V.Synek

 

Ing. Václav Synek, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 151

e-mail:

vaclav.synek@ujep.cz

místnost:

KV 511

zaměření:

Analytická chemie – stanovení kovů v environmentálních vzorcích metodou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou a elektrotermickou atomizací

Chemometrie – statistické zpracování výsledků měření v analytické chemii

výuka:

Chemie životního prostředí, Statistika, Základy analytické chemie

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity informace pro studenty


Články v mezinárodních časopisech s IF

2008

Synek, V. Letter to the editor: Evaluation of the standard deviation from duplicate results. Accred. Qual. Assur. 2008,  vol. 13, no. 6, 335-337.

2007

Synek, V. Effect of insignificant bias and its uncertainty on the coverage probability of uncertainty intervals Part 2. Evaluation for a found insignificant experimental bias. Talanta. 2007, vol. 71 no.3, p. 1304–1311.

2006

Synek, V. Effect of insignificant bias and its uncertainty on the coverage probability of uncertainty intervals Part 1. Evaluation for a given value of the true bias. Talanta. 2006, vol. 70, no. 5, p. 1024–1034.

1990 - 2005

Janoš, P.,  Synek, V. Differential pulse polarographic determination of europium in the presence of humic substances. Talanta, 2005, vol. 66, no. 1, p. 193-188.

Synek, V. Attempts to include uncorrected bias in the measurement uncertainty. Talanta. 2005, vol. 65, no.4, p. 829-837.

Kokšal, J., Synek, V., Janoš, P. Extraction-spectrometric determination of lead in high-purity aluminium salts. Talanta. 2002, vol. 58, no. 2,  p. 325-330.

Synek, V. Calibration lines passing through the origin with errors in both axes. Accred. Qual. Assur. 2001, vol. 6, no. 8, p. 360-367.

Synek, V., Subrt, P., Marecek, J. Uncertainties of mercury determinations in biological materials using an atomic absorption spectrometer – AMA 254. Accred. Qual. Assur. 2000, vol. 5, no. 2, p. 58-66.

Mareček, J., Synek, V.  Determination of gallium in aluminium oxide by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomisation: Effect of gallium bond and aluminium oxide modification on the analytical signal under slurry atomisation conditions. J. Anal. At. Spectrom. 1990, vol. 5, no. 5 , p. 385-392.

Publikace ostatní

2009

Machová, I., Kubát, K., Česká, J., Synek, V. Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. Příroda. 2009, no. 28, s. 185-202, ISBN 978-80-87051-84-9.

Popelka J.,  Synek V. Úvod do statistické analýzy dat. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí. 2009. 200 s. ISBN 978-80-7414-117-1.

Janoš P.,  Synek V. Validace analytických metod. In 5. kurz ICP spektrometrie. 26.-28.května 2009. Ed. Otruba V. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2009.  s. 1-22 XXII. ISBN 978-80-903732-8-0.

2008

Machová, I., Uhrová S., Synek, V. Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů. – Severočes. Přír., Litoměřice, 2008, vol. 39, s. 7 -15. ISSN 0231-9705.

Janoš P.,  Synek V. Validace analytických postupů, nejistota a hodnocení shody s limity. In 4. kurz ICP spektrometrie. 15.-17. září 2004. Ed. Otruba V. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2008.  s.144-165. ISBN 80-903732-4-0.

2007

Leníček, J., Beneš, I., Fejfušová, J., Sekyra, M., Synek, V., Šubrt, P. Kontaminace ovzduší města Ústí n.L. ve vztahu k navýšení dopravy po zprovoznění dálnice D8: Zpráva pro Magistrát města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2007. 23 s., 6 s. příloh.

2006

Machová, I., Novák, P., Synek, V. Příspěvek k hodnocení agrárních valů Českého středohoří s využitím indikačních hodnot. Severočes. Přír., Litoměřice, 2006, vol.38, s. 45-60.

