pan synek.jpg

 

Ing. Václav Synek, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 153

e-mail:

vaclav.synek@ujep.cz

místnost:

KV 514

zaměření:

Chemometrie – statistické zpracování výsledků měření v analytické chemii

Analytická chemie – stanovení kovů v environmentálních vzorcích metodou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou a elektrotermickou atomizací

výuka:

Chemie životního prostředí, Systém kvality a vyhodnocování dat, Základy analytické chemie


Články v mezinárodních časopisech s IF

2017

Synek, V. How to encompass an uncorrected bias into the expanded uncertainty with a fixed coverage probability: calculation procedures. Accred. Qual. Assur. 2017,  vol. 22, no. 4, 179-186. DOI 10.1007/s00769-017-1268-6 IF =0,725

Archiv

TRÖGL J., BENEDIKTOVÁ K., PILAŘOVÁ V., SYNEK V. A single-parameter logistic equation for fitting concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays. Environ. Toxicol. Chem. 2013, vol. 32, no.10, p. 2412-2416, DOI: 10.1002/etc.2328 IF = 2,618

PILAŘOVÁ V., TRÖGL J., SYNEK V. Validace fotometrických stanovení dusitanů a CHSK-Cr pomocí setů Spectroquant(r) v zasolených vodách. Chem. Listy. 2011, vol 105, no.13, s55-s57.

Synek, V. Evaluation of the standard deviation from duplicate results. Accred. Qual. Assur. 2008,  vol. 13, no. 6, 335-337, DOI: 10.1007/s00769-008-0390-x

Synek, V. Effect of insignificant bias and its uncertainty on the coverage probability of uncertainty intervals Part 2. Evaluation for a found insignificant experimental bias. Talanta. 2007, vol. 71 no.3, p. 1304–1311. DOI:10.1016/j.talanta.2006.06.038

Synek, V. Effect of insignificant bias and its uncertainty on the coverage probability of uncertainty intervals Part 1. Evaluation for a given value of the true bias. Talanta. 2006, vol. 70, no. 5, p. 1024–1034. DOI: 10.1016/j.talanta.2006.02.018

Janoš, P.,  Synek, V. Differential pulse polarographic determination of europium in the presence of humic substances. Talanta, 2005, vol. 66, no. 1, p. 193-188. DOI: 10.1016/j.talanta.2004.11.008

Synek, V. Attempts to include uncorrected bias in the measurement uncertainty. Talanta. 2005, vol. 65, no.4, p. 829-837. DOI: 10.1016/j.talanta.2004.07.038

Kokšal, J., Synek, V., Janoš, P. Extraction-spectrometric determination of lead in high-purity aluminium salts. Talanta. 2002, vol. 58, no. 2,  p. 325-330. PII: S0039-9140(02)00247-3

Synek, V. Calibration lines passing through the origin with errors in both axes. Accred. Qual. Assur. 2001, vol. 6, no. 8, p. 360-367.

Synek, V., Subrt, P., Marecek, J. Uncertainties of mercury determinations in biological materials using an atomic absorption spectrometer – AMA 254. Accred. Qual. Assur. 2000, vol. 5, no. 2, p. 58-66.

Mareček, J., Synek, V.  Determination of gallium in aluminium oxide by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomisation: Effect of gallium bond and aluminium oxide modification on the analytical signal under slurry atomisation conditions. J. Anal. At. Spectrom. 1990, vol. 5, no. 5 , p. 385-392.

zpět

Články v časopisech recenzovaných

Machová, I., Kubát, K., Synek, V. Flóra agrárních valů a teras Krušných hor.. Příroda. 2011, no. 30, p. 5-20. ISBN 1211-3603

SYNEK, V., MJASNIKOVIČOVÁ, K., EDERER, J., NOVÁK, P. Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho okolí. Studia Oecologica. 2011, vol. 5, no. 2, p. 25-40. ISSN 1802-212X

