Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.

funkce:

Odborný asistent

telefon:

+420 475 284 151

e-mail:

sylvie.krizenecka@ujep.cz

místnost:

KV 511

zaměření:

analytická chemie, elektrochemie, atomová absorpční spektrometrie, chromatografie

výuka:

Základy analytické chemie, Laboratoře z analytické chemie, Laboratoře instrumentální analýzy

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Články v mezinárodních časopisech s IF

2017

FIKAROVÁ J., KŘÍŽENECKÁ S., ELZNICOVÁ J., FAMĚRA, M., LELKOVÁ T., MATKOVIČ J., GRYGAR, T. M.: Spatial distribution of organic pollutants (PAHs and polar pesticides) in the floodplain of the Ohře (Eger) River, Czech Republic

 

2014

TRÖGL J., HOFMANOVÁ D., BURDOVÁ H., DÁŇOVÁ P., POPELKA J., NOVÁKOVÁ J., KURÁŇ P., KŘÍŽENECKÁ S., BROVDYOVÁ T., GRADOVA N.B., SMIRNOVA V.: Assesment of the roles of autochtonic and augmented microorganisms in bioremediation of recent petrol pollution in agricultural soil: A case study. J. Pure Appl.Microbiol. 8 (2014) 3555-3562. IF = 0,073

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S., MACHOVIČ V., TRÖGL J.: Preparation of iron, aluminium, calcium, magnesium, and zinc humates for environmental applications. Chem. Papers. 68 (2014) 1443-1451. DOI: 0.2478/s11696-014-0586-y  IF = 1,193

2011

TRÖGL J., BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., PILAŘOVÁ V., KRUDENCOVÁ J., MĚCHUROVÁ J., KŘÍŽENECKÁ S., STLOUKAL R.: Removal of nitrates from simulated ion-exchange brines with Paracoccus denitrificans encapsulated in Lentikats biocatalyst. Desalination 275 (2011) 82-86. DOI: 10.1016/j.desal.2011.02.033 IF=1,851

 

 

19XX – 2008

JANOŠ P., KŘÍŽENECKÁ S., MADRONOVÁ L.: Acid-base titration curves of solid humic acids. React. Funct. Polymers 2008, Vol. 68, p. 242. doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2007.09.005

JANOŠ P., FEDOROVIČ J, STAŇKOVÁ P., GRÖTSCHELOVÁ S., REJNEK J., STOPKA P.: Iron humate as a low-cost sorbent for metal ions. Environmental Technology, 2006, Vol. 27, p. 169.

JANOŠ P., ŠEDIVÝ P., RÝZNAROVÁ M., GRÖTSCHELOVÁ S: Sorption of basic and acid dyes from aqueous solutions onto oxihumolite. Chemosphere, 2005, Vol. 59, p. 881. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.11.018

VOLF R., KRÁL V., HRDLIČKA J., SHISHKANOVA T. V., BRONCOVÁ G., KRONĎÁK M., GRÖTSCHELOVÁ S., ŠŤASTNÝ M., KROULÍK J., VALÍK M., MATĚJKA P., VOLKA K.: Preparation, characterization and analytical application of electropolymerized films, Solid State Ionics 154, Special Issue, 57-63 (2002), Article Number: PII S0167-2738(02)00464-2

 

 

Publikace ostatní

2011

JANOŠ P.; ZÁBORSKÁ L.; LESNÝ J.; KŘÍŽENECKÁ S.; SYNEK V.; HEJDA S.; KUBŮ M.: Coal Extraction. New York: Nova Publischers, 2011. Young Brown Coals for Environmental Applications: Composition, Acid-Base, Ion-Exchange, and Sorption Properties of Selected Central European Coals , s. 71-90. ISBN 978-1-61761-882-6. Article in PDF

2009

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., BUCHTOVÁ H., ČECHOVSKÁ L.: Čištění specifických odpadních vod pomocí imobilizovaných mikroorganismů. Studia Oecol. 1 (2009) 95-103. odkaz

 

19XX - 2007

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S.: Všestranné využití humátů kovů, Zborník IX. Banskoštiavnické dni 2007, 18 (2007) ISBN: 978-80-228-1786-8

