Průmyslové technologie II- organické

Rozsah výuky: 6. semestr (14 týdnů) Ing. studia spec. OH

Počet hodin: 3 hodiny přednášek (42 hodin)

                   1 hodina seminář (14 hodin)

Hodnocení: zkouška

Vyučující: Ing.Hana Buchtová

Obsah přednášek:

1. Ropa – složení ropy, zásoby a těžba, primární zpracování ropy v rafinériích (odvodnění a odsolení, atmosférická a vakuová rektifikace). Sekundární zpracování primárních produktů (termické a katalytické krakování, hydrokrakování a hydrogenační rafinace).

2. Petrochemie – výroba nižších alkenů pyrolýzou uhlovodíků, přehled chemického využití nižších alkenů (etylenu, propylenu, frakcí C4 a C5), výroba a využití aromatických uhlovodíků (izolace aromátů, dealkylace, použití benzenu, toluenu a xylenů), výroba lineárních alkanů z ropných frakcí.

3. Zemní plyn – složení zemního plynu, zásoby, těžba a doprava, úprava a zpracování ZP, výroba syntézních plynů a vodíku, syntéza a chemické využití metanolu, hydroformilace.

4. Uhlí – zásoby a těžba, složení a vlastnosti, možnosti využití uhlí pro výrobu organických látek, zpracování koksárenského dehtu, výroba acetylenu a jeho využití.

5. Výroba pohonných hmot na bázi fosilních a recentních surovin – technické a ekologické požadavky na kvalitu automobilových benzinu a motorové nafty, způsoby reformulovaných benzinů (katalytické reformování, alkylace, izomerace, výroba kyslíkatých aditiv MTBE, ETBE, TAME, metanolu), využití recentníchsurovin pro výrobu motorových paliv (fermentační výroba etanolu, využití bioplynu, bionafta).

6. Dřevo – složení dřeva, sulfátová a sulfitová technologie výroby buničiny, výroba papíru, výroba a využití derivátů celulózy (nitrocelulóza, viskózová vlákna, karboxymetyl- a karboxyetyl-celulóza).

7. Pesticidy - základní dělení, účinky, aplikační formy, vliv na životní prostředí, příklady organických sloučenin využívaných jako insekticidy, fungicidy a herbicidy.

8. Organická barviva a pigmenty – podstata barevnosti látek, typy přírodních barviv, hlavní strukturní typy syntetických barviv a organických pigmentů, typy nátěrových hmot.

9. Tenzidy – struktura a vlastnosti anionaktivních, kationaktivních, neionogenních a amfolytických tenzidů, účinky tenzidů a jejich využití.

10. Polymery – rozdělení, základní charakteristiky, mechanismy polymerací (radikálová, kationtová, aniontová, polykondenzace, polyadice, stereoregulární polymerace), techniky polymerace (bloková, roztoková, srážecí, suspenzní, emulzní), nejvýznamnější technické polymery – polyolefiny (PE, PP, PIB, PTFE), vinylové polymery (PS, PVC, PAN, PMMA), polyvinylethery.

11. Výroba syntetických vláken technických a textilních – přírodní textilní vlákna, struktura, vlastnosti, syntetická polyamidová a polyesterová vlákna, polyuretany.

12. Výroba syntetických pryskyřic – fenoplasty, aminoplasty, melaminové pryskyřice, polyesterové nenasycené a epoxidové pryskyřice. Zpracování polymerů v kapalném a plastickém stavu, úprava vlastností přídavkem aditiv.

13. Kaučuky – struktura a vlastnosti přírodního kaučuku, vulkanizace, výroba syntetických kaučuků polymerací dienů (butadienu, isoprenu, chloroprenu) výroba monomerů, gumárenská aditiva (aktivátory, urychlovače a retardéry vulkanizace, antioxidanty, plniva, změkčovadla), ekologické aspekty výroby kaučuků (zneškodnění tuhých odpadů a regenerace technických pryží), silikonový kaučuk

14. Potravinářské technologie – výroba pokrmových olejů a tuků – suroviny, složení, technologie výroby jedlých olejů a tuků, ztužování tuků, výroba emulgovaných a šlehaných pokrmových tuků. Technologie výroby cukru.

Obsah seminářů:

1. Názvosloví organických sloučenin.

2. Základní typy organických reakcí a reakční mechanismy.

3. Exkurze do průmyslového podniku.

4. Písemné testy z probrané látky.

Seznam doporučené literatury:

1. Červinka a kol.: Chemie organických sloučenin ,SNTL Praha, 1987

2. Procesy a zařízení pro průmyslové zpracování ropy - A.I.Skoblo a kol., SNTL Praha, 1989

1. Petrochemie - Mostecký, Novotný, SNTL Praha, 1989

2. Ekologické aspekty anorganických a organických technologií - L.Kacelt, T.Sákra - skripta VŠCHT, Pardubice, 1987

3. Mostecký, Veselý: Petrochémia, ALFA Bratislava, 1989

4. Mleziva, Kálal: Základy makromolekulární chemie, ALFA Bratislava, 1986

5. Pacák: Poznáváme organickou chemii, SNTL Praha, 1991

6. Černý a kol.: Základní pochody průmyslové organické syntézy, STU Bratislava, 1998

7. Macháček a kol.: Organická chemie, I. Část, VŚCHT Pardubice, 1989

Ústí n.L., 3/2000 Ing. P. Horák, CSc.