Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.

funkce:

Odborný asistent

telefon:

+420 475 284 151

e-mail:

sylvie.krizenecka@ujep.cz

místnost:

KV 511

zaměření:

analytická chemie, elektrochemie, atomová absorpční spektrometrie, chromatografie

výuka:

Základy analytické chemie, Laboratoře z analytické chemie, Laboratoře instrumentální analýzy

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Články v mezinárodních časopisech s IF

2014

TRÖGL J., HOFMANOVÁ D., BURDOVÁ H., DÁŇOVÁ P., POPELKA J., NOVÁKOVÁ J., KURÁŇ P., KŘÍŽENECKÁ S., BROVDYOVÁ T., GRADOVA N.B., SMIRNOVA V.: Assesment of the roles of autochtonic and augmented microorganisms in bioremediation of recent petrol pollution in agricultural soil: A case study. J. Pure Appl.Microbiol. 8 (2014) 3555-3562. IF = 0,073

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S., MACHOVIČ V., TRÖGL J.: Preparation of iron, aluminium, calcium, magnesium, and zinc humates for environmental applications. Chem. Papers. 68 (2014) 1443-1451. DOI: 0.2478/s11696-014-0586-y  IF = 1,193

2011

TRÖGL J., BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., PILAŘOVÁ V., KRUDENCOVÁ J., MĚCHUROVÁ J., KŘÍŽENECKÁ S., STLOUKAL R.: Removal of nitrates from simulated ion-exchange brines with Paracoccus denitrificans encapsulated in Lentikats biocatalyst. Desalination 275 (2011) 82-86. DOI: 10.1016/j.desal.2011.02.033 IF=1,851

 

 

19XX – 2008

JANOŠ P., KŘÍŽENECKÁ S., MADRONOVÁ L.: Acid-base titration curves of solid humic acids. React. Funct. Polymers 2008, Vol. 68, p. 242. doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2007.09.005

JANOŠ P., FEDOROVIČ J, STAŇKOVÁ P., GRÖTSCHELOVÁ S., REJNEK J., STOPKA P.: Iron humate as a low-cost sorbent for metal ions. Environmental Technology, 2006, Vol. 27, p. 169.

JANOŠ P., ŠEDIVÝ P., RÝZNAROVÁ M., GRÖTSCHELOVÁ S: Sorption of basic and acid dyes from aqueous solutions onto oxihumolite. Chemosphere, 2005, Vol. 59, p. 881. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.11.018

VOLF R., KRÁL V., HRDLIČKA J., SHISHKANOVA T. V., BRONCOVÁ G., KRONĎÁK M., GRÖTSCHELOVÁ S., ŠŤASTNÝ M., KROULÍK J., VALÍK M., MATĚJKA P., VOLKA K.: Preparation, characterization and analytical application of electropolymerized films, Solid State Ionics 154,  Special Issue, 57-63 (2002), Article Number: PII S0167-2738(02)00464-2

 

 

Publikace ostatní

2011

JANOŠ P.; ZÁBORSKÁ L.; LESNÝ J.; KŘÍŽENECKÁ S.; SYNEK V.; HEJDA S.; KUBŮ M.: Coal Extraction. New York : Nova Publischers, 2011. Young Brown Coals for Environmental Applications: Composition, Acid-Base, Ion-Exchange, and Sorption Properties of Selected Central European Coals , s. 71-90. ISBN 978-1-61761-882-6. Article in PDF

2009

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., BUCHTOVÁ H., ČECHOVSKÁ L.: Čištění specifických odpadních vod pomocí imobilizovaných mikroorganismů. Studia Oecol. 1 (2009) 95-103. odkaz

 

19XX - 2007

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S.: Všestranné využití humátů kovů, Zborník IX. Banskoštiavnické dni 2007, 18 (2007) ISBN: 978-80-228-1786-8

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S., BRUNA T., NOVÁK M., MALIMÁNKOVÁ V.: Humáty kovů, ChemZi 1/3, 252 (2007), ISSN 1336-7242

 

2006

GRÖTSCHELOVÁ S.: Příprava a charakterizace kovových humátů, Výsledky a závěry vědecko-výzkumných aktivit pracovníků FŽP, Studia Oecologica XV., 77 (2006), ISBN: 80-7044-790-7

JANOŠ P., GRÖTSCHELOVÁ S., MADRONOVÁ L, KOZLER J.: Acidobazické, sorpční a iontově výměnné vlastnosti materiálů na bázi huminových látek, Chem. Listy 100, 700-708 (2006)

GRÖTSCHELOVÁ S., H. Buchtová: Příprava a využití netradičních sorbentů v oblasti životního prostředí, Chem. Listy 100, 709-722 (2006)

2004

JANOŠ P, RÝZNAROVÁ M., BUCHTOVÁ H., GRÖTSCHELOVÁ S.: Netradiční sorbenty pro čistění odpadních vod, Acta Facultatis Ecologiae 12, Suppl. 2, VI. Banskoštiavnické dni (2004)

KOKŠAL J., GRÖTSCHELOVÁ S.: Voltamperometrické stanovení thalia v kamenci amonnohlinitém, Moderní elektrochemické metody, 14 (2004)

2002

Aplikační výstupy

2015

Sledování mikrobiologické aktivity čistírenského kalu při odbourávání dusičnanového znečištění po moření ocelí, spolupráce s VÚAnCh

2014

Stanovení rychlosti odbourávání dusičnanového znečištění po moření ocelí, spolupráce s VÚAnCh

19XX-2008

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., JANOŠ P.: Použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek. Ověřená technologie pro LentiKat's a.s., uplatněno 2008. odkaz

 

Zpět

Účast na konferencích:

2015

KŘÍŽENECKÁ S.: The comparison of properties of iron humates. 5th International Conference Applied Natural Sciences 2015. Jasná, Nízké Tatry, Slovensko. Přednáška.

2013

KŘÍŽENECKÁ S.: Preparation and utilization of solid metal humates. 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013. Nový Smokovec, Vysoké Tatry, Přednáška.

 

19XX – 2010

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S.: Všestranné využití humátů kovů. In Banskoštiavnické dni 2007: zborník přednášok. Zvolen: Fakulta ekologie a environmentalistiky TU vo Zvolene, 2007. s. 18. ISBN 978-80-228-1786-8.

KŘÍŽENECKÁ S. et al.: Humáty kovů. In ChemZi. Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2007. s. 252. ISSN 1336-7242.

 

 

Zpět

Řešené projekty:

Aktuální

2016 – 2022 výzkumná infrastruktura NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost) – člen řešitelského týmu

2015 – 2017 Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh. Projekt GAČR 15-00340S - člen řešitelského týmu

2012 – 2015 MPO FR - TI4/278 Výzkum a ověření technologie remediace komplexně kontaminovaných zemin – člen řešitelského týmu

2011 – 2014 Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (Envimod), OPVK

 

Ukončené

2007 – 2008 Výzkum a vývoj biotechnologií na bázi LentiKat´s - člen řešitelského týmu

2005 – 2006 Projekt FRVŠ – Inovace laboratoří instrumentální analýzy - garant

Výzkum netradičních sorbentů v rámci projektů GAČR (2003-2005) – člen řešitelského týmu

2005 – 2011Výzkum přípravy a aplikací speciálních huminových látek v rámci MŠMT 1M0554 Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy – člen řešitelského týmu

 

Výukové materiály:

2014 – e-learingové materiály v systému Moodle – Základy analytické chemie

2014 – KŘÍŽENECKÁ S., SYNEK V.: Základy analytické chemie, skripta pro studenty FŽP, ISBN 978-80-7414-804-0

2007 – KŘÍŽENECKÁ S. (Grötschelová), KURÁŇ P., REJNEK J.: Vybrané úlohy z instrumentální analýzy I, skripta pro studenty FŽP, ISBN 978-80-7044-852-6

 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

2000 – ukončeno studium na VŠCHT v Praze, FCHI, obor Technická fyzikální a analytická chemie

2004 – 2007 - Postgraduální studium Univerzita Pardubice, FCHT, obor Anorganická technologie

2007 – Ukončeno doktorské studium v oboru Anorganická technologie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

 

Doplňující kurzy

2003 – kurz "Atomová absorpční spektroskopie" (Cambridge 2003)

kurz "Manažer jakosti analytických laboratoří"

kurz "Systém jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025 ve zkušebních a kalibračních laboratořích"

2005 – kurz "Odběry vzorků", firma 2Theta

2013 – kurz „Plynové chromatografie“, Pragolab Praha

2013 – Cetrifikát za školení „Chromatografická stanice Clarity“, firma DataApex

2013 – „Škola hmotnostní spektrometrie“, 14. ročník, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Jeseníky

2013 – kurz „Hmotnostní spektrometrie“, Pragolab Praha

2014 – kurz „Odběry vzorků 2014“, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Valtice

2014 – kurz „Kapalinové chromatografie“, Pragolab Praha

2015 – „Škola hmotnostní spektrometrie“, 16. ročník, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Frymburk

 

Zaměstnání

2001 – 2002 - Chemotex a. s., výzkumný a vývojový pracovník

 

2002 – 2004 - Výzkumný ústav anorganické chemie a. s. v Ústí nad Labem, výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí akreditované laboratoře

 

2004 – 2007 - FŽP UJEP v Ústí nad Labem, asistent

 

2007 – dosud - FŽP UJEP v Ústí nad Labem, odborný asistent

 

2015 – člen týmu CADORAN – obsluha LC-MS/MS

 

Zpět 

Další pracovní aktivity:

Spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem – příprava akreditovaných zkoušek, psaní SOP pro LC-MS/MS, zavádění rutinního měření organických polutantů

Ostatní aktivity:

2007 – 2008 člen Akademického senátu UJEP za FŽP

2014 – dosud člen senátu FŽP

Zpět

Aktualizováno: 27.2.2016