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S., BRUNA T., NOVÁK M., MALIMÁNKOVÁ V.: Humáty kovů, ChemZi 1/3, 252 (2007), ISSN 1336-7242

 

2006

GRÖTSCHELOVÁ S.: Příprava a charakterizace kovových humátů, Výsledky a závěry vědecko-výzkumných aktivit pracovníků FŽP, Studia Oecologica XV., 77 (2006), ISBN: 80-7044-790-7

JANOŠ P., GRÖTSCHELOVÁ S., MADRONOVÁ L, KOZLER J.: Acidobazické, sorpční a iontově výměnné vlastnosti materiálů na bázi huminových látek, Chem. Listy 100, 700-708 (2006)

GRÖTSCHELOVÁ S., H. Buchtová: Příprava a využití netradičních sorbentů v oblasti životního prostředí, Chem. Listy 100, 709-722 (2006)

2004

JANOŠ P., RÝZNAROVÁ M., BUCHTOVÁ H., GRÖTSCHELOVÁ S.: Netradiční sorbenty pro čistění odpadních vod, Acta Facultatis Ecologiae 12, Suppl. 2, VI. Banskoštiavnické dni (2004)

KOKŠAL J., GRÖTSCHELOVÁ S.: Voltamperometrické stanovení thalia v kamenci amonnohlinitém, Moderní elektrochemické metody, 14 (2004)

2002

Aplikační výstupy

2017

KŘÍŽENECKÁ, S., DOŠEK M.: Stanovení chloridů iontovou chromatografií v matrici kaprolaktam a síran amonný. Pro Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

2016

KŘÍŽENECKÁ, S.,  ŠTOJDL J., SEIDLOVÁ S.: Inovační voucher Ústeckého kraje - Optimalizace funkčnosti čistíren odpadních vod

2015

Sledování mikrobiologické aktivity čistírenského kalu při odbourávání dusičnanového znečištění po moření ocelí, spolupráce s VÚAnCh

2014

Stanovení rychlosti odbourávání dusičnanového znečištění po moření ocelí, spolupráce s VÚAnCh

19XX-2008

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., JANOŠ P.: Použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek. Ověřená technologie pro LentiKat's a.s., uplatněno 2008. odkaz

 

Zpět

Účast na konferencích:

2017

KŘÍŽENECKÁ S.,  TRÖGL J., FIKAROVÁ J., DÁŇOVÁ P., SWIETOŇOVÁ I.: Estimation of Bioavailability of aliphatic hydrocarbons in soil usinG non-exhaustive extraction techniques, the 6th Biennial International Conference Applied Natural Sciences 2017, Jasná, Nízké Tatry, Slovensko. Přednáška

2016

KŘÍŽENECKÁ S., FIKAROVÁ J., ELZNICOVÁ J., GRYGAR T. M.: Determination of pesticides in fluvial sediments XIV. Medzinárodná konferencie „Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi 2016“. Bratislava, Slovensko. Přednáška

FIKAROVÁ J., KŘÍŽENECKÁ S., ELZNICOVÁ J., GRYGAR T. M.: PAHs in floodplain sediments. XIV. Medzinárodná konferencie „Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi 2016“. Bratislava, Slovensko. 3. 5. – 6. 5. 2016. Poster        

2015

KŘÍŽENECKÁ S.: The comparison of properties of iron humates. 5th International Conference Applied Natural Sciences 2015. Jasná, Nízké Tatry, Slovensko. Přednáška

2013

KŘÍŽENECKÁ S.: Preparation and utilization of solid metal humates. 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013. Nový Smokovec, Vysoké Tatry, Přednáška

 

19XX – 2010

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S.: Všestranné využití humátů kovů. In Banskoštiavnické dni 2007: zborník přednášok. Zvolen: Fakulta ekologie a environmentalistiky TU vo Zvolene, 2007. s. 18. ISBN 978-80-228-1786-8.

KŘÍŽENECKÁ S. et al.: Humáty kovů. In ChemZi. Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2007. s. 252. ISSN 1336-7242.

 

 

Zpět

Řešené projekty:

Aktuální

2017 – Inovační voucher se společností Biopreparáty s.r.o. – řešitel nabídky

2017 – 2020 Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů. Projekt GAČR 17-06229S – člen řešitelského týmu

2016 – 2022 výzkumná infrastruktura NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost) – člen řešitelského týmu

2015 – 2017 Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh. Projekt GAČR 15-00340S - člen řešitelského týmu

Ukončené

2016 – Inovační vouchery Ústeckého kraje – řešitel nabídky

2012 – 2015 MPO FR - TI4/278 Výzkum a ověření technologie remediace komplexně kontaminovaných zemin – člen řešitelského týmu

2011 – 2014 Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (Envimod), OPVK

2007 – 2008 Výzkum a vývoj biotechnologií na bázi LentiKat´s - člen řešitelského týmu

2005 – 2006 Projekt FRVŠ – Inovace laboratoří instrumentální analýzy – garant

2005 – 2011 Výzkum přípravy a aplikací speciálních huminových látek v rámci MŠMT 1M0554 Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy – člen řešitelského týmu

2003-2005 Výzkum netradičních sorbentů v rámci projektů GAČR – člen řešitelského týmu

 

 

Výukové materiály:

2014 – e-learingové materiály v systému Moodle – Základy analytické chemie

2014 – KŘÍŽENECKÁ S., SYNEK V.: Základy analytické chemie, skripta pro studenty FŽP, ISBN 978-80-7414-804-0

2007 – KŘÍŽENECKÁ S. (Grötschelová), KURÁŇ P., REJNEK J.: Vybrané úlohy z instrumentální analýzy I, skripta pro studenty FŽP, ISBN 978-80-7044-852-6

 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

2000 – ukončeno studium na VŠCHT v Praze, FCHI, obor Technická fyzikální a analytická chemie

2004 – 2007 - Postgraduální studium Univerzita Pardubice, FCHT, obor Anorganická technologie

2007 – Ukončeno doktorské studium v oboru Anorganická technologie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

 

Doplňující kurzy

2003 – kurz "Atomová absorpční spektroskopie" (Cambridge 2003)

kurz "Manažer jakosti analytických laboratoří"

kurz "Systém jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025 ve zkušebních a kalibračních laboratořích"

2005 – kurz "Odběry vzorků", firma 2Theta

2013 – kurz „Plynové chromatografie“, Pragolab Praha

2013 – Cetrifikát za školení „Chromatografická stanice Clarity“, firma DataApex

2013 – „Škola hmotnostní spektrometrie“, 14. ročník, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Jeseníky

2013 – kurz „Hmotnostní spektrometrie“, Pragolab Praha

2014 – kurz „Odběry vzorků 2014“, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Valtice

2014 – kurz „Kapalinové chromatografie“, Pragolab Praha

2015 – „Škola hmotnostní spektrometrie“, 16. ročník, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Frymburk

2016 – „Škola hmotnostní spektrometrie“, 17. ročník, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Luhačovice

2017 – „Škola hmotnostní spektrometrie“, 18. ročník, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Luhačovice

 

Zaměstnání

2001 – 2002 - Chemotex a. s., výzkumný a vývojový pracovník

 

2002 – 2004 - Výzkumný ústav anorganické chemie a. s. v Ústí nad Labem, výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí akreditované laboratoře

 

2004 – 2007 - FŽP UJEP v Ústí nad Labem, asistent

 

2007 – dosud - FŽP UJEP v Ústí nad Labem, odborný asistent

 

2015 – člen týmu CADORAN – obsluha LC-MS/MS

 

Zpět 

Další pracovní aktivity:

Spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem – příprava akreditovaných zkoušek, psaní SOP pro LC-MS/MS, zavádění rutinního měření organických polutantů

Ostatní aktivity:

2007 – 2008 člen Akademického senátu UJEP za FŽP

2014 – 2017 člen senátu FŽP

2017 – člen v České společnosti chemické

2017 – člen EURACHEMu

Zpět

Aktualizováno: 3. 11. 2017