Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Fakulta životního prostředí

Obsah a cíle činnosti

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín.

Studium na Fakultě ŽP je tříleté v bakalářských studijních programech a dvouleté v navazujícím magisterském studijním programu.

Uplatnění absolventů je velmi široké, např. v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních, správách chráněných krajinných oblastí a Národních parků.

Fakulta ŽP organizuje rovněž tzv. celoživotní vzdělávání. Jedná se o kurzy, jednotlivé přednášky nebo jejich cykly a univerzitu třetího věku. Cílem těchto aktivit je rozšíření a doplnění vzdělání nebo rekvalifikace účastníků.

Fakulta má v současnosti celkem více než 800 studentů v presenční (denní) a kombinované (dálkové) formě studia. Výuku zajiš´tuje celkem 81 pedagogů se 100%-ním nebo částečným pracovním úvazkem.

Cílem působení fakulty ŽP je výchova odborníka analytického a syntetického zaměření ve sféře ochrany životního a pracovního prostředí, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí.

Koncepčně je fakulta orientována jak na výzkum oblastí s velkou zátěží životního prostředí a obyvatelstva v interakci se zdravotním stavem obyvatel a dalšími přírodními a sociálně ekonomickými důsledky, tak na výzkum oblastí s různým stupněm ochrany ŽP a prevenci poškozování životního prostředí.

Vysoký stupeň devastace základních složek životního prostředí v severočeském regionu dává předpoklady nejen pro praktické poznávání situace v terénu formou exkurzí, praxí, témat bakalářských a diplomových prací apod., ale též široké možnosti aktivní účasti na programu revitalizace tohoto regionu (rekultivace krajiny, řešení emisní situace, odpadové hospodářství, čistota vodních zdrojů ) již v průběhu studia a zejména po jeho ukončení.

Od svého vzniku v roce 1991 fakulta podstatně zvětšila kapacitní možnosti co do počtu studentů i prostorové možnosti pro laboratoře. V roce 2002 fakulta získala finanční prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol na rozšíření a další vybavení chemických laboratoří. Vznikly též nové laboratoře matematiky, geoinformatiky, ukázkové měřící pracoviště na využití sluneční energie, laboratoř pro praktickou výuku hydrologie a meteorologie.

Hlavní aktivity ve výzkumu jsou soustředěny na řešení výzkumného záměru FŽP se souhrnným názvem "Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu", jehož řešení bylo ukončeno k 31/12/2004. Fakulta se každoročně podílí na řešení několika grantů v resortech ministerstev školství, životního prostředí, zemědělství aj.

FŽP spolupracuje s AV ČR (Ústav ekologie krajiny Brno). V roce 2003 byla uzavřena významná smlouva o spolupráci s ÚACh ČAV, která je zaměřena na spolupráci v oblasti vědecké i pedagogické činnosti. Hlavním cílem této spolupráce je účast v činnosti vědecko-výzkumného centra spolu s Výzkumným ústavem anorganické chemie v Ústí nad Labem, Technickou univerzitou v Liberci a dalšími organizacemi.

Zahraniční kontakty se postupně rozšiřují s řadou evropských univerzit a zejména s oborově příbuznými fakultami sousedních států (Zittau, Dresden, Freiberg, Zvolen, Jelenia Gora - Univerzita Wroclav). V rámci programu Erasmus se výrazně rozšířila možnost výjezdu studentů na zahraniční studijní stáže. Spolupráce je uzavřena s univerzitou Imperial College of Science and Medicine v Londýně (Anglie), s University of Salford (Anglie), s University of Versailles Saint - Quentin - En - Yvelines (Francie) a s Technische Univerzität, Institut für Ökologische Raumentwicklung v Drážďanech (Německo).

Základní data o FŽP UJEP

Fakulta životního prostředí má hlavní pracoviště v Ústí nad Labem. Zde je umístěn děkanát se studijním oddělením, dále katedra informatiky a geoinformatiky, katedra přírodních věd, katedra společenských věd, katedra technických věd a knihovna se studovnou. V objektu jsou rovněž učebny pro teoretickou výuku, počítačové učebny a laboratoře s příslušenstvím.

V roce 2002 vznikla dislokovaná pracoviště v Litvínově (ukončena výuka v akademickém roce 2006 - 2007) a Mostě (ukončení v červnu 2017), kde jsou studentům rovněž k dispozici klasické učebny pro teoretickou výuku, počítačové učebny a laboratoře mikrobiologie a analytické chemie pro praktickou výuku

Historie založení Fakulty životního prostředí

ke stažení ve formátu pdf
 
© Fakulta životního prostředí
webmaster