SYNEK, V., BALOCH, T., HRDLIČKOVÁ, E., KREMLOVÁ, A., OTČENÁŠEK, J., TRUNEČKOVÁ, P. Sledování koncentrací rtuti v ovzduší v Ústí nad Labem, P. Studia Oecologica. 2011, vol. 5, no. 1, p. 54-72. ISSN 1802-212X

LENÍČEK, J., KOVÁČ, M., SEKYRA, M., SYNEK, V., PLACHÁ, H., RICHTEROVÁ, D. Polycyklické aromatické uhlovodíky v městském ovzduší jako markery imisního zatížení ze stacionárních a mobilních zdrojů. Ochrana ovzduší. 2011, vol. 23 (43), no. 1, p. 7-14. ISSN 1211-0337

Machová, I., SYNEK, V., FIEDLEROVÁ K. Flóra valů a hodnocení příčin jejího složení. Studia Oecologica. 2010, vol. 4, p. 40-49. ISSN 1802-212X

Machová, I., ELZNICOVÁ, J., Synek, Význam agrárních valů a teras jako migračního prostředí lesních druhů rostlin. Severočeskou přírodou, 2010, vol. 41, no. 1, p. 75-82. ISSN 0231-9705

Machová, I., Kubát, K., Česká, J., Synek, V. Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. Příroda. 2009, no. 28, s. 185-202, ISBN 978-80-87051-84-9.

Machová, I., Uhrová S., Synek, V. Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů. – Severočes. Přír., 2008, vol. 39, p. 7 -15. ISSN 0231-9705.

Machová, I., Novák, P., Synek, V. Příspěvek k hodnocení agrárních valů Českého středohoří s využitím indikačních hodnot. Severočes. Přír., Litoměřice, 2006, vol. 38, no. 1, p. 45-60.

Mareček, J., Synek, V., Tomková, D. Stanovení kadmia, olova, chromu a rtuti v průmyslových hnojivech a surovinách pro jejich výrobu. Chem. Prům., 1990, vol. 40/65, no. 3, p. 140-147.

zpět

Odborné knihy a kapitoly

JANOŠ, P., ZÁVODSKÁ, L., LESNÝ, J., KŘÍŽENECKÁ, S., SYNEK, V., HEJDA, S., KUBŮ, M. Youg brown coals for environmental applications: Composition, acid-base, ion-exchange, and sorption properties of selected Central European coals. In Coal Extraction. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2011, s. 71-90.

Skripta a učebnice

Synek, V., EDERER, k., lOUČKA, T. Sbírka příkladů k předmětu Fyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. 65 s. ISBN: 978-80-7414-756-2.

Kříženecká, S., Synek, V. Základy analytické chemie. 1. vyd. Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí UJEP, 2014. 143 s. ISBN: 978-80-7414-804-0.

Popelka J., Synek V. Úvod do statistické analýzy dat. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí. 2009. 200 s. ISBN 978-80-7414-117-1.

Specializované mapy

NOVÁK, P., SYNEK, V., POPELKA, J. Odhad znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí. FZP_MAP_POP_2012_1. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2012.

NOVÁK, P., SYNEK, V. Znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí. FZP_NOV_MAP6. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2011.

zpět

Ostatní publikace

2018

Synek V., PLZÁK, Z. Metodický list 16: Odhad nejistoty chemických měření se započtením vychýlením. 1. revize, Ed. PLZÁK, Z. EURACHEM-ČR 2018

2016

Synek V., PLZÁK, Z. Metodický list 16: Odhad nejistoty chemických měření se započtením vychýlením. Ed. PLZÁK, Z. EURACHEM-ČR 2016

Synek V., PLZÁK, Z. Metodický list 15: Odhad směrodatné odchylky preciznosti z duplicitních výsledků. Ed. PLZÁK, Z. EURACHEM-ČR 2016

zpět

Účast na konferencích a seminářích

2014

SYNEK, V., LENÍČEK, J., HRDLIČKOVÁ E. Zpracování výsledků sledování koncentrace kovů v atmosférickém aerosolu v Litoměřicích. Identifikace zdrojů znečištění za pomoci faktorové analýzy In X. ročník konference Analytická chemie a životní prostředí – Využití výsledků analýz v praxi. Sborník přednášek z konference. Ústí nad Labem: FŽP UJEP v Ústí n. L., 6. 2 2014, s. 9-12.

Archiv

SYNEK, V., HRDLIČKOVÁ E. Koncentrace kovů v atmosférickém aerosolu v Litoměřicích. In. IX. ročník konference Analytická chemie a životní prostředí – Hodnocení výsledků analýz. Ústí nad Labem: FŽP UJEP v Ústí n. L., 7. - 8. 2. 2013, s. 5-7.

SYNEK, V., MJASNIKOVIČOVÁ, K., EDERER, J., NOVÁK, P. Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho okolí. In. VIII. ročník semináře Analytická chemie a životní prostředí – Analytické metody: sborník přednášek ze semináře. Ústí nad Labem: FŽP UJEP v Ústí n. L., 2. - 3. 2. 2012, s. 6.

SYNEK, V. Odhad koncentračně závislé SD z duplicitních výsledků. In. VII. ročník semináře Analytická chemie a životní prostředí – Odběry vzorků: sborník přednášek ze semináře. Ústí nad Labem: FŽP UJEP v Ústí n. L., 3. - 4. 2. 2011, s. 6-7. ISBN 978-80-7414-330-4.

Synek, V., Porovnání výsledků získaných dvěma laboratořemi nebo dvěma laboratorními metodami. In. VI. ročník semináře Analytická chemie a životní prostředí – Využití výsledků analýz v praxi, sborník přednášek ze semináře. Ústí nad Labem: FŽP UJEP v Ústí n. L., 11. – 12 . 2.  2010,  s. 6. ISBN 978-80-7414-212-3.

Synek, V., Leníček, J., Sekyra, M., Beneš, I. Vyšetřování imisních dat organických polutantů metodami shlukové a faktorové analýzy. In. V. ročník semináře Analytická chemie a životní prostředí – Hodnocení výsledků analýz: sborník přednášek ze semináře. Ústí n. L.: FŽP UJEP v Ústí n. L., 28. - 29. 5. 2009, s. 9. ISBN 978-80-7414-132-4.

Synek, V., Baloch, T., Hrdličková, E., Kremlová, S., Otčenášek, J. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší v okolí Spolchemie. In IV. ročník semináře Analytická chemie a životní prostředí – Analytické metody: sborník přednášek ze semináře: Ústí n. L.: FŽP UJEP v Ústí n. L., 22. -23. 2008, s. 6. ISBN 978-80-7044-993-6.

Synek, V., Leníček. J., Sekyra, M., Beneš, I. Zpracování imisních dat organických polutantů v ovzduší v blízkosti dálnice. In. 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: Zem v pasci? Analýza životného prostredia [CD ROM]. Ed. Bubeníková T., Vyhne: Technická univerzita vo Zvolene, 28.- 30. apríl 2008, s. 468-484. ISBN 978-80-228-1843-3.

Synek, V., Baloch, T., Kremlová, S., Otčenášek, J., Šubrt, P. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší v Ústí nad Labem. In. IX. Banskoštiavnické dni 2007 – zborník přednášok.  Ed. Schwarz M., Lalík V., Zvolen: Fakulta ekologie a environmentalistiky TU vo Zvolene, říjen 2007, s. 68-80. ISBN 978-80-228-1786-8.

Synek, V., Janoš, P. Vliv nevýznamného vychýlení měřicí metody na pravděpodobnost pokrytí nejistotního intervalu. In. VIII. Banskoštiavnické dni 2006: Meranie analýzy v environmentalistike a rádioenvironmentalistike. Banská Štiavnica: Katedra environmentáneho inžinierstva, FEE TU vo Zvolene, 2006, s.19-26. ISBN 80-228-1689-2.

