Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Aktualizace předpisů FŽP k 24. 3. 2017

Příkazy děkana:


Rozhodnutí děkana č. 4/2007

Pravidla provozu služebních vozidel na FŽP

Příkaz děkana č. 10/2009

Kritéria hodnocení akademických pracovníků FŽP

Příkaz děkana č. 2/2010

Jmenování komise pro výběrové řízení – akademická pozice

Příkaz děkana č. 2/2012

Skartační komise

Příkaz děkana č. 16/2012

Organizační řád FŽP

Příkaz děkana č. 2/1013

Ediční směrnice FŽP

Příkaz děkana č. 1/2014

Jmenování Oborové rady pro st. Obor Environmentální analyt. chemie

Příkaz děkana č. 10/2014

Stimulace vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na FŽP

Příkaz děkana č. 11/2014

Jmenování disciplinární komise

Příkaz děkana č. 7/2015

Pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek z jiných studijních programů

Příkaz děkana č. 8/2015

Evidence docházky zaměstnanců FŽP UJEP

Příkaz děkana č. 11/2015

Jmenování členů stipendijní komise FŽP

Příkaz děkana č. 12/2015

Jmenování členů ediční komise na FŽP

Příkaz děkana č. 8/2016

Jmenování komise pro přijímací řízení do prvních ročníků BC. a nav. Mgr. studia

Příkaz děkana č. 10/2016

Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem

Příkaz děkana č. 12/2016

Hodnocení činnosti akademických pracovníků na FŽP

Příkaz děkana č. 13/2016

Zásady pro zveřejňování dokumentů na úředních deskách
a ve veřejné části internetových stránek FŽP a zveřejňování údajů

Příkaz děkana č. 1/2017

Poskytnutí zdravotního volna v roce 2017 na FŽP

Příkaz děkana č. 2/2017

Jmenování koordinátora programu ERASMUS+ na FŽP

Příkaz děkana č. 3/2017

Organizace zahraničních pracovních cest

Příkaz děkana č. 4/2017

Pravidla pro zadávání a předkládání bakalářských a dipl. prací

Příkaz děkana č. 5/2017

Absolvování a potvrzování praxe studentů

Příkaz děkana č. 6/2017

Zabezpečení pedagogické činnosti

Příkaz děkana č. 7/2017

Jmenování redakční rady časopisu Studia Oecologica

Příkaz děkana č. 8/2017

Grantová komise FŽP

 

Směrnice děkana:


Směrnice děkana č. 2/2014

Doporučené pokyny pro vypracování disertační práce

Směrnice děkana č. 1/2017

Organizace studia v doktorském st. programu Environmentální analyt. chemie

 

Směrnice proděkana pro rozvoj a informatiku


č. 1/2009

Pravidla k zajištění uživatelské podpory v IT a aktualizaci internet. stránek

č. 1/2016

Pokyny k vyplňování Hodnocení akademických pracovníků (HAP)

 

Směrnice proděkana pro vědu:


č. 1/2010

Zapojení studentů do VaV a jiné činnosti na FŽP

 

Příkazy tajemníka:


Příkaz tajemníka č. 2/2008

Zákaz používání služebních vozidel na nezpevněných komunikacích

Příkaz tajemníka č. 1/2013

Využívání služebních vozidel pro účely projektů

Příkaz tajemníka č. 1/2016

Vyplácení mimořádných stipendií •  příloha 1 •  příloha 2


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster