standardních organizací.

Vedoucí práce: Ing. Milan Novotný

13. Ochrana městské biodiversity ve vybrané lokalitě.

Vedoucí BP: Jiří Moravec, Ph.D.

14. Vliv dopravy na populace obojživelníků na vybraném území. Ekologické, ekonomické a technické faktory ochrany.

Vedoucí DP: Jiří Moravec, Ph.D.

15. Vliv dopravy na populace středních a velkých šelem. Ekologické, ekonomické a technické faktory ochrany.

Vedoucí DP: Jiří Moravec, Ph.D.

pozn. Práce (13, 14, 15) je možno psát v českém slovenském i v anglickém jazyce. Předpokládá se práce se zahraničními zdroji informací a také práce mimo webové stránky internetu. Zájemci se musí ohlásit v dostatečném časovém předstihu.

16. Příjmy do nemocnice a kvalita ovzduší

Vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková

17. Úmrtnost a kvalita ovzduší

Vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková

18. Nemocnost dýchacích cest a její příčiny

Vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková

19. Arsen v životním prostředí a zdraví

Vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková

 

Další témata jsou možná po osobní konzultaci na katedře společenských věd

Mgr. Kateřina Marková, vedoucí KSPV

webmaster