Synek, V., Janoš, P. Sledování koncentrace kadmia ve vzorcích vod z okolí Rudného vrchu.. In 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: Zem v pasci? Analýza životného prostredia [CD ROM]. Krpáčovo: Technická univerzita vo Zvolene; Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, apríl 2006, s. 671-684. ISBN 80-228-1553-5.

Synek, V., Janoš, P. Určení  výkonnostních charakteristik měřící metody z výsledků získaných v rámci řízení jakosti. Stanovení kadmia ve vodách metodou ET AAS. In VII. Banskoštiavnické dni 2005: Meranie a analýzy v environmentalistike a rádioenvironmentalistike. Banská Štiavnica: Katedra environmentáneho inžinierstva, FEE TU vo Zvolene, 5. – 7. 10. 2005.

Synek, V. Nejistoty měření v analytické chemii. Sborník přednášek (abstrakta). Analytická chemie v životním prostředí. Ústí nad Labem: Klub chemiků Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., 8. 11. 2000. s. 5.

Synek, V. Nejistoty měření v analytické chemii, Sborník abstrakt. 11. spektroskopická konference. Praha: Československá spektroskopická společnost, 28. – 30. 6. 1999

Synek, V., Šubrt, P. Mareček, J. Odhad nejistoty stanovení obsahu rtuti v biologických materiálech AA spektrometrem AMA 254. Sborník přednášek ze seminářů 1995 1998. Zajištění kvality analytických výsledků. Ed. Helán V. Zlaté Hory: 2 THETA Český Těšín, 25. – 27. 3. 1998. s 153-168.

Synek, V., Šubrt, P. Mareček, J. Odhad nejistoty stanovení rtuti na přístroji AMA 254. Pracovní seminář. Nejistoty analytických měření. Praha: Eurachem-ČR a ČMI, 26. 2. 1998.

Synek, V., Mareček, J. Interference fosfátů při stanovení těkavých prvků ET AAS. Seminář. Nové směry v AAS s elektrotermickou atomizací. Štědronín: Československá spektroskopická společnost, 24. - 27.9.1990.

Synek, V., Mareček, J. Stanovení Cd ve fosfátové matrici ETA AAS. Sborník abstrakt. 11. pracovní seminář o využití atomové spektrometrie ve výzkumu a výrobě. Kamenec – Zemplínská Šírava: Československá spektroskopická společnost, 15. –19. 5. 1989. s. 49.

zpět

Příspěvky ve sborníku

Janoš P.,  Synek V. Validace analytických metod. In 5. kurz ICP spektrometrie. 26.-28.května 2009. Ed. Otruba V. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2009.  s. 1-22 XXII. ISBN 978-80-903732-8-0.

Synek V., Šubrt P., Hrdličková E., Baloch T., Otčenášek J. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší. In. Sborník z konference MIKROELEMENTY 2008, XLII. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a životním prostředí. Medlov na Českomoravské vrchovině: 2 THETA ASE, s.r.o., 2.- 4.září 2008.

Janoš, P., Koštejnová, M. a Synek, V. Mechy jako bioindikátory znečištění prostředí těžkými kovy. In VII. Banskoštiavnické dni 2005: Meranie a analýzy v environmentalistike a rádioenvironmentalistike, Banská Štiavnica: Katedra environmentáneho inžinierstva FEE TU vo Zvolene, 5. – 7. 10. 2005.

Janoš P.,  Synek V. Validace analytických postupů, nejistota a hodnocení shody s limity. In 4. kurz ICP spektrometrie. 15.-17. září 2004. Ed. Otruba V. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2008.  s.144-165. ISBN 80-903732-4-0.

Šubrt, P., Mareček, J., Fejfušová, J., Synek., V. Odhady nejistoty měření u metody ICP MS. Odborný seminář. Uplatnění ICP MS v laboratořích 21. století. Ústí nad Labem: fa Hilger Ostrava – ThermoElemental,17.-18.6.2003.

