Ing. Jindřich Šulc, CSc.

funkce:

odborný asistent

telefon:

723 889 902

e-mail:

Jindrich.Sulc@ujep.cz

místnost:

Pracoviště UNICRE Ústí nad Labem - laboratoř 129

zaměření:

Energetika, Odpadové hospodářství, Technologie, Obecná chemie

výuka:

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2015

Šulc J., Štojdl J.,: Čištění energoplynu pro kogenerační motory Sborník Konference Odpadové fórum a Odpady Hustopeče 2015

2012

ŠULC Jindřich, ŠTOJDL Jiří, RICHTER Miroslav, POPELKA Jan, SVOBODA Karel, SMETANA Jiří, VACEK Jiří, SKOBLJA Siarhei, BURYAN Petr: „Biomass waste gasification – Can be the two stage process suitable for tar reduction and power generation?“. Waste Management, April 2012.

2010

Šulc J., Richter M., Svoboda K., Vacek J.: Obnovitelný zdroj energie – zplyňování biomasy s kogenerací. Sborník mezinárodního symposia Odpadové fórum,  Kouty nad Desnou 21.4. - 24.4.2010

 

Šulc J.,Rýznarová M., Křemíková v., Richter M.: Obnovitelný zdroj energie- zplyňování biomasy s kogenerací. Sborník mezinárodního kongresu Odpady Luhačovice 2010

2009

Šulc J., Rýznarová M.: Obnovitelný zdroj energie – zplyňování biomasy.  Sborník mezinárodního symposia TOP 2009, Papiernička, Slovenská republika

2008

Šulc J.: Termické katalytické štěpení směsných odpadních plastů na kapalné uhlovodíky. Sborník mezinárodního symposia Odpadové fórum, Milovy 16.4. - 18.4.2008

1982 - 2005

Z let 1982 až 1990 celkem 6 publikací v časopisech a sbornících v oborech anorganická technologie, sklo, keramika a energetika

Přednášky na konferencích a kongresech

Celkem 7 přednášek z optoelektroniky a energetiky z let 1982 až 1990

Zpět

Patenty a vynálezy

Svoboda K., Smetana J., Štojdl J., Šulc J., Vacek J.: Způsob zplyňování upravené biomasy a zařízení k jeho provádění. Český Patent č. 303 367 (2012)

Adamec S., Štojdl J., Šulc. J., Smetana J., Vacek J.: Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu. Český Patent č. 305 706 (2015)

Bartoš J., Kordík E., Šulc J., Heger P.: Způsob výroby kombinovaného NPK hnojiva. Autorské osvědčení č. 184427

Šulc J., Matěcha J., Hanykýř. V.: Způsob přípravy oxidu hlinitého pro keramické účely. Autorské osvědčení č. 208508

Šulc J., Treml K., Nový J.: Elektrická odporová pec pro bezkontaktní tažení křemenných tyčí a trubic určených k výrobě optických vláken. Autorské osvědčení č. 269482

Šulc J. Způsob termické likvidace alifatických chlorfluoruhlovodíků. Český patent č. 293548

Užitný vzor

Adamec S., Štojdl J., Šulc. J., Smetana J., Vacek J. : Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu. Český Užitný vzor č. 28062 (2015)

Zpět

Seznam výzkumných zpráv a studií

2011-2014: Roční zprávy projektu ALFA „TA01020563 Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu“ (financováno Technologickou agenturou ČR ) - autor a spoluautor.

2009 – 2012: Roční zprávy projektu TIP „FR-TI1/600 Nové postupy a procesy zplyňování biomasy“ (financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR)- autor a spoluautor.

2011 – 2014: Vedoucí řešitelského týmu UJEP projektu ALFA „TA01020563 Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu“ (financován Technologickou agenturou ČR).

2009 -2012: Vedoucí řešitelského týmu UJEP projektu TIP „FR-TI1/600 Nové postupy a procesy zplyňování biomasy“ (financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR).

V oboru anorganické technologie 6 výzkumných zpráv a studií VÚAnCH z let 1972–1976

V oboru elektrotechnické a elektrotechnické keramiky 6 výzkumných zpráv EPL Louny z let 1978-1981

V oboru optoelektroniky 8 výzkumných zpráv v rámci výzkumu VÚSU Teplice z let 1982-1987

Zpět

Průmyslové realizace

Autorské osvědčení č. 269482 realizováno v roce 1986 ve VÚSU Teplice při výrobě optických vláken typu PCS

Český patent č. 293548 realizován od roku 2003 ve spalovně nebezpečných odpadů SPOVO v Ostravě a využíván k likvidaci freonů

Neveřejné dokumenty v majetku soukromých společností z let 1991–2005

Autor 2 technologických reglementů Lybaru Velvěty

Autor 5 schválených provozních řádů a místních provozních předpisů Technických služeb města Ústí nad Labem

Zpět

Řešené projekty:

§          Aktuální

Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu TYP, číslo FR-TI/1/600  „Nové postupy a procesy zplyňování biomasy“, doba řešení 3/2009 až 9/2012. 

§          Ukončené

V oblasti průmyslových hnojiv

• zavedeni výroby obohaceného superfosfátu v CHZJD v Bratislavě (1975)

• zavedeni výroby NPK hnojiva v Duslo Šala n. Váhom (1976)

• řešení technologie výroby NPK hnojiva na bázi amitosu (1974-1976)

• vyřešení technologie výroby kapalných hnojiv (1975-1977)

V oblasti keramiky a skla

• zavedeni výroby oxidové keramiky v EPL Louny (1978-1980)

• vyřešení státního úkolu v oblasti elektrotechnické a technické keramiky (1976-1980)

• vyřešení technologie bezkontaktního tažení křemenných preforem (1982-1987)

• spolupráce na plazmové depozici syntetického křemene s francouzskou společností Quartz et Silice (1985-1987)

V oblasti energetiky

• práce na regenerativní technologii odsiřování spalin na elektrárně Tušimice 2 (1989-1991)

V oblasti odpadového hospodářství

• zavedení mobilního sběru, svozu a odstranění drobných nebezpečných odpadů (1994-1996)

• zavedení separovaného sběru využitelných druhů odpadů v Ústí nad Labem (1995-1998)

• zavedení technologie recyklace vyřazených chladících zařízení (1996-2000) 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Střední průmyslová škola chemická v Ústí nad Labem 1962-1966

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1966-1971

Externí vědecká aspirantura na VŠCHT a Akademii věd 1976-1980

Absolvování intenzivního jazykového kurzu francouzštiny na Centre dokumentation scientifique et technique francsais v Praze 1976

Spolupráce ohledně licence plazmové depozice syntetického křemene s francouzskou firmou Quartz et Silice Paris, Phitivies 1985-1987  

Zaměstnání

Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí nad Labem, samostatný výzkumný pracovník v letech 1971-1977

Vědecko-výzkumná základna Elektroporcelán Louny, samostatný výzkumný pracovník v letech 1977-1981

Výzkumný ústav Sklo Union Teplice, vědecký pracovník v letech 1981-1987

Sklotas Teplice, vedoucí výzkumný pracovník v letech 1987-1988

Ústav pro využití paliv Praha-Běchovice, vědecký pracovník vletech 1989-1991

Lybar Velvěty, Drutep Teplice, Keramické závody Teplice a Technické služby města Ústí nad Labem, technolog v letech 1991-2005

Katedra technických věd FŽP UJEP v Ústí nad Labem, pracoviště MOST, odborný asistent od roku 2005  

Zpět

Ostatní aktivity:

Od roku 2009 do roku 2010 člen Akademického senátu UJEP

Zpět