Ing. Zídek Jindřich

 

Ing. Zídek Jindřich

funkce:

ředitel závodu Dolní Labe se sídlem ředitelství v Roudnici n.L., Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, odborný asistent na katedrách KTEV a KSPV Universita J.E.Purkyně v Ústí n.L., předměty Provoz vodohospodářských děl a Vodohospodářský management

telefon:

416 837 632, mobil 602 444 112

e-mail:

jzidek@pla.cz, http://www.zidek.b2c.cz

místnost:

KV 418

zaměření:

vodohospodář, vodní dopravní cesty, provoz a správa vodních toků a vod.děl, protipovodňová a opatření, havarijní znečištění toků, rybí přechody, ekologicky únosné využívání povrchových vod, atd.

výuka:

Provoz vodohospodářských děl, Vodohospodářský management

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikované články v mezinárodních časopisech s IF:

 1. Časopis Waterways World – „Vodní doprava v ČR“ – č.12/1998.
 2. Časopis Der Ingenieur - Der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung – „Českoněmecký úsek Labe z pohledu přípravy ZPP“ – č.2/2002.
 3. Deník Frankfurter Algemeine Zeitung – „Vodní doprava a ekologie na Labi“.

Publikace ostatní:

 1. Časopis Vodní hospodářství – „Zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi“ – č.11/2003.
 2. Časopis Vodní cesty a plavba – „Historie vodní dopravy na dolním Labi je poučením pro současnost i budoucnost“, Historie ústeckého vodočtu a výpočtu povoleného ponoru plavidel na regulovaném úseku Labe Ústí n.L.-Hřensko“, „Strategický, ekonomický  a ekologický význam rozvoje vodní dopravní cesty na Labi pro ČR“ – č.1-2/2005 .
 3. Časopis Vodní revue – „Ekologické výhody vodní dopravní cesty na Labi“.
 4. Časopis Stavebnictví – „Problematika protipovodňových opatření na Labi v Ústeckém kraji“ – č.3/2007.
 5. Časopis Vodní cesty a plavba – článek na téma problematiky zlepšení plavebních podmínek řešení při inspekční plavbě po Labi prezidenta ČR V.Klause – č.4/2007.

Zpět

Účast na konferencích, seminářích  - přednášky a příspěvky do sborníků:

 1. Světová konference Sdružení průplavů státu New York „World Canals Conference - Rochester – USA“– příspěvek do sborníku – „České vodní dopravní cesty“ - září 2000.
 2. Výroční konference Svazu vodohospodářských inženýrů SRN – přednáška na téma“Zlepšení plavebních podmínek na českém regulovaném úseku Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN“ – Drážďany 18.5.2001.
 3. Veřejné jednání v Drážďanech - přednáška na téma „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v ČR“ - 10.4.2002.
 4. 31. světový kongres PIANC – přednáška „Problematika zlepšení plavebních podmínek na Labi v ČR“,  Portugalsko, Estoril  - 14.-18.5.2006.
 5. Mezinárodní Magdeburský seminář – příspěvek do sborníku na téma „Protipovodňová opatření“ – Český Krumlov 10. – 13.10.2006.
 6. Konference Mezinárodní labské fórum  - přednáška „Antropogenní vlivy na režim povrchových vod řeky Labe v Ústeckém kraji“ - Ústí nad Labem – Větruše 28.3.2007.
 7. Konference 24.Plavební dny – příspěvek do sborníku „Strategický, ekologický a ekonomický význam vodní dopravy po Labi v severozápadním dopravním koridoru Čech“ –  Hodonín 2.-4.10.2007
 8. Inspekční plavba po Labi pana prezidenta ČR Václava Klause. Přednáška na téma: „Strategický, ekologický a ekonomický význam vodní dopravy po Labi v severozápadním dopravním koridoru Čech“ plavba z Děčína do Hřenska 15.10.2007.
 9. Mezinárodní seminář FŽP UJEP Ústí n.L. (Prof.Seják). Písemný příspěvek a poster na téma „Lidé a řeka“ - Ústí n.L. 15.10.2007.
 10. Konference Vodní cesty – sborník – „Problematika povodňové činnosti a protipovodňových staveb“ – Hradec Králové 20.-22.11.2007.
 11. Seminář starostů měst a obcí na Labi v Ústeckém kraji za účasti místopředsedy vlády RNDr. Alexandra Vondry. Přednáška na téma: „Podmínky znovuzavedení pravidelné osobní vodní dopravy po Labi mezi městy Ústí n.L. a Roudnici n. L.“ - Marina Píšťany 7.2.2008. 
 12. Inspekční plavba Rady Asociace hejtmanů po Labi. Přednáška na téma “Správa a provoz příbřežní části nejvýznamnější české řeky Labe – protipovodňové opatření, vodní dopravní cesta, revitalizace“ - plavba z Litoměřic do Ústí n.L. 13.6.2008.
 13. Seminář FŽP UJEP. Přednáška a příspěvek do sborníku Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území na téma: „Vodohospodářský význam, skutečný a ideální stav záplavového území podél Labe od Mělníka do Hřenska“ Ústí n.L. 17.–18.6.2008.
 14. Seminář Labe – Elbe 2010. Pořadatel: Unie komor Labe/Odra – Magdeburk. Přednáška na téma „Strategický význam labské vodní dopravní cesty pro Ústecký kraj“ – Litoměřice 8.9.2008.
 15. Seminář Euroregion Labe. Přednáška na téma: „Česko-německá spolupráce na Labi, jehož přirozenou součástí je vodní dopravní cesta“ – Řehlovice 24.9.2008.
 16. Magdeburský seminář o ochraně vod. Hlavní pořadatel: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) pod záštitou ministrů ŽP ČR a SRN. Přednáška a článek do sborníku: „Strategický, ekologický a ekonomický význam vodní dopravy po Labi pro ČR“ – Magdeburk 7. – 10.10.2008.
 17. Zasedání dopravní komise Evropské unie – přednáška „Osobní lodní doprava a turistika na Labi, současný stav a poptávka v Ústeckém kraji“ - Litoměřice 26.3.2009.
 18. Konference Vodní toky – příspěvek do sborníku „Vodohospodářský význam, skutečný a ideální stav záplavového území podél Labe od Mělníka do Hřenska“ - Hradec Králové 24. - 25.11 2009.
 19. Seminář starostů měst a obcí na Labi na téma „Provozní povodňová spolupráce správce vodního toku s obcemi na Labi od Mělníka po Hřensko“ – 2010.

