přeskočit navigaci


Katedra environmentální chemie a technologie FŽP UJEP


  Aktuality:  

*Mezinárodní spolupráce – Lvivska Polytechnika a Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Ternopil

V rámci výzkumu produkce biomasy spojené s fytoremediací FŽP dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Lvivska Polytechnika, konkrétně s oddělením analytické chemie. Nově byla díky aktivitě prof. Pidlisnyuk navázána spolupráce s Fakultou chemie a biologie National Pedagogical University v Ternopilu. V červenci 2019 navštívili zástupci projektu „Military site cleaning“ Diana Nebeská z FŽP a Hana Malinská z PřF obě univerzity a lokality s terénními pokusy.

Cílem bylo provézt měření listové fluorescence a barviv sloužící k indikaci stresu u rostlin, proškolit několik studentů v používání přístroje, který bude v rámci projektu dočasně z UJEP zapůjčen na Ukrajinu a konzultace výsledků z předchozích měření.

*Dne 28. 5. 2019 ve 14 hodin zveme na přednášku na FŽP

*Dne 21. 5. 2019 ve 13 hodin zveme na přednášku na FŽP

*Dne 17. 4. 2019 vyšel článek v Ústeckém deníku o našem mladém vědci Danovi Bůžkovi s názvem ,Chci, aby můj výzkum pomohl lidem'

Daniel Bůžek, mladý vědec z Fakulty životního prostředá Univerzity J.E.Purkyně (UJEP), zkoumá a vyvíjí nové materiály určené k léčbě rakoviny. V roce 2017 získal za svou práci prestižní cenu Marie Lehna za chemii. Jak sám říká, UJEP nabízí řadu zajímavých studijních oborů, kde vyučují špičkoví odborníci.

Dan zde odpovídá na otázky pana redaktora Tomáše Prchala, týkajících se nejen jeho výzkumu samotného, dále osobního názoru na studium na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem, ale i otázek úzce souvisejících s každodenním životem rozhodnete-li se pro dráhu vědce.

Daná témata jsou více než aktuální a určitě stojí za přečtení. Více na CELÝ ČLÁNEK

*Výzkum na KTEV neprobíhá jen v laboratoři

Na Katedře technických věd, která se specializuje zejména na chemii a technologie, se výzkum životního prostředí nedělá jen v laboratorním plášti. Příkladem práce v terénu jsou pokusy s tématikou biotechnologií, konkrétně pěstování energetických plodin na marginálních (kontaminovaných, neúrodných, zemědělsky nevyužitelných) půdách. Jedno z našich výzkumných políček se nachází např. v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany u Mimoně. Tato lokalita byla vytipována záměrně v závislosti na požadovaném znečištění.

Všechna naše pole je prvotně třeba nejprve připravit, k čemuž nám slouží různé zemědělské stroje a potřebné náčiní. Jak je patrné z fotografie, při přípravách narážíme skutečně na ledacos …

Kromě pěstování rostliny Miscanthus x giganteus na neúrodné písčité půdě a vlivu rostliny na půdní parametry budeme v průběhu jeho růstu ověřovat efekt přidání biocharu a kompostu jako levných hnojiv pro zlepšení produkce biomasy. Biochar je stabilní pevní látka bohatá na uhlík - v našem případě je produktem pyrolýzy odpadního kalu z ČOV.

Je zřejmé, že se nejedná o jednorázovou záležitost, ale výzkum bude dlouhodobý, a proto jsou všechna naše pole pečlivě monitorována a potřebná data jsou zpracována k následnému využití pro další účely.

*Obhajoby disertačních prací v oboru Environmentální analytická chemie dne 8. 4. 2019

Dne 8. 4. 2019 proběhly na Fakultě životního prostředí obhajoby disertačních prací studentů Mgr. Jakuba Ederera na téma: „Vybrané klasické a instrumentální metody analytické chemie pro charakterizaci nanonomateriálů“ a Ing. Martina Šťastného na téma: „Studium kinetiky a mechanismu rozkladu nebezpečných chemických látek na reaktivních sorbentech“.

Oba studenti úspěšně obhájili své disertační práce, členové komise se shodli, že doktorské studium zabezpečované FŽP a ÚACH Řež je na výborné úrovni a předkládané práce dosahují vysoké kvality srovnatelné s jinými vysokými školami.

*Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v České republice běžně neuplatňují.

Ukončení příjmu žádostí: 31. května 2019

Přesnější cíle a program

*Program podpory Inovační vouchery

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a knowhow mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. ledna 2019 do 30. června 2020.

Podrobnější informace v letáku

*MPO vyhlašuje 3. ročník soutěže přeměna odpadů na zdroje

Soutěž je určena pro:

výrobní podniky, rodinné firmy, drobné živnostníky, stavební firmy, obce a města, vysoké, střední a základní školy, mimoškolní zařízení.

Hlavním cílem soutěže, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, je mimo osvěty i prezentace příkladů dobré praxe úspěšných českých firem, které v oběhovém hospodářství nalezly svou podnikatelskou příležitost. Z odpadních materiálů získávají suroviny pro vlastní výrobu a jsou se svými výrobky na trhu úspěšní. Přihlášky se přijímají do 31. března 2019. Více informací v kompletní výzvě

*Doučování z chemie na KTEV

*Ocenění Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na XXVI. Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY – LUHAČOVICE konaném ve dnech 12. - 14. 9. 2018 získala Fakulta životního prostředí UJEP diplom jako nejúspěšnější fakulta v hodnocení diplomových prací v oblasti odpadového hospodářství za 20 let trvání Ceny Karla Velka. Fakulta životního prostředí se pravidelně zúčastňuje hodnocení diplomových prací z oboru odpadového hospodářství Ceny Karla Velka. Hodnocení provádí nezávislá komise Ministerstva životního prostředí.

Letošní ročník byl jubilejní – 20. a proto bylo 15 univerzit, které se soutěže během uplynulé doby zúčastnily hodnoceno podle výsledků umístění diplomových prací z oboru odpadového hospodářství.

Pro FŽP se na tomto významném ocenění z velké části svými diplomovými pracemi podílela Ing. Věra Kreníková z katedry technických věd. Diplom k nahlédnutí

*Fytoremediace, slibná metoda obnovy kontaminované půdy

Dne 13.7.2018 byla hostem Magazínu Leonardo naše studentka doktorského studia Ing. Diana Nebeská, která poskytla v průběhu svého výzkumu krátký rozhovor na téma fytoremediace kontaminovaných půd. Rozhovor začíná v 16. minutě a trvá cca 9 minut.

*Dny vědy a umění 16.5.2018

Fakulta životního prostředí zastoupená mj. také týmem katedry technických věd se zúčastnila dnes již tradiční akce ,Dny vědy a umění' na Kostelním náměstí u OC Fórum v Ústí nad Labem. Stánek fakulty se reprezentoval především ukázkami chemických pokusů, dále 3D tiskem, speciálně sestavenými drony, sbírkou přírodnin z území České republiky a mnohým dalším.

Velký zájem sklidila ukázka pokusu ,Hrnečku vař', která oslovila zejména mladší generace ze základních škol.

Vážným zájemcům se ukázaly vybrané výsledky praktického výzkumu, který na FŽP probíhá. Všichni potenciální zájemci o studium byli seznámeni s pravidly pro přijetí a s rámcovým průběhem studia.

*Student z Ústí nad Labem vyzkoumal, jak porazit rakovinu nanočásticemi

Ústecký student Daniel Bůžek přišel na to, jak vylepšit jednu z metod léčby rakoviny. Ve svém vědeckém výzkumu se zabýval tím, jak ničit rakovinotvorné buňky pomocí nanočástic. Doktorand fakulty životního prostředí, který na výzkumu pracuje v Akademii věd, nyní získal prestižní ocenění Jean-Marie Lehna za chemii.

„Zkoumali jsme aplikaci světlem aktivovaných nanomateriálů, které jsou během ozařování schopné produkovat reaktivní kyslík. Ten je smrtící pro tumorové buňky,“ přibližuje Bůžek.

Na metodě pracoval tři roky.

„Prakticky od začátku doktorského studia, takže od podzimu 2014. Ale teprve o půl roku později začala má práce vypadat směrodatně. Když jsem nastoupil, tak jsem začínal z velké části od nuly,“ vzpomíná doktorand.

Více v článku Student z Ústí nad Labem vyzkoumal, jak porazit rakovinu nanočásticemi

Nové projekty

Začátkem roku 2017 začalo řešení několika nových projektů, do kterých se zapojí akademici z KTEV.

Grantová agentura ČR podpořila projekt základního výzkumu 17-06229S Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů vedený týmem Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluřešitelem za FŽP je Dr. Tomáš Matys Grygar a na řešení se podílí společně KTEV s KIG. Cílem projektu je zjistit materiálovou bilanci přehradních nádrží a porozumět účinkům hrazení řek na distribuci sedimentu podél říčních toků včetně jejich zátěže antropogenními polutanty na základě multidisciplinárního studia geomorfologie, stratigrafie a geochemie přehradních sedimentů.

Z operačního programu Podnikání Inovace Konkurenceschopnost (OP PIK) byly podpořeny hned tři projekty aplikovaného výzkumu. Projekt Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média je řešen pro firmu Nanovia s.r.o., Litvínov a jeho cílem je vývoj nových filtračních nanotextílií s antimikrobiálními účinky pro použití např. v klimatizacích. Úloha KTEV ve společném týmu PŘF a FŽP je testování dlouhodobé použitelnosti a antimikrobiální účinnosti nových materiálů. Projekt Inovativní čištění vod pomocí magnetických sorbentů bude řešen pro firmu Mikrochem LKT Třeboň. Cílem je vývoj produkce reaktivních magnetických sorbentů z levných materiálů pro použití v sanačních technologiích k odstraňování vybraných polutantů z kontaminovaných vod. Třetím projektem je Vývoj nových kosmických materiálů pod vedením TOSEDA s.r.o. Úlohou KTEV bude vývoj a charakterizace pokročilých polymerních nanomateriálů zejména na bázi grafenu.

Program GAMA Technologické agentury ČR podpořil dva nové projekty zaměřené na přípravu komercializace slibných výsledků výzkumu a jejich trasnfer do praxe. Projekt Magnetické sorbenty z levných průmyslově dostupných surovin (MagSorb) je zaměřen na ověření technologie přípravy magneticky separovatelných sorbentů pro čištění odpadních vod z levných druhotných surovin (odpadů), což je předpokladem pro jejich výrobu v průmyslovém měřítku. Projekt Reaktivní sorbent na bázi perlové celulozy (PerlCel) řeší přípravu nového sorbentu pro rozklad organofosforečných látek (např. pesticidů nebo bojových otravných látek) v průmyslovém měřítku.

Od začátku ledna probíhá také řešení projektu STUVIN - Studium, výzkum, inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.l., jehož cílem je rozvoj celkem čtyř doktorských studijních programů Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké fakulty. KTEV bude zapojena především do rozšíření studijního programu Environmentální analytická chemie na Environmentální chemie a technologie. Na projekt je podána žádost o financování z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), v případě schválení bude možné financovat mj. pobyty zahraničních expertů nebo investice do nového laboratorního vybavení.

(19. 3. 2017)

 

Přednáška „Problems of Chemicals in the Environment“

Dne 17. 10. 2016 od 14.30 hod. se v učebně KV 404 v budově FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, koná v rámci oborového semináře přednáška prof. RNDr. Ivana Holoubka, CSc. na téma „Problems of Chemicals in the Environment“. Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce. pozvánka

(14. 10. 2016)

 

Katedra technických věd pro Vás připravila doučování z chemie

Probíhat bude každé úterý od 18.00 hod. v učebně KV 506. S případnými dotazy ke cvičení se obracejte na Mgr. Jakuba Ederera.

(6. 10. 2016)

 

Projekt NATO - Fytotechnologie pro remediaci starých vojenských zátěží

Tým KTEV se bude podílet na řešení projektu SPS 984687 New phytotechnology for cleaning contaminated military sites, který je podporován z programu NATO Science for peace and security. Náplní projektu je výzkum pěstování energetických rostlin (především Miscanthus x giganteus) na lokalitách kontaminovaných vojenskou činností s cílem dosáhnout současného snížení znečištění, zlepšení půdních vlastností, obnovy ekosystémových funkcí a produkce energetické biomasy.

Hlavním řešitelem projektu je prof. Larry Erickson z Kansas State University (USA), za UJEP povede výzkum prof. Valentina Pidlisnyuk, dalšími partnery jsou National University of Life and the Environmental Sciences, Kyjev (Ukrajina), National University "Lvivska Polytechnika" (Ukrajina), Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almata (Kazachstán) a University of Zagreb (Chorvatsko).

Projekt byl odstartován úvodním setkáním v Kyjevě 29. 4. 2016 a řešen bude tři roky. KTEV získá podporu ve výši 67 tis. EUR, v průběhu řešení je možná požádat o dodatečnou účelovou podporu např. na cestování nebo zapojení doktorských studentů.

(10. 6. 2016)

 

Ocenění na vědecké konferenci TOP 2016 Technologia ochrany prostredia

Na XXII. mezinárodní vědecké konferenci „TOP 2016 Technologia ochrany prostredia“, která se uskutečnila ve dnech 7.-9. 6. 2016 v Časté-Papierničce na Slovensku získal Ing. Miroslav Richter Ph.D., EUR ING 3. cenu za prezentaci práce „Nežádoucí odpady“, v kategorii „Progresívna idea“. Cena byla předána na oficiálním zasedání dne 8. 6. 2016. Spoluautoři práce byli Ing. Štojdl a Ing. Adamec, všichni členové KTEV. Uznání práce našich kolegů na velké mezinárodní konferenci je jistě úspěchem celé fakulty.

(13. 6. 2016)

 

Pozvánka na přednášku „Statistika odpadů dle legislativy EU“

KTEV zve na přednášku „Statistika odpadů dle legislativy EU“, která se uskuteční ve středu 30. 3. 2016 od 12.00 hod. v učebně KV 603 (budova FŽP UJEP, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem). Přednášet bude Ing. Miloslava Veselá, Ing. Lenka Strnadová a Ing. Lenka Vacková z ČSÚ. Přednáška se bude konat v rámci výuky předmětu Odpady a druhotné suroviny 1, je ale otevřená široké veřejnosti.

(10. 3. 2016)

 

Patent na zařízení pro zplyňování biomasy

Dne 30. 12. 2015 udělil úřad průmyslového vlastnictví patent „Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu“, na jehož vývoji se významně podílel i tým KTEV (Ing. Šulc, Ing. Adamec, Ing. Štojdl). Zařízení vzniklo jako výsledek řešení dvou aplikovaných projektů FR-TI1/600 Nové postupy a procesy zplyňování biomasy, TA01020563 Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu. Odkaz do databáze ÚPV

(15. 2. 2016)

 

Tým KTEV součástí výzkumné infrastruktury NanoEnviCz

Po úspěšném dvoukolovém hodnocení výzkumných infrastruktur v roce 2014 byla na tzv. cestovní mapu výzkumných infrastruktur pro roky 2016-2022 přidána nová výzkumná infrastruktura NanoEnviCz(Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost). Ta je tvořena konsorciem šesti výzkumných organizací včetně UJEP. Posláním infrastruktury je provádět excelentní výzkum v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií pro environmentální aplikace a poskytovat výzkumné služby dalším externím subjektům. Členy řešitelského týmu UJEP pod vedením prof. Čapkové (PŘF) je i 10 pracovníků KTEV a 4 studenti doktorského oboru Environmentální analytická chemie akreditovaném na FŽP. Provoz infrastruktury bude částečně financován z MŠMT; UJEP získá celkem 28,4 mil. Kč za 7 let, z toho tým KTEV přibližně polovinu.

(23. 12. 2015)

 

Prof. Janoš oceněn cenou rektora

Prof. Janoš společně s prof. Čapkovou (prorektorkou pro vědu PŘF) byli rektorem UJEP Doc. Balejem oceněni 2. cenou rektora za vědeckou a výzkumnou činnost. Gratulujeme! Ceny rektora 2015

(10. 12. 2015)

 

Dr. Kuráň jmenován docentem

Po úspěšném habilitačním řízení na Vysoké škole chemicko-technologické byl Dr. Ing. Pavel Kuráň jmenován docentem v oboru Analytická chemie. Gratulujeme!

(14. 11. 2015)

 

Tým KTEV se rozrostl o dva nové členy

Tým katedry technických věd se rozšířil o dva nové členy. Zatím na částečný úvazek byli přijati Ing. Jiří Henych, Ph.D. a Prof. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.. Ing. Henych je „kompletním“ absolventem FŽP - od bakaláře až po titul Ph.D. v oboru Environmentální analytická chemie; v průběhu studia byl mj. dvakrát oceněn cenou rektora za vědeckou a výzkumnou činnost. T.č. působí na partnerském pracovišti Ústavu anorganické chemie v Řeži a na KTEV se bude podílet na výuce pokročilých analytických metod a vedení analyticko-chemických diplomových prací. Prof. Pidlisnyuk je absolventka Fakulty chemie, Univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě. Od roku 2010 je jmenována profesorkou v oboru Ekologie. Na KTEV se bude zabývat výzkumem fytoremediací a fytoextrakcí s využitím energetických plodin. Díky bohatému působení v zahraničí (mj. USA, Slovensko, Polsko, Čína …) se bude také podílet na přípravě mezinárodních projektů.

(1. 10. 2015)

 

Projekt COMNID podpořen Technologickou agenturou

UJEP ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR v Řeži a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze uspěla ve druhé výzvě programu GAMA Technologické agentury a získala podporu pro projekt COMNID - Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb. Čtyřletý projekt (2016-2019), jehož manažerem je prof. Janoš, podpoří komercializaci výsledků aplikovaného výzkumu v podobě menších individuálních podprojektů. Celková dotace projektu je 20 670 000 Kč.

(31. 7. 2015)

 

Otevřeno společné Centrum pro výzkum látek v životním prostředí (CADORAN)

Ve spolupráci KTEV FŽP UJEP a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem bylo otevřeno nové společné Centrum pro výzkum látek v životním prostředí (Centre for Advanced Organic Analyses, CADORAN). Jeho vybavení zahrnuje mj. t.č. nejmodernější kapalinový chromatograf v ČR Agilent 6495, umožňující mj. i stopové analýzy pesticidů, léčiv, drog a jiných kontaminantů ve složkách životního prostředí. další informace • fotografie z otevření centra

(24. 6. 2015)

 

První absolventi doktorského studijního programu „Analytická chemie životního prostředí“

Dne 18. 6. 2015 obhájili po čtyřletém studiu své disertační práce první dva studenti doktorského studijního programu „Analytická chemie životního prostředí“ - Ing. Stanislav Hejda, Ph.D. a Ing. Jiří Henych, Ph.D. Blahopřejeme!

(18. 6. 2015)

 

Doc. Janoš jmenován profesorem

S účinností od 1. 5. 2015 byl Doc. Ing. P. Janoš, CSc. jmenován profesorem v oboru „Chemie a technologie životního prostředí". Profesorské řízení absolvoval na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Gratulujeme!
informace a záznam slavnostního jmenování

(12. 6. 2015)

 

Výsledky testů

přístupné z UJEP • přístupné přes heslo