Janoš, P., Kokšál, J., Synek, V. Extrakčně spektrometrické stanovení olova ve vysoce čistém síranu amonno-hlinitém. Validace metody. In Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Ed. Otruba V. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 11.-13. září 2001.

Mareček, J., Synek, V.,Tomková, D. Stanovení Cd, Pb, Cr, Hg a As metodou AAS v průmyslových hnojivech a surovinách pro jejich výrobu. Sborník z 2. celostátní konference.  Těžké kovy v životním prostředí. České Budějovice: Jihočeské biologické centrum ČSAV – pobočka ČSTV, 15.-17.5.1990. s. 99-101.

zpět

Postery na konferencích a seminářích

2014

Kratochvila, J., Budina, M., Friedecky, B., Synek, V. SEKK, EQA Division, Pardubice, Czech Republic. New Recommendation of Czech Society for

Clinical Biochemistry on the Measurement Uncertainty for Quantitative Measurement in Clinical Laboratories. 21st IFCC – EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Paris: EuroMedLab, 21. – 25. June 2015.

Archiv

Subrt, P., Synek, V,, Marecek, J. Uncertainties of measurement of mercury content in biological materials with an atomic absorption spectrometer AMA 254. 2nd EURACHEM Workshop on Measurement Uncertainty in Chemical Analysis, Berlin: EURACHEM, 29-30 September 1997.

Synek. V. Mechanism of Ga atomisation in graphite atomiser, 6. československá konference o atomové spektrometrii, Brno: Československá spektroskopická společnost, 2. - 6. 9. 1991. 

Mareček, J. a Synek. V. Ga in Al2O3 – slurry ETA-AAS. Abstracts. 8th Czechoslovak Spectrometric Conference, Section A, Atomic Spectroscopy. České Budějovice: Československá spektroskopická společnost, , 19. – 24. 6. 1988. s. 35.

zpět

Výzkumné zprávy

SYNEK, V.: Zdroje prvků v aerosolu PM1 v Annaberg-Buchholzi a Ústí nad Labem (Statistické zpracování analytických dat z projektu Cíl-3 za účelem identifikace zdrojů anorganických polutantů). Výzkumná zpráva – zpracování dat pro ZÚ. UJEP Ústí nad Labem Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP (srpen 2014) pp. 32.

Leníček, J., Šubrt, P., Beneš, I., Hrdličková, E., Synek, V., Kováč, M. a Sekyra, M. Identifikace původců znečišťování ovzduší ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě analýzy prachových částic: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. 22. 11.  2010. 86 s., 30 s. příloh.

LENÍČEK, J., BENEŠ, I., FEJFUŠOVÁ, J., SEKYRA, M., SYNEK, V., ŠUBRT, P. Kontaminace ovzduší města Ústí n.L. ve vztahu k navýšení dopravy po zprovoznění dálnice D8: Zpráva pro Magistrát města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2007. 23 s., 6 s. příloh.

Rodová, A., Hora, L., Bezucha, P., Synek, V., Kokšal, J., Hodslavská,  J., Hostomský, Hostomská (oba ÚAnCh AV  ČR), Výzkum a vývoj technologie výroby vysoce čistého síranu amonno-hlinitého II. (Zpráva o řešení projektu za rok 2001). VÚAnCh v Ústí n.L., VZ-S-1313 (2001)

Mareček, J., Šubrt, P., Kremlová, A., Synek., V. Měření imisí rtuti v okolí elektráren ČEZ Mělník. Ústí nad Labem: Krajská hygienická stanice, laboratorní odbor, listopad 1999. 17 s., 7 s. příloh.

Mutinský, J., Verner, V., Mareček, Josef, Synek, V. Sledování obsahu a dynamiky změn některých nežádoucích prvků v půdách a rostlinách (průběžná informativní zpráva za rok 1992. VÚAnCh v Ústí n.L., VZ-S-1022 (1992)

Mareček, Josef ,Synek, V., Petrák, M. Hledání příčin šedosti pecek NaOH ve Spolchemii Ústí n. L. VÚAnCh v Ústí n.L.,  VZ-S-895 (1990)

Danda, A., Novák, J., Synek, V.  Suroviny pro vysokoteplotní supravodiče II. VÚAnCh v Ústí n.L., vz-s-826 (l989)

Bezucha, P., Hložný, L., Mareček, Josef, Synek, V. Vývoj technologie výroby α modifikace oxidu hlinitého pro transparentní keramiku, VÚAnCh v Ústí n.L., VZ-E-1244 (1989)

Mareček, Josef, Synek, V. Stanovení nečistot v alfa modifikaci oxidu hlinitého pro transparentní keramiku (podklady pro návrh podnikové normy). VZ-S-736 (1988)

Vaverka, L., Hodek, Vl., Hložný, L., Novák, J., Mareček, Josef, Synek, V., Kučera, A. Vývoj technologie výroby alfa modifikace oxidu hlinitého pro transparentní keramiku  (situační zpráva s přílohou - Technologické podklady pro PÚ a prvotní podklady pro úvodní projekt). VÚAnCh v Ústí n.L., VZ-S- 770 (1988)

Mareček, Josef, Synek, V., Tomková, D. Stanovení kadmia, olova, chromu a rtuti metodou AAS v průmyslových hnojivech a surovinách pro jejich výrobu. VÚAnCh v Ústí n.L., VZ-I-1207 (1988)

zpět

Řešené projekty:

2012 – 2014 Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0205 OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (ENVIMOD). Člen řešitelského týmu.

Archiv

2005 - 2011 Projekt MŠMT 1M0554: Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy. Člen řešitelského týmu.

2008 – 2011 Projekt MZE QH 82126: Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově.  Člen řešitelského týmu.

2010 - 2011  UJEP specifický vysokoškolský výzkum. Složení resuspendovaného pouličního prachu ve vybraných městech Ústeckého kraje. Řešitel.

2010 UJEP specifický vysokoškolský výzkum. Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí. Řešitel.

zpět

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

1973 - 1968       Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta chemické technologie, obor technická analytická a fyzikální chemie, titul - inženýr

1978 - 1980       České vysoké učení technické v Praze, výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT v Praze, postgraduální studium – doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů na středních školách

2005 - 2011       Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, študijný program Environmentálne inženýrstvo, doktorandské štúdium

Doplňující kurzy

1975 – 1976      Školení statistických metod ve Spolku pro hutní a chemickou výrobu v Ústí nad Labem

1995                  Kurs atomové absorpční spektrometrie fy ATI Unicam, Cambridge 14. - 17. 5. 1995

1996                  Seminář Analýza dat v Lázních Bohdaneč, 19. - 22. 3. 1996

1996                  Kurs atomové absorpční spektrometrie fy Perkin-Elmer, Überlingen 10. - 13. 9. 1996

2001                  Kurs ICP spektrometrie Spektroskopické společnosti. Brno 11. – 13. 9. 2001

2004                  Kurz Aktuální otázky znečištění ovzduší, Univerzita Karlova Praha, 12. – 16. 1. 2004

2004                  Odborný kurz Základy statistiky v programovém systému STATISTICA, společnost StatSoft CR, Praha, 1. - 2. 9. 2004

Zaměstnání  

1973 – 1977      Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L. technický asistent na oddělení analytické chemie, vedoucí střediska technické normalizace

1977 – 1987      Střední průmyslová škola chemická v Ústí n. L. středoškolský profesor

1987 - 1993       Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L. výzkumný a vývojový pracovník na oddělení analytické chemie

1993 – 2001      Krajská hygienická stanice v Ústí n. L. samostatný odborný pracovník na oddělení analytické chemie

2001 – 2002      Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L. výzkumný a vývojový pracovník na oddělení analytické chemie

2003- dosud      FŽP UJEP, odborný asistent

zpět

Ostatní

12/2006 - 4/2011 Člen akademického senátu FŽP UJEP

2005 – Cena rektora za vědeckou a výzkumnou činnost (2. místo)