 

Zpět

Řešené projekty:

 1. Účast na projektu EU ENLARGE-Netpřeshraniční spolupráce ústeckého regionu v ČR a příslušných regionů v SRN a Polsku v oboru povodňová prevence a havarijní činnosti, zpracování dat, styk s veřejností, ochrana životního prostředí – 2004.
 2. Účast na projektu EU – MATRA - na žádost Krajského úřadu Ústí n.L. – česko-holandská spolupráce při řešení protipovodňových opatření v Ústeckém kraji –  2005.
 3. Samostatná studie „Strategický význam labské vodní dopravní cesty“ – 2006.
 4. Účast na projektu MOBIKAT – na žádost Krajského úřadu Ústí n.L.- přeshraniční spolupráce ČR/SRN k zabezpečení mobility v Euroregionu Labe – 2006.
 5. Samostatná studie „Problematika protipovodňových opatření na Labi v Ústeckém kraji“ – 2007.
 6. Samostatná studie „Vodohospodářský význam, skutečný a ideální stav záplavového území podél Labe od Mělníka do Hřenska“ – 2008.
 7. Celá řada oponentních posudků pro VÚV Praha, MD ČR, ŘVC Praha na výzkum vodohospodářských děl na dolním Labi.
 8. Celá řada dalších vodohospodářských a dopravních analýz a studií na různá témata: zlepšení plavebních podmínek na regulované části Labe, havarijní znečištění Labe, problematika nízkých průtoků na Labi, průtokové změny na Labi, historie vodní dopravy na ČR, rybí přechody, regulační úpravy na německé části Labe Hřensko – Hamburk a další.
 9. Učební texty přednášek Provoz vodních děl a Vodohospodářský management pro kombinované bakalářské studium Inženýrská ekologie, směr Vodní hospodářství UJEP Ústí nad Labem.

 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

 

Vzdělání:

1962 - 1966 - Gymnázium Roudnice nad Labem

1966 - 1971 - ČVUT Praha, Stavební fakulta, obor Vodohospodářství

Odborná praxe:

Po dokončení vysokoškolského studia v roce 1971 na ČVUT Praha, stavební fakulta, obor Vodohospodářství, trvale pracuje ve správě a provozu na úseku Dolního Labe Mělník - Hřensko, postupně ve funkcích - asistent, stavbyvedoucí, vedoucí výroby  a provozu, vedoucí střediska a od roku 1991dosud ředitel závodu Dolní Labe se sídlem ředitelství v Roudnici n. L. státního podniku Povodí Labe Hradec Králové (Labe v Ústeckém kraji a částečně ve Středočeském kraji), odborník v oblasti vodních dopravních cesta a povodňové činnosti při správě vodních toků, spoluzakladatel vysokoškolského oboru bakalářského studia Inženýrská ekologie, obor Vodohospodář, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Zpět

Ostatní aktivity:

 1. Místopředseda komise pro posuzování projektů výzkumu a vývoje ve vodní dopravě při Ministerstvu dopravy ČR (činnost ukončena v roce 2005).
 2. Člen světové pracovní skupiny pro údržbu plavebních zařízení v rámci PIANC- EU,sídlo Boulevard du Roi Albert II 20, Brusel – BELGIE (činnost ve skupině ukončena v roce 2006). 
 3. Člen pracovní skupiny projektu ENLARGE-NET - přeshraniční sítě mezi městy a regiony v Sasku, Dol.Slezsku a v Severních Čechách (činnost skupiny ukončena v roce 2004).
 4. Člen pracovní skupiny EU MATRA pro protipovodňová opatření na Dolním Labi (činnost skupiny ukončena v roce 2005).
 5. Člen pracovní skupiny MOBIKAT- přeshraniční systém zabezpečení mobility a kontroly situace v Euroregionu Labe (činnost ukončena 2007).
 6. Volený člen dozorčí rady státního podniku Povodí Labe – od roku 2000 dosud (do roku 2008 tajemník DR).
 7. Místopředseda povodňové komise Ústeckého kraje a člen komise havarijního štábu Ústeckého kraje.
 8. Člen výboru Českého plavebního a vodocestného sdružení ČR.
 9. Člen Hospodářské a sociální rady Litoměřicka.
 10. Člen České vědeckotechnické společnosti.
 11. Člen skupiny expertů „Údržba vodních toků využívaných pro plavební účely“ Mezinárodní komise pro ochranu Labe.
 12. Externě vyučující na Univerzitě J.E.Purkyně Ústí n.L., provoz vodohospodářských děl a vodohospodářský management (bakalářské studium).

Zpět