19XX - 2005

Janoš, P., Kokšál, J., Synek, V. Extrakčně spektrometrické stanovení olova ve vysoce čistém síranu amonno-hlinitém. Validace metody. In Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Ed. Otruba V. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 11.-13. září 2001.

Mareček, J., Synek, V., Tomková, D. Stanovení kadmia, olova, chromu a rtuti v průmyslových hnojivech a surovinách pro jejich výrobu. Chem. Prům., 1990, vol. 40/65, no.3, s. 140-147.

Zpět

Účast na konferencích:

2010

Synek, V., Porovnání výsledků získaných dvěma laboratořemi nebo dvěma laboratorními metodami. In. Využití výsledků analýz v praxi, sborník přednášek ze semináře: Analytická chemie a životní prostředí. Ústí nad Labem: FŽP UJEP v Ústí n. L.,11.-12.2.2010. ISBN 978-80-7414-212-3.

2009

Synek, V., Leníček, J., Sekyra, M., Beneš, I. Vyšetřování imisních dat organických polutantů metodami shlukové a faktorové analýzy. In. Hodnocení výsledků analýz, sborník přednášek ze semináře: Analytická chemie a životní prostředí. Ústí n. L.: FŽP UJEP v Ústí n. L., 28.-29.5.2009. ISBN 978-80-7414-132-4.

Archiv

Synek, V., Baloch, T., Hrdličková, E., Kremlová, S., Otčenášek, J. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší v okolí Spolchemie. In Analytické metody, sborník přednášek ze semináře: Analytická chemie a životní prostředí. Ústí n. L.: FŽP UJEP v Ústí n. L., 2008, s. 52-57. ISBN 978-80-7044-993-6.

Synek, V., Leníček. J., Sekyra, M., Beneš, I. Zpracování imisních dat organických polutantů v ovzduší v blízkosti dálnice. In. 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: Zem v pasci? Analýza životného prostredia [CD ROM]. Ed. Bubeníková T., Vyhne: Technická univerzita vo Zvolene, 28.- 30. apríl 2008, s. 468-484. ISBN 978-80-228-1843-3.

Synek, V., Baloch, T., Kremlová, S., Otčenášek, J., Šubrt, P. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší v Ústí nad Labem. In. IX. Banskoštiavnické dni 2007 – zborník přednášok.  Ed. Schwarz M., Lalík V., Zvolen: Fakulta ekologie a environmentalistiky TU vo Zvolene, říjen 2007, s.68-80. ISBN 978-80-228-1786-8.

Synek, V., Janoš, P. Vliv nevýznamného vychýlení měřicí metody na pravděpodobnost pokrytí nejistotního intervalu. In. VIII. Banskoštiavnické dni 2006: Meranie analýzy v environmentalistike a rádioenvironmentalistike. Banská Štiavnica: Katedra environmentáneho inžinierstva, FEE TU vo Zvolene, 2006, s.19-26. ISBN 80-228-1689-2.

Synek, V., Janoš, P. Sledování koncentrace kadmia ve vzorcích vod z okolí Rudného vrchu.. In 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: Zem v pasci? Analýza životného prostredia [CD ROM]. Krpáčovo: Technická univerzita vo Zvolene; Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, apríl 2006, s. 671-684. ISBN 80-228-1553-5.

Synek, V., Janoš, P. Určení  výkonnostních charakteristik měřící metody z výsledků získaných v rámci řízení jakosti. Stanovení kadmia ve vodách metodou ET AAS. In VII. Banskoštiavnické dni 2005: Meranie a analýzy v environmentalistike a rádioenvironmentalistike. Banská Štiavnica: Katedra environmentáneho inžinierstva, FEE TU vo Zvolene, 5. – 7. 10. 2005.

Šubrt, P., Mareček, J., Fejfušová, J., Synek., V. Odhady nejistoty měření u metody ICP MS. Odborný seminář. Uplatnění ICP MS v laboratořích 21. století. Ústí nad Labem: fa Hilger Ostrava – ThermoElemental,17.-18.6.2003.

Synek, V. Nejistoty měření v analytické chemii. Sborník přednášek (abstrakta). Analytická chemie v životním prostředí. Ústí nad Labem: Klub chemiků Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., 8. 11. 2000. s. 5.

Synek, V. Nejistoty měření v analytické chemii, Sborník abstrakt. 11. spektroskopická konference. Praha: Československá spektroskopická společnost, 28. – 30. 6. 1999

Synek, V., Šubrt, P. Mareček, J. Odhad nejistoty stanovení rtuti na přístroji AMA 254. Pracovní seminář. Nejistoty analytických měření. Praha: Eurachem-ČR a ČMI, 26. 2. 1998.

Synek, V., Šubrt, P. Mareček, J. Odhad nejistoty stanovení obsahu rtuti v biologických materiálech AA spektrometrem AMA 254. Sborník přednášek ze seminářů 1995 1998. Zajištění kvality analytických výsledků. Ed. Helán V. Zlaté Hory: 2 THETA Český Těšín, 25. – 27. 3. 1998. s 153-168.

Synek, V., Mareček, J. Interference fosfátů při stanovení těkavých prvků ET AAS. Seminář. Nové směry v AAS s elektrotermickou atomizací. Štědronín: Československá spektroskopická společnost, 24. - 27.9.1990.

Synek, V., Mareček, J. Stanovení Cd ve fosfátové matrici ETA AAS. Sborník abstrakt. 11. pracovní seminář o využití atomové spektrometrie ve výzkumu a výrobě. Kamenec – Zemplínská Šírava: Československá spektroskopická společnost, 15. –19. 5. 1989. s. 49.

Zpět

Řešené projekty:

§          2005 - 2011       Projekt MŠMT 1M0554: Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy. Člen řešitelského týmu. odkaz

§          2008 - 2011       Projekt MZE QH82126:  Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově. Spoluřešitel.

§          2010 - 2011       UJEP specifický vysokoškolský výzkum. Složení resuspendovaného pouličního prachu ve vybraných městech Ústeckého kraje. Řešitel.

§          2010                  UJEP specifický vysokoškolský výzkum. Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí. Řešitel.

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

1973 - 1968       Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta chemické technologie, obor technická analytická a fyzikální chemie, titul - inženýr

1978 - 1980       České vysoké učení technické v Praze, výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT v Praze, postgraduální studium – doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů na středních školách

2005                  Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, študijný program Environmentálne inženýrstvo, doktorandské štúdium

Doplňující kurzy

1975 – 1976      Školení statistických metod ve Spolku pro hutní a chemickou výrobu v Ústí nad Labem

1995                  Kurs atomové absorpční spektrometrie fy ATI Unicam, Cambridge 14. - 17. 5. 1995

1996                  Seminář Analýza dat  v Lázních Bohdaneč, 19. - 22. 3. 1996

1996                  Kurs atomové absorpční spektrometrie fy Perkin-Elmer, Überlingen 10. - 13. 9. 1996

2001                  Kurs ICP spektrometrie Spektroskopické společnosti. Brno 11. – 13. 9. 2001

2004                  Kurz Aktuální otázky znečištění ovzduší, Univerzita Karlova Praha, 12. – 16. 1. 2004

2004                  Odborný kurz Základy statistiky v programovém systému STATISTICA, společnost StatSoft CR, Praha, 1. -2. 9. 2004

Zaměstnání  

1973 – 1977      Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L. technický asistent na oddělení analytické chemie, vedoucí střediska technické normalizace

1977 – 1987      Střední průmyslová škola chemická v Ústí n. L. středoškolský profesor

1987 - 1993       Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L.výzkumný a vývojový pracovník na oddělení analytické chemie

1993 – 2001      Krajská hygienická stanice v Ústí n. L. samostatný odborný pracovník na oddělení analytické chemie

2001 – 2002      Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L. výzkumný a vývojový pracovník na oddělení analytické chemie

2007- dosud      FŽP UJEP, odborný asistent

Zpět

Ostatní aktivity: